Sunday, August 2, 2015

အေရးေပၚအသက္ကယ္အိတ္ အိမ္တိုင္းေဆာင္ထားေစခ်င္ပါတယ္


အေရးေပၚအိတ္တြင္ ပါရမည့္ပစၥည္းမ်ား
ပစၥည္း အမည္
အသံုးခ်ရန္ေနရာ
ဓါတ္ခဲထည့္မထားေသာ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး
အလင္းေရာင္မရိွသည့္ ေမွာင္ထဲတြင္ အလြန္အသံုးတည့္သည္။

ဓါတ္ခဲမ်ား လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီး၊ ေရဒီယို စသည္တို႔အတြက္။ သို႔ေသာ္ သီးသန္႔ထားပါ။ ဓါတ္မီး၊ ေရဒီယို စသည္တို႔တြင္ ထည့္မထားပါႏွင့္။
ပလာစတာ၊ လိမ္းေဆး စေသာ အသံုးလိုမည့္ ေဆးမ်ား ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရခဲ့ေသာ္ အလြယ္တကူသံုးႏုိင္သည္။ ရင္ၾကပ္၊ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္
လည္း ေဆးမ်ားေဆာင္ထားရန္ မေမ့သင့္ပါ။ အေရးႀကီးပါက ေဆးရွာမရ ျဖစ္တတ္သည္။
အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား
မွတ္ပံုတင္၊ ပတ္စ္ပို႔၊ အိမ္၊ ေျမ ဂရံ၊ အာမခံစာခ်ဳပ္၊ ေမြးစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊
ဘဲြ႔လက္မွတ္ စေသာ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရလံုေသာ ပလတ္စတစ္
အိတ္ထဲတြင္ လံုၿခံဳစြာထည့္ထားပါ။ အေရးအေၾကာင္းရိွလွ်င္ ေကာက္ထည့္သြားႏုိင္သည္။
ေရဒီယို (ဓါတ္ခဲထည့္မထားပါႏွင့္)
အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို နားဆင္ႏိုင္သည္။
ခရာ
အကူအညီလိုလွ်င္ သံုးႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေအာ္ႏိုင္ပါက ခရာမႈတ္ၿပီး
အကူအညီေတာင္းနိုင္သည္။
ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၱာ
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားအား ကူညီကုသေပးႏုိင္သည္။
ပစၥည္းမ်ားကို အျမဲစစ္ေဆးျဖည့္တင္းထားပါ။
ကေလးျပဳစုေရး ပစၥည္းမ်ား
ကေလးငယ္မ်ားရိွပါက ကေလးအတြက္လုိမည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အရံသင့္ ေဆာင္ထားပါ။
အေရးေပၚလက္စဲြစာအုပ္
ဤစာအုပ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္ကို အေသးစိတ္ ညြန္ျပထားသည့္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူရသည္။
အျခား ထပ္ထည့္ႏိုင္ေသးသည့္ ပစၥည္းမ်ား
o မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖံုးနံပါတ္မ်ား၊ အလုပ္၊ ေက်ာင္း စသည့္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားမွ ဖံုးနံပါတ္မ်ား။
o ပိုက္ဆံ။ ပုိက္ဆံကား မိမိလိုသမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သျဖင့္ အလြန္အေရးႀကီး၏။
o ေရဘူး၊ စားစရာအေျခာက္အျခမ္း။
o အ၀တ္အစားအနည္းငယ္ (တီရွပ္၊ လံုခ်ည္ စသည္)
o မွတ္စုစာအုပ္၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္
o အေရးေပၚဖံုးနံပါတ္မ်ား (ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၊ ရဲဌာန၊ မီးသတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန စသည္)
အေရးေပၚအိတ္အတြက္ သိမွတ္စရာ
အိမ္တြင္ လူမ်ားလွ်င္မ်ားသလို အေရးေပၚအိတ္ တစ္အိတ္မက လုိႏုိင္သည္။
အေရးႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားကို စဥ္းစားၿပီး လုိသမွ်သာထည့္ပါ။ မလိုသည္မ်ားထည့္မထားပါႏွင့္။ အေရးအေၾကာင္း၌ ထြက္ေျပးရန္ လိုလာပါက အိတ္ႀကီးကေလးေနၿပီး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။
သက္တမ္းကုန္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားပါပါက မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး အသစ္ႏွင့္ အစားျပန္လဲပါ။ (ဥပမာ - ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္ခဲ)
၃၊ ၂။ အေရးေပၚ စားစရာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း
အေရးအေၾကာင္းရိွပါက စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ မပူရေအာင္ စားေသာက္စရာမ်ားကို အဆင္သင့္ျပင္ထားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ မိမိ၏ မိသားစုဦးေရကိုလိုက္၍ စားစရာေသာက္စရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။
ဆန္ ၁ စိတ္၊ ဆီ ၅၀ သား၊ ငါးပိ ၃၀ သား၊ ျငဳပ္သီးေျခာက္ အစိတ္သား၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္ထုပ္ အထုပ္ ၂၀၊ ဆား ၁၀ သား၊ သၾကား ၁၀ သား၊ ေရ ၅ ပုလင္း။ ဘီစကစ္မံု႔ ၅ ထုပ္။ ထို႔ျပင္ ယခုအခါေစ်းကြက္ထဲ၌ အလြယ္တကူရႏိုင္သည့္ အဆင္သင့္ စားႏိုင္ေသာ မံု႔ဟင္းခါးေျခာက္ထုပ္၊ ငါးေျခာက္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ပဲ စသည္တို႔လည္း ေဆာင္ထားႏုိင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...