Tuesday, January 28, 2014

"Social Protection"

- လာမည့္အစိုးရေတြ လက္ထက္မွာ ဘယ္သူတက္တက္ လူမွဳေစာင့္ေရွာက္ေရး (social protection) မူ၀ါဒေတြ ကို ေကာင္းေကာင္းစီမံ သြားႏိုင္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ရင္ နတ္လူသာဓုေခၚတဲ့ အစိုးရျဖစ္မယ္....ျမန္မာျပည္ကို တေခတ္ဆန္းေစႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳျဖစ္ေပလိမ့္မယ္...

- ဒီမူ၀ါဒေတြနဲ ့သာလွ်င္ ျပည္သူရဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္း စီမံႏိုင္လိမ့္မယ္..(Expectation management)။...အျခားနည္းမရွိ။ မဟုတ္ရင္ ဒီမိုကေရစီကုိပင္လွ်င္ လူထုက မ်က္စိစပါးေမႊးစူးလာလိမ့္မယ္..။..ႏိုင္ငံနဲ ့ျပည္သူ (state and the public) ၾကားက အျပန္အလွန္ အေလးထားမွဳ (mutual respect) ကို ဒီမူ၀ါဒေတြကတဆင့္ ထူေထာင္မွျဖစ္မယ္...


- ဒီလူမွဳအကာအကြယ္အစီအမံေတြနဲ ့သာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံခိုင္ျမဲတဲ့ လူမွဳပ႗ိညဥ္ (social contract) ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ျပီးေတာ့ ဒီ လူမွဳေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုပ္ငန္းေတြဟာ...လူထုၾကားမွာ လူမွဳအရင္း (social capital) ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆုံးလက္နက္လည္းျဖစ္တယ္...

- စီး၀င္လာေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ (International Aids)၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြ ကို ဒီလူမွဳစာင့္ေရွာက္ေရးမူ၀ါဒေဘာင္ေတြထဲမွာ ေပါင္းစည္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ (Integrating) ဖို ့ကေတာ့ မရွိမျဖစ္လိုလိမ့္မယ္....

- ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ နဲ ့လုပ္သားေစ်းကြက္ကို ၀င္ေရာက္ အာကာအြယ္ေပးတာက အစ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡေဒသက လူေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဆုံး ကဏၱ တိုင္း (sector) မွာ ဒီအကာအကြယ္အစီအမံေတြရဲ ့ရွဳေထာင့္အားျဖင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ (Cross-cutting) ေပါင္းစည္းႏိုင္ရမယ္..

- ဒီမူ၀ါဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို ့ လိုအပ္တဲ့ ေငြကို အထူးတလည္ ရွာစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူး..။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး႗ာနေတြရဲ ့ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမွဳအျပဳအမူတိုင္းမွာ ဒီ social protection ကိုမပါမျဖစ္ ပါေအာင္ေရးဆြဲရမယ္...။ ပုဂၢိလက ကဏၱ (Private Sector) အတြက္ကေတာ့ ခုတေလာ လူေတြေျပာေနၾကတဲ့ CSR (Cooperate Social Responsibility) ပဲ..။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ကုလ၊ အင္ဂ်ီအိုေတြရဲ ့လုပ္ငန္းေဖၚေဆာင္ခ်က္တိုင္း (implementation activities) တိုင္းမွာလည္း ဒါကို ေဖၚေဆာင္ဖို ့MoU မွာကတည္း လိုအပ္ခ်က္ (conditional clause) တစ္ခုအျဖစ္ ထဲ့သြင္း ခ်ုဳပ္ဆိုဖို ့လိုမယ္...

- ျမန္မာျပည္လို ဆင္းရဲလြန္း တစ္ဦးက်၀င္ေငြနိမ့္က်လြန္.... ေနာက္က်က်န္ခဲ့လြန္း အဆက္ျပတ္လြန္းခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ကို ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖစ္ေစမယ့္ ဖြံ ့ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လူမွဳစီးပြားခ်ဥ္းကပ္မွဳ (Socio-economic Approach)ဟာ ဒီ Social Protection မပါဘဲနဲ ့လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္....။ အခုထိေတာ့... ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြသာ အရွိန္ေကာင္းေနျပီး...အစိုးရေရာ အတုိက္အခံေရာ ဒီကိစၥကို ေျပာဆိုတာ လုပ္ကိုင္တာ အလ်ဥ္းမေတြ ့ရ..။

- ျမန္မာျပည္ဟာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြလည္းေပါတဲ့အျပင္၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲမွာ အစိုးရ ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ပါေနေလေတာ့.....ဒီ ျပည္သူရဲ ့ယုံၾကည္မွဳကို ျပန္လည္ရယူလိုတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူကို ရင္၀ယ္သားလို ခ်စ္ေၾကာင္းျပလိုတယ္ဆိုရင္....ဒီ Social Protection Policies မ်ား မွအပ အျခားမရွိ...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...