Tuesday, November 4, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ယခင္တပ္ မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္း ယူခဲ့သည့္ အိမ္ရာေျမမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားကို အသိမ္းခံရသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားက ျပန္လည္ေတာင္းခံ ရာမွ အေခ်အတင္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားတေပါင္ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕လယ္သမား မ်ားသည္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပစ္ ဒဏ္မ်ားက်ခံေနရသည္ကို ႏုိင္ငံ အႏွံ႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ ရာေတြ႕ရွိေန ရပါသည္။
 
ဤသို႔ ႏုိင္ငံအႏွံ႔၌ ျဖစ္ပြား ေနေသာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသနည္း။ ထိုအခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုပါသည္။ ဤျပႆနာမ်ား၏ အစကား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ မဆလအစိုးရျပဳတ္ က်ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အာဏာကိုသိမ္းယူၿပီး တက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕အစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ နဝတအစိုးရကို အမည္ေျပာင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) အစိုးရသည္လည္းေကာင္း
ယင္းတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ၌ ေျမသိမ္းယာသိမ္းျခင္းကို လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားစြာသိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသို႔ ေျမသိမ္းယာသိမ္း ျခင္းမ်ားတြင္လည္း ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ ဥပေဒကို တိတိက်က်လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေျမသိမ္းအမိန္႔ ဥပေဒမွာ မည္သည္ဆိုသည္ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ရန္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္စိုးခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ အစိုးရသည္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည့္ၿမိဳ႕မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ ေဈးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္လိုအပ္သည့္ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ေျမသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ဥပေဒ ၁၈၉၄၊ The Land Acquisition Act 1894 ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးၿပီး ထိုဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာရကာ ထိုဥပေဒျဖင့္ လိုအပ္သည့္ေျမ ယာမ်ားကို သိမ္းႏုိင္ရန္အစိုးရသို႔ အခြင့္အာဏာ ေပးအပ္ထားပါသည္။
ယင္းဥပေဒတြင္ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းႏုိင္ရန္ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ႀကိဳတင္ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊ ေျမယာတန္ဖိုး တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမ ယာကို လက္ေရာက္ရယူျခင္း၊ တရား႐ံုးသို႔အယူခံဝင္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျမယာကို ယာယီသိမ္းျခင္း၊ ေျမယာကို အၿပီးသိမ္းျခင္း၊ မူလ အမည္ ေပါက္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ကာလေပါက္ေဈးျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါေျမသိမ္း အမိန္႔ကိုေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အမိန္႔အျဖစ္ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာေပး ရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အဆိုပါေျမသိမ္းအမိန္႔ ဥပေဒသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအထိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုတုိင္တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနပါသည္။
ဆုိရပါလွ်င္ ယခင္တပ္ မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ဥပေဒကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ သိမ္းယူခဲ့ သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အိမ္ ရာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာခဲ့သူ မ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ေလ်ာ္ ေၾကးေငြမ်ားမေပးအပ္ခဲ့ပါ။ ထို႔ တက္ဆုိးသည္ကား နအဖအစိုးရ လက္ထက္က သီးစားခဥပေဒကို  ဖ်က္သိမ္းၿပီးေသာ္လည္း ေအာက္ ေျခတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကို မူလလယ္ပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ သီးစားချဖင့္ ျပန္လည္အငွားခ် ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ရာေျမ ဆုိလွ်င္လည္း ခ႐ိုနီမ်ားလက္သို႔ လႊဲေျပာင္းလုိက္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ့ဂုဏ္ ေရာင္ရပ္ကြက္ကို တပ္ဘက္က တပ္ဘက္ဆုိင္ရာစီမံကိန္း အတြက္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဝါဝါဝင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသို႔လႊဲေျပာင္းခဲ့ကာ အဆုိ ပါကုမၸဏီသည္ ထိုေနရာ၌ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္အိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီကသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိခဲ့ရာ မူလနစ္နာသူမ်ားသာ ထိုက္သင့္ သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားမရရွိဘဲ ၿမိဳ႕သစ္သို႔ဖိအားေပးေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ ခ်ိဳ(၁)ရပ္ကြက္ကိုလည္း ၿမိဳ႕ရြာ ႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ဦးအိုက္ထြန္းသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဦးအိုက္ထြန္းသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းခဲ့ၿပီး နစ္နာခဲ့ၾကရသည္က ထိုရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ ျမန္မာႏိိုင္ငံအႏွံ႔၌ အလားတူသာဓကမ်ားစြာကို တင္ျပေနရလွ်င္ ဆံုးႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေနရာတြင္ တင္ျပ လိုသည္မွာ ေျမသိမ္းခဲ့သည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္ရာ တစ္ပိုင္းသည္ တပ္မေတာ္ဘက္ ကျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ပိုင္းသည္ အရပ္ဘက္ဌာနဆုိင္ရာမ်ားျဖစ္ ၾကပါသည္။ ထိုႏွစ္ပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အမ်ားဆံုးေျမ သိမ္းယာသိမ္းခဲ့သည္မွာ တပ္ မေတာ္ဘက္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာေရးသူသည္ တပ္မေတာ္ဘက္ ကိုသာဦးတည္ၿပီး ေဖာ္ျပလိုပါ သည္။ ထုိသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္းတပ္မေတာ္၏ ေျမယာကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ နည္းဆုိသည္ကိုသာ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ ေျပာလိုေရးလိုပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ မေတာ္သည္ အခ်ိဳ႕လယ္ယာေျမ မ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုစြန္႔ လႊတ္လုိက္သည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကိုသက္ဆုိင္သည့္ ေျမစာရင္း ဦးစီးဌာနက အသိမ္းခံနစ္နာခဲ့ သည့္ လယ္သမားမ်ားအား ျပန္ လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ နီးစပ္သူ မ်ားသို႔ လယ္ယာေျမႏွင့္ လယ္ လုပ္ခြင့္ခ်ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထိုအခါ လယ္ပိုင္ရွင္အသစ္ႏွင့္ နစ္နာခဲ့ရသည့္ လယ္ပိုင္ရွင္အေဟာင္းတို႔ လယ္ယာ ေျမလုရင္း တရား႐ံုးသို႔ေရာက္ရွိၾကရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထို႔အတူ တပ္ဘက္ကသိမ္း ယူထားၿပီး မည္သည့္စီမံကိန္းမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ဤအတိုင္း ထားရွိသည့္လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလလယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကဝင္ ေရာက္ၿပီး ထြန္တံုးတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲ မႈေၾကာင့္ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးေစမႈတုိ႔ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ခံေနၾကရ သည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ ႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္မဟုတ္ သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မဟုတ္ပါ။ ဆုိလိုသည္ မွာ တပ္မေတာ္သည္ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ ဘက္ဆုိင္ရာေျမယာမ်ားကို သိမ္း ယူခ်င္တုိင္း သိမ္းယူ၍မရပါ။ လယ္ယာေျမ၏ မူလပိုင္ရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟုဆုိ ေသာ္ျငားလည္း တပ္မေတာ္သည္ မူလပိုင္ရွင္ မဟုတ္ပါ။
ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ေျမသိမ္းယာသိမ္း ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးကို နား လည္ေပး၍ရပါသည္။ အေၾကာင္း ဆိုရေသာ္ ထိုအခ်ိန္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမေပၚေပါက္ခဲ့ေသး ပါ။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္မ်ား သည္လည္း မရွိေသးပါ။ ယခုမူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သည္လည္း ခုိင္မာစြာရွိေနၿပီး ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္လုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ သည္လည္း ခုိင္မာစြာတည္ရွိေန ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ျပည္ သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ျပန္္လည္ေတာင္းခံေနမည္ သာျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဖန္ ဥပေဒတစ္ခုကို ထပ္မံတင္ျပလိုပါသည္။ ယင္း ဥပေဒသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုး ရက ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည့္ The Cantonmetns (House Acco-mmodation Act 1923 ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ Hous-eing, Land, Property, (HLD) က႑မ်ားေပၚတြင္ အစိုးရအေန ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အခြင့္အာဏာ ပိုမိုအပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒ၏ ၫႊန္းဆိုခ်က္မွာ တပ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ အိုးအိမ္ မ်ားအား အစိုးရက လ်ာထား သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ အခြင့္အာ ဏာအပ္ႏွင္းထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ သည္ မည္သည့္တပ္ေျမ၌မဆို (သို႔မဟုတ္)မည္သည့္တပ္ေျမ၏ အစိတ္အပိုင္း၌မဆို ယင္းဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္အခြင့္အာဏာရွိ သည္။ ဤဥပေဒသည္လည္း ႐ုပ္ သိမ္းထားျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ယေန႔တိုင္တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနပါသည္။ ဤ သည္ကိုလည္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔အတြက္ တပ္မေတာ္သို႔ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ သည္ မိမိတို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေျမယာမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္ ေစရန္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ဥပေဒကို ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ပါ သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန သည္ လိုအပ္သည့္ေျမယာမ်ား၏ ဧကမ်ားႏွင့္ ယင္းေျမယာမ်ားရွိ ေဒသမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ရရွိလာသည့္ ေျမစာ ရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးမွသာလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆုိပါလယ္ ယာေျမမ်ားကို ျပန္တမ္းဝင္အမိန္႔ တစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ နစ္နာခဲ့သည့္ ေျမ ယာပိုင္ရွင္မ်ားသို႔လည္း ကာလ ေပါက္ေဈးျဖင့္ ျပန္လည္ေပး ေလ်ာ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေျမသိမ္းခံရသည့္သူမ်ား သည္လည္း ထိုက္သင့္သည့္ေလ်ာ္ ေၾကးေငြမ်ားရရွိသည္ျဖစ္၍ ေက် နပ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
အထက္ကဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ အတိုင္း ေအာက္ေျခတပ္ရင္းတပ္ ဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔တပ္စြဲထား သည့္ ေဒသရွိသိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ တပ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေျမ မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး မလိုအပ္ ေသာေျမမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႔ လႊတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တပ္ ဥပေဒမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း အရပ္ဘက္ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူထားသည့္အတြက္ အရပ္ဘက္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အတိအက်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ဆုိသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က အတိအလင္းေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ရာ အဆုိပါဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကိုလည္းတပ္မေတာ္က အတိအက်လိုက္ နာရန္ အထူးလိုအပ္သည္။
သို႔အတြက္ ၂၀၀၈ ခု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၃၅၆ အရႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တရားဝင္ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရကာကြယ္ေပးရမည္။ ပုဒ္မ ၃၅၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ဥပစာလံုၿခံဳမႈ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္ဟု အတိအက် ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ တပ္ မေတာ္သည္ ေျမသိမ္းယာသိမ္း ကိစၥမ်ားတြင္လိုအပ္သည့္ ေျမ ယာမ်ားကို အထက္ကဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ေျမသိမ္းအမိန္႔ဥပေဒ အတိုင္း ျပန္လည္အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ သည့္ ေျမယာမ်ားကိုမူမူလလယ္ သမားမ်ား၏လက္ဝယ္သို႔ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္ ပါသည္။ သို႔မွသာ လယ္သမား မ်ားသည္ ဆံုး႐ႈံးသည့္လယ္ယာ မ်ားကို ျပန္လည္ရရွိၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြက္လည္း တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ ထြန္းလာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

http://www.7daydaily.com/story/23921#.VFVsBaKlDIV

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...