Sunday, July 19, 2015

သမတႀကီးထံ ေပးစာ

 
သို႔
သမၼတၾကီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၇) ရက္
အေၾကာင္းအရာ။ ။ အမွတ္(၁၄) စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈႏွင္႔ ေျမယာမ်ားျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးရန္တင္ျပျခင္း၁၊ အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္၊ဖရူဆိုျမိဳ႔နယ္၊ ျမိဳ႕မအုပ္စု၊ မာခေရာ္ေရွ႔အုပ္စု
တြင္ အမွတ္(၁၄)စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ စုစုေပါင္းဧက (၂၇၀၀) သိမ္းဆည္းကာ (၈၆၀) ဧကသည္ေလ်ာ္ေၾကးေငြတစ္ဧက (၅၀၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင္႔ ေပးေလ်ာ္ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ စြန္႔လြတ္ေျမအျဖစ္ (၁၉၉.၈၆) ဧကျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ က်န္ဧကမ်ားသည္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင္႔ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္႔ေနရာမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း ဧကထက္၀က္မွာ မည္သည္႔အေဆာက္အအုံမ်ားမရွိေသးဘဲေနရာလြတ္မ်ားသာ ရွိခဲ႔ပါသည္။
၂။ ထိုသို႔သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚမ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေစ
ပါသည္။ သစ္၀ါးမ်ားျပဳတ္တီးျခင္း၊ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚအနိုင္အထက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအ
နာတရျပဳလုပ္ျခင္း၊လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈရွိျခင္း လက္နက္ၾကီးပစ္ခတ္ေလ႔က်င္႔ရာတြင္ လူထုႏွင္႔အလြန္နီးကပ္ေနသျဖင္႔လူထုမ်ားအထိန္႔တလန္႔ျဖစ္ေစျခင္း ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းအနီးရွိ
 ေတာင္ယာသြားလာမႈမၾကာခဏပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္သျဖင္႔ အေနွာက္အရွက္မ်ားစြာျဖစ္ေစျခင္းစသည္႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင္႔ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
၃။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ အသက္(၁၂)ႏွစ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အား အမွတ္(၁၄)စစ္ေရး
ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္း၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွအဓမၼ ျပဳက်င္႔မႈ လည္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ပါသည္။
ထိုမွ်မက ေနာက္ဆက္တြဲမွာလည္း မၾကာခဏအမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ကေလးမ်ားအေပၚ ႀကံစည္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲေၾကာင္းတင္ျပလိုပါသည္။
၄။ ယခုအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင္႔တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲလာျပီျဖစ္သည္႔အတြက္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ
မွာလည္း လိုအပ္ေတာမည္မဟုတ္သျဖင္႔ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားျပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနေသာ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္း၏ တည္ေနရာသည္ ယခင္၌မိမိတို႔ေတာင္ယာေျမမ်ားျဖစ္သလို ကြ်ဲ၊ ႏြား စာက်က္ေျမျဖစ္သျဖင္႔ ရံဖန္ရံခါ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား သြားလာမႈရွိေနသည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားမၾကာခဏ သြားလာေနမႈအေပၚ လက္ရွိ အမွတ္(၁၄) စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ားမွ သိရွိနားလည္မႈမရွိသျဖင္႔ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားအား မၾကာခဏ အနာတရ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခိုးစားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကြ်ဲ၊ ႏြားလိုက္လံရွာေဖြသူအား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင္႔ျခိတ္ေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။
၅။ ထို႔ေၾကာင္း မိမိတို႔ေဒသ၌ အမွတ္(၁၄)စစ္ေရးေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းရွိေနျခင္းသည္ မိမိတို႔ ေဒသခံလူ
ထုအတြက္မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေနမည္မဟုတ္သျဖင္႔ ျပန္လည္ယုတ္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင္႔ ျပန္လည္ယုတ္
သိမ္းမႈမျပဳလုပ္နိုင္ပါက အလြန္ရိုးသားျဖဴစင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔စရုိက္မ်ားကိုေလးစား
လိုက္နာပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
၆။ အထက္ပါေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လယ္ယာေျမယာ
သိမ္းဆည္းမႈအား လူထုနစ္နာမႈမရွိေစရန္ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔၊ လြတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴး၊ ဒ က စ မွဴး၊ စသည္႔ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ စာမ်ားေပးပို႔ခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင္း မိမိတို႔ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေပၚ စိတ္ေကာင္းေစသနာထားရွိပါက က်န္ရွိေျမယာမ်ားလည္းျပန္လည္ စြန္႔လြတ္ေပးပါရန္ အနုအညြန္႔ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင္႔

ေဒသခံေတာင္သူမ်ား
ဖရူဆိုျမိဳ႔နယ္
ကယားျပည္နယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...