Thursday, May 8, 2014

ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ လူၿပိန္းႀကဳိက္ေပၚလစီ


ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ စကားလံုးမ်ားၾကားတြင္ နစ္မြန္းေနေသာ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။
 ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပသလိုဟန္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္အစိုးရသက္တမ္းသုံးႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္
 ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူကို လည္း ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ လက္ခုပ္သံမ်ား မ်ားရရွိေအာင္ စနစ္တက်မရွိေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ဆင္းရဲမႈပ ေပ်ာက္ေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းကို အစိုးရ၏ စီမံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္။ မေအာင္ျမင္သည့္ စီမံကိန္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မရွိခဲ့။ သို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္ရွိ ေအာက္ေျခလူတန္းစား အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲ တြင္းက ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့။ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည့္လမ္းစကိုလည္း မျမင္ေတြ႕ရ။ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ က ျမန္မာျပည္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစနစ္မွာ အထက္မွေအာက္သို႔ Top Down ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းဟု ဆို သည္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားတို႔၏ အေနအထားမွာေတာ့ သိသာစြာေျပာင္းလဲတာမ်ဳိးမရွိခဲ့။ သိသာထင္ ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ အစိုးရအရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕ ပစၥည္းဥစၥာေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အၿငိမ္း စားယူခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
လူၿပိန္းႀကိဳက္ေပၚလစီႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစား
ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲေသာလူတန္းစားမ်ားျဖစ္၍ ဆင္းရဲသား ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာသည္မွာေတာ့ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေဒသကလူေတြ ရြာလံုးကၽြတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏အစီ အမံမ်ားေၾကာင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာ၍ ရြာလံုးကၽြတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္။ စစ္တပ္နယ္ေျမ တြင္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုကာ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္ဖ်က္သိမ္းရာက ရြာလံုးကၽြတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ တဲထိုးေနထိုင္သူမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ဟုဆိုကာ အတင္းအဓမၼ ၀င္ ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကလည္း အစိုးရ၏ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
လယ္သမားဘ၀ ျမႇင့္တင္မည္ဆိုေသာ္လည္း လယ္သမားအမ်ားစုမွာ မိမိတုိ႔လယ္ယာေျမကုိ မိမိတုိ႔ျပန္ လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ လယ္သမားအခ်ဳိ႕မွာမူ မိမိတုိ႔လယ္ကို မိမိတုိ႔၀င္ ေရာက္ထြန္ယက္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနၾကရသည္။ အခက္အခဲေပါင္းစံုေၾကာင့္ လယ္သမားအ မ်ားစုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို စြန္႔ခြာေနၾကရသည္။ သည္အခ်က္ကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လ်စ္ လ်ဴ႐ႈထားသည္။ ဆန္စပါးအထူးျပဳ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က လယ္သမားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေငြထုတ္ေခ်းၿပီး အရန္ဆန္၀ယ္မႈေကာ္မတီက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ စပါး၀ယ္ယူသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစ နစ္ကို ရည္ရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ရျပန္သည္။ လယ္သမားအက်ဳိးျပဳမႈ ကာ ကြယ္ေရးဥပေဒကိုေရးဆြဲေနေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ကို မသိႏုိင္ေသး။ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စံခ်ိန္တင္၀င္ေရာက္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ားမွာ အခက္ခဲေပါင္း စံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။
စကားလုံးမ်ားၾကားစီမံကိန္း
ခရီးသြားက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ၫႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ေဒၚလာသန္းငါးရာခန္႔ ကုန္က်မည့္ ခရီးသြားစီမံကိန္းကုိ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိသည္။ လက္ခုတ္သံမ်ားမ်ားရေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို စင္ကာပူႏုိင္ငံကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ မိုးပ်ံရထားလမ္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဟု လည္း ဆုိသည္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အားထားရသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လက္မွတ္ ခမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္သြားသည္မွအပ မည္သည့္ရထားစီမံကိန္းကိုမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ စကား လံုးမ်ားကိုသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနသည္။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကုိ ၀န္ခံေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဆိုသည္မ်ားကလည္း ေစ်းႀကီးလြန္းေၾကာင္း မီဒီယာေပါင္းစံုက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾက သည့္အတြက္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာဟု အမည္ေျပာင္းသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာမူ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ ၎အျပင္ ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရန္ကုန္-ဒလ တံတားထိုးမည့္စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္သူေတြ ၀မ္းသာမယ္မွမႀကံေသး၊ ယင္းတံတားစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေတာ့ဟု အစိုးရက ေၾကညာျပန္သည္။
ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီအၿပီး တည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သည့္ႏုိင္ငံက မည္သည့္ကုမၸဏီျဖင့္ ေလဆိပ္စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ကို အတိအက် မသိရေသး။ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ကိုမူ ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရသည္။ ယင္းေလဆိပ္မွာ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေလဆိပ္စီစံမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
အိမ္နီးခ်င္းဆီက သင္ခန္းစာ
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုရွိ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ လူအမ်ားေထာက္ခံလာေအာင္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ေပၚလစီမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ ဆန္စပါးမ်ားကုိ သာမန္ေပါက္ေစ်းထက္ေပး၍ အေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသည္။ တုိင္းျပည္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္လာေသာအခါ လယ္သမားမ်ား၏ စပါးေႂကြးကုိ အစိုးရက ျပန္မဆပ္ႏိုင္။ သို႔အတြက္ လယ္သမားမ်ား က အစိုးရထံမွ စပါးဖုိးေငြရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိသည္။ စပါး၀ယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုး ရတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာဘ္စားသည္ဟူူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ၎အျပင္ အစုိးရ က လူထုေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေငြေခ်းႏိုင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က်ဆင္းလာေသာအခါ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔ေခ်းယူ ထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္မဆပ္ႏိုင္။ ျပည္သူမ်ား အေႂကြးႏြြံနစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းၿပီး တုိင္း ျပည္စီးပြားေရးကုိ ပိုမုိထိခုိက္လာေစခဲ့သည္။
ဤသည္မွာ အစိုးရ၏ လူၿပိန္းႀကိဳက္္ေပၚလစီေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ထိခုိက္ရသည့္ သာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏ သင္ခန္းစားကို ရယူ၍ လူၿပိန္းႀကိဳက္ေပၚလစီမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ႏိုင္မွသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာ့ခ်သင့္သည့္ စကားလုံးမ်ား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးက႑ တုိးတက္လာႏိုင္သည့္ အေန အထားတြင္ ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ဆင္းရဲရျခင္းျဖစ္သည္ဆုိျခင္းကုိလည္း သတိျပဳမိဖုိ႔ လုိသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ယခုအတိုင္းဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါက ေနာင္အႏွစ္ ၃၀ ၾကာလ်င္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းကုိ မွီႏီုင္သည္ဟု အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ IMF က ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ေသာ္ လူၿပိန္းႀကဳိက္ေပၚလစီမ်ား၊ လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာဆုိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကလည္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ဆုိျခင္းကုိလည္း ပတ္၀န္က်င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္ေတြ႕အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္႐ႈ၍ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ဖုိ႔လုိသည္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္ေပၚလစီမ်ားသည္ တုိင္းျပည္စီး ပြားေရးကုိသာမကဘဲ အစိုးရ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိပါ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည္ဆုိျခင္းကုိ အထူးသတိျပဳမိဖုိ႔ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Monday, 05 May 2014 15:21
ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ လူၿပိန္းႀကဳိက္ေပၚလစီ
Written by ျမန္မာလူငယ္တစ္ဦး
(ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းသိသိင့္ေသာႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...