Saturday, March 26, 2016

ဂ်ပန္ကုိ အတုယူ၍ ျမန္မာျပည္အေပၚ ဗုိလ္က်လုိမႈကုိ ေျပာင္းလဲရန္ တရုတ္ သတင္းစာမွ ၎တုိ႕အစုိးရကုိ တုိက္တြန္း

BrainWave ဉာဏ္လႈိင္း

(တရုတ္အစုိးရ အာေဘာ္ Global Times သတင္းစာတြင္ ယူနန္တကၠသုိလ္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနမွ တရုတ္ပါေမာကၡတစ္ဦး ေရးသာထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ တင္ျပသည္)
ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္တာရုိ အာေဘး ဒုတိအႀကိမ္ အာဏာ ျပန္ရလာျပီးေနာက္ ျမန္မာကုိ ဂ်ပန္ရဲ႕ သံတမန္ေရးရာ မူဝါဒမွာ တန္ဘုိးရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံျပီး အခ်ိန္မဆဲြဘဲ ေနျပည္ေတာ္နဲ႕ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးေတြ ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကုိပါ အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနဲ႕ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး နက္႐ိႈင္းလာဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ကာလတေလ်ာက္လုံး လူထုနဲ႕ ထိေတြ႕လုိ႔ရမယ့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကုိ အထူး အာရုံထား လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႕ ျမန္မာလူထုက ဂ်ပန္ကုိ ပုိမုိနားလည္ လာေစႏုိင္ျပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ အရွိန္အဝါ အေနအထား လူထုအၾကား ပုိမုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႀကီးထြား လာခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းပြင့္လာေစခဲ့ရပါတယ္။
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးေနတာကုိ အဓိက ထားတာနဲ႔အမွ် တစ္ဘက္ကလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ပါ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
အခုအခါ တုိက်ဳိသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မယ့္ အစုိးရအား အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ လူ႕ေဘာင္ တည္ေထာင္ေရးနဲ႕ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ဦးေဆာင္အခန္းက႑က ပါဝင္လာေနပါတယ္။
စီးပြားေရးမွာ ျမန္မာရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အေျခခံ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား ဆဲြေပးျခင္း အပါအဝင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရာမွာလည္း နဂုိကတည္းက ႀကိဳတင္ လက္ဦးမႈ ရယူတဲ့အေနနဲ႔ တစုိက္မတ္မတ္ အကူအညီ ေပးလာခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္လာတဲ့အတြက္ NLD အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခုိင္မာေတာင့္တင္းသည္ထက္ ေတာင့္တင္းလာေရးကုိ အေထာက္အကူ ေပးလာခဲ့ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕ အဓိက အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ သီလဝါ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ႏွစ္ႏူိင္ငံ ပူးတဲြ ေဆာင္ရြက္လာတာကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္မွာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ကာ ထင္ရွားတဲ့ NGO အဖဲြ႕မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚကာ အၾကံဉာဏ္မ်ားနဲ႕ အသိအျမင္မ်ား ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္တြင္း လူမႈဘဝ လုံျခဳံေရးကုိ အာရုံထား ျပဳလုပ္ခဲ့တာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အေျခခံ လူတန္းစားကုိ တုိက္ရုိက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေဆးဝါးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ေရ အရင္းအျမစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေစေရးတုိ႔မွာ လည္း အကူအညီ ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ NGO ေတြက အဓိက ကူညီပံ့ပုိးေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္အစုိးရက ရံပုံေငြ မတည္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အက်ဳိးကေတာ့ ျမန္မာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးအၾကားမွာ ဂ်ပန္ရဲ႕ ပုံရိပ္ ပုိမုိ ေတာက္ေျပာင္လာခဲ့ေစပါတယ္။
ျမန္မာရဲ႕ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ရဲ႕ အကူအညီ ေပးမႈက အထူးပင္ မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းလွပါတယ္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ဂ်ပန္အစုိးရက နီပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဥကၠဌ ယိုရွီ ဆာဆာကာဝါကုိ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အထူးသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ယုိရွီအေနနဲ႕ ျမန္မာအစုိးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားနဲ႔ေရာ၊ အျခားႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားနဲ႔ပါ ဂ်ပန္အစုိးရ ကုိယ္စား တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလမွာ ဂ်ပန္အစုိးရက ေနာက္ (၅) ႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုဘဝ ျမင့္မားေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၉ သန္း ေပးသြားဖုိ႔ အစီအမံေတြ ျပဳလုပ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ဘာသြားေတြ႕ရလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏူိင္ငံ ရဲ႕ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးမွ ဂ်ပန္က ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ ထြက္လာမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ အခုလုိ ၀င္ပါလာတဲ့အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရ နဲ႕ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္အင္အားစုအၾကားမွာ ၾကားခံ အျဖစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အတူ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရလာေစျပီး ျမန္မာအစုိးရနဲ႕ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ တုိးပြားလာရကာ ဂ်ပန္ရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႏူိင္ငံအတြင္း တုိးတက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေတြအားလုံးသည္ ဂ်ပန္ရဲ႕ သံတမန္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ျပီး တရုတ္အစုိးရအဖုိ႔ သင္ခန္းစာ ေကာင္းစြာ ရရွိႏူိင္ပါတယ္။ NLD အစုိးရ အာဏာ ရရွိေနစဥ္ ကာလမွာ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ထပ္မံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကဲြျပားစြာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အယူအဆမ်ားအေပၚ တရုတ္အေနနဲ႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရွိတဲ့ သေဘာထား အျမင္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္သင့္လွပါတယ္။
ဒီအတြက္ ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္းရွိ ႏူိင္ငံေရး အင္အားစု အသီးသီးက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသံေတြကုိ ေသခ်ာ ဂရုျပဳ နားစုိက္ေထာင္သင့္ျပီး သူတုိ႔နဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းပြင့္ေအာင္ အဆင္သင့္ ျပဳလုပ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုအခါ အတုိက္အခံ ပါတီဘဝ က်ေရာက္သြားရွာျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ပစ္ပယ္မထားဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရအၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးျမွင့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း တစ္ဘက္မွာလည္း ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာေစေရးကုိ အထူး အာရုံထား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ ကုမၸဏီ လူမႈဝတၱရားမ်ား (CSR လုိ႔ ေခတ္စားေနတဲ့ Corporate Social Responsibility) ေတြကုိ အထူး အေလးေပးသင့္ပါတယ္။
ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ သေဘာထားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ျပီး တရုတ္အေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ နားလည္ လာေအာင္ လူထုဆက္ဆံေရး ပုံစံတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူထုဆက္ဆံေရး သံတမန္ မူဝါဒ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ျပီး ပညာရပ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးနဲ႕ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တုိက္ရုိက္ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ တုိက္ရုိက္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးတုိ႔ကုိ အင္တုိက္အားတုိက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။
ဒီလုိနည္းနဲ႕ ျမန္မာလူထုနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ လွမ္းလာမယ့္ ေျခလွမ္းေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ႏုိင္ခြင့္ ရရွိကာ ျပသာနာျဖစ္လာမယ့္ အေရးကုိ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေရးသားထားတာကုိ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
HSW

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...