Saturday, October 18, 2014

ကမာၻ႔စီးပြားေရး မဟာတတိယလႈိင္း ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

          ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ခုသည္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကိုဒုကၡေပးခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ဆံုးတြင္ လူတိုင္းကို အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။ ယခုဒစ္ဂ်စ္တယ္လိႈင္းလံုးသည္ အက်ဳိးရွိသူမရွိသူမ်ားကိုပိုမို၍ ကြဲျပားျခားနားေစႏိုင္သည္။
          လူအေတာ္မ်ားမ်ားကရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈကိုမခံႏိုင္ၾကေပ။ ထိုသို႔မခံႏိုင္သည္မွာလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ ပထမစက္မႈေတာ္လွန္ေရးကို (၁၈)ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏွစ္(၁၀၀)ခန္႔အၾကာတြင္ျဖစ္ခဲ့ရာ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ဆံုး႐ႈံးသူမ်ား၊ အလုပ္ျပဳတ္သူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။စြမ္းအားသံုး၊ စြမ္းအင္ သံုးလည္ ပတ္သည့္ အယ္ဒီဆင္၏လွ်ပ္စစ္မီး၊ ျမင္းမပါဘဲ စက္အားျဖင့္ေမာင္းႏွင္ေသာရထားတြဲႏွင့္ အျခားမေရမတြက္ ႏိုင္ေသာ တီထြင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား၏ ဘဝကို တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအုံေဟာင္းမ်ားကိုၿဖိဳခ်ကာလူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအခြင့္ အလမ္းအသစ္ မ်ားကိုလည္း ႀကီးႀကီးမားမားဖန္တီးခဲ့သည္။ အလုပ္အသစ္မ်ားက အလုပ္ေဟာင္းမ်ား၏ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ သည္။
တီထြင္မႈႏွင့္စီးပြားေရးကေမာက္ကမျဖစ္မႈဟူေသာတတိယလႈိင္းသည္ (၂၀)ရာစုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း၌ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ကြန္ျပဴတာပညာမ်ားတြင္တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
ထိုသို႔ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ စက္မ်ား၏စြမ္းရည္၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ရုပ္ဟူေသာလက္ တစ္ဆုပ္ခန္႔သာရွိသည့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပို၍ျမင့္မားေသာတီထြင္မႈမ်ားကိုလည္းျဖည့္ဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုတီထြင္မႈမ်ားတြင္ လူမပါဘဲေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊ ဘာသာ စကားေပါင္းမ်ားစြာကို အလိုအေလ်ာက္ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ စက္မ်ား၊မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ ဆရာဝန္ႏွင့္လူနာၾကား၌ အဆင့္ ဆက္သြယ္ေပးေသာမိုဘိုင္းလ္နည္းပညာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမ်ားၾကားရွိ အကြာအေဝးကိုပယ္ေဖ်ာက္ေပး ေစႏိုင္ေသာမိုဘိုင္းလ္နည္းပညာမ်ားပါဝင္သည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေတာ္လွန္ေရးက တစ္ဖက္တြင္အလုပ္အကုိင္အေတာ္မ်ား မ်ားကို ဆံုး႐ႈံးေစႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္လူေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္အကိုင္ ရမည္၊ မရမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္ျဖစ္သည္။ အင္အားေကာင္းလာေသာကြန္ျပဴတာနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၀ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ား၌ (IC)Integrated Circuit တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ Intelကို တည္ေထာင္ေသာGordon Moore၏ ဥပေဒသအရ Chipတစ္ခုတည္း၌ ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ Transistorအေရအတြက္သည္ (၂)ႏွစ္အတြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ဆတိုးသည္။ ထိုတိုး တက္မႈႏႈန္းေၾကာင့္ ငယ္သည္ထက္ငယ္၊ေကာင္းသထက္ေကာင္း၊ ေစ်းသက္သာသည့္ထက္ သက္သာေသာ အီလက္ ထေရာနစ္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ယခုအခါကမာၻ႔တစ္ဝန္းတြင္စားသံုးသူမ်ား ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲေန ၾကသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၌ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အဆင့္ျမင့္ကြန္ျပဴတာမ်ားထက္ တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းအလြန္ ျမင့္မားေန သည္ကိုေတြရသည္။ Moore၏ ဥပေဒသသည္ယခုအခါ သက္တမ္းကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားသည္။Transistor မ်ားသည္  ေစ်းမသက္သာဘဲ စရိတ္ျမင့္စျပဳလာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ရရွိႏိုင္သည့္ တြက္ခ်က္ ႏိုင္စြမ္းမ်ားသည္ ေစ်းေပါေနဆဲျဖစ္သည္။Googleႏွင့္ Amzonတို႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ Cloud Computingကိုေစ်းခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ထိုတြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ားကပို၍ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အသံုးခ်တတ္ေနၾကသည္။၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာမ်ား၏ထိ ေရာက္မႈသည္ အဆ၄၃သန္းခန္႔တက္လာသည္ဟုဆိုသည္။အဆင့္ျမင့္ပို၍ ေကာင္းမြန္ ေသာ ပရုိဆက္ဆာမ်ားသည္ ဤတိုးတက္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ်ျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ Algorithmမ်ား၏ တိုးတက္မႈ ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔တိုးတက္လာ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျပဴတာမ်ား၏စြမ္းအား ထိုမွ်ျမင့္မားလာခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ ထိုမွ်ေလာက္ျမန္ဆန္ျခင္းမရွိဘဲ ေႏွးေကြးေနသည္။ ထိုအေျခအေနကို စစ္တုရင္ခံုတစ္ခံုႏွင့္စပါးေစ့တစ္ေစ့ ဥပမာျဖင့္တင္စားၿပီးေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္က ကစားနည္းအသစ္တစ္ခုႏွင့္စစ္တုရင္ခံုတစ္ခံုတီထြင္ၿပီး ဘုရင္ကို ဆက္သသည္။ ဘုရင္ကအလြန္ သေဘာက်လွသျဖင့္ စစ္တုရင္တီထြင္သူကိုလိုရာဆုေတာင္းရန္ေျပာလိုက္သည္။ ထိုအခါ စစ္တုရင္ခံုတီထြင္သူက ပထမ တစ္ကြက္တြင္စပါးေစ့တစ္ေစ့ခ်ၿပီးေနာက္တစ္ကြက္တြင္ ႏွစ္ဆ၊ တတိယအကြက္တြင္ သံုးဆ စသည္ျဖင့္ (၆၄)ကြက္ အထိထည့္ခြင့္ေတာင္းသည္။ဘုရင္ကအလြယ္တကူ သေဘာတူလိုက္သည္။ ထိုမွ်ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥကိုေတာင္းေန သည္ဟု သူကထင္သည္။ထိုသို႔ျဖင့္ စပါးတစ္ေစ့ၿပီးတစ္ေစ့ခ်ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ အစတြင္အေသးအဖြဲ ျဖစ္ ေသာ္လည္းႏွစ္ဆတိုးရင္း တိုးရင္းျဖင့္စပါးခင္းႀကီးတစ္ခုစာ စပါးမ်ားလိုအပ္လာသည္။ မၾကာမီ၌ ဘုရင္ကအ႐ႈံးေပးလာရသည္။ သူခ်မ္း သာၾကြယ္ဝသမွ်သည္ ဧဝရက္ေတာင္ခန္႔ႀကီးမားသည့္စပါးပံုႀကီးကိုျဖည့္စြမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ထိုသို႔ထပ္တိုး ကိန္းျဖင့္တိုးတက္မႈ သည္ အစ၌မေျပာပေလာက္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး၌မႏိုင္မနင္းေလာက္ေအာင္ႀကီးမားလာသည္။


 ICTေလာက၌တိုးတက္မႈသည္ယခုအခါထိုစစ္တုရင္ခံု၏ တစ္ဝက္ခန္႔မွ်ကိုေရာက္လာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကတြက္ ခ်က္ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ယခုအခါေျဖရွင္းႏိုင္သည္။၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ တြင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္က႐ႈပ္ေထြးေသာလမ္းေပၚ၌ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးကကားေမာင္းရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုခဲ့ သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဂူးလ္ဂဲအေနျဖင့္ယာဥ္ေမာင္းသူမဲ့ကားအခ်ဳိ႕ကို တီထြင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလာခဲ့သည္။ယခုအခါ၌ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားကအလိုအေလ်ာက္ေသာ္လည္းေကာင္း အလိုအေလ်ာက္နီးပါ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တီထြင္လာႏိုင္ၾကသည္။ မၾကာမီက မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုအခါျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္လာႏိုင္ၾကသည္။ ေစ်းသက္သာသည့္ ပရိုဆက္ဆာအေျမာက္အမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ကာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ မၾကာ ေသးမီႏွစ္မ်ားက ေျပာဆိုေရးသားႏိုင္သည့္ဘာသာစကားမ်ားကိုနားလည္ရန္ခက္ခဲသည္၊ အလြန္႐ႈတ္ေထြေသာရုပ္ပံုမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ခက္သည္ဟုယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ Appleကုမၸဏီက အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တိတိက်က်နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိလာခဲ့သည္။ အီးေမးမ်ား မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ေျပာဆိုသည့္ စကားမ်ားကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႏိုင္သည္။ ဂူးလ္ဂဲ၏ဘာသာျပန္အစီအစဥ္လည္း အလြန္တရာျမန္ဆန္တိက်သည္ ကိုေတြ႔ရသည္။ ၄င္းကုမၸဏီ ၄င္းကုမၸဏီထုတ္ကြန္ျပဴတာမ်ား၏နားလည္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ မားလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ ကြန္ျပဴတာHardwareမ်ားသည္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ေသးငယ္လာျခင္း၊ ေစ်းသက္သာလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊စက္ရုပ္မ်ား၊ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာ မ်ားကို တီထြင္ႏိုင္သည္။ ထိုတီထြင္မႈမ်ားသည္ဘ႑ာေရးကဲ့သုိ႔ေသာနယ္ပယ္မ်ား၌ ေရာက္လာကာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သံုး ဒဂၤါးမ်ားကိုဗစ္ကိြဳင္ကဲ့သို႔ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကိုေပးေခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ပညာေရးေလာက၌ လည္း သစ္ဆန္းၿပီးပိုမိုထိေရာက္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 ထိုလႈိင္းလံုးႀကီးသည္လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ လူသားမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္းသမိုင္း ေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ေႏွးေကြးၿပီးခက္ခဲသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ (၂၀)ရာစုႏွစ္အစ၌ စာေရးဆရာမ်ားကအခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတို႔၌ စိတ္ပ်က္စရာတိုးတက္မႈမ်ားကိုေတြ႔ရမည္ဟု ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ပထဝီႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ား ေတြ႔ေနရခ်ိန္၌ ကမာၻဆန္လာသည့္ေခတ္သစ္တစ္ခုေပၚေပါက္လာမည္ဟု တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေသာ လုပ္သားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကေျဖရွင္းရန္ ရုန္းကန္ေနၾကရသည္။အခ်ဳိ႕ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ဤနည္းပညာသစ္လႈိင္းလံုး ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆံုး႐ႈံးမည့္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခား ဆန္းသစ္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကိုစဥ္းစားခဲ့ ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္တို႔က လုပ္ငန္းေပါင္း(၇၀၀) တို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ကာထိုလုပ္ငန္းမ်ားကိုကြန္ျပဴတာသံုး၍ ေျဖရွင္း ႏိုင္စြမ္းရွိ၊ မရွိစဥ္းစားၾကသည္။ ထိုသို႔တြက္ခ်က္ၾကည့္သည့္အခါအေမရိ ကန္၏ အလုပ္အကိုင္(၄၇)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေနာင္ (၁၀)ႏွစ္၊ႏွစ္(၂၀)အတြင္းအလိုအေလ်ာက္စက္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပညာရွင္မ်ားကလူသားအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ဆက္လက္ရရွိေရး အတြက္၄င္းတို႔၏စြမ္းရည္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆည္းပူး ႏိုင္စြမ္းရွိ၊ မရွိေလ့လာခဲ့ၾကသည္။အခ်ဳိ႕သုေတသီမ်ားက အရင္းရွင္ စနစ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဟုသံုးသပ္ၾကသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ခ်မ္းသာသူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္က်န္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ဧရာမကြာ ဟမႈႀကီးကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ယခင္နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ားက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို ျမင့္မားေစကာ လုပ္ခမ်ားကို တိုးတက္ေစသည္။ ရရွိသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသူႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္သူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္းခြဲေဝယူၾကသည္။

 ယခု နည္းပညာသစ္သည္ ယခင္ကႏွင့္မတူေအာင္အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ တိုးပြားေစၿပီး ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသူမ်ား၊ အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကားဝင္ေငြကြာဟမႈကိုပိုမို၍ ႀကီးမားေစ သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္း၌ပင္အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကိုေပၚေပါက္ေစၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ကုန္သြယ္ေရးအေပၚ၌လည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္သည္။ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို အလို အေလ်ာက္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာအခ်ဳိးအစားျဖင့္ပါဝင္ေနသည္။ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္မႈမဲ့လုပ္သားမ်ားကိုခန္႔ထား အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ေရာထြန္းသစ္စႏိုင္ငံမ်ား၌ပါ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပထဝီအတားအဆီးမ်ား ေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့ရေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို နည္းပညာက ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ အေတာ္အတန္သင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ေပၚေပါက္လာသည့္အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားသည္ ယခင္နည္းပညာအေျပာင္း အလဲ မ်ားထက္ အခြင့္အလမ္းနည္းသည္ကိုေတြ႔ရ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အေထာက္အကူေပးပံုေပးနည္းမ်ား၊ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။၄င္းတို႔၏တံုျပန္မႈမွန္ကန္လွ်င္ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲကို လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုလံုး အက်ဳိးရွိေစရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္သည္။လုပ္ပံုလုပ္နည္းမွားယြင္းလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ ေဒါသျဖစ္ ေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၊ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာခ်မ္းသာသည့္အခြန္ထမ္းမ်ား အားလံုးတို႔၏တိုက္ခုိက္မႈကို ေတြ႔ႀကံဳရ ႏိုင္သည္။ ပိုမိုခါးသီး၍ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။
 (Economist.com)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...