Sunday, July 17, 2016

ေရွ႕ခရီးတြင္ သီအုိဒုိရုစဗဲ့၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳမ်ဳိး လိုအပ္သည္။။

မင္း ဒင္

ဇာတိႏုိင္ငံလက္ရွိအစုိးရသစ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္တဦးတည္းအေနျဖင့္၊အားရေက်နပ္လ်က္၊
ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနသည္ဟု
ယံုၾကည္ပါသည္။ပြဲဦးထြက္တုိက္ပြဲတုိင္းလုိလုိေအာင္ပြဲ
ခံႏိုင္သည္ဟုလည္းဆုိႏိုင္မည္ထင္ပါသည္။

အစုိးရသစ္ရက္ေပါင္းတရာေက်ာ္လြန္သည့္ကာလမ်ားအတြက္
ခ်မွတ္ထားေသာ၊ျပတ္သားစြာကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံ
တုိ႔မူ၊မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္ဟုယူဆမိသည္။

အထူးသျဖင့္..လူအမ်ားအကဲဆတ္သည့္ဘာသာေရးကိစၥ၊
အာဏာရွင္ေဟာင္းတုိ႔၏ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊
အရုိးအရင္းကုိက္ရျခင္းကိုအရသာေတြ႕ေနဆဲေခတ္ေနာက္ျပန္
ဆြဲသူမ်ား၊
ေခါက္ရုိးက်ဳိးေနသည့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္၊
စစ္တပ္အတြင္းမွအာဏာရွင္လက္ပါးေစအခ်ဳိ႕၏အေကာက္ဥာဏ္၊
ဆင္းရဲမြဲေတမွဳပေပ်ာက္ေရး၊အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ထြက္ေပၚလာေရး။တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး..အစရွိသည့္
မ်ားေျမာင္လွေသာ၊စခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲႏွင့္နယ္ေျမစုိးမုိးေရးတုိ႔
လုိအပ္ေနေသးသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိကာလကုိ၊လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းတရာေက်ာ္
(၁၉၀၁)ခုႏွစ္၊အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္သမၼတသီအုိဒုိရုစဗဲ့..စတင္
တာဝန္ယူေသာအခ်ိန္ႏွင့္ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ေသာ္ဆင္ဆင္တူသည္ဟု
ဆုိနိုင္မည္။
ရုစဗဲ့သမၼတတာဝန္ကိုစတင္ထမ္းေဆာင္စဥ္က..၊
အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနသည္။
လြတ္ခ်င္တုိင္းလြတ္ေနသည္။ႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးဓနဥစၥာအမ်ားစုမွာ
လူတစု၏လက္တြင္းသုိ႔က်ေရာက္ေနသည္။
အလုပ္သမားမ်ားမွာစိတ္တုိစိတ္ဆုိးတတ္ေသာလူတန္းစားမ်ား
ျဖစ္ေနသည္။
အေမရိကန္အစုိးရသည္ထုိစဥ္ကအဖြဲ႔ဝင္အင္အားအနည္းငယ္သာ
ရွိ၏။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥလည္းေနရာအႏွံ႔ေပၚေပါက္ေနသည္။
ေရွ႕ခရီးမွာမေရရာမွဳေတြႏွင့္ျပည့္ေနသည္။သံသယေတြျပည့္သိပ္ေနသည္။
လူတန္းစားအစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာကြဲျပားေနသည္၊တာဝန္မဲ့မွဳေတြ
သိပ္မ်ားေနသည္။
သီအုိဒုိရုစဗဲ့မွာ(၂၀)ရာစုတည္းဟူေသာရာစုႏွစ္သစ္ကုိအေတြးသစ္
အျမင္သစ္ႏွင့္ၾကည့္ရွဳတတ္သူျဖစ္သည္။
က်ဳပ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အလုပ္လုပ္ရမွာပဲ ဟု ရုစဗဲ့ကဆုိခဲ့သည္။
လက္နက္အားကုိးျဖင့္ထင္တုိင္းၾကဲေနသာ လူဆုိးဓားျပဂိုဏ္းမ်ားကုိ
သူ..စတင္ျဖိဳခြင္းခဲ့သည္။အလုပ္သမားမ်ားကုိေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္
လုပ္ေနသူမ်ားကုိသူျဖိဳခြင္းသည္။အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိခိုင္မာေသာအဖြဲ႔အစည္းမာ်းအျဖစ္
တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
ရုစဗဲ့လက္ကုိင္ျပဳခဲ့ေသာအေနာက္အာဖရိကစကားပံုမွာ..၊
စကားကုိခ်ဳိခ်ဳိေျပာပါ။တုတ္ၾကီးၾကီးကုိင္ထားပါ။
ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္သင္လုိရာခရီးေရာက္မည္။
ဟူ၍ျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္..၊
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ၏ေကာင္းျမတ္ေသာအနာဂတ္ခရီးအတြက္
လက္ရွိအစုိးရတြင္၊သီအုိဒုိရုစဗဲ့၏ေခါင္းေဆာင္မွဳမ်ဳိး
မလြဲမေသြလုိအပ္ပါသည္။
ထုိ႔ထက္ပုိ၍လုိအပ္သည္ကား..၊
ထုိေခါင္းေဆာင္မွဳမ်ဳိးေနာက္တြင္.တုိင္းသူျပည္သားအမာ်းစုက
ခုိင္မာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ဦးလည္မသုံလိုက္ပါၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
ရုပ္ပံု။ ။အင္တာနက္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...