Friday, November 27, 2015

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး (ဇာတ္သိမ္း)


ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းအရ ရြာေတြမွာ႐ွိတဲ့မိသားစုတိုင္းကို သူ႔မိသားစုအလိုက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔ ေျမအခ်ိဳ႕ေပးလိုက္တယ္။ ထြက္႐ွိလာတဲ့သီးႏွံအေပၚမွာ အစိုးရကို ဘယ္၍ ဘယ္မ်ွ ေပးရမယ္ လို႔စံသတ္မွတ္ေပးလိုက္တယ္။အဲ့ဒီသတ္မွတ္စံအတိုင္းေပးသြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္သမ်ွအားလုံးဟာ လယ္သမားပိုင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ မိမိပိုင္ပစၥည္းကို မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ ေရာင္း ခ်ႏိုင္ခြင့္႐ွိတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္႐ွာႏိုင္တယ္။
ဆိုေတာ့ အစုိးရနဲ႔လယ္သမား ရဲ ့ဆက္ႏြယ္မႈဟာ ေျမပိုင္႐ွင္နဲ႔လယ္လုပ္သားပမာျဖစ္သြားတယ္။အစိုးရကေျမပိုင္႐ွင္ လယ္သမားက လယ္လုပ္သားျဖစ္တယ္။
ထုတ္ကုန္နဲ႔ကုန္သြယ္မႈ ့ေတြမွာလည္း ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈ ့ေတြေပၚေပါက္လာတယ္။အကန္႔အသတ္နဲ႔ ပုဂၢိဳ လိက ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ့ေတြကိုလည္းအကန္႔အသတ္နဲ႔ဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။ထုတ္ကုန္တိုးတက္ေရးအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအျမတ္မက္လုံးလည္းေပးလိုက္တယ္။ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္၀ေစဖို႔အတြက္ Market forcesစီးပြားေရးအင္အားစုေတြကိုလည္းဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။၁၉၈၄ခုႏွစ္ ဂြၽန္လကစတင္ၿပီး လယ္ယာေျမေတြမွာလိုပဲ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြအတြက္လည္း ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူရတဲ့စနစ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ဒီအေၾကာင္းကို ၁၉၈၄ခုႏွစ္ထုတ္ Britannica Year Bookမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားတယ္။
" ဂြၽန္လအတြင္း အစိုးရပိုင္အလုပ္႐ုံ၊စက္႐ုံဟူသမ်ွ အရႈံး အျမတ္ကို ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူရန္ တရား၀င္သတ္မွတ္လိုက္သည္။ယခုမူ စက္႐ုံသည္ အက်ိဳးအျမတ္အားလုံးကို အစိုးရအားလႊဲေပးရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ထိုသုိ႔အျမတ္အားလုံးကိုအစုိးရအားလႊဲေပးရမည့္အစား အခြန္ကိုသာေပးေဆာင္ရေတာ့မည္။က်န္အျမတ္ဟူသမ်ွကို လုပ္သားတို႔အား bonus ေပးျခင္း၊ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းနဲ႔ အက်ိဳး႐ွိရာ ႐ွိေၾကာင္းကို အေျခေနအရ ဆုံးျဖတ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္က႐ွိသြားေစသည္။ဒါဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒရဲ ့၃၆ႏွစ္အတြင္းျပႆ နာမ်ာ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ့စတင္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။"
၁၉၇၆ေမာ္ကြယ္လြန္စဥ္က တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳ းမႈ ့ကာလကို ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွေဟာကိန္းမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးဟာ ယေန႔ မဟာပါ၀ါအျဖစ္ ဂလိုဘယ္၀ါစဥ္ျမင့္လာလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္သူမွ မထင္ခဲ့ၾကဘူး။တ႐ုတ္ျပည္ေျပာင္းလဲလာမႈ ့ဟာ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဥေရာပမွာ ကြန္ျမဴ နစ္စနစ္ႀကီးဘုံးဘုံးလဲၿပိဳ က်သြားတဲ့ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလို အလာသ႑န္တူပါတယ္။ယဥ္ေက်းမႈ ့ေတာ္လွန္ေရးရဲ ့ဟက္တက္ကြဲဒဏ္ရာေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးဟာ ငန္းဖမ္းေနဆဲပါ။ေမာ္ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ယဥ္ေက်မႈ ့ေတာ္လွန္ေရးအ႐ွိန္ေသၿပီး ဒီလမ္းစဥ္ကိုအႀကီးက်ယ္ရႈံ့ခ်သူေတြေပၚလာၾကေပမဲ့လည္း ဒဏ္ရာကျပင္းထန္လြန္းတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ ့အနာဂတ္ဟာ မႈန္၀ါးေနဆဲပါ။
တ႐ုတ္ဟာ ေတာင္ကိုးရီးယား နဲ႔ ထိုင္၀မ္လို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပလူးပလဲ ဆက္ဆံေရးပုံစံ မထူေထာင္ႏိုင္မွန္းသိေပမဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ့လမ္းေျဖာင့္ျဖဴ းေစဖို႔ အေမရိကန္ ေတြရဲ ့ေထာက္ခံအားေပမႈ ့လိုေၾကာင္းသေဘာေပါက္ထားတယ္။စီးပြားေရးမွာလက္ေတြ႔ဆန္တဲ့နည္းတူ အေမရိကန္နဲ႔ဆက္ဆံရာမွာလည္းအလားတူခ်ဥ္းကပ္က်င့္သုံးခဲ့တယ္။၁၉၇၂ခုႏွစ္ ေမာ္-နက္စ္ဆင္ သေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ပိုင္း ၂ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာတယ္။၁၉၇၉ခုႏွစ္ ေမာ္ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂ႏိုင္ငံတရား၀င္ သံအဆက္အသြယ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ကုန္သြယ္ေရးနံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးႏိုင္ငံ(The Most Favoured Nation_ MFN)အျဖစ္သတ္မွတ္ဆက္ဆံလာခဲ့တယ္။အဲ့ဒီကတစ္ဆင့္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ GATT(ယခု WTO)ကို ေလ့လာသူအျဖစ္၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္ မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)၊နဲ႔ ကမာၻ ့ဘဏ္တို႔မွာအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာတယ္။တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ့အေရးပါမႈ ့ဟာ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ အထူးသိသာလာခဲ့တယ္။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကေတာ့ ၁၉၈၀မွာ ၁၉၇၄ မဆလတစ္ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး ကမာၻ့ဘဏ္မွာ႐ွိေနတဲ့ စံလင္း၊ေမာင္ေကာင္းတို႔ရဲ ့တံဆိပ္ ေငြေၾကးအာမခံေရြေပါင္ေတြ ကုန္ခမ္းလာေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ပို႔ကုန္ေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆဳံးပစ္မွတ္ျဖစ္လာတယ္။ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ ့သားသမီးေတြအပါ၀င္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ တ႐ုတ္လူငယ္ေတြဟာ အေမရိက ကိုပညာသင္သြားၾကပါေတာ့တယ္။အေမရိကန္အရင္း႐ွင္ပုံစံဟာလည္း တ႐ုတ္ျပည္မွာ ၾသဇာတက္လာပါတယ္။တစ္ခါ ၁၉၈၉ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳ ကြဲမႈ ့က ယင္းၾသဇာကို ပိုၿပီးအ႐ွိန္တက္ေစခဲ့တယ္။အဲ့ဒီအခ်ိန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ကမာၻ ့အလယ္မွာအင္မတန္မ်က္ႏွာႀကီးေနပါတယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကား၊အင္တာနက္ေပၚထြန္းလာျခင္း စတဲ့အရာေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး စီးပြားေရးအဟုန္ဟာ တိုးတက္ေနပါေတာ့တယ္။၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လထဲ မွာ တင္္မ္ဘားနာ့စ္လီ ရဲ ့ကမာၻ ့ပင့္ကူအိမ္ကြန္ယက္ႀကီး(www.)ေပၚထြက္လာပါတယ္။ယေန႔ က်ေနာ္တို႔မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေနရတဲ့ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးကို မီး႐ူးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေမရိကန္ဟာ ကမာၻ ့အလယ္ ပန္းပန္လ်က္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။တ႐ုတ္ျပည္ရဲ ့ကြန္ုျမဴ နစ္၀ါဒအေတြ႔အၾကဳံကေနေအာက္ပါအခ်က္လက္အခ်ိဳ႕ ႐ွင္း႐ွင္းႀကီးေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။၎တို႔မွာ
၁။တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံရဲေသာ သတၱိ႐ွိၾကတယ္။အမွန္တရားရလိုစိတ္နဲ႔ ဆန္းစစ္မႈ ့ေတြကို ျပဳ ရဲၾကတယ္။ရ႐ွိလာတဲ့အမွန္တရားနဲ႔အညီ ေပၚလစီကို စိတ္သန္႔သန္႔နဲ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ ၀ံ့စားမႈ ့႐ွိၾကတယ္။
၂။အစဥ္လာအားျဖင့္ ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒရဲ ့အေျခခံမ႑ိဳ င္လို႔ မွတ္ယူျခင္းခံရတဲ့ ကြန္ျမဴ နစ္သေဘာတရားစစ္စစ္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ ့မ႐ွိဘူးဆိုတာေတြ႔ခဲ့ရတယ္။သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကြန္ျမဴ နစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေပမဲ့ စီးပြားေရးစနစ္မွာ ကြန္ျမဴ နစ္ပုံစံမ႐ွိေတာ့ပါ။ေနာက္ဆုံးတျဖည္းျဖည္းျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလာလိုက္တာဟာ ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒရဲ ့အစဥ္အလာသေဘာတရား အေတြးေခၚေတြနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ကြဲလြဲသြားခဲ့တယ္။
၃။ယဥ္ေက်းမႈ ့ေတာ္လွန္ေရးဟူသည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ အုပ္စုအသီးသီးၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲရဲ ့စံနမူနာတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ကို ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစျခင္းမွအပ ဘာမွမေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
တ႐ုတ္ျပည္ရဲ ့ေယဘုယ်လူေနမႈ ့စနစ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီး ပါကစၥတန္တရားသူုႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္ပါအတိုင္းသူ႔ရဲ ့က်မ္းမွာေ၇းသားထားပါတယ္။
••• က်ေနာ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းအနည္းငယ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔တြင္အားက်စရာေကာင္းေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကိုေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ျပည္တြင္း၌ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနမႈ ့ကို အျပင္းထန္ခံစားေနရလင့္ကစား တိုးတက္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚကို အ႐ွိန္ျပင္းျပင္းခ်ီတက္ေနပါသည္။ထိုအားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာလကၡဏာရပ္မ်ားအနက္ ပထမအခ်က္မွာ ႐ိုးစင္းေသာလူေနမႈ ့စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္ျပည္တြင္ သြားလာခဲ့ရသမ်ွေနရာတိုင္း၌ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူ၂ဘက္စလုံးတြင္ ျပစားလိုေသာ အပ်ံစားခ်ယ္သမႈ ့မ်ိဳးမ႐ွိပါ။အလုပ္အကိုင္၏ ခိုင္မာတိုးတက္ေရးကိုသာ အာ႐ုံထားၾကသည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဘ၀အစိတ္ပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာ ဟိရိၾသတပၸတရားကင္းမဲ့ေသာ အေပ်ာ္ပါးမႈ ့မ်ားသည္ ယခုအခါ အေနာက္တိုင္းတြင္သာမက အေနာက္တိုင္ဆန္လိုလွေသာ အေ႐ွ႕တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ မင္းမူလ်က္ရႇိေနသည္။ထိုအျဖစ္ကိုတ႐ုတ္ျပည္တြင္မေတြ႔ခဲ့ရပါ။
တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ ထူးျခားခ်က္တစ္၇ပ္မွာ အပင္ပန္းခံ၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ရြာတြင္ျဖစ္ေစ။လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလုပ္မ်ားကိုသာအာ႐ုံစိုက္လ်က္႐ွိၾကသည္။တ႐ုတ္တစ္ျပည္လုံးကိုျခဳံငုံလိုက္ေသာ္ ဆင္းရဲေသာႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံသာျဖစ္သည္။လူဦးေရးႏွင့္စာေသာ္ သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားမ်ားစားစားမ႐ွိပါ။
စတုရန္းကီလိုမီတာ ၉၆သိန္း႐ွိတ႐ုုတ္ျပည္ႀကီး၊
ထိုတိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမႀကီးမွာ ၁၀ရာခိုင္နႈန္းသာ႐ွိသည္ကိုအံ့ၾသစြာေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွေျမမ်ားသည္ ေတာင္မ်ားႏွင့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျမမ်ားျဖစ္ေနသည္။ေတာင္ႏွင့္ေရေအာက္ေျမမ်ားမွအပျဖစ္ေသာ အခ်ိဳ႕ေျမသည္ ပထ၀ီသေဘာအရ စိုက္ပ်ိဳး၍ မရေသာေျမႏွင့္ ျမက္စိမ္းမွပင္မေပါက္ေသာ သဲကႏၱရႀကီးျဖစ္ေနသည္။သို႔ေသာ္ ပါကစၥတန္ႏွင့္နိႈင္းစာေသာ္ တ႐ုတ္၏ တစ္ဧကထြက္နႈန္းကပိုေနသည္။ဤသည္မွာ ေတင္သူလယ္သမားတို႔၏ အပင္ပန္းခံႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ့မွေပးအပ္ေသာ အက်ိဳးခံစားရမႈ ့ပင္ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္ေဘဂ်င္း၌ ႐ွိေနစဥ္ မုန္႔လာဥထုတ္အျပည့္တင္ထားတဲ့ထရပ္ကားႀကီးမ်ားကိုလမ္းတိုင္းတြင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ယခုအခ်ိန္သည္ မုန္႔လာဥထုတ္ရိပ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္သည္။ေအးလြန္းေသာေဆာင္းရာသီတြင္မုန္လာဥထုတ္မျဖစ္ထြန္းေပ။လူမ်ားသည္ မုန္လာဥထုတ္မ်ားကို တနင့္တပိုး၀ယ္ၿပီးထြက္သြားၾကသည္။ေဆာင္းတြင္းတစ္ရာသီလုံးအတြက္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းကာ အိမ္မ်ားတြင္နည္လမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လိႈဏ္မ်ားတူးကာ မုန္လာဥထုတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီးစားသုံးၾကသည္ဟု ေဒသခံေတြက ႐ွင္းျပၾကသည္။
တ႐ုတ္တို႔၏ လစာပမာဏဟာအလြန္နည္းသည္။ေဘဂ်င္းတကၠသိုလ္မွဆရာတစ္ဦး၏ လစာအျဖစ္ ယြမ္ေငြ ၁၁၀သာရသည္။
" ဒီေလာက္ေငြေလးနဲ႔ဘယ္လိုသုံးစြဲပါသလဲ" ..... က်ေနာ့္၏အေမးကိုဆရာက ဤသို႔ေျဖၾကားသည္။
" ေစာင္ရဲ ့အ႐ွည္ကိုၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ေျခဆန္႔တာပါပဲ။ဒီလိုမွမလုပ္ရင္ဘယ္ျဖစ္ပါ့မလဲ။စိတ္ရဲ ့အလိုဆႏၵဆိုတာ ဟာ နယ္နိမိတ္႐ွိတတ္တဲ့ အမ်ိဳးမွမဟုတ္တာ"
ယင္းတို႔အား ေနစရာတိုက္ခန္းေပးထားသည္။တိုက္ခန္းလခကတစ္လ ၅ယြမ္သာေပးရသည္။တိုက္ခန္းမွာ စတုရန္းကိုက္၅၀မ်ွ႐ွိသည္။ဘတ္စ္ကားစီးရန္လက္မွတ္လည္းရထားသည္။ေဆး၀ါးကုသမႈ ့ႏွင့္ ကေလးပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ရသည္။လိုအပ္သည္ထက္အ၀တ္အထည္သစ္ခ်ဳပ္၀တ္ေလ့မ႐ွိပါ။သို႔ျဖစ္၍ အမ်ားအားျဖင့္ ရသမ်ွလခကိုအစားအေသာက္၌သာ သုံးစြဲရသျဖင့္ေလာက္ငသြားသည္။
အေနထိုင္႐ိုးစင္းမႈ ့၊အပင္ပန္းခံ၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ့၊ခ်ိဳးျခံေခြၽတာမႈ ့၊စသည့္ အေကာင္းတရားမ်ားကို မည္သည့္အမ်ိဳးသားအုပ္စုတို႔ကပင္ က်င့္သုံးေလေသာ္ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔ ဧကံဧက တိုးတက္ရမည္သာျဖစ္သည္။တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ထိုအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကမာၻ ့ေ႐ွ ့တန္းသို႔ေရာက္သြားၾကမည္သာျဖစ္သည္။ကြၽႏု္ပ္၏ မိခင္ႏိုင္ငံ ပါကစၥတန္သားတို႔သည္ ပလႊာမႈ ့၊ျပစားမႈ ့၊အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမႈ ့၊ေရသာခို၍ ဇိမ္ခံလိုမႈ ့ တည္းဟူေသာ လမ္းမ်ားဘက္သို႔ ဦးလွည့္သြားေနၾကသည္။ထိုသို႔လမ္းမွားသို႔လိုက္ပါသြားသည္ႏွင့္ ေလာက၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တိုးတက္မႈ ့တို႔ကလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔အား မ်က္ႏွာလႊဲသြားလိုက္သည္။ယခု ထိုအေကာင္းတရားမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ရယူပိုင္ဆိုင္ထားၾကေပၿပီး။သို႔ျဖစ္၍ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ကမာၻတြင္မိမိတို႔အတြက္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္အဆင့္အတန္းကို ၇ယူပိုင္ဆိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ••••
အထက္ပါ ပါကစၥတန္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရဲ ့၁၉၈၀ကာလေတြထဲမွာ သူသြားခဲ့တဲ့ကမာၻေဒသခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေသာ က်မ္းမွအျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။သူဟာ တ႐ုတ္ေတြနဲ႔သူ ့လူမ်ိဳးကိုနိႈင္းျပသြားခဲ့တာဟာ အင္မတန္စဥ္းစားစရာေကာင္းလွပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အေကာင္းဘာတစ္ခုမွမ႐ွိတဲ့ အစိုးရသာအျပစ္ေျပာေနၾကတယ္။က်ေနာ္တို႔ရဲ ့လူမႈ ့စ႐ိုက္ေတြကလည္း အမွတ္ေပးစရာ ဘယ္နားမွာမွမ႐ွိဘူးဆိုတာ ထင္သာျမင္သာ႐ွိပါတယ္။ဖ်က္စီးခံရတာပါဆိုတဲ့စကားဟာ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဆင္ေျခတစ္ခုအတြက္ မလုံေလာက္ေတာ့ပါဘူး။က်ေနာ္တို႔ကိုယ္ က်ေနာ္တို႔မျပင္သ၍ ဘယ္နတ္ေဒ၀ါမွလာျပင္ေပးဖို႔မ႐ွိဘူးဆိုတာ ထာ၀ရအမွန္တရားပဲျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ေအာ္ခဲ့တဲ့ေခတ္အဆက္ဆက္ အမ်ိဳးသားေရးေႂကြးေက်ာ္သံဟာလည္း ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာအားလုံးအသိပါ။
က်ေနာ္တို႔ရဲ ့အက်င့္ေတြ၊စ႐ိုက္ေတြ၊လူမႈ ့ဖြဲ႔စည္းပုံေတြ၊ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ့ေတြ၊အျမင္ေတြ၊အေတြးေတြ၊လုပ္ရပ္ေတြ စတဲ့အ၇ာအားလုံးကို ေခတ္အစိုးရအေျပာင္းလဲနဲ႔အတူ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အခ်ိန္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္လိုက္ရပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေနဇင္လတ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...