Friday, May 1, 2015

ျငိမ္သက္ျခင္းနဲ႕ မၾကဳံႀကဳိက္လုိ႔ပါတီရုံးခန္းမ်ားအတြင္းတြင္သာ ေလာေလာဆယ္ မဲဆြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးမွ ဆုိေသာ္လည္း ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စားရိတ္ကုိ စားကာ နယ္လွည့္စစ္ေဆးသည္ အေၾကာင္းျပ၍ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ကေလးမ်ားက ေဒသအႏွံ႔အျပားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေဆးရုံဖြင့္၊ တံတားေဆာက္ အစရွိသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ အူးယားဖားယား မဲဆြယ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ (သုိ႔) ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပရန္ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျဖစ္ခဲ့က ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ နီးပါး ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူထုႀကီးအတြက္ အခြင့္အေရးႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ နီးပါးဆုိရာတြင္ တုိင္းတပါးလက္ေအာက္ ႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါး ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္တပ္လက္ေအာက္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ၅၀ နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ ေနခဲ့ရျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ေျဖာင့္ျဖဴးမည့္ ခရီးစဥ္ဟူ၍ကား ဆုိ၍မရ။ အခ်င္းခ်င္း အာဏာလုပဲြမ်ားအျပင္ ယခုလက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ တုိးျမွင့္ကန္႔သတ္လာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏုိင္ရမည့္အဖဲြ႕အား ႀကီမ္းေသေပါက္ အာဏာလႊဲေပးမည္ဆုိသည္ကား ေရွာေရွာရွဴရွဴ ျဖစ္လာဖုိ႔ လမ္းမျမင္ေပ။
ျဖစ္ႏူိင္ေျခရွိသည္က မည္သူကုိ သမၼတ တင္ေျမွာက္မည္နည္း၊ မည္ကဲ့သုိ႕ အာဏာခဲြေ၀ယူမည္နည္း၊၊ အဘယ္ပုံ အာဏာလဲႊေပးရမည္နည္း ဆုိသည့္ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ အခ်ိန္ဆဲြမႈႀကီး ျဖစ္လာႏူိင္ဘြယ္ရွိျပီး ထုိိအေတာအတြင္း စစ္တပ္လုိလားေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အႏုိင္ရ အဖဲြ႕မ်ားအၾကား အားစမ္းပဲြမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္စရာ ရွိသည္။ ယခုပင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ကန္႔ကြက္သည့္ သေဘာမ်ဳိး ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ ေရာက္ေနစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မန္ဒဲလား အာဏာရခဲ့သည့္အျဖစ္လုိ ေခ်ာေမြ႕ဘြယ္ လုံး၀မျမင္ဟု ျမန္မာေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏူိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပဲြ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုအခါ ပါတီေပါင္း ၇၁ ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရာက္ရန္ မွတ္ပုံတင္ျပီး ျဖစ္ေပသည္။ ပါတီအျမားအျပားေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျဗိတိသွ်ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ပါတီေပါင္း ၂၃၅ ခု ေပၚေပါက္လာျခင္းတုိ႔ကုိၾကည့္က အံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခ်ိန္က ဖုန္းတလုံး ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လူၾကားမေကာင္းေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေဖါင္းပြလာခဲ့ရသည္မဟုတ္လား၊
အင္အယ္ဒီမွ အနည္းဆုံး အမတ္ေနရာ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖင့္ အႏုိင္ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔မွသာ ေနာက္ပုိင္းလမ်ားတြင္ ဆက္လက္ညွိႏုိင္းရမည့္ မည္သူ႕ကုိ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိသည့္ ကိစၥအေပၚ အင္အယ္ဒီမွ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖဲြ႔စည္းပုံအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ စစ္ေရးအျမင္ရွိသူ ေရြးခ်ယ္ရန္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဦးေရႊမန္းတုိ႔အား အေပးအယူသေဘာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လာပါက အကဲြအျပဲမ်ား ျဖစ္လာႏူိင္စရာ ရွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတကုိ ၎တုိ႔သေဘာက် ခန္႔ႏုိင္ခြင့္ရွိေသးသည္ဆုိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က တပ္မေတာ္တြင္ ရွိေနေပေသးသည္။
သုိ႕ေသာ္လည္း အတုိက္အခံမ်ား လႊမ္းမုိးထားသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္မွ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ သမၼတအၾကား ထိပ္တုိက္ေတြ႔လာဘြယ္ရာလည္း ရွိေနေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၎တြင္ အေမရိကန္သမၼတကဲ့သုိ႔ ဥပေဒမ်ားကုိ ဗီတုိအာဏာျဖင့္ကား ပယ္ခ်ႏူိင္သည့္အာဏာ မရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ အတင္းအက်ပ္ စစ္တပ္အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္ လုံးပမ္းလာပါက ေပါက္ကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္စရာလည္း ရွိသည္။
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အာဏာရပါတီ လုံး၀နီးပါး ရႈံးႏွိမ့္ႏူိင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိ စစ္တပ္အတြင္းရွိ အယူအဆတင္းမာသူမ်ားအဖုိ႔ ယခုအခ်ိန္အထိ လက္ခံႏူိင္စရာအျဖစ္ ရႈျမင္ႏူိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
သုိ႕ေသာ္ အာဏာရပါတီအဖုိ႔ ထုိအျဖစ္ဆုိးမွ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ရႏူိင္ဖြယ္ရွိသည္က ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားသည္ တေနရာႏွင့္တေနရာ အရြယ္အစား ညီမွ်မႈမရွိသည့္ အေၾကာင္းပင္။ လူဦးေရ တေထာင့္ေလးရာခန္႔သာရွိသည့္ ေဒသအားလည္း မဲဆႏၵနယ္ေျမတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပန္သျဖင့္ အဆုိပါ ေဒသမ်ားတြင္ ေငြကုိ ေရလုိသုံးျပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံႏုိင္စရာ အခြင့္အလမ္း ရွိေနျပန္ေသးသည္။
ယခုလက္ရွိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတဆင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိျပင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိျပီး ေဒၚစုအေနျဖင့္ ထုိကိစၥကုိ အတင္းအက်ပ္ လုံးပမ္းလာပါက စစ္တပ္မွ ေဒၚစုအား အာဏာကုိ အတင္းလုိခ်င္သူအျဖစ္ ၀ါဒျဖန္႔ခံရမည့္အေရး ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမမွ ယင္းသုိ႕မလုပ္ပါက တုိင္းျပည္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒ အျမစ္တြယ္မည့္ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံအား ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေပးမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေသးေပ။
လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္မွ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ေၾကးမ်ား ထြက္ေပၚေနျပီး ကလင္တန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လြန္စြာလုိလားသူ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚစုအား မတရားဖယ္ထုတ္ရန္ စစ္တပ္မွ ႀကိဳးပမ္းလာပါက ကလင္တန္ ဦးေဆာင္မည့့္္ အေမရိကန္အစုိးရႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း ဆက္ဆံေရး ေျပလည္စရာလမ္း သိပ္မရွိေတာ့မည့္အျဖစ္ကုိလည္း စစ္တပ္မွ မသုံးသပ္မိပဲေနမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။
ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ေထာက္ခံထားေသာပါတီမွ အဘယ္သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဳဟာ၊ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ အာဏာကုိ ရသေလာက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးစားလာမည္ကုိ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေရးပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြက္ေတာ့ မဟုတ္။ အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာကာ အာဏာရယူလာမည့္အေရးကုိ တားဆီးရန္သာ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကုိ အတိမ္းအေစာင္းမခံၾကရန္လည္း အေရးၾကီးေပသည္။
ကုိးကား၊ ၊ Financial Times (U.K)/ The Interpreter (Austrailian Think Tank)
HSW

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...