Saturday, November 15, 2014

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မိတ္ဆက္

နိုု္င္ငံတခုုအသြင္ေျပာင္းေရး စြမ္းေဆာင္မႈတိုုးျမွင့္နိုုင္ရန္ မူလရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္ သိုု႔မဟုုတ္ အာဏာသိမ္းအစိုးရ အာဏာတည္ျမဲေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု အေျခခံအားျဖင့္ သိထားရပါမည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းမျပဳရပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ တင္ေျမွာက္လာသည့္ အစိုးရတိုင္းကို အာဏာရွင္ သိုု႔မဟုုတ္ အာဏာသိမ္းအစိုးရလို႔ ေခၚျပီး။ အာဏာသိမ္း အစိုးရတရပ္ ေအာင္ျမင္မႈဖို႔ အားထုက္တဲ့ အခါမွာ အမ်ားဆံုုး အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဗ်ဳဟာသံုုးခုုမွာ

ပုဂၢိဳလ္ေရး အထၱုုပတၱိအသံုးျပဳျခင္း  မိမိတို႔၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို လူအမ်ားယံုုၾကည္လာေအာင္ အတုုေယာင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈမ်ား ဖန္တီး၍ စဲြေဆာင္ေလ့ရွိသလို။ အျခားနယ္ပယ္မွ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အရွိန္၀ါကိုအသံုးျပဳျပီး စဲြေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားကို အမ်ားသူငွာ ေလးစားအားကိုးဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကံဖန္တီးျပီး လူမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈ ေထာက္ခံမႈကို သိမ္းသြင္းေလ့ရွိသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုဗ်ဳဟာမွာ အေပၚယံေအာင္ျမင္မႈသာ ရရွိေလ့ရွိသည္။ အခ်ိန္ၾကာသည္နွင့္အမ ွ် ေအာင္ျမင္မႈက်ဆင္းသည့္ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ တခုုျဖစ္သည္။


စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးကို အစိုးရတိုင္း အသံုးျပဳသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုေသာ္လည္း လြတ္လပ္ျပီး တရားဥေပဒစိုးမိုးသည့္ နိုင္ငံမ်ားမွာ အသံုးျပဳရန္ အခြင့္လမ္း ခက္ခဲနည္းပါးလွသည့္ သက္ေသျပခ်က္မ်ား ရွိသည္။ မီဒီယာနွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စာေပအဆင့္တန္းကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုုင္သည့္ အာဏာရွင္ နိုုင္ငံမ်ားမွာသာ ေအာင္ျမင္မႈအရဆံုး ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုုပ္နိုုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးေပးျပီး အုပ္စုခဲြေပးထားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ နည္းပရိယာယ္ တခုျဖစ္သည္။ ရိုးစင္းေသာ္လည္း အေျခခံလူမႈအဖဲြ႕စည္း၏ ေရခ်ိန္ေပၚမူတည္ျပီး တားဆီးရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ ဖန္တီးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးစသည္ျဖင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အုပ္စုုလိုုက္ ထိန္းခ်ုပ္ျခင္းကို ယၡဳဗ်ုဟာတြင္ ေတြ႕ရနိုုင္ပါသည္။

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းဗ်ုဟာသည္ အာဏာရွင္မ်ား အာဏာသိမ္းအစိုးရမ်ား စဲြေဆာင္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရာတြင္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ေလ့ရွိသည့္ ဗ်ဳဟာတရပ္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္သို႕ စနစ္သစ္တိုု႔ အစရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားကိုု ေ၀၀ါးမႈ ေမ်ာ္လင့္ေစာင့္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈ ၾကီးမားေသာ ဗ်ဳဟာတရပ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ နို္င္ငံေရး အသိျမင္မ်ားရွိသည့္ လူ႕အဖဲြ႕စည္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြကို အကုန္လံုးနီးပါး အသံုးျပဳလာေလေလ ထိုအစိုးနွင့္ ကင္းကြာေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္အမ်ားစုမွာ တံခါးပိတ္စနစ္ကို အသံုးျပဳၾကျပီး ပညာေရးစနစ္ကို တန္းနိမ့္ပစ္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီရတ္မွ ဆဒမ္ဟူစိန္ လက္ထက္ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕လြန္တဦးသည္ အေနာက္နိုုင္ငံမွာ ေကာလိပ္၀င္ အဆင့္တန္းမ ွ်ပင္ မရွိသည္ အီရတ္နိုုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာၾကသူ အမ်ားစုၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။


အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အသားက်လာေသာ နိုု္င္ငံတခုုမွ ဒီမိုုကေရစီစနစ္သိုု႕ အသြင္ေျပာင္းနိုုင္ေရးအတြက္ လူမႈအဖဲြ႕စည္းကိုု စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္ လိုုအပ္သည္။ လူမႈအဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ေရး အဆင့္မွာ အစိုုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ အဓိကမက်ပါ။ လူထုု၏ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ နွင့္ ဦးေဆာင္ စီမံခန္႕ခဲြသူမ်ားသာလ ွ်င္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားနိုုင္ရန္ ဒီမိုုကေရစီလူ႕အဖဲြ႕စည္းကို နားလည္ ရင္းနွီးနိုင္ဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ လူမႈ႕အဖဲြ႕စည္း ဆိုသည္မွာ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖဲြ႕စည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အသင္းဖဲြ႕မ်ား၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အသင္းဖဲြ႕မ်ားနွင့္ ပုပၸလိဂလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထိ အက်ံဳး၀င္သည္။


ဘာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီလူ႕အဖဲြ႕စည္းလိုအပ္ပါသလဲ။

ျပည္သူမ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္လူ႔အသိုင္း၀ိုင္း၏ တန္ဖိုးနွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား က်င့္ထံုးမ်ားကုိ နားလည္ေအာင ္မလုပ္ေပးနိုင္ခဲ့လ ွ်င္ အေျခခံလူ႕အဖဲြ႕စည္း အတြင္း စနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ခက္ခဲသြားေစပါမည္။ ထို႕အခါ အလြယ္တကူ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္သြားနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။

ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အစိုးရဆိုသည္မွာ မိမိတို႕မွ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ ခန္႕အပ္ထားသူမ်ား အျဖစ္ျမင္နိုင္ေရး နွင့္အတူ အစိုးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူအေပၚ ၾသဇာအာဏာ သက္ေရာက္ရန္နွင့္ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖၚေရး သိုု႕ဦးတည္ေနသည့္ အဖဲြ႕စည္း မျဖစ္သြားေစရန္။ ျပည္သူနွင့္ အစိုးရအၾကားမွ ေပါင္းကူးေပးရန္ အေကာင္းဆံုးမွာ ဒီမိုကေရစီ လူမႈ႕အဖဲြ႕စည္းမ်ား တာ၀န္ယူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္မႈ ျဖစ္သည္။

အစိုးရတရပ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျပီးတဲ့အခါမွာ ေနာက္ဆက္တဲြ လိုအပ္သည့္အခ်က္ အေျခခံအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆိုသည္မွာ အစိုးရလုပ္သမွ် ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး အျပစ္တင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အစိုးရမွ ခ်က္မွတ္လိုက္ေသာ ေပၚလစီမ်ားအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိးဆက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား အတြင္း ရရွိသည့္ရလာဒ္၏ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။


(ယၡဳတင္ျပခ်က္မွာ မိတ္ဆက္သာျဖစ္ျပီး စနစ္တက်တင္ျပပါမယ္။)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...