Saturday, January 31, 2015

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္အျမင္

နိဒါန္း

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လြပ္စြာ စည္းရံုးလံႈေဆာ္ ႏိုင္ခြင့္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္၊ အစိုးရအမွားမ်ားကို ေဝဖန္ေထာက္ျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေလ့လာႏိုင္ခြင့္၊ ဘဝအာမခံႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခြင့္တို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းမဲ့ေနခဲ့၍ ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် သံုးသပ္မိသည္။

က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိသည့္ (၄) ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေထာက္ခံသည္။ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရာ၌ အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသံုးမျပဳဘဲ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရာတြင္ မိမိလုိလားခ်က္အားလံုးကုိ တရားေသဆုတ္ကုိင္မထားဘဲ အေလ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယံုၾကည္သည္။


ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ (၂ ) ခ်က္။
၁။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအားလံုးကို ဦးေဆာင္သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေက်ာင္းသားသမဂၢၾကီး ေပၚေပါက္လာေရး။

၂။ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးျခင္းခံခဲ့ရေသာ တကသအေဆာက္အအံုၾကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရံုးခန္းမ်ား တရားဝင္ဖြင့္ခြင့္ရရွိေရး။

ထိုအခ်က္ (၂) ခ်က္သည္ အထူးအေရးၾကီးသည္။ ထို ၂ ခ်က္မရွိ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိ သင္ၾကားခြင့္ မရရွိဘဲ ခ်ိဳ႕တဲ့နိမ့္က်သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္သာ သင္ယူေနခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အရပ္သားပညာေရးျမင့္မားလာမႈသည္ မိမိတုိ႔၏အာဏာကုိ ခ်ိန္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ထားေသာ စစ္ဝါဒီမ်ားက အရပ္သားပညာေရးကုိ စနစ္တက် ႏွိမ့္ခ်ထားၿပီး စစ္တကၠသုိလ္မ်ားကုိမူ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးျဖင့္ သင္ၾကားေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ စစ္နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစံု ထားရွိေပးျခင္း၊ တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာေကာင္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေစျခင္းျဖင့္ စစ္တကၠသုိလ္ထြက္မ်ားသည္ အရပ္သားပညာတတ္ဘြဲ႕ရမ်ားထက္ သာလြန္ေစရန္ စစ္ဝါဒီမ်ားက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စစ္ဝါဒီမ်ားခန္႔ထားေသာ ပညာေရးျဗဴရိုကရက္မ်ားကလည္း စစ္ဝါဒီတို႔အလိုက် တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားကို ေထာင္မ်ားသဖြယ္ ျခံစည္းရိုးအထပ္ထပ္၊ တံခါးဂိတ္ အျဖတ္ျဖတ္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားျပီး ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္တို႔သည္ သူတို႔အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေရးထက္ သူတုိ႔မ်က္ႏွာရေရးသည္သာ ပထမဦးစားေပးအေနႏွင့္ရွိေနခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားတိုက္ဖ်က္ရန္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားအားလံုးမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေရးသည္ ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္ဟု ျမင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းရွိလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အင္အားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ထိုသို႔ အင္အားရွိေသာေက်ာင္းသားဗဟိုေကာ္မတီေပၚေပါက္လာရန္ ေက်ာင္းသားညီလာခံႀကီးကို (၄) ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးမႈထဲတြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ျပည္လံုးကြ်တ္ ေက်ာင္းသားညီလာခံၾကီးကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုပါက အလြန္အက်ိဳး ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းသားညီလာခံၾကီးမွ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားတရားဝင္ရွိလာလွ်င္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုသမဂၢတို႔အတြက္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္၊ စည္းေဝးတိုင္ပင္ရန္တို႔အတြက္ ေဆာက္အအံုမ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရားဝင္တည္ရွိလာေသာ္လည္း ရံုးခန္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ား မရွိလွ်င္ လမ္းေဘးသမဂၢမ်ားအဆင့္မွ တက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရံုးခန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝင္းတြင္း၌သာ ရွိရမည္။ ထို႔အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံမွ ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းယူႏိုင္ရမည္။

ယေန႔ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထက္ပါအခ်က္ ၂ ခ်က္သည္ မျဖစ္မေနရယူရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ့၍မရေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ ၂ ခ်က္ရလွ်င္ က်န္လိုလားခ်က္မ်ားသည္ မိမိအင္အားေၾကာင့္ ရရွိလာမည္မလြဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္မမွားရန္ အဓိကႏွင့္ သာမည ကြဲရန္လို ေၾကာင္း က်ေနာ္၏အျမင္ကုိ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

လမ္းေဘးတြင္ ေဆြးေႏြးက်င္းပေနရေသာ သမဂၢမ်ားဘဝမွ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေဆြးေႏြးလႈပ္ရွားႏို္င္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး၊ မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ဆထက္တံပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားေပၚထြန္းေရး၊ ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လံုးက ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးသို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ိဳးဆက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...