Friday, March 21, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး ဒႆမအၾကိမ္ညီလာခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

March 19, 2014 at 4:10am

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)၏ ဒႆမအၾကိမ္ ညီလာခံကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ မကဒတ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ (ေဒါင္းတမန္) စခန္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ခဲ့သည္။
ညီလာခံသို႔ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အေနာက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာ ဌာနခြဲႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူ ေလ့လာသူမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ ညီလာခံတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအရပ္ရပ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ အဖြဲ႔စည္း၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးဆိုသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ အေျဖရွာေဖြရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ကို အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

၂။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၊ စီးပြားေရးအာဏာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါတီ၊ လြတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ၾကား မတူညီသည့္ တာ၀န္မ်ား ခြဲေ၀က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိ သမတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္း အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံု အတည္ျပဳ ႏိုင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ျခင္း၊ အစိုးရသစ္တရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီဘ၀မွ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ.ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ေတာ္တြင္း ၾကိဳးပမ္းမွဳ မ်ားတြင္ လူထုနစ္နာခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုျပဳျပင္ေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ခ်မွတ္မွဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေနသည္။ သို.ေသာ္ ဥပေဒမ်ားအား အခ်က္အလက္ တခုျခင္း၊ တပိုဒ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို မေျဖရွင္းႏိုင္သလို လြတ္ေတာ္တြင္း ပါ၀င္ေနၾကေသာ အဓိက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (ၾကံ့ဖြံ႔)ႏွင့္ စစ္တပ္ သေဘာထား မပါဘဲ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မကဒတ၏ ညီလာခံ အဆက္ဆက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ လမ္းျပ ေျမပံု ၇ ခ်က္အား အဆင့္တိုင္းတြင္ တိုက္ဖ်က္ေရး မူ သေဘာထားႏွင့္အညီ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အသစ္ေရးဆြဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေ၀ါဟာရ ျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ လိုအပ္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ဒီမိုကေရစီေရး။ လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ဳိးသားတန္းယူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေပၚေပါက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

၄။ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တခုျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ လူထုဆႏၵ သေဘာထား မပါသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ားအား ေက်ာ္လြားရန္ လူထုကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စုစည္း၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

၅။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းသည္ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျဖရွာသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္အား သံုး၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်င္ (သို႔မဟုတ္) လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္အတိုင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲသို႔ အတင္း အၾကပ္ ၀င္ေရာက္ ခိုင္းလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကား အားလံုးအတြက္ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ သည္။ ထို႔ျပင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးလား (သို႔မဟုတ္) ေခ်ာ့ျမႇဴေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးလား ဆိုသည္ကို သတိရွိရွိ ျဖတ္သန္းရင္း မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ မဟာမိတ္ အင္အားစုမ်ားၾကားတြင္လည္းေကာင္း ရရွိထားသည့္ စုစည္းညီညြတ္မႈမ်ားကို မထိခိုက္ေအာင္ အစဥ္ထိမ္းသိမ္းထားရန္ လိုသည္။

၆။ ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္သံ အလွည့္အေျပာင္း မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကိုင္စြဲခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ အသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည့္ ေနရာတြင္ - - ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ တိုက္ဖ်က္ေရး။ - တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး။ - ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္ အင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားက ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုး ကိုင္စြဲလာခဲ့ရျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည့္ ရုန္းကန္မႈ ပံုစံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအတြင္းတြင္လည္း မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တူညီသည့္ အင္အားစုမ်ား ရွိႏိုင္သလို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ သင့္ေပသည္။ ယေန႔ သက္ဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္သည့္ (အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု) ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းရင္း အနာဂါတ္ဒီမိုကရက္တစ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တခု ခ်မွတ္ႏိုင္မွသာလ်င္ အားလံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

၇။ အထက္ပါ ႏိုင္ငံေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ား ေပၚမူတည္၍ ေရွ.လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္-
(က) အဖြဲ.အစည္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
(ခ) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္စုဖြဲ.ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
(ဂ) လူထုအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
(ဃ) ေတြ.ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဓိက အေျခခံသြားမည္။

၈။ ဤ ဒႆမအၾကိမ္ညီလာခံၾကီးတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးအတြင္း သူရဲေကာင္းပီသစြာ က်ဆံုး၊ ေသဆံုး၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္.လြတ္ခဲ့ၾကရသူမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရျပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ေနရဆဲသူမ်ားအားလည္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။

၉။ ထို.ျပင္ ဤညီလာခံမွ ဒႆမအၾကိမ္ ညီလာခံ သက္တမ္းအတြင္း တပ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ၁၉ ဦး ႏွင့္ အရံ ဗဟိုေကာ္မတီ ၄ ဦးတို.ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၁၀။ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)သည္ လက္ရွိျဖတ္သန္းေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အဖြဲ.အစည္း၏ ပကတိ အေျခအေန ႏွင့္အညီ ၂၅ ႏွစ္တာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကမ္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ.အၾကံဳမ်ားထဲမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာအျဖစ္ အေျခခံျပီး မူလ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ျဖစ္သည့္

(၁) တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊
(၂) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး၊
(၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး၊
(၄) ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး၊
စသည့္ မကဒတ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ မဆုတ္မနစ္ ခ်ီတက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာအပ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ( ၁၅ ) ရက္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...