Tuesday, December 2, 2014

မ်က္မွန္ၾကီး (သို႔မဟုတ္) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး (MI)၏ ဘ၀အတက္ႏွင့္ အက်မ်ား ။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး အပုိင္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ႀကီး ေန၀င္းႏွင့္ အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး ဦးကုိင္ဖခင္မွာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး Network
မွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ျခင္း မရွိပါ။

တပ္ရင္းမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တပ္ရင္း၏ ေထာက္
လွမ္း အရာရွိမ်ားက ဦးစီးၿပီး မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမ အတြင္း ရန္သူ႔သတင္းမ်ား
ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ကာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။
တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး Networkႀကီး၏ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာမႈသည္
တာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တုိင္းျပည္၏အာဏာယူၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္စတင္ႀကီးထြား
လာခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္ကာလက တပ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးမွာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးလြင္ (ႏႈတ္ခမ္းေမႊး) ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ လက္ထက္တြင္ တပ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းမ်ား
သြားေရာက္ တက္ေစျခင္း၊ ေျခလ်င္တပ္မ်ားမွ အစြမ္းအစရွိသူမ်ားကုိ တပ္မေတာ္
ေထာက္လွမ္းေရးသုိ႔ ေခၚယူျခင္း၊ အလားတူပင္ အျခားအဆင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး၊
တပ္သား အစရွိသူတုိ႔ကုိလည္း ေခၚယူေမြးျမဴျခင္း သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္
အခါက တပ္မေတာ္တြင္ ၾသဇာႀကီးခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္မွလည္း
ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ဖဲြ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ CIA
အကူအညီယူရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာမႈသည္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးလြင္၊
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခ်စ္ခင္တုိ႔ ေနာက္ပုိင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္လာသူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး
လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရး Networkႀကီးအား ဦးစီးပါေတာ့သည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္
သည္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး မ်ားစြာလည္း လာဘ္ျမင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ အထူးစံုစမ္းေရး ဦးစီးဌာနကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံ
လံုးရွိ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ဇူဇကာ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္
ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းရွိ ေနအိမ္၏ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ မိခင္အရင္းကုိ
သတ္ျဖတ္ၿပီး အဂၤေတေလာင္းကာ ျမႇဳပ္ခဲ့ေသာ ထြန္းျမင့္ၾကဴ၏ အမႈကုိလည္း
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသာ ရွိေသးပါက ယခုတုိင္ မေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ေသးေသာ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႀကီးပင္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္
တင္ဦးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ ေမြးစားသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ ဇာတ္လမ္း
မွာလည္း ေဟာလီး၀ုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကမွ ႐ုိက္ကူးတင္ဆက္ခဲ့ေသာ Saving
Private Ryan ကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ကာလတြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္
တင္ဦး၏ အစ္ကုိ ႏွစ္ဦးသည္ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အသက္ေပးလွဴ
ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ တပ္ထဲတြင္ က်န္ရွိခဲ့ေသာ ၄င္း၏သား ဗုိလ္တင္ဦးကုိ ေစာင့္ေရွာက္
ပါရန္ မိခင္ျဖစ္သူမွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ စာေရး အကူအညီ ေတာင္းခံ
ခဲ့သည့္ အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းမွ ၄င္းအား သူ႔အနီးသုိ႔ ေခၚယူထားေၾကာင္း ဆရာသမားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၏ အနီးကပ္
သြန္သင္မႈ၊ CIA သင္တန္းကို ဆိုင္ပန္တြင္လည္းေကာင္း၊ English Military
Police Trainingကို အဂၤလန္တြင္လည္းေကာင္း သြားေရာက္တက္ခဲ့ျပီး
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ေထာက္လွမ္းေရး Networkႀကီးကုိ စနစ္တက် တည္
ေဆာက္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ၄င္း၏ လက္ေရြးစင္ တပ္မွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
ေအာင္ေဌး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဒြန္း၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္လြင္ (ကြယ္လြန္)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
သိန္းေအာင္ (NIB)၊ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ထြန္း(စစစၫႊန္ခ်ဳပ္)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ကံၫြန္႔ (ကကလွမ္း ၫႊန္မွဴးေဟာင္း)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘုိနီ(ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း
(ကြယ္လြန္)၊ ဗုိလ္မွဴးစုိးျမင့္ (သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဗုိလ္မွဴး ၀င္းေအာင္
(ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း-ကြယ္လြန္)၊ ဦးေစာထြန္း (၀န္ႀကီးေဟာင္း)စသည္
တုိ႔မွာ ၄င္း၏ထင္ရွားေသာ တပည့္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အလားတူပင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးကဲ့သုိ႔ ထူးခၽြန္သူတစ္ဦးမွာ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး
ေလးေမာင္ (ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း-ကြယ္လြန္) ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေလးေမာင္
သည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္
သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၇၄ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔
ၿပန္လည္ ေရာက္ရွိလာကာ အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး ဦးေဆာင္သည့္ (ကကလွမ္း) တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အေနာက္
ေတာင္တုိင္း တုိင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းတင္ ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ေသာ ေထာ္ပုိင္
စစ္ဆင္ေရးတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မ(၇၇/၈၈)တုိ႔ ဦးစီးၿပီး ပဲခူး႐ုိးမ ဗကပ
စခန္းမ်ားကုိ ၿဖိဳဖ်က္တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး
သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ရန္သူ႔သတင္းမ်ားကုိ အတိအလင္း ေထာက္လွမ္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္ သန္းထြန္း၊ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ေဇယ်၊
သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုး က်ဆံုးၿပီး ပဲခူး႐ုိးမသည္ ဗကပတုိ႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမုိးမႈကုိလည္း အဆံုးသတ္ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးမွာလည္း ၁၉၇၄ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္
လာေသာ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ စစ္ဖက္လက္ေထာက္
အျဖစ္ တုိးျမႇင့္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရၿပီး ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး၏ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားလာမႈသည္ ၄င္း၏ဘ၀ က်ဆံုးမႈ
အတြက္ကုိလည္း စတင္ အေျခခံသည္ဟု ေျပာ၍ ရပါသည္။ ေလာကတြင္ အက်ဳိးတရားမ်ားသည္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ မွီၿပီး ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ပ်က္စီးမႈ၊ က်ဆံုးမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္လည္း ယင္းအေၾကာင္း
တရားမ်ားမွပင္ အေျခခံေၾကာင္း ေလာကနိယာမ အရ သိရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေတာင့္တင္းႀကံ့ခုိင္ၿပီး အလြန္စနစ္က်စြာျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရး
တပ္ဖဲြ႕ ၾသဇာအာဏာသည္ ထုိစဥ္ကာလ အစုိးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အတြင္းမွာ
ပင္ စတင္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္လာပါေတာ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ျပည္ေျပးအစုိးရႏွင့္
ပတ္သက္သူ မိသားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက
အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတုိ႔ကုိ ခံရပါသည္။
ယင္းတုိ႔တြင္ နာမည္ႀကီးသူမ်ားမွာ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ မိသားစု၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္
ဗုိလ္ရန္ႏုိင္၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ICS ခ်မ္းသာ၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ထား၀ယ္ဘက္ရွိ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဗေဆြ၏ အမ်ဳိးမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကုိ
ခံရပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔၏
ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားသည္ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး
လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ပါသည္။ မူလအေျခခံသည္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး လက္ထက္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒၏ စစ္ဖက္လက္ေထာက္ အျဖစ္ အာဏာႀကီးထား
ရေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္
လမ္စဥ္ပါတီ၏ ညီလာခံတြင္ ပါတီတြင္း ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္
ၿမန္မာ့ဆုိ ရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ညီလာ ခံတြင္ပါတီတြင္းျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္
လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ တဲြဖက္ အေထြေထြ အတြင္း
ေရးမွဴးအျဖစ္ တုိးျမႇင့္ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ ပါတီေကာင္စီမ်ားတြင္
လည္း ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီးအဖဲြ႕၊ တရားသူႀကီးအဖဲြ႕၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးအဖဲြ႕ စသည္တုိ႔မွာ
လည္း ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ ခံယူရေသာေၾကာင့္ အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးသည္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးအား က်ဳိးႏြံၾကရပါေတာ့သည္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ အရပ္
ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၄င္း၏ အမာခံ တပ္မွဴးမ်ားကုိ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီး
အကဲမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း စတင္ၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္ပါေတာ့သည္။ ထုိစဥ္က အေရးႀကီးသည့္ ဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ
ႏိုင္ငံျခားေရး၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခား
ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ သတင္းတပ္အဖဲြ႕၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးဌာန အစရွိေသာ ဌာနအသီးသီးတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိမ်ား ေရာက္ကုန္ၾကပါေတာ့သည္။
ထုိကာလမွစၿပီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္ (နံပါတ္တစ္
ႏွင့္ ႏွစ္ၾကားမွ ပုဂၢိဳလ္)ဟု အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရ
ပါေတာ့သည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၀ီရိယရွိၿပီး ဇဲြေကာင္းသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး ဘက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ
စီမံခန္႔ခဲြေရး ဘက္တြင္ လည္းေကာင္း ႏုိင္နင္းစြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူေမ့ေနေသာ အရာမွာ ဦးေန၀င္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေန၀င္းသည္ အလြန္ပါးနပ္ၿပီး ပရိယာယ္ႂကြယ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦး၏ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ရိပ္စား
မိလာပါေတာ့သည္။ မွတ္မိေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွာ ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီး ျဖစ္ေသာ ဦးဘုိနီသည္ ၄င္း၏ အဂၤလန္ ခရီးစဥ္တြင္ ေရႊဘုံသာလမ္းမွ
ေရႊသူေဌး၊ ဦးသိန္းျမင့္ (ေရႊငါး)၊ ဇနီးေဒၚသိန္းတင္အား ၄င္းႏွင့္အတူ ေခၚသြားျခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ ခ်င္ေခ်ာင္း နန္းေတာ္အား ဟုိတယ္ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းရန္ ၄င္းမွ စီစဥ္ခဲ့ရာမွ ဦးေန၀င္းမွ မသိရွိဘဲ စီစဥ္ျခင္း၊ ေနာက္
အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုမွာ ၄င္း၏သား မဂၤလာေဆာင္ အၿပီးတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ
သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေစျခင္း၊ ထုိ႔အျပင္ စီမံေရးရာ ကိစၥရပ္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ ဥကၠ႒ မသိဘဲ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ေသာ
ေႏြရာသီ ခရီးစဥ္တြင္ ဥကၠ႒ ဦးေန၀င္းသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္
အနားယူစဥ္ ၄င္းႏွင့္ အတူပါလာေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေက်ာ္ထင္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီး ဦးေလးေမာင္၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ အစရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ႏွင့္
ၿပန္လည္ေျပာျပရာမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဦးေန၀င္း မသိေသာေၾကာင့္
၄င္း၏လူမ်ားအား အျပစ္တင္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔မွလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိၿပီးၿပီ
ထင္ေသာေၾကာင့္ မတင္ျပေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရ
လွ်င္ ၄င္းျပင္ဦးလြင္မွ အျပန္တြင္ ADလမ္းရွိ ၄င္း၏႐ုံးခန္းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္
ေကာင္စီ၀င္မ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကားၿပီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးအား
ေခၚယူဆူပူခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦးသည္ ေထာက္လွမ္းေရး
ကို မကိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ကိုဘိုနီအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွ တာ၀န္ရွိ
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏုတ္ထြက္ပါတယ္ဟု ေျပာကာ ႏုတ္ထြက္စာ တင္
လိုက္ေတာ့သည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ လက္ထက္မွစၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္
ေလာက္ထိ တန္ခုိးႀကီးထြား လာခဲ့ေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ေနာက္ဆံုး
တြင္ ဦးေန၀င္း၏ စေတးျခင္းကုိ ခံလုိက္ရပါေတာ့သည္။ ဤသည္ကုိ
ႀကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးေန၀င္းသည္ အာဏာရွင္ ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္
သူ၏ ပင္ကုိယ္စ႐ုိက္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဗေဆြ
ေၿပာေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိ မွတ္မိပါသည္။ ၄င္းမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းသည္ ျမင္း
သမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမင္းကုိ ခဲထုိးရာတြင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္
လိမၼာစြာ တြက္တတ္ပါသည္။ သူ၏တပည့္တပန္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း
သူ၏ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္ အားလံုးကုိ လည္းေကာင္း ဤပညာျဖင့္ သူသည္
အႏုိင္ယူခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ ႏုတ္ထြက္သြား႐ုံ သာမက ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူအပါ
အ၀င္ သူနဲ႔ ပတ္သက္ေသာသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ေထာင္သြင္း
အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံရပါသည္။ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ဦးသည္ တန္ခုိးၾသဇာ ႀကီးမား
ခဲ့ေသာ္လည္း လာဘ္လာဘ ကင္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္
အေမရိကန္ အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ပ်ားေဂဟာ စီမံကိန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္း အစရွိေသာ ေငြမ်ားႏွင့္လည္း ကင္းရွင္းခဲ့ပါသည္။
သူ႔တြင္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ မရွိခဲ့ပါ။ ယခင္ သူေနခဲ့ေသာ ADလမ္း အစုိးရအိမ္မွ
ဖယ္ရွားခံရၿပီး စမ္းေရတြင္းလမ္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္ အိမ္တစ္လုံးကို
ထိုစဥ္က တန္းဖိုးေငြ တစ္လ(၁၅၀)က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ၾကီး ေစာေမာင္တက္လာမွ သူ႔ကုိ အင္းယားၿမိဳင္တြင္ ေျမ
တစ္ကြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ဦး ကြယ္လြန္ေသာအခါတြင္ ဦးေန၀င္း ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္
ၾကည့္႐ႈၿပီး ရင္ဘတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တံဆိပ္ကို ထိုးေပးခဲ့သည္ကို မွတ္မိပါသည္။
ေထာက္လွမ္းေရး Networkႀကီး ပ်က္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ
ခ်န္ထူး၀မ္ လာေသာအခါတြင္ အာဇာနည္ ကုန္းႀကီးကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား
ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕မွ ေတာင္ကုိရီးယား အစုိးရ တစ္ဖဲြ႕လံုးကုိ ဗံုးခဲြ
လုပ္ႀကံခဲ့သည္ကုိ မွတ္မိပါသည္။
ဤရလဒ္မွာ ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ
မည္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါ။ ၄င္းကိစၥရပ္ အတြက္ ထုိစဥ္က ကကလွမ္းၫႊန္မွဴး
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ကုိးမွာ ဖယ္ရွားျခင္းခံရသည္။ သူ၏ေနရာတြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး
ခင္ၫြန္႔ကုိ အစားထုိး ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလာကပါလ တရားႏွင့္ ၾကည့္ပါက
ဘယ္အရာမွ မၿမဲပါ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အားလံုးသည္ ေသရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုိရင္ေမာင္
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္အမွတ္(၃၉)ပါ ေဆာင္းပါး )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...