Sunday, October 25, 2015

ၿမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး သယံဇာတဓားျပမႈတစ္ခု

Kyaw Swar Myint

==================================================
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ခရုီနီတုိ႔၏ ဖားကန္႔
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး သယံဇာတဓားျပမႈ
အျဖစ္ အမည္တပ္ခံရ ။
-----------------------------------------------------------------------------


ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းခရုိနီမ်ား၏ ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၿမန္မာ့ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး သယံဇာတဓားျပမႈႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Global Witness က အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိလိုက္သည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဆုိပါ
ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိၿပီးေနၿပီး
ေက်ာက္စိမ္းမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးသန္းေပါင္းမ်ားစြာမည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ေန
ေၾကာင္းလည္းသိရွိရျခင္းမရွိေၾကာင္း ‘ႏုိင္ငံေတာ္ မဟာ လွ်ိဴ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီး’
(Big State Secret) အမည္ရအဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။


တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူေပါင္းေလးရာေက်ာ္ကိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္
အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
တစ္ႏွစ္ၾကာေလ့လာကာယင္းအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ေက်ာက္စိမ္း
ေရာင္းခ်မႈမွရသည့္ဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံမွ ၃၁
ဘီလီယံအၾကားရွိမည္ဟုခန္႔မွန္းရေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ယင္းပမာဏသည္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ သံုးစြဲသည့္ အစိုးရ၏
အသံုးစရိတ္ထက္ ၄၆ ဆ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီးတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ တရားဝင္ အသား
တင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ထက္ဝက္နီးပါး(၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)
ၿဖစ္သည္။
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအရဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊ၏ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု
အပါအဝင္ ၎ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ယခင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိင္းမွဴးတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ လူမႈဝန္
ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယ
ဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးဘုန္းေဆြႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးဝင္းသန္းတို႔လည္းေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။
ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ယခင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေဟာင္းမ်ား၊ လက္ရွိတပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပါဝင္
ပတ္သက္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေၾကာင္း Global Witness ၏ အာရွေဒသ
ဒါရိုက္တာMr.Mike Davis က ေျပာဆုိသည္။
သို႔ေသာ္ မည္သည့္ကုမၸဏီကေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေပါင္းမည္မွ်ကို
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေနေၾကာင္းကိုမူအေသးစိတ္သိရွိရျခင္းမရွိေၾကာင္းထပ္မံ
ေၿပာဆုိသည္။
“ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္ေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ဆုိတဲ့အခါမွာေက်ာက္စိမ္းက႑
က ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အေနနဲ႔ က်န္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က
ဆုိသည္။အစီရင္ခံပါ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ Ever Winner၊ ဦးသန္းေရႊ
မိသားစုပုိင္ဆုိင္သည္ဟုယုံၾကည္ရေသာ ႀကိဳင္၊ ျမန္မာတေကာင္း၊ ျမန္မာ
တပ္မေတာ္ပုိင္ MEC၊ ဦးပုိင္၊ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျမယမုံ
စသည္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ကုမၸဏီစာရင္း ၎တုိ႔တြင္ ရွိေသာ္လည္းအထက္ပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏
အမည္ျဖင့္ ကုမၸဏီ္မ်ားမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္
ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ညႊန္႔သိန္းကThe Voice သုိ႔ ေျပာသည္။
“ဘယ္ကုမၸဏီေတြလည္းဆိုတာစာရင္းေတြရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာသလို ကြ်န္ေတာ္ကိုေမးရင္ သူတို႔တပ္ထားတဲ့ (အစီရင္ခံစာပါ ခရုိနီႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေဟာင္းမ်ား) နာမည္ေတြ မပါဘူး။ မပါတာကိုဘယ္အသိနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္က
ေၿပာလို႔မရပါ့မလဲဗ်ာ”ဟုအစီရင္ခံစာပါ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း
မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ယင္းသုိ႔ေသာစာရင္းရွိကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါရွိေသာပုဂိဳလ္
မ်ားကို Global Witness က ဖြင့္ခ်ထားၿပီးအင္အားႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးႀကီးအရာရွိမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားကုိမ်က္ႏွာသာ
ေပးကာဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ခ်ထားေပးေၾကာင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္အေရးပါ
ေၾကာင္းမွန္းဆေနၾကသည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏွစ္ပတ္နီးပါး
အလိုတြင္ အစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးႏုိင္ခံျခင္း၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပုံရိပ္ေကာင္းရရွိရန္ အစုိးရႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ အဂၤလိပ္
ဘာသာျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ ေက်ာ္ေရးသားေသာယင္းအစီရင္ခံစာထြက္
ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ခ်ိန္မွာသူတို႕ကို အခ်ိန္မီဗုံးေပါက္ကြဲလိုက္တဲ့ သေဘာလိုျဖစ္သြားတယ္။သူတို႕ ဂုဏ္သိကၡာ ၊ ပါဝင္ပတ္္သက္မႈ ၊ ေလးစား
မႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားနိုင္တယ္။ အရွက္သိကၡာအက်ိဳးစီးပြားေဖာ္ထုတ္လိုက္
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကေတာ့စဥ္းစားရမယ္ ။ ႏုိင္ငံတကာကလည္းစဥ္းစား
ရမယ့္ အေနအထားတစ္ခု အပါအဝင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျပည္သူအပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ခုထိအရင္ကတည္းကယုံၾကည္မႈနည္းေနတာကအခုလို
ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာတာကေတာ္ေတ္ာေလးယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာနိုင္
တဲ့ အေျခအေနကိုေဖာ္ထုတ္နိုင္လိုက္တယ္”ဟု EITI လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္
ေနေသာသုံးပြင့္ဆိုင္ ညႊန္ေပါင္းအဖြဲ႔ (MSG) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝမ္ေအာင္က
ဆုိသည္။
ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡသည္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနၿပီး
အစိုးရတပ္မေတာ္သာမက KIA/KIO ၏ ဝင္ေငြအဓိကအားထားရျခင္းေၾကာင့္
ေက်ာက္စိမ္းမွဝင္ေငြမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ တုိက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္
စလံုးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ဦးစားေပးမႈျဖစ္ေၾကာင္းလည္းအစီရင္ခံ
စာတြင္ ပါရွိသည္။
ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အကူအညီေပးေနေသာ ႏုိင္ငံ
တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အစုိးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာအာဏာရွင္တုိ႔၏
ေငြဝင္ေပါက္ႀကီးျဖစ္ေသာေက်ာက္စိမ္းက႑ကုိအာရုံစုိက္ရန္ အလြန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း ယင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သတင္း-The Voice Weekly.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...