Wednesday, November 25, 2015

ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး


ေမာ္စီတုံး၊ လင္ေျပာင္နဲ႔ကြန္ျမဴ နစ္စနစ္ကို ယုံၾကည္သက္၀င္လြန္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီတစ္စုဟာ ၁၉၆၆ခုႏွစ္မွာ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီစစ္ဆင္ေရးရဲ ့အမည္ကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ့ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈ ့မွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္ေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအားျဖင့္ ပေဒသရာဇ္ေက်းကြၽန္ဘ၀က ေ႐ွးေဟာင္းအေတြးေခၚေတြထဲကလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒနဲ႔လုံး၀ကိုက္ညီတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အေရာင္ လုံး၀လႊမ္းသြားေစမဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကိုေပးၿပီး လႈံ့ေဆာ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ လူထုအတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးေလဘူေပါင္းေတြကို အင္ျပည့္အားျပည့္မႈတ္သြင္းလိုက္ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္ေက်ာင္းသားေတြကို အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္တယ္။တပ္နီေတာ္ဆိုတဲ့အဖြဲ႔စည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီလိုအမည္လွလွေလးေပးၿပီးဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္႐ုံသာမက လုပ္ပိုင္ခြင့္အမ်ားျပားကိုလည္း အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းနဲ႔ေျမႇာက္ပင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ႏိုင္ငံျခားအင္အားႀကီးကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ ့ကြၽန္ဘ၀ကို တရား၀င္က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိပါ။သို႔ေသာ္ နယ္ခ်ဲ ့အင္အားစုအသီးသီးရဲ ့တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို ဖရဲသီးစိပ္ခြဲသလို နယ္ေျမအသီးသီးပိုင္းၿပီးၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းနဲ႔ေသြးစုပ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္။၁၉၄၉ခုႏွစ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
ေမာ္စီတုံးဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ကြန္ျမဴ နစ္အယူ႐ွိတဲ့ မာခ့္၀ါဒီ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ျမဴ နစ္၀ါဒကို စတင္က်င့္သုံးလာတဲ့ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံကလက္႐ွိကြန္ျမဴ နစ္ႀကီးေတြေတာင္ ကြန္ျမဴ နစ္အစစ္အမွန္ေတြမဟုတ္ဘူးလို ့သူ႔အျမင္မွာ ႐ွိေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ သူရဲ ့နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္နီ ရဲ ့ေနရာမ်ားစြာမွာ ခ႐ု႐ွက္ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမား လို႔ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ထားတယ္။ဘူဇြာ၀ါဒီအင္အားစုတို႔ရဲ ့ပြဲစားႀကီး လို႔လည္းဘြဲ႔ေပးထားတယ္။႐ု႐ွားဟာ စစ္မွန္တဲ့ကြန္ျမဴ နစ္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာမ႐ွိဘူး။တ႐ုတ္ျပည္ကသာ မာက္ခ္းအေတြးအေခၚကိုအမွန္အကန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တိက်ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႐ွိေနတယ္လို႔ ေမာ္ကျမင္တယ္။ေမာ္ဟာ ပစၥည္းမဲ့အာဏာတည္ေထာင္ခ်ိန္ကစၿပီး သူကြယ္လြန္တဲ့ ၁၉၇၈ခုႏွစ္အထိ ျပည့္၀တဲ့ကြန္ျမဴ နစ္ဘ၀တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သေဘာတရားေရးအရေရာ လက္ေတြ႔အရပါ ႀကိဳးပမ္းမႈ ့မွာ အနည္းငယ္လစ္ဟင္းျခင္းမ႐ွိခဲ့သူပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရး၊စည္း႐ုံးေရးနဲ႔ ဦးေႏွာက္ခ၀ါခ်ျခင္း(Brain washing)စတဲ့အလုပ္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အၾကပ္ကိုင္မႈ ့နဲ႔ရက္စက္မႈ ့ေတြကိုေတာင္က်င့္သုံးခဲ့တယ္။၁၉၄၉ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းပစၥည္းမဲ့သေဘာတရားနဲ႔အညီ တျဖည္းျဖည္းတိုင္းျပည္ရဲ ့ထုတ္ကုန္ ၊ထြက္ကုန္ဟူဟူသမ်ွကို အစိုးရက အပိုင္စီးလိုက္တယ္။လယ္ယာေျမဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္တယ္။အဲ့ဒီစနစ္ေၾကာင့္ ေျမဆို၍ မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ပါေစ။တစ္လက္မ မွ ပုဂၢလိက ပိုင္ဟူ၍ မက်န္ရစ္ေတာ့ပါ။အေသးစားေတာင္သူလယ္သမားေတြထံက က်န္႐ွိေနတဲ့ အေသးအမႊားလယ္ကြက္ေတြကိုပါသိမ္းၿပီး ဘုံစနစ္မွာ သြတ္သြင္းခဲ့တယ္။
အဲ့လိုသိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ လယ္သမား လယ္ပိုင္႐ွင္တစ္ဦးရဲ ့ဘ၀ဟာ အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ ့ဘ၀အျဖစ္ က်ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။ေက်းလက္လူထုကို ဘုံပိုင္လယ္ေျမေတြကိုမွာ ခြဲေ၀ၿပီး အလုပ္လုပ္ေစခဲ့တယ္။ဒီဘုံလယ္ယာေျမက ထြက္သမွ် အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းကိုအစိုးရကယူတယ္။က်န္ထြက္ကုန္၈၀ရာခိုင္နႈန္းကို ဘုံဆိုတဲ့ စနစ္ကပိုင္တယ္။အဲ့ဒီဘုံပိုင္ပစၥည္းနဲ႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ၾကရတယ္။ဘုံကအလုပ္သမားေတြကေတာ့ အလုပ္အလိုက္ လုပ္အားခအျဖစ္ ၂၀ရာခိုင္နႈန္းကို ရတယ္။အဲ့ဒီနည္းအတိုင္းစက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံဟူသမ်ွကို အစိုးရပိုင္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့တယ္။အလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္တာနဲ႔အမ်ွ လခရၾကတယ္။သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းေပၚက အျမတ္အစြန္းဟူသမ်ွ အစိုးရရဲ ့အိပ္ထဲသာ၀င္တယ္။လူ႔ ကံကို ညီမ်ွျခင္း ခ်တဲ့ စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၆၆ခုႏွစ္မွာ ဒီစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကျပန္တယ္။အစိုးရ ရဲ ့လုပ္ငန္းဟူသမ်ွ ၀န္ထမ္းအားျဖင့္လုပ္ကိုင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြရဲ ့မသမာမႈ ့၊စည္းကမ္းမဲ့မႈ ့ေတြ တိုးလာခဲ့တယ္။တစ္ခါ ဘုံစနစ္က်င့္သုံးမႈ ့ေၾကာင့္ ထြက္ကုန္သီးႏွံတိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ေတြ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ နည္းပါးလာတယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုံစနစ္အရ လူ၏ႀကိဳးစားမႈ ့ရဲ ့အသီးအပြင္းကိုမခံစားရပါ။လုပ္ခကလြဲၿပီး ဘာမွေမ်ွာ္လင့္စရာမ႐ွိတဲ့စနစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္က်ိဳးမပါတဲ့အတြက္ လူသားဟူသည္ အတၱကင္းသတၱ၀ါမဟုတ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ဆုံးကုန္တာမဆန္းပါဘူး။
အဲ့လို အက်ိဳးအျမတ္ကေန မက္ကင္းသြားရတဲ့အတြက္ အတတ္ပညာအားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အလုပ္႐ုံ၊စက္႐ုံေတြက ကုန္ပစၥည္း ထြက္႐ွိမႈ ့ဟာ ေလ်ွာ့နည္းလာခဲ့တယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ေစာေစာပိုင္းလယ္သမားေတြကို ေျမေတြအားလုံးအသင္တို႔ပိုင္ဆိုင္ၾကမည္ ဆိုတဲ့ မစားရ၀ခမန္းအသံေကာင္းလြင့္ၿပီး မက္လုံးေပးခဲ့ၾကတယ္။သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ႐ွိရင္းစြဲလယ္ကြက္ေသးေသးေလးကိုေတာင္ လက္လြတ္ခံလိုက္ရ၊အဆုံးရႈံးခံလိုက္ရတယ္။ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ ့၀င္ေငြဟူသမ်ွထဲက သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိဳးအစားအတိုင္း အစိုးရလက္ကို၀ကြက္အပ္လိုက္ၾကရတယ္။အဲ့ဒီအထဲ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြရဲ ့မသမာမႈ ့ကိုပါ ခါးစည္းခံၾကရတယ္။ဒီအခါမွာ ဘုံစနစ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့စိတ္ေတြေပၚလာခဲ့တယ္။က်ေနာ္တို႔ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဦးေန၀င္းတို႔ စစ္တပ္ပညာ႐ွိႀကီးေတြတီထြင္တဲ့ Burmese way to socialism ဆိုတဲ့ စနစ္ဟာလည္း အထက္ပါနည္းအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ျမဴ နစ္ဟာ အကိုႀကီးဆိုရင္ ဆို႐ွယ္လစ္ဟာ ၫီေလးျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့လိုျပႆ နာေပါင္းစုံေပၚေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ွင္းထုတ္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္း႐ွာၾကတယ္။ေတြ႔ပါၿပီး။
ပထမဦးစြာ ျပည္သူေတြအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို႐ိုက္သြင္း....
ဒုတိယအခ်က္က နယ္ခ်ဲ့ဆန္႔က်င္ေရး ေလဘူေပါင္းေတြကိုအသားကုန္မႈတ္သြင္း...
အဲ့ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ျပႆ နာဆိုးေတြကို အစအနမက်န္ေအာင္႐ွင္းထုတ္ပစ္ႏိုင္မယ္လို႔ တြက္ဆခဲ့ၾကတယ္။ဒီနည္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ့ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ကိုျမတ္ႏိုးလာေအာင္ လႈ ့ံေဆာ္ေပးခဲ့တယ္။နယ္ခ်ဲ ့ဆန္႔က်င္ေရးဆိုတဲ့ ကိုလိုနီတေစၦနဲ႔ ကိုင္ေျခာက္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအေရာင္တင္ေပးခဲ့တယ္။အဲ့ဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဟာ ကြန္ျမဴ နစ္ဘုံစနစ္ကို သရဖူေဆာင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမ်ွာ္မွန္းခဲ့ၾကတယ္။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ၁၉၆၂ကေန ယေန႔အထိ အထက္နည္းအတိုင္း တစ္သေ၀မတိမ္းလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကိုအနည္းငယ္အကဲခတ္မိသူေတြ သတိထားမိၾကမွာပါ။
ဒီေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးနဲ႔ ကြန္ျမဴ နစ္ဘုံစနစ္ႀကီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ေ၇းအတြက္ စည္း႐ုံးေရးလမ္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ျပင္ပ ပေယာဂေတြ ၀င္ေရာက္မလာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ သတိႀကီးစြာထားၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းခဲ့ၾကတယ္။ဘ၀တစ္ခုလုံး ႐ိုး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္းေန ၊ခ်ိဳးျခဳံေခြၽတာ ျခင္းကိုတန္ဖိုးထား၊တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုသာေ႐ွ ့ရႈ ့ဆိုတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြကို စိုက္ထူေပးခဲ့တယ္။အဲ့လိုနဲ႔ ပစၥည္း မဲ့ေတာ္လွန္ေရးႂကီးကို ျမတ္ႏိုးတြယ္တာလာေအာင္ ၾကံေဆာင္စည္း႐ုံးလာခဲ့ၾကတယ္။က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပထမဦးဆုံး ကိုလိုနီတေစၦနဲ႔ျဖဲေျခာက္တယ္။ၿပီးေတာ့ ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးေအာင္ရမည္ ဆိုတဲ့ ဆိုင္းပုဒ္ေတြေထာင္တယ္။ျပည္သူေတြထဲကို သီခ်င္းေတြ လူထုစည္းေ၀းပြဲေတြနဲ႔ ႐ိုက္သြင္းတယ္။တ႐ုတ္_ဗမာ အေရးခင္းဖန္တီးေပးတယ္။ဆန္ျပတ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ တ႐ုုတ္-ဗမာအေရးခင္းျဖစ္တယ္။ဆန္ျပတ္တာ မဆလညံဖ်င္းမႈ ့ေၾကာင့္။သို႔ေသာ္ မဆလညံ့ဖ်င္းမႈ ့ကိုဖုံးကြယ္ခ်င္ေတာ့ တ႐ုတ္နဲ့ရန္တိုက္ေပးတယ္။ထို႔အတူ ကုလားနဲ႔ပြဲခံခိုင္းတယ္။ျမန္မာ့သမိုင္းကိုအမြန္းတင္သမိုင္းအျဖစ္ျပန္လည္ခ်ီးမြမ္းခန္းေတြဖြင့္ကာ ေက်ာင္းေတြမွာ ျပဌန္းလာတယ္။တ႐ုတ္၊ကုလား ေသြးခြဲၿပီး ကမာၻ ့အရက္စက္ဆုံးဥပေဒ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုျပဌာန္းတယ္။၁၉၄၇ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ေရြးခ်ယ္ေရးအက္ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရပိုင္ခြင့္ကို မသိမသာလ်စ္လ်ဴ ရႈ ့လာတယ္။
(မွတ္ခ်က္။ကမာၻ ့အရက္စက္ဆုံးဥပေဒကိုေျပာတာမခံႏိုင္ရင္ အခ်ိန္မေရြး လာ႐ွင္းလို႔ရတယ္။ဘာေၾကာင့္ေျပာလဲဆိုတာကို႐ွင္းျပေပးမယ္။)
လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးအားကိုယူကာ စည္း႐ုံးတယ္။တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက ညီကိုခရစ္ယာန္ေတြရဲ ့ခ်ပ္ေက်ာင္းေတြကိုဖ်က္စီးခဲ့တယ္။အဂၤလိပ္က သာသနာျပဳ တာကိုအပုပ္ခ်ေျပာၿပီးစည္း႐ုံးတယ္။ေနာက္ပိုင္း ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆိုၿပီးေပၚလာတယ္။ႏိုင္ငံျခားေရးအပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း ႏိုင္ငံျခားအထင္မႀကီးဖို႔ စည္း႐ုံးတယ္။ဆရာသမားကိုယ္တိုင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ေတြနဲ႔ပဲ ဇိမ္ခံခဲ့တယ္။ဒါဟာ ျမန္မာ့ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးရယ္၊ဗုဒၶ၀ါဒရယ္၊ဆို႐ွယ္လစ္စီးပြားေရးသီအိုရီေတြကို မူးေနာက္ေနေအာင္ ေရာသမေမႊထားတဲ့ စနစ္ကို အေရာင္တက္လာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြအေရာင္တင္ခဲ့တာကို အက်ဥ္းမ်ွတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၆၆ခုႏွစ္ အထိ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီး သည့္တိုင္ေအာင္ ပစၥည္းမဲ့အာဏာတည္ေထာင္ေရးကိုအျပည့္အ၀အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရိပ္စားမိလာတယ္။ထုတ္ကုန္၊ထြက္ကုန္ ေမ်ွာ္လင့္ထားသလို တိုးတက္မလာဘူး။ရလဒ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ ့စိတ္ကြက္မႈ ့ေတြပဲအဖတ္တင္တယ္။အဲ့လိုနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ့ေတာ္လွန္ေရးကိုဆင္ႏႊဲဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ရပါေတာ့တယ္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...