Sunday, September 13, 2015

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အလြန္ရွက္စရာေကာင္းေသာ ကမၻာ႔အဆင့္သတ္မွတ္ခံရမႈမ်ား

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားတြင္ အျခားကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။ အဆင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုံသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြာျခားၿပီး အဆုိးအေကာင္းဟူ၍ သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အမ်ဳိးအစားမ်ဳိးစုံရွိေနသည္။ ၁၉၆၀ ၀န္းက်င္ကာလမ်ားအထိ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဂုဏ္ယူစရာ၊ အျမင္တင့္စရာ အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနရသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ရွိ ခဲ့ရသည္။
ယခုေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိခဲ့ေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကမၻာတြင္ တတိယေျမာက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အဆုိးရြားဆုံးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း ၀င္သြားၿပီျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ စားနပ္ ရိကၡာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာ့သစ္ေတာအမ်ားဆံုးျပဳန္းတီးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘရာဇီးႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားေနာက္၌ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ဟတ္တာ ငါးသိန္းေလး ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ကမၻာ့သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျပဳန္းတီးမႈပမာဏျဖစ္ေန သည္။ တရားမ၀င္ႏွင့္ တရား၀င္သစ္ခုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၆၀၅၉၁၂ ဒသမ ၅၁ ဟက္တာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၇၁၁၃၁၈ ဒသမ ၅၂ သာ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ၁၀၅၄၀၆ ဒသမ ၀၁ ဟက္တာ ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ေရာ္ဘာ၊ ဆီအုန္းစသည့္ သစ္ေတာမ်ား အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးရန္ ခုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ဟတ္တာေပါင္း ၅၇၀၉၄၅ ဒသမ ၇၅ ဟတ္တာဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ သစ္ေတာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကဲ့သို႔ ေျမယာခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွာ စုစုေပါင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၏ အမ်ားဆံုးအထိျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ၁၅၄၄၇၁၆ ဒသမ ၃၄ ဟက္တာအထိ ဆုံး႐ံႈးေနသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအေျခအေနတြင္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဆင္းရဲမႈ အျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးဟု သိရသည္။ လယ္ယာက႑ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈနိမ့္က်ျခင္း၊ ေျမယာမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားနည္းျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာမ်ား၊ အစုိးရ၏မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁ ဒသမ ၂ ေဒၚလာေအာက္၀င္ေငြသာ ရရွိသူမ်ားကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသတ္မွတ္ခ်က္ (Poverty Line)ေအာက္ ေရာက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈတြင္လည္း အဆင့္ ၉ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဘိန္းထြက္ရွိမႈ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
The World Justic Project ၏ စစ္တမ္းတစ္ခု (၂၀၁၄ ညႊန္းကိန္း) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၄ တြင္ရွိေနၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၉ ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈၉ ျဖစ္ေနသည္။
သုိ႔ပါ၍ ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ေသာ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခံရမႈမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲေကာင္းဖန္တီးႏုိင္သူမ်ား လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။
(စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...