Thursday, November 27, 2014

ကၽြန္ေတာ္ေနခ်င္ေသာတိုင္းျပည္ (အပိုင္း ၄)

(ဘယ္ေနရာလဲဗ် အဲ့ဒိမွာဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဒီနား၀င္းက်င္
မွာေရႊတိဂံုပံုတူ ဘုရားတည္ဖို႕ေတာ့ခြင့္ျပဳ႕ခ်က္ေတာင္းခံထားၾကပါတယ္) ဟု႕ဆိုသ
ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လြန္စြာအံ့ၾသရပါသည္။ အခုထိေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းျဖင့္ အတိုင္းသား
ေတြ႕ေနရပါလ်က္ ဒီအေမရီကန္သားက မရွိဘူးဟု႕ဆိုေနျပန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကမ
ေက်မနပ္ျဖင့္ ပါလာေသာ အေဖာ္မ်ားကိုေမးရာ ကၽြန္ေတာ့ကိုတအံတၾသ၀ိုင္းၾကည့္ၾက
ျပီးသူတို႕လည္းမေတြ႕ေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကဖုန္းထုတ္ျပီိး မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု
ယူရန္ၾကိဳးစားရာ လံုး၀မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲဟု႕မွန္နားေျပးကပ္ျပီး
ရွာရာမေတြ႕ရပါ။ ငါရူးသြားျပီလား ဒါမွမဟုတ္ သမာေဒ၀နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက
နမိတ္မ်ားျပတာလားဟု႕စိတ္ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ေနသျဖင့္ အျမင့္ေၾကာက္စိတ္
လည္းမရွိေတာ့ပါ ရင္လည္းမခုန္ေတာ့ပါ။ အဲ့ဒိေတာ့မွပဲ ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ျဖစ္ေန ေသာစိတ္မ်ား တည္ျငိမ္သြားပါေတာ့သည္။
ထိုမွစျပီးတာ၀န္မ်ားကိုတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္
ထမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါသည္။တစ္ကယ္တန္းကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာကုမၸဏီမွာ
အလြန္တရာမွေစ့စပ္ေသျခာလွပါသည္။ၾကံဳေတြ႕လာနို္င္သည့္ျပသ၁ နာမ်ားကိုေသ
ေသျခာျခာေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။သြားရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းညႊန္ျပ
ထားပါသည္။ၾကိဳေတြးမထားေသာျပသ၁ နာမ်ားၾကံဳပါကလည္း အလွ်င္အျမန္ရဲရဲ၀ံ့
၀ံ့ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အေသးစိပ္ကအစ တင္ျပေဆြးေႏြးထားသျဖင့္ ေၾသာ္အေမရီကန္လူ
မ်ိဳးမ်ားနွင့္ အေမရီကန္နိုင္ငံမွာစီမံခန္႕ခြဲမႈ႕တြင္ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနသျဖင့္ အစစအရာ ရာတြင္လည္း ကမၻာမွာထိပ္ဆံုးေရာက္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။ငါတို႕လူမ်ိဳးေတြစီမံ
ခန္႕ခြဲမႈ႕ပညာမ်ားကို အထင္မေသးသင့္ဘူး ဂရု႕တစိုက္ေလးေလးစားစားသင္ယူ
သင့္သည္ဟု႕လည္းျမင္ပါသည္။ဓါတ္ေလွခါးျဖင့္ျပန္ဆင္းလာရာတြင္လည္း ၎ကု
မၸဏီကတာ၀န္ရွိသူက လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ရင္းသူတို႕နိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားကိုရွင္း
ျပလာခဲ့ပါသည္။ရပ္ကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ၆ လတစ္ၾကိမ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ဆႏၵကို
ေကာက္ယူေလ့ရွိေၾကာင္း ေကာက္ယူေသာစာရင္းမ်ာအရ ၎ဦးေဆာင္သူကိုမၾကိဳက္
သူ တစ္၀က္ေက်ာ္လာပါက ၎ဦးေဆာင္သူမွေနထိုင္သူမ်ား၏မၾကိဳက္ေသာအခ်က္ မ်ားကို ေျခပနိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေနာက္တစ္ၾကိမ္း ဆႏၵမဲေကာက္ျခင္းျဖင့္ မၾကိဳက္သူ
တစ္၀တ္ေအာက္ေလွ်ာ့သြားပါက ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ျပီး မၾကိဳက္သူ
တစ္၀က္ထက္ေက်ာ္ေနပါက ေနာက္တစ္ေယာက္ကိုထပ္မံေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း
ထို႕ေၾကာင့္ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူမ်ားမွာ အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူေတြ၏ယံုၾကည္မႈ႕
ေလးစားမႈ႕မ်ားကိုရေအာင္လုပ္ရေလ့ရွိသျဖင့္ျပည္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေစေသာ ျပည္
သူဗဟိုျပဳ႕စနစ္ျဖင့္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ရပ္ကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ၊ျမိဳ႕နယ္
ဦးေဆာင္သူမ်ားကို အထက္ပါစနစ္ျဖင့္ပင္ အထက္ေအာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္သြားရ
ေၾကာင္း၊ထိုျမိဳ႕နယ္မွခရိုင္ ၊ခရိုင္မွျပည္နယ္။အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕အဆင့္မ်ားလုပ္ထားေၾကာင္း
ရွင္းျပသျဖင့္ လြန္စြာနွစ္သက္ခဲ့ပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူကိုလို္နီေခတ္မွ ေသနတ္ရ
သူၾကီးမ်ားလို (ဦးေဆာင္သူမဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားနွင့္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး မ်ားမွာအထက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္ နွိပ္စက္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိထားသျဖင့္လြန္စြာမွ
ရွက္ရြံ႕မိပါသည္။(စိတ္ေကာင္းရွိေသာသူမ်ားကိုမဆိုလို)၎ကဆက္လက္ေျပာရာတြင္
ပညာေရးကို က်န္းမာေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈ႕ေရးမ်ားျဖင့္သဟဇာတျဖစ္ရန္ခ်ိန္ကိုက္ထား
ေၾကင္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသတင္းေပးမ်ားထားေလ့ရွိ ေၾကာင္းထို႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက
မဟုတ္တာလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ၾကံစည္
သည္ျဖစ္ေစ ဌာနမွအလွ်င္ျမန္ဆံုးသိျပီး မျဖစ္သင့္တာမျဖစ္ေအာင္၊ လိုအပ္ေသာ
အၾကံအဥာဏ္မ်ားႏွင့္ေထာက္ပံံ့မႈ႕မ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳ႕လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ၊လူငယ္
စာသင္သားမ်ားကိုလြန္စြာအေလးထားေလ့ရွိေၾကာင္း က်ဴရွင္စနစ္မရွိေၾကာင္း မသိ
ေသာပုတ္စၥာ၊မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ဆရာဆရာမမ်ားအားမေမးခ်င္ပါကလည္း ကြန္
ပ်ဴတာစနစ္မွ သက္ဆိုင္ရာဘာသာဌာနသို႕တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းနိုင္ရန္လည္းစီစဥ္ထား
ေၾကာင္း။ထိုကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာလည္း စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ၂လံုးစီနွင့္အထက္ထား
ေပးထားေၾကာင္း အားရပါးရ သူနိုင္ငံ၏ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္မ်ားကိုေျပာေနရာမွ
ကၽြန္ေတာ္စီးလာေသာ မွန္ဓါတ္ေလွခါးမွာ ဂ်ိဳင္းဂ်ိဳင္းမည္၍လုပ္ရမ္းေနပါသည္။ကၽြန္
ေတာ္တို႕အားလံုးမွာ ဇေကာထဲမွေဂၚလီလံုးမ်ားသဖြယ္ပစ္တိုက္ေနၾကရင္း ဒီေလာက္စနစ္ေကာင္းတယ္ဆိုျပီး ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလည္းဟု (ျမန္မာေတြရဲ႕အက်င့္
အတိုင္း ေလွာင္မိတာလားမသိ)ေတြးမိပါသည္။အေရးထဲမိမိဖုန္းမွာတစ္တူတူမီေနျပန္
ရာမရပ္ေတာ့သျဖင့္ ဖုန္းကိုင္လိုက္ျပီးဟလိုဆိုရာ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
လမ္းျပသူ

၂၃-၁၁-၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...