Tuesday, November 4, 2014

ဘယ္အမ်ိဳးကိုေစာင့္မွာလဲ . . .?


အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ပဏာမေမးရမွာကေတာ့ဗမာတစ္မ်ိဳးထဲအ
တြက္ပဲ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒထုတ္၀ံ့သလားလို႔ ေမးရမဲ့ကိစၥပါပဲ။ အမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိ
မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ျခံဳငံုမိမွသာအမ်ိဳးေစာင့္ဟု အမည္တပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူမ်ိဳး
တစ္မ်ိဳးထဲ ကိုယ္စားျပဳရံုနဲ႔ အမ်ိဳးေစာင့္လို႔ မေခၚတြင္သင့္ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ရွိ္ေန
ထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား (၁၃၅)မ်ိဳးေက်ာ္ရွိပါတယ္။

အားလံုးေသာတိုင္းရင္း
သားမ်ား ကိုးကြယ္ရာအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မွသာလွ်င္အမ်ိဳးဟု အမည္တပ္ရ
ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ မျခံဳငံုႏိုင္ပါက ဗမာလူ
မ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲေစာင့္ ဥပေဒဟုသာ အမည္တပ္ေခၚဆိုရပါလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚတြင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးမ်ား တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုထည့္သြင္းစု
စည္းထားေသာ အစုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚတြင္ပါတယ္။
လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုျဖင့္၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
သည္ ေက်ာသားရင္သား၊ အသားအေရာင္ ၀ါ၊ ျဖဴ၊ ညိဳ၊ လတ္၊ မဲ ကဲ့သို႔တစ္သီးတစ္သန္႔
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲအတြက္သာဟုအစိုးရမင္းမ်ားအေနႏွင့္ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ရိုးမရွိေပ။ ျမန္
မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရး ေရွးပေ၀သဏီထဲကပင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲအတြက္ ေစာင့္ထိန္း
ရန္ဥပေဒမ်ိဳးမထားရွိခဲ့ျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈညီညြတ္မႈကို အေလးထားခဲ့ပံု
ေပၚပါတယ္။ ေရွးယခင္ခ်မွတ္လာခဲ့ေသာစီရင္ထံုးမ်ားတြင္ဥပေဒသည္ ေက်ာသားရင္
သားမည္သူ႔မွမခြဲကာ တစ္ေျပညီရွိခဲ့ပါတယ္္။ ထိုဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားေအာက္တြင္
တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူစည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့ပါတယ္။ထိုနည္းျဖင့္ေႏွာင္းေခတ္အစိုးရ
မင္းမ်ား၏ သမိုင္းရာဇ၀င္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊စည္းလံုးေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ
ႏိုင္ငံစည္းလံုးေစခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၆၂ေနာက္ပိုင္းမွ အစိုးရမ်ားကို မဆိုလို)
လူမ်ိဳးမုန္းတီးေရးမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
တန္းတူညီမွ်ေသာ တရားစီရင္ေရးကို မည္မွ်အေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။
မည္မွ်ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သနည္းဟုျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ စဥ္းစာရမည့္အခ်က္ျဖစ္
ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္စုထဲျဖင့္ သီး
သန္႔ရပ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲကို ကိုယ္စားျပဳခ်င္ေသာဘုရင္
မ်ားစနစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမင္းမ်ားက ထၾကြပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား မၾကာ
ခဏစစ္ခင္းရေသာ သမိုင္းမ်ား အထင္အရွာရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုစနစ္သည္ ကၽြန္ျပဳေသာ
ပေဒသရာဇ္စနစ္တြင္က်န္ခဲ့ပါၿပီ။တိုးတက္လာေသာစနစ္ITနည္းပညာထြန္းကားလာ
ေသာ စနစ္တြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္မူမ်ိဳး အေတြးအေခၚျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲကို ကိုယ္စား
ျပဳ သည့္က ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ အျမင္သာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကို မီးေအး
ေအးျဖင့္ အၿမိွဳက္မခံရေစလိုပါ။
ျပည္ေထာင္စုကို အုပ္စိုးရေသာ မင္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၊တိုင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီ ညြတ္ေရးကိုသာ အစဥ္ေရွ႕ရႈ႕ႏိုင္ရပါမည္။ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊
တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနႏွင့္မလုပ္သင့္၊ မၾကံသင့္
ပါ။ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း အားေပးအားေျမွာက္မျပဳသင့္ပါ။ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားလုပ္ေဆာင္
ေသာ ကိစၥသည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ထက္ ေတာင္တန္းျပည္မခြဲျခားေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္
မ်ိဳးမတူမ်ားရန္တိုက္ေပးျခင္းႏွင့္ခၽြတ္စြပ္တူေနဖြယ္ရွိသည္။လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒသြတ္သြင္းမႈ
ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုမႈ၊ တိုင္းျပည္မေအးခ်မ္းမႈမွတိုင္းရင္းသား
မ်ား၊ လူမ်ိဳးကြဲမ်ား ေရရွည္စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲလာမည္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္္ဖြယ္ကိစၥျဖစ္
ပါတယ္။ ျပည္တြင္းလူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမ်ားမွ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕
မ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အာဏာတည္ၿမဲေရး၊ ကၽြန္သက္ရွည္ေစေရးအတြက္ အသံုး
ခ်ေလ့ရွိေသာ လက္နက္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အပိုဒ္(၁)
----------
အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအေပၚ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ မေထာက္ခံဘူးလား
လို႔ ေမးတဲ့အခါ ေထာက္ခံသင့္သည္ဆိုေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္မွီတင္းေန
ထိုင္ၾကသူမ်ား တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးျခားမွႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေနေသာ သူမ်ားအေရးထည့္
တြက္ရလွ်င္ မိမိတို႔ေထာက္ခံခ်က္မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္လိုျခင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲကို
သာ ေဇာင္းေပးပံုေဖာ္ျခင္းကိစၥရပ္ဟာ အတၱဆန္လွေပသည္။တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး
ညီညြတ္ေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာႏွင့္ ျပန္ခ်ိန္မွ်လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲသာ လူဟုသတ္
မွတ္ေနသေလာ့ဟုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ဘာသာမတူလူမ်ိဳးမတူမ်ားမွ ေမးခြန္းထုတ္
လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ထိုအျခင္းအရာသည္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားအျပားေနထိုင္ေသာ
ဘာသာေပါင္းစံုကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အရွည္စည္းလံုးမႈ
ပ်က္ျပားလာမည့္ နည္းလမ္းဟု ႀကိဳတင္ေကာက္ႏုတ္မိသည္။ ဘာသာေတြလည္းမ်ား
ျပား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြလည္း မ်ားျပားလွတဲ့ႏိုင္ငံမွာ တစ္မ်ိဳးထဲကို၊တစ္ဘာသာ
ထဲကို သီးသန္႔ေဇာင္းေပးလာဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးေစာင့္လွ်င္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ပါ သာတူညီမွ်မႈ တန္းတူညီမွ်ေသာ
အေျခအေနႏွင့္ ျခံဳငံုကာ တေျပးညီေစာင့္ေပးႏိုင္လွ်င္ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ရမည္ဟုထင္ပါ
သည္။ ယခုလုပ္ရပ္က ရန္တိုက္ေပးလိုသလားဟု ေမးခ်င္သည္။ ဗမာဟုဥပေဒတစ္သီး
တစ္သန္႔ခြဲထြက္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္။ က်န္လူ
မ်ိဳးမ်ားလည္းဥပေဒသီးသန႔္ခြဲထုတ္လိုခ်င္လာမည္။ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳဖို႔လိုသည္။ မိမိ
မွအမ်ိဳးခ်စ္လွသည္ဟု မခံယူၾကေစလို။
လူမ်ိဳးတိုင္းဘာသာတိုင္း၊ တိုင္းရင္းသားတိုင္း ကိုယ့္အမ်ိဳးေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္ၾကမွာျဖစ္သလို
မိမိအမ်ိဳးကို ကာကြယ္လိုေသာ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္စိတ္ရွိၾကမည္မွာေသခ်ာသည္။ ဒီလူမ်ိဳး
တစ္မ်ိဳးက ေစာင့္မွေတာ့ က်န္တဲ့ ကခ်င္၊ ကယား၊ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း
ဒီလူမ်ိဳးအားလံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာခ်ည္းမဟုတ္ၾကပါ။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅)
မ်ိဳးေက်ာ္မွာ ဗမာဆိုတဲ့ အတိုင္းအထြာဟာ ေသးငယ္ပါတယ္။တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ေတြထဲ
မွာဆိုလွ်င္ ဗမာဟု ထီးထီးရွိသည္က ရန္ကုန္တိုင္း တစ္တိုင္းမွ်သာ။ က်န္တဲ့ တိုင္းနယ္
ျပည္နယ္ (၁၃) ခုကလူမ်ိဳးေတြ၊ ဘာသာေတြအတြက္ မည္သို႔ ရွင္းၾကမည္လဲ။ ဘာသာ
အရဆိုလွ်င္လည္း ဘာသာႀကီးေလးဘာသာရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကိုေဇာင္းေပးလွ်င္
က်န္တဲ့ ဘာသာသံုးခုကလူေတြကေကာလူမ်ိဳးဘာသာမေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ဘဲေနၾကပါ့
မလား။ မွ်ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ မွ်မၾကည့္ဘဲ ျမန္မာဗမာတစ္မ်ိဳးထဲသာ ကြက္ျမင္ေနပါက
က်န္ဘာသာလူမ်ိဳးမ်ား အျမင္ေစာင္းလာပါလိမ့္မည္။ အျမင္ေစာင္းလာလွ်င္ တိုင္းျပည္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမဲ့လာမည္။ မၾကာခဏပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ စည္း
လံုးညီညြတ္ေရးသည္ တန္းတူညီမွ်ဖို႔ ႏိုင္ငံၾကည့္ႏွင့္ ၾကည့္မွသာလွ်င္အဆင္ေျပႏိုင္လိမ့္
မည္။ ငါ့ဘာသာအတြက္ ဥပေဒထုတ္ေပးပါ။ ငါ့လူမ်ိဳးအတြက္ ဥပေဒထုတ္ေပးပါ ဆို
လွ်င္ ဘာသာအရ ဥပေဒေလးမ်ိဳးေတာင္ထုတ္ေပးရလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးအရဆိုလွ်င္ ဥပေဒ
ေပါင္းမနည္း။
အပိုဒ္(၂)
----------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတိုင္းရင္းသားအစံုေနထိုင္ခဲ့သည့္အတြက္
အၾကာခဏ ကုလားဗမာအေရးခင္း၊ ကရင္ဗမာအေရးခင္း၊ တရုတ္ဗမာအေရးခင္း
စတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေရးခင္းမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မြတ္နဲ႔ ဗမာနဲ႔ ခ်လို႔ မြတ္ကို
မုန္းလို႔ မြတ္ေစာင့္ဥပေဒထထုတ္ရင္ ကရင္ဗမာထခ်လို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္
ထပ္ဥပေဒထုတ္ရဦးမလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ကရင္လည္း
လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအတၱႀကီးတာမသိၾက၊ မျမင္ဖူးၾက မမွီလိုက္လို႔သာပါ။ ဟိႏၵဳလည္း
လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးစိတ္ ျပင္းထန္တဲ့ အတန္းစားထဲမွာပါပါတယ္။ေရွးဘုရင္လက္
ထက္ေတြတိုင္းရင္းသားမင္းနဲ႔ ဗမာမင္း အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ သာဓကေတြလည္း
ရွိပါတယ္။ ဒီလိုစည္းလံုးမႈမဲ့လို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု
ဘာသာခ်င္းစမန္ခုတ္ၾကတဲ့ အတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ဟာ တိုင္းျပည္ကို အလြယ္တကူသိမ္းပိုက္
ႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လက္ထက္မွာလည္း ကိုလိုနီကၽြန္သက္ရွည္ေရး
အတြက္ လူမ်ိဳးခ်င္းရန္တိုက္ေပးေသြးခြဲေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လည္းပဲကိုလိုနီဟာ တိုင္းျပည္ကို ႏွစ္ရာခ်ီကၽြန္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၈ လြတ္
လပ္ေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါတိုင္းျပည္ရဲ႕လူမ်ိဳးဘာသာေတြအကုန္ဟာကၽြန္စနစ္
ကို တြန္းလွန္ဖို႔ ညီညြတ္မႈစည္းလံုးမႈေတြနဲ႔ လက္တြဲခဲ့ၾကတာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွာ
အထင္ရွားေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာခ်င္း၊ လူမ်ိဳးခ်င္း တိုင္းရင္းသားေတြညီညြတ္ေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္ရမဲ့ အခ်ိန္မွာ ငါကဗမာမလို႔ ထလုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ခြက္ထခုပ္တယ္လို႔ ျမင္
ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မွီတင္းၾကသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား စည္းလံုးမႈဟာ တိုင္းျပည္တိုးတက္
ခ်င္လည္းျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခ်င္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘဲ အခ်င္းခ်င္း
အျမင္ေစာင္းခံရမဲ့ ကိစၥမ်ိဳး .... ဟိုမွာၾကည့္စမ္းဗမာေတြ သူတို႔အမ်ိဳးက်ေတာ့ ေစာင့္မယ္
တဲ့ ဒါဆိုငါတို႔အမ်ိဳးက်ေတာ့ လူရာမသြင္းတဲ့ သေဘာလား။ သူတို႔ဗမာမွ အမ်ိဳးျမတ္တယ္္
ထင္ငါတို႔အမ်ိဳးက် ေတေလၾကမ္းပိုးလားဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးလူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ဓါတ္ရွိသူတိုင္း
ျမင္ၾကမွာပါ။ စည္းလံုးမႈရွိဖို႔ တန္းတူညီမွ်ေရးရွိဖို႔ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအ
ေပၚ ျခံဳငံုၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းလိုက္နာႏိုင္၊ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရတဲ့အခါ
မွာ လူမ်ိဳးႀကီးစိတ္ဓါတ္၀ါဒနဲ႔ တစ္ဖက္စြန္းမေရာက္ဖို႔ဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။
လူမ်ိဳးခ်င္းညီညြတ္မွ ဘာသာခ်င္းေတြလည္း ညီညြတ္လာပါ့မယ္။ ကိုလိုနီကၽြန္ဘ၀က
လြတ္ စစ္ကၽြန္ထပ္နစ္တိုင္းျပည္က စုတ္ျပတ္ရင္းစုတ္ျပတ္လာ အခ်င္းခ်င္းထေဆာ္ၾက
လူေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္နဲ႔တန္သမွ် စနစ္ရတယ္လို႔သာ ေတြးမိပါတယ္။
အပိုဒ္(၃)
-----------
ကုလားက ဗမာမိန္းကေလးေတြယူၿပီးႏွိပ္စက္ေနလို႔ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလုပ္ရတယ္
ဆိုေတာ့ .....ကုလားက ဗမာမိန္းကေလးယူတဲ့ႏႈန္းဘယ္ေလာက္စစ္တမ္း ေကာက္
ထားသလဲ။ ဘယ္ေလာက္မ်ားျပားေနလည္းဆိုတာစစ္တမ္းထုတ္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္....
(၁) ခရစ္ယာန္ေယာက်္ားယူေတာ့ေကာ ဗမာမိန္းကေလး/တိုင္းရင္းသူေတြ
အႏွိပ္စက္မခံရေတာ့ဘူးလား....?
(၂) တရုတ္ကိုယူေတာ့ေကာ ဗမာမိန္းကေလး အႏွိပ္စက္မခံရေတာ့ဘူးလား....?
(၃) ဟိႏၵဳကိုယူေတာ့ေကာ မႏွိပ္စက္ေတာ့ဘူးလား........?
(၄) ဗမာအခ်င္းခ်င္းယူေတာ့ေကာ မႏွိပ္စက္ၾကဘူးလား.......?
(၅) ဗမာေယာက်္ားက ကုလားမကိုယူရင္ေကာ .......?
ဗမာမိန္းကေလးဗုဒၶဘာသာအတြက္ အမ်ိဳးေစာင့္တယ္ဆိုရင္တိုင္းရင္းသားမိန္းကေလး
ေတြက်ေတာ့မိန္းကေလး ဆိုတဲ့စာရင္းထဲမွာမပါဘူးလား။ က်န္တဲ့ဘာသာ၀င္ထဲက မိန္း
ကေလးေတြက်ေတာ့ေကာ အမ်ိဳးမျမတ္ဘူးလား။ ေစာင့္မဲ့ေစာင့္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးထဲေတာ့
ေစာင့္လို႔မျဖစ္ဘူး။ တိုင္းရင္းသား မိန္းကေလးေတြအတြက္ပါ ထည့္ေစာင့္မွ ဥပေဒက
တန္းတူညီမွ်မယ္။ ႏို႔မို႔ ဆိုရင္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းႀကီးလုပ္သလိုျဖစ္ေနမယ္။ မတရား
ဘူးဆိုတာ ျဖစ္လာမယ္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ေျပးညီလိုက္နာေစာင့္ထိန္းႏိုင္မွ
ဥပေဒလို႔ ေခၚပါတယ္။ အမ်ိဳးေစာင့္ဆိုၿပီး ဗမာေတြကို လူမုန္းမ်ားလာေအာင္ ကြက္ၿပီး
တမင္ပံုေဖာ္ေနၾကသလား။ မလုပ္ပါနဲ႔ မေျပာပါဘူး။ လုပ္ၾကပါ။ အားလံုးကိုမျခံဳငံုႏိုင္ဘဲ
မလုပ္ေစခ်င္တာပါ။ အျပစ္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါ။စဥ္းစားၿပီးခ်င့္ခ်ိန္တတ္ဖို႔ ေ၀ဖန္အ
ၾကံျပဳတာပါ။ ထပ္စဥ္းစားရင္ မျမင္မိတဲ့ ရႈ႕ေထာင္ေတြကပါ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရႈပ္ေထြးမႈ
ေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ေျပာလို႔မသင့္တဲ့ လင္နဲ႔မယားကိစၥ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း
ေတာင္ ျပန္ေျပာျပဖို႔ ခက္တဲ့ ဥပေဒလက္လွမ္းမမွီႏိုင္တဲ့ point ေတြပါေနပါေသး
တယ္။
အဲ့ဒီလိုဆိုေတာ့ အရင္ကေကာ အမ်ိဳးေစာင့္မရွိေတာ့ ဘယ္လိုေနလာၾကလဲ။ ဘယ္ဥပ
ေဒေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္း၅၀ေက်ာ္ေပါက္ပြားလာၾကၿပီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကလဲ။
၁၉၄၅ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒမွာတင္ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ
ကို အကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒေတြရွိေနၿပီးသားပါ။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ
သာမန္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ထက္ အခြင့္ေရးပိုရေနတဲ့ ဥပေဒေတြလည္း ရွိေနၿပီး
သားပါ။ ဘယ္လိုကိစၥဆိုရင္ လင္ခန္းမယားခန္းျပတ္စဲျခင္း။ ဘယ္လိုအမႈရွိရင္ ရာဇ
၀တ္မႈေျမာက္တယ္။ လင္ခန္းမယားခန္း၊ ကြာရွင္းခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္အ
ကုန္ထည့္ေရးၿပီးသားပါ။ ကုလားက ဗမာမိန္းကေလးေတြယူၿပီးႏွိပ္စက္ေနလို႔ အမ်ိဳး
ေစာင့္ဥပေဒလုပ္စရာလိုသလားဆိုေတာ့ ႏွိပ္စက္ေပါက္ၿပဲရင္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ပါ
တယ္။ လင္မယားအရင္းႀကီးေတာင္ အလိုမတူရင္ မုဒိန္းမႈ။ ဒီေလာက္ျပည့္စံုေနတဲ့
ဥပေဒကို တတ္ေယာင္ကားေတြနဲ႔ သာျဖန္းလုပ္ခ်င္ၾကသလားလို႔ ေ၀ဖန္ရပါလိမ့္မယ္။
အပိုဒ္(၄)
-----------
ေလာေလာဆယ္ျပဌာန္းတဲ့အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒအေပၚေ၀ဖန္ရလွ်င္ဗမာမိန္းကေလး
ႏွင့္ ကုလားဆိုတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အပိုင္းေလာက္သာ ဆြဲယူထားပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္
သိမ္ဖ်င္းတဲ့ ဥပေဒလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသူမ်ားအေရးကိုထည့္တြက္
ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဗမာမိန္းကေလးေတြ အမ်ားစုဟာၿမိဳ႕နဲ႔နီးတဲ့အတြက္ပညာတတ္
သူရာႏႈန္းမ်ားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာေတာ့ ပညာတတ္သူဦးေရ
နည္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းပင္မေနဖူးၾကပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ဗမာမိန္းကေလးေတြထက္တိုင္း
ရင္သူမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ဘ၀ဟာ ပိုရင္ေလးဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ စာကမတတ္၊ ဘာလုပ္
ကိုင္စားလို႔စားရမွန္းမသိတဲ့ေနာက္မွာ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ေဒသဆိ္ုေတာ့အျခားႏိုင္ငံေတြ
ထြက္ ရရာအိမ္ေဖာ္လုပ္ရင္း ေရာင္းစားခံရ၊ ေရာင္းစားခံရရာက ဘ၀ပ်က္နစ္မြန္းရင္း
အရြယ္မတိုင္ခင္ အသက္တိုသြားၾကတဲ့ မိန္းကေလးေတြဟာအင္မတန္မ်ားပါလိမ့္မယ္။
မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြပိုနစ္မြန္းေနမႈဟာ ဗမာထက္တိုင္းရင္းသူေတြဟာ ပိုခံ
စားေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုနစ္မြန္းလာတဲ့ဘ၀မွာ ဘာသာေရးဆိုတာကိုေဘးခ်ိပ္ၿပီး စား
၀တ္ေနေရး ေခ်ာင္ဖို႔အတြက္ ဘာသာေရးအသိဆိုတာ ေခ်ာင္ထိုးခံရတဲ့လက္ႏွီးစုတ္သာ
သာပါ။ ဗမာတင္မွမဟုတ္ပါဘူး လူမ်ိဳးအစံုဟာအရွက္ထက္ အသက္ရွည္ေရး ထမင္း၀
၀စားရဖို႔အေရးသာ ဂရုစိုက္လာၾကရတာ ရင္နာစရာပါ။ အရွက္နဲ႔ လူလုပ္တယ္ဆိုတဲ့
စကားဟာလည္း သူတို႔အတြက္ေတာ့ ရာဇ၀င္မွာက်န္ခဲ့ပါၿပီ။
အမ်ိဳးေစာင့္ျဖစ္လာရတဲ့ မူရင္းျပသနာဟာ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြဘ၀ ဆင္းရဲေနပါ
တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ႀကီကိုထင္းထင္းႀကီးျမင္ေနရတာလ်စ္လ်ဴရႈ႕ထားၾကတာကြက္ေက်ာ္
ျမင္ၾကေလလားမသိပါ။ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြထက္ ပိုဆင္းရဲေနတာ တိုင္းရင္းသား
ေတြပါ။ ထုတ္မဲ့ထုတ္ တိုင္းရင္းသားေတြကပိုအထိနာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္
ဥပေဒအရင္ထုတ္ေပးသင့္တယ္လို႔ေတာင္ျမင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ကဘြဲ႕ရေတာင္
ဆိုက္ကားနင္း၊ရရာအလုပ္ၾကံဳသလို၀င္လုပ္ေနရတဲ့ပညာေရးစနစ္မွာ ေက်ာင္းေတာင္
မေနဖူးတဲ့သူေတြဆိုရင္ ပိုမဆိုးဘူးလား။ ဘ၀ေတြဘယ္လိုျဖစ္ေနမယ္ မွန္းဆၾကည့္
ရင္ေတာင္သိႏိုင္ပါတယ္။ အရင္းအျမစ္ စနစ္ကမေကာင္းတာ ျပင္ဖို႔မေျပာၾကဘဲ ငတ္
ေနလို႔ ေကၽြးႏိုင္တဲ့ ကုလားယူခ်င္ယူမယ္။တရုူတ္လည္းယူခ်င္ယူမယ္။ ႏူေနရင္ေတာင္
ယူၾကမွာ တားလို႔မရပါဘူး။ နင္တို႔က ငါတို႔အခြင့္ေရးလာတားရေအာင္ နင္တို႔က ငါတို႔
ကိုရွာေကၽြးၾကမလားဆို ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မတုန္း။ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုဥပေဒနဲ႔ေစာင့္တာ
ထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဘ၀ လံုျခံဳမႈ၊ ျပည့္စံုမႈရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဖို႔၊ အလုပ္
အကိုင္မရွားပါးေအာင္၊ ဘ၀တင့္တယ္ေအာင္ စနစ္မထူေထာင္ႏိုင္ဘဲ ျဖတ္လမ္းက
အမ်ိဳးသြားေစာင့္တာ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဇစ္ျမစ္မွမရွင္းႏိုင္ဘဲ။
ယထာဘူတက်က်ေတြးရင္လည္း တစ္ႏွစ္မွာ ျမန္မာမိန္းကေလးဦးေရ မည္မွ်မ်ားျပား
ေအာင္ ကုလားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမ်ားလာလို႔ဒီဥပေဒကို ျမန္မာေစာင့္ဥပေဒဆိုၿပီးထုတ္
ရသလဲစဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ကုလားကိုျမန္မာမိန္းကေလးေတြယူရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း
ခံဟာလည္း အခ်စ္ေရးကိစၥထက္ စာ၀တ္ေနေရးမေျပလည္မႈေတြၾကံဳသလိုလက္လွမ္းမွီ
သလိုေျဖရွင္းရတဲ့ အခ်က္ကပိုလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေတြးၾကည့္ပါဒီေလာက္အသားမဲ
မဲ ဘာသာလည္းမတူတာကို ဘယ္သူကယူမွာလည္း။ ငတ္လို႔ယူတာ မငတ္ေအာင္ဖန္
တီးေပးလိုက္ၾကရင္ ပြဲမျပတ္ဘူးလား။ ဒီေတာ့ မိန္းကေလးေတြဘ၀ကို လံုျခံဳေအးခ်မ္း
ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အရာေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေပးလိုက္ရင္ ၿပီးပါတယ္။စာကမ
တတ္ အလုပ္အကိုင္က ရွား။ ရေတာ့ တစ္လသံုးေသာင္းေလာက္ မိန္းကေလးဆိုတာ
က လွခ်င္ ဆင္ခ်င္ၾကေသး။ ဒီျပသနာေတြရဲ႕ အရင္းျမစ္ကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမယ္မ
လုပ္ဘဲ ဥပေဒျပဌာန္းခိုင္းတာ ေတာ္ေတာ္ေလးစားစရာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဥပေဒေတြ
ေပါတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္သံုးစားဖို႔ ခက္တယ္။ လိုခ်င္သလိုလုပ္လို႔ရတယ္။ ဥပေဒ
ေတြ မ်ားၿပီးပြဲမစည္ဘူး။ လက္ရွိေတာင္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိဘူး။
ျမန္မာမိန္းကေလးေတြဘ၀လံုျခံဳဖို႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္း
ေတြသာ ၀ုန္းကနဲျမွင့္တင္လိုက္ရင္ ဘာဥပေဒနဲ႔မွသြားတားစရာကိုမလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္
သူေတြအပါအ၀င္ စနစ္ကနိမ့္က်စုတ္ျပတ္ မြဲေတေနသမွ် ေသေလာက္ေအာင္ ႀကိဳက္တဲ့
ဥပေဒထုတ္ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ ကိုင္းခ်ိဳးရမွာမဟုတ္ဘူး အျမစ္ကလွန္ရမွာ။ ဒါကိုမသိ
သမွ်မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသမွ် ျဖတ္လမ္းကသြား ေျမာင္းထဲျပဳတ္က်ရံုပဲရွိမယ္။
(မင္းဇင္)
၁.၁၁.၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...