Tuesday, March 11, 2014

"ေဘာလ္တစ္ကမ္းေၿခဆီက သီခ်င္းေတာ္လွန္ေရး"

ယူကရိန္းက ခရိုင္မီယာကို အာရံုစိုက္ေနတံုးမွာပဲ၊ ေနတိုးရဲ႕ ေလေႀကာင္းေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ေတြမွာ ေဘာလ္တစ္ၿပည္နယ္ေတြ
ဆီက ရုရွားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႀကားေနရတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဘာလ္တစ္ၿပည္နယ္ေတြဆိုတာ ဆိုဗီယက္လက္ေအာက္က လြတ္ေၿမာက္အၿပီးမွာ NATO စစ္အုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္ေတြၿဖစ္လာခဲ့ႀကတယ္။
ဥေရာပ ရဲ႕ ခ်ဲ႕ထြင္လာမႈ နဲ႔ ရုရွားအင္ပါယာရဲ႕ အိပ္မက္ဟာ ဘယ္လိုဆံုဆည္းႀကမလဲ။

သီခ်င္းသံေတြႀကားေနရတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံမွာ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေလးပါ။
သမိုင္းဆက္ကြင္းေတြကို ေၿခရာခံႀကည့္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔
လက္ရိွႏိုင္ငံတကာအၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ထိေတြ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿပန္ဖတ္ႀကည့္ပါ။"ေဘာလ္တစ္ကမ္းေၿခဆီက သီခ်င္းေတာ္လွန္ေရး" လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။

“ငါတိ ု႔ဘယ္ေတာ့ မွ စြန္ ႔ခြ ာမသြ ားပါဘူ း လွ ပတဲ ့ႏိုင္ငံေတာ္ရယ္။
သူမအတြ က္ဆို ငါတုိ႔ရဲ႕အသက္ ကိုအႀကိ မ္ တစ္ရာမကစြန္႔လႊ တ္ရဲ ပါတယ္။”

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား

အက္စတိုးနီ းယားရဲ႕အမ်ိဳးသားသီခ်င္ းေတြ က ပင္ လယ္ ကမ္ းေၿခကေႏြဦ းလို
လွပႏုးညံ ့စြ ာလြင္ ့ေမ်ာေနတတ္ ပါတယ္။

သီခ်င္းဆို ၿခင္း ရိုးရာပြဲေတာ္ဆိုတာ အက္စတိုးနီ းယားႏိုင္ငံရဲ႕သေကၤ တတခု ၿဖစ္ၿပီ း၊
အဲ့ဒီပြဲေတာ္ကို လူေပါင္ းသိန္ းခ်ီ ၿပီ းတက္ေလ့ရိွ ႀကပါတယ္။

ေဘာလ္ တစ္ႏု ိငံ တႏိ ုင္ငံ ၿဖစ္ တဲ ့အက္ စတိုးနီ းယားႏိုင္ငံ ဟာ
ဥေရာပ နဲ ႔ရုရွ ားၿပည္ေထာင္ စု ႀကားမွ ာဆက္သြ ယ္ ထားတဲ ့ လမ္ းေႀကာင္ းတခု ၿဖစ္ တာေႀကာင့္ ့
ဒိန္ းမတ္ ၿပင္သစ္၊ဂ်ာမန္၊နဲ ႔ရုရွ ားေတြ ဟာအဲ ့ဒီႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္သိ မ္းပိုက္ခဲ့ ႀကပါတယ္။
၁၉၃၉ မွ ာ ၊ ဟစ္ တလာနဲ ႔စတာလင္ တို႔ ဟာ
ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ ကို ခြဲေဝအု ပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြ က္လွ ်ိဳ႕ဝွ က္သေဘာတူညီ မႈေတြရိွခဲ့ႀကၿပီး
အက္စတိုနီးယားႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဘာတစ္ပင္လယ္ေတြကို ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စုက သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ရဲ႕လူ မ်ိဳးေရးသု တ္သင္ရွင္ းလင္ းမႈေတြေအာက္ မွ ာ
အက္ စတိ ုနီ းယားၿပည္သူ လူ ထု၊ေထာင္ခ်ီအသတ္ခံခဲ ့ရသလို
၊ေသာင္ းခ်ီ ၿပီ း ဆို က္ေဘးရီ းယားမွ ာတည္ရိွတဲ့ အက်ဥ္ းစခန္ းေတြ မွ ာ
ဖမ္ းဆီ းၿခင္ းခံခဲ ့ရတယ္။
ဖမ္ းဆီ းခံရသူေတြ ထဲ က တဝက္ေက်ာ္နီ းပါး ဟာအသတ္ခံခဲ ့ရပါတယ္။
အက္ စတိ ုနီ းယားၿပည္သူေတြ က

“က်မတိ ု ႔ဘဝကေလ၊ မနက္ခင္ းမွ ာ ေက်ာင္ းစာသင္ခန္ းဆီစႏၵ ယားသင္ခန္ းစာသြ ားသင္ ဖို႔ ၿပင္ေနတုန္ း တိရစ ၦ ာန္ တေကာင္ လို ေလွ ာင္အိ မ္ ထဲ မွ ာ ခ်ဳပ္ေႏွ ာင္ ၿခင္ း ခံ လိုက္ရသလို မ်ိဳးပါပဲ” လို႔
ရုရွ ားက်ဴးေက်ာ္ မႈေအာက္သူ တိ ု ႔ဘဝေတြ ကိ ုေၿပာၿပေလ့ရိွပါတယ္။

၁၉၄၁ ခုႏွ စ္ မွ ာေတာ့ဂ်ာမဏီ ဟာ ဆိုဗီ ယက္ၿပည္ေထာင္စုကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

အက္ စတိုနီယားႏိုင္ငံကိုပါ သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး လူငယ္ေတြကို ဇြတ္အတင္း စစ္ထဲဆြဲသြင္ းခဲ့ ပါတယ္။ဒါေပမဲ ့ေနာက္(၃) ႏွ စ္အႀကာမွ ာေတာ့ရုရွ ားေတြ ၿပန္ေရာက္ လာၿပီ းဂ်ာမန္ စစ္ တပ္ ထဲ မွ ာ စစ္ မႈ ထမ္ းေနတဲ ့အက္ စတိုနီ းယားလူငယ္ေတြကို ဆိုဗီ ယက္ တပ္နီေတာ္ က ဖမ္ းဆီ းသတ္ ၿဖတ္ခဲ ့ ပါတယ္။တခိ်ိဳ႕ထြက္ေၿပးႏုိင္ခဲ့ႀကေပမဲ့ ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စုကေန ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္တာေႀကာင့္ေသဆံုးခဲ့ႀက၊ အဖမ္းခံခ့ဲႀကရပါတယ္။

ၿပည္ပကေန အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံကို ဆိုဗီယက္လာက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ႀကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေတာအုပ္ထဲမွာ ဆက္လက္က်န္ခဲ့ႀကၿပီး ဆိုဗီယက္ေတြကို လက္နက္ကိုင္စစ္ပြဲဆင္ႏြဲခုခံခဲ့ႀကပါတယ္။ အင္အား (၃) ေသာင္းေလာက္ရိွတဲ့သူတို႔ဟာ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းေတြ တူးၿပီး ေပ်ာက္ႀကားစစ္ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ႀကပါတယ္။
ဆိုဗီယက္ေတြကလည္း သူတို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ေခ်မႈန္းခဲ့ပါတယ္။ဆိုဗီယက္ေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ဟာ ဆိုက္ေဘးရီးယားအက်ဥ္းစခန္းေတြထဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစုေက်ာ္ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

Forest Brothers လို႔ ေခၚတဲ့ "သစ္ေတာအုပ္အတြင္းမွ ညီအကိုေတာ္မ်ား" က

" ဘယ္သူမွ က်ေနာ္တို႔စကားကို နားမေထာင္ႀကဘူးဗ်ာ။
က်ေနာ္တို႔ အက္စတိုးနီးယားၿပည္သူေတြ အသတ္ခံရတာကို ဘယ္သူမွ ဂရုမစိုက္ႀကဘူး" လို႔ ရင္ဖြင့္ၿပေလ့ရိွပါတယ္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စတာလင္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို က်င္းပေပးမယ္ လို႔ ဆိုခဲ့ေပမဲ့ ဆိုဗီယက္လက္ေအာက္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာ တခါမွ မရိွခဲ့ပါဘူး။
အက္စတိုးနီးယားရဲ႕ ရိုးရာသီခ်င္းပြဲေတာ္ေတြမွာ ဆိုဗီယက္ဝါဒၿဖန္႔သီခ်င္းေတြသာ လႊမ္းမိုးလာခဲ့ပါတယ္။

" 1969 ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ အက္စတိုးနီးယား ရိုးရာသီခ်င္းပြဲေတာ္ ႏွစ္တရာၿပည့္ေလ။ ကြန္ၿမဴနစ္ဝါဒၿဖန္႔႔သီခ်င္းေတြကို ေအာက္သက္သက္ သီဆိုၿပီးႀကတဲ့ေနာက္မွာ ပြဲေတာ္ကို လာတက္သူေတြက "
ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ေၿမ"

သီခ်င္းကို ၿပိဳင္တူရြတ္ဆိုလိုက္ႀကတယ္။
ဆိုဗီယက္ေတြက အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြေခါင္းေထာင္လာမွာကို မႀကိဳက္ႀကပါဘူး။

အက္စတိုးနီးယားၿပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ လြတ္ေၿမာက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြက ပိုလို႔ၿပင္းၿပလာခဲ့ပါတယ္။
၁၉၇၀ မွာ အက္စတိုးနီးယားရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ပိုလို႔ဆိုးလာခဲ့ၿပီး အစာေရဆာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေတြကို ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။

အက္ စတိ ုနီ းယားႏိုင္ငံရဲ႕(၅)ႏွ စ္ တခါက်င္ းပေနက်သီခ်င္ းဆိ ု ၿခင္းရိုးရာပြ ဲေတာ္ေတြ မွ ာ
လူ ထု ဟာကြန္ ၿမဴနစ္ ဝါဒၿဖန္ ႔ မႈေတြ ထက္အမ်ိဳးသားသီခ်င္ းေတြ ကို သီဆိုဖို႕ ႀကိဳးစားလာခဲ ့ ႀကပါတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွ စ္ေမာ္စကိုေခါင္ းေဆာင္သစ္ေဂၚဗာေခ်ာ့ရဲ႕ စီ းပြ ားေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္ းလဲ မႈနဲ ႔ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္ းမႈအယူအဆေတြကို ႀကားသိေနတဲ ့အက္စတိုးနီ းယားလူ ထု ဟာ
သူ တို႔ရဲ႕လြ တ္ေၿမာက္ မႈ ကိုစတင္ ဖို႕ ႀကိဳးစားလို က္ ပါတယ္။

ဒါေပမဲ ့လြ တ္ေၿမာက္ခ်င္သူေတြရဲ႕ႀကားမွ ာ အယူအဆေတြ ကလည္ းကြဲ ၿပားေနခဲ့ ၿပန္ ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က အက္ စတိုနီ းယားယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာအေမြအႏွ စ္ေတြ ကိုဦ းစားေပးၿပီ း စည္ းရံုးႀကသလို

ုုတခ်ိဳ႕ကေတာ့လြ တ္ လပ္ေရးေႀကၿငာစာတမ္ းကိ ုေၿပာင္ေၿပာင္ တင္ းတင္ းဟစ္ေႀကြ းၿပီ း၊
ဆိ ုဗီ ယက္ က်ဴးေက်ာ္ မႈကိုဆု တ္ခြ ာေပးဖို႔ေတာင္ းဆို ႀကပါတယ္။
ဆိုဗီ ယက္ ကြန္ ၿမဴနစ္ေတြရဲ႕စစ္ေရးအေရးယူ မႈ ကို စိုးရိ မ္ေနသူေတြ ကေတာ့
ကြန္ ၿမဴနစ္ ဝါဒအတြင္ းမွ ာၿပဳၿပင္ေၿပာင္ းလဲေရးလု ပ္ ၿပီ း
ရုရွ ားေတြနဲ ႔ အဆင္ေၿပေၿပေနခ်င္ ပါတယ္။ ဆိုဗီ ယက္ေခါင္ းေဆာင္ေဂၚဗာေခ်ာ့ ကလည္း
ဆိုရွ ယ္ လစ္ ပံ ု စံ ထဲ မွ ာသာၿပဳၿပင္ေၿပာင္ းလဲေရးလု ပ္ ဖို႕သတိေပးေနခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ ့အက္ စတိ ု းနီ းယားလူ ထု ဟာ သူ တို႔လို ပဲ က်ဴးေက်ာ္သိ မ္ းပိုက္ခံႏိ ုင္ငံေတြ ၿဖစ္ တဲ့ ့လစ္သူနီ းယား၊ လက္ဗီ းယားႏိုင္ငံက ၿပည္သူေတြနဲ ႔ တိုင္ ပင္ေဆြ းေႏြ းႀကတယ္၊
၁၉၈၉ ခု မွ ာ လူႏွ စ္သန္ းေက်ာ္နီ းပါးရိ ွ တဲ ့လူသားႀကိဳးတန္ းတခု ကိုႏိုင္ငံ(၃) ႏိ ုင္ငံ ႀကားမွ ာ
ကီ လိ ုမီ တာ (၆၀၀) ေက်ာ္သြ ယ္ တန္ းခ်ိ တ္ဆက္ လိ ုက္ ႀကၿပီ းဆိုဗီ ယက္ ၿပည္ေထာင္ စု ကို ုအာခံ လို က္ ႀကပါတယ္။

“သီခ်င္ းဆိ ုေနေသာ ေတာ္ လွန္ေရး” အၿဖစ္ လူသိ မ်ားခဲ ့ ပါတယ္
။ေမာ္ စကိ ုက ၿပင္ းထန္ စြ ာသတိေပးခဲ ့ေပမဲ ့ေဘာလ္ တစ္ႏိုင္ငံေတြ ဟာ သူ တို႔ရဲ႕
လြ တ္ လပ္ေရးအတြ က္ဆက္ လက္ တို က္ပြဲ ဝင္ ႀကပါတယ္။ေ
နာက္(၄)လအႀကာမွ ာေတာ့ေဂၚဗာေခ်ာ့ ဟာအက္ စတိ ု းနီ ယားႏိုင္ငံအေပၚ
တရားမဝင္သိ မ္ းပိုက္ မႈ ကိ ုဝန္ခံခဲ ့ရပါေတာ့ တယ္။
ဒါေႀကာင့္လည္ း အက္ စတိုးနီ းယားၿပည္သူေတြ ဟာ သူတို႔႔ရဲ႕ႏိ ုင္ငံသားမွ တ္ ပံုတင္ကဒ္ ၿပား
အတြ က္စာရင္ းေပးခဲ ့ ႀကၿပီ းဆိုဗီ ယက္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ မႈ ကို ၿငင္းဆိုလိုက္ႀကပါေတာ့မယ္။
အက္စတိုးနီးယားကြန္ ဂရက္နဲ ႔ႏိုင္ငံသားေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႔ စည္ း လိုက္ ႀကပါတယ္။

ဒါေပမဲ ့ တဘက္ မွ ာေတာ့အက္ စတိ ု းနီ းယားႏိ ုင္ငံ လူဦ းေရရဲ႕(၄၀) ရာခိ ုင္ႏႈန္ းရိွ တဲ့
ရုရွ ားေတြ က အက္ စတိုးနီ းယားႏိုင္ငံသားလု ပ္မႈ ဟာခြဲထြ က္ မႈ ၿဖစ္ တယ္ဆို တ့ ဲၿငင္ းဆို မႈနဲ႔ ႔အတူအႀကမ္ းဖက္ မႈေတြ ပါတဲ ့ဆႏၵ ၿပပြ ဲေတြ ကို စင္ ၿပိဳင္ က်င္ းပႀကပါတယ္။
( ၁၉၄၀ ခုႏွ စ္ မွ ာ အက္ စတိ ု းနီ းယားႏိ ုင္ငံ ကိ ုသိ မ္ းပိ ုင္ စဥ္ က ရုရွ ားရဲ႕လူဦ းေရဟာ
တႏိ ုင္ငံ လံ ုးလူဦ းေရရဲ႕ ၈ ရာခိ ုင္ႏႈန္ းပဲရိွ ပါတယ္။၁၉၈၉ မွ ာ ၄၀ ရာခု ိင္ႏႈန္ းထိေရာက္ လာခဲ ့ ပါတယ္။)

အက္ စတိုးနီိး ယား ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္ းမကို ဝိုင္ းရံ ၿပီ းဆိုဗီ ယက္အလံ ကိုလႊင့္တင္ ႀကပါတယ္။
ဒါေပမဲ ့အက္ စတိ ု းနီ းယားၿပည္သူေတြ က ဆႏၵ ၿပရုရွ ားစစ္ေသြ းႀကြေတြ ကို ဝိုင္ းရံ လို က္ ႀကၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခမ္ းမကို ၿပန္ လည္သိ မ္ းယူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ အအခက္အခဲေတြ က မ ၿပီ းဆံု းခဲ ့ေသးပါဘူ း။
၁၉၉၁ ေမာ္ စကိ ု ၿမိဳ႕မွ ာ ေရွ းရိုးစြဲကြန္ ၿမဴနစ္အမာခံေတြ ကအာဏာသိ မ္ းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ ့အခါ၊
ဆိ ုဗီ ယက္ တပ္နီေတာ္ရဲ႕တင္ ့ ကားေတြ၊ အက္ စတိ ု းနီ းယားေဒသဆီ ကိ ုခ်ီ တက္ လာၿပီ း၊ အသံ လႊင္ ့ရံုကိ ု ဝိ ုင္ းရံသိ မ္ းပိ ု က္ ဖိ ု ႔ ႀကိဳးစားခဲ ့ ႀကတယ္။
အက္ စတိ ု းနီ းယားၿပည္သူေတြ က လူသားဒိုင္ းကာတခု လိုတေယာက္ လက္ တေယာက္ခ်ိ တ္ ၿပီ း တင့္ကားေတြ ကိ ုခုခံ တားဆီ းႀကပါတယ္။
ဆု ိဗီ ယက္ စစ္သားေတြအသံ လႊင္ ့ရံုအေပၚထပ္ ကို တက္ လာမယ္ဆိုရင္ဓါတ္ေငြ႕လႊ တ္ ၿပီ းသတ္ ပစ္ ဖိ ု႔အထိစိ တ္ကူးထားႀကပါတယ္။

ဒါေပပဲ ့ေမာ္ စကိုအာဏာသိ မ္ းမႈ က်ဆံ ုးခဲ ့ ၿပီ းဆိုဗီ ယက္ တင့္ကားေတြ လည္ းအက္ စတို းနီ းယားႏိုင္ငံဆီ ကေနၿပန္ လည္ဆု တ္ခြာသြ ားပါတယ္။၁၉၉၁ ႀသဂတ္ လမွ ာ
လြ တ္ လပ္ တဲ့ အက္ စတိုးနီ ယားႏိုင္ငံအၿဖစ္ေႀကၿငာခဲ့ပါေတာ့တယ္။

“ဘာပဲ ၿဖစ္ ၿဖစ္ေနာက္ဆံုးမွာ ငါတုိ႔ အႏိုင္ရေစရမယ္” ဆို တဲ ့ စာသားေတြ က ၿပည္သူ လူ ထု ကိ ုစိ တ္ ဓါတ္ တက္ ႀကြ၊ ေမွ ်ာ္ လင္ ့ခ်က္ေတြရွင္သန္ေစခဲ ့ ပါတယ္။

ေသာတရွင္တို႔လည္း
ဘာပဲ ၿဖစ္ ၿဖစ္---ေနာက္ဆံုးမွ ာေတာ့အႏိုင္ရႀကမယ္ လို႔ ယံု ႀကည္ေနေစခ်င္ ပါတယ္။

ေအာင္မိုဝင္း

၂၀၀၄ ခုႏွ စ္ မွ ာ အက္ စတိ ု းနီ းယားႏိ ုင္ငံ ဟာ ဥေရာပသမဂၢအဖြ ဲ ႔ ဝင္ႏိ ုင္ငံ တႏိ ုင္ငံ ၿဖစ္ လာခဲ ့ တယ္။ ဥေရာပသမဂၢအတြင္ းမွ ာအရွ ိန္အဟုန္အေကာင္ းဆံုး
စီ းပြ ားေရးဖြ ံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈႏိ ုင္ငံ တခုအၿဖစ္အသိအမွ တ္ ၿပဳၿခင္ းခံခဲ ့ရတယ္။
ဒါေပမဲ ့၂၀၀၉ ခုႏွ စ္ မွ ာ ၿဖစ္ ပြ ားခ့ ဲ တဲ ့ကမၻ ာ့ စီ းပြ ားေရး ပ်က္ ကပ္ဒဏ္ ကိ ု လည္ းခံ စားခဲ ့ရပါ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...