Friday, January 3, 2014

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲက လူမ်ဳိးစုမ်ား (အပိုင္း ၂)

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲက လူမ်ဳိးစုမ်ား (အပိုင္း ၂)

ကမၻာမွာ မြန္ဂိုလြိဳက္၊ ေကာ့ေကးဆြိဳက္၊ နီဂရြဳိက္ ဆိုတဲ့ မူရင္းလူမ်ဳိးရင္းႀကီး ၃ ခုရွိတဲ့အနက္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ေခၚတဲ့ ပထဝီအပိုင္းအျခားတခုထဲမွာ မူရင္းလူမ်ဳိးရင္းႀကီးႏွစ္ခုက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရင္ဦးဆံုးေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့တဲ့ နီးဂ႐ြိဳက္ကပၸလီမ်ဳိးေတြကို ေနာက္မွဝင္လာတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ဳိးေတြက ေမာင္းထုတ္လိုက္လို႔ ကပၸလီကၽြန္းေတြနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္အစြန္အဖ်ားကၽြန္းေတြဆီ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိေနထိုင္သူအမ်ားစုဟာ အေရွ႕တိုင္းအာရွလူမ်ဳိးမ်ားလို႔ေခၚတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္အႏြယ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္
အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယတိုက္ငယ္မွာေတာ့ ေကာ့ေကးဆြိဳက္အႏြယ္ေတြ အဓိကပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္တဲ့အတြက္ သဘာဝက်စြာဘဲ နယ္နိမိတ္ခ်င္းကပ္လ်က္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ထဲကိုလည္း ကူးဝင္လာၾကတာရွိသလို အာသံ၊ မဏိပူရ၊ နီေပါ၊ တိဘက္၊ တ႐ုတ္၊ ေလာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကူးယွက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ဳိး ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနၾကပါတယ္။
မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ဳိးရင္းထဲက ပင္မမ်ဳိးကြဲ ၅ မ်ဳိးကို ဗမာျပည္ထဲမွာ ေတြ႔ပါတယ္။

ဒါေတြက ...
(၁) တ႐ုတ္-တိဘက္ထဲက တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး နဲ႔ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီး
(၂) တိုင္း(ရွမ္း)-ခတိုင္းထဲက ကမ္း-တိုင္းလူမ်ဳိးႀကီး
(၃) ၾသစႀတိဳေအးရွားတစ္ထဲက မြန္-ခမာလူမ်ဳိးႀကီး
(၄) ၾသစႀတိဳနီးရွန္းထဲက မေလး-ေပၚလီနီးရွန္းလူမ်ဳိးႀကီး
(၅) ေျမႇာ့-ေျမာင္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ့ေကးဆြိဳက္လူမ်ဳိးရင္းထဲက ဗမာျပည္ထဲေတြ႔တဲ့ ပင္မမ်ဳိးကြဲကေတာ့ အင္ဒို-ဥေရာပမ်ဳိးကြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

XXX

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲမွာ တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ ...

(၁) ကခ်င္- ဒီထဲမွာ ဂ်ိန္းေဖာ  (မရစ္၊ မရမ္၊ အင္ခြန္၊ လဖိုင္၊ လေထာ္၊ မေဂါင္၊ ဒူလင္း-ခခူ၊ ေဂၚရီ-ဂ်ဆင္း၊ ေလပဲယာ၊ ငွခုပ္၊ ?လတိန္၊ ?လဘန္)၊ ရဝမ္ (ဒ႐ု၊ လြန္မီ၊ မတ္ဝမ္၊ ထလု၊ ထ႐ံု စသည္မ်ား)၊ မ႐ူ-ေလာင္ေဝၚ၊ အဇီး-ဇိုင္ဝါး၊ လရွီ-လခ်ိတ္၊ လီဆူး-လီေရွာမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၂) ထမန္
(၃) ကဒူး-ကနန္း
(၄) နာဂ- ဒီထဲမွာ ထငံ၊ ဟိုင္းေျမ၊ ဆြမၼရာ၊ ဟဲစန္း တို႔ပါဝင္။
(၅) ကရင္- ဒီထဲမွာ စေကာ (ပကူး၊ မိုးေနပြား၊ တာေလပြား၊ ေဝေဝၚ)၊ ပိုး (ဖလံု၊ အေနာက္ပိုး၊ မြန္းပြား၊ ထိုကီ)၊ ဘြဲ (ပေလကီး၊ ေဂဘား)မ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၆) ပအိုဝ့္
(၇) ကယား- ဒီထဲမွာ မႏူးမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ကေယာမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၈) ကယန္း- ဒီထဲမွာ လဝီ၊ ေဂခို၊ ယင္းေဘာ္၊ လထ မ်ဳိးႏြယ္တို႔ပါဝင္။
(၉) ခ်င္း- ဒီထဲမွာ ကူကီး၊ ဇိုမီး၊ လိုင္မီး၊ မရာ၊ ႐ႈိ၊ ခ်ဳိ၊ မီဇို၊ ခမီး(မ႐ို)မ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၁၀) ဖြန္း
(၁၁) မိုင္းသာ
(၁၂) ဗမာ- ဒီထဲမွာ ေယာ၊ ယဗိန္းတို႔ပါဝင္။
(၁၃) ရခိုင္- ဒီထဲမွာ ေတာင္သား၊ ေခ်ာင္းသား၊ ရမ္းျဗဲ တို႔ပါဝင္။
(၁၄) သက္
(၁၅) ဒိုင္းနက္ ေခၚ ခ်ကၠမာ (ဘဂၤါလီစကားေျပာ ဗုဒၶဘာသာဝင္)
(၁၆) မရမာႀကီး
(၁၇) ဓႏု
(၁၈) အင္းသား
(၁၉) ေတာင္႐ိုး
(၂၀) ထားဝယ္ (ဘိတ္သား)
(၂၁) အခါ
(၂၂) လားဟူ တို႔ ျဖစ္ၿပီး၊
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ပင္မတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ (၂၃) တိဘက္၊ (၂၄) လင္ဘူး၊ (၂၅) ေဂၚရခါး၊ (၂၆) ကသည္းလူမ်ဳိးေတြလည္း အေနာက္ေျမာက္နယ္စပ္ေဒသ ဗမာျပည္ဘက္ျခမ္းထိ ေရွး ယခင္ကတည္းက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ေနထိုင္တဲ့ ကခ်င္၊ နာဂ၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ထားဝယ္၊ အခါ၊ လားဟူလူမ်ဳိးေတြဟာလည္း တဖက္ႏိုင္ငံေတြအထဲထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ ၾကပါတယ္။ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ထားဝယ္၊ ေတာင္႐ိုး တို႔ကို မူလက ဗမာလူမ်ဳိးရဲ႕ စကားကြဲေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမဲ့ အခုအခါ သီးသန္႔လူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ေျမာက္ပိုင္းသားမန္ဒါရင္တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ဟာ ၁၆၆၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ မန္ခ်ဴးလူမ်ဳိးစုေတြက တိုက္ထုတ္လိုက္လို႔ မင္မင္းဆက္ေနာက္ဆံုးဘုရင္ ယံုလီနဲ႔အတူ ဗမာျပည္ထဲ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံလာၿပီးေနာက္ ဗမာ ဘုရင္နဲ႔ သိႏၷီေစာ္ဘြားညႇိၿပီး နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခ်ေပးလိုက္လို႔ (၂၇) ကိုးကန္႔လူမ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
တျခားတ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဖူးက်င့္၊ ဟတ္ကား၊ ကြမ္တံု၊ ယူနန္၊ ပန္းေသးမ်ဳိးႏြယ္ေတြကေတာ့ ကုန္းလမ္း၊ ပင္လယ္လမ္းေတြက ဝင္လာခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းေနရာအႏွံ႔မွာ (၂၈) ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
(တိုင္း-ခတိုင္း) ခမ္း-တိုင္း(ရွမ္း)လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာၿပီး ဗမာျပည္နယ္နိမိတ္ထဲ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့-
၉၂၉) ရွမ္း- (တိုင္းယိုင္-ရွမ္းႀကီး၊ တိုင္းေမာ-ေမာရွမ္း၊ တိုင္းႏူ-ေခးတိုင္းႏူ-ရွမ္းတ႐ုတ္၊ တိုင္းခြန္-ဂံုရွမ္း၊ တိုင္းခမ္းတီး-ခမ္းတီးရွမ္း-တိုင္းအြန္၊ တိုင္းလ်ံ-ရွမ္းနီ၊ ဒရယ္၊ တိုင္းလု-တိုင္းလိ-စစ္ေဆာင္ပနားရွမ္း၊ တိုင္းလမ္-မံုးလမ္ရွမ္း)
လူမ်ဳိးဟာ နယ္ခ်င္းစပ္ေနတဲ့ တဖက္ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလို တဖက္ႏိုင္ငံေတြက ပင္မတိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္တဲ့ ထိုင္း (တိုင္းႏြဲ႔-ရွမ္းကေလး)၊ ယြန္းရွမ္း (လန္နားထိုင္း)၊ ေလာရွမ္းလူမ်ဳိးေတြလည္း ဗမာျပည္ဖက္ နယ္စပ္ေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ရင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ဘဲ ခံယူခဲ့တာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးကဆင္းသက္တဲ့ ကတူး-ကနန္း၊ ထမန္၊ ဖြန္း နဲ႔ မိုင္းသာတို႔ဟာလည္း ရွမ္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနပါတယ္။

(ၾသစႀတိဳေအးရွားတစ္) မြန္-ခမာလူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာတာက ...
(၉၃၀) မြန္
(၃၁) ခမူ
(၃၂) ပေလာင္(တအာင္း)
(၃၃) ယင္း (ယင္းနက္၊ ယင္းက်ား၊ ဆက္)
(၃၄) ဓေနာ
(၃၅) ဝ
တို႔ ျဖစ္ၿပီး ယင္း နဲ႔ ဓေနာ ကလြဲလို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

(ၾသစႀတိဳနီးရွန္း) မေလး-ေပၚလီနီးရွန္းလူမ်ဳိးႀကီးက ေပါက္ဖြားလာၿပီး ဗမာျပည္ထဲေနတာက ...
(၃၆) ေမာ္ကင္း(ဆလံု) ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံေတြထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလို မေလးရွား ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္မလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ (၃၇) မေလး (ပသွ်ဴး) လူမ်ဳိးေတြလည္း ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲ ပ်ံ႕ႏံ႔ွေနထိုင္တာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
(ေျမႇာ့-ေျမာင္) လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာတဲ့-
(၃၈) ေျမာင္ (ေျမာင္ဇီး၊ ေယာင္၊ အိုက္ဆြယ္၊ ေျမာက္၊ ျမင္၊ ေျမႇာ့)
ဟာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္မက အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ေလာ၊ ထိုင္းတို႔မွာလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ရွိေနပါတယ္။
အင္ဒို-ဥေရာပလူမ်ဳိးႀကီးကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အင္ဒို-အာရိယန္ နဲ႔ ဘင္ဂါလီ-အာသံ စကားေျပာလူမ်ဳိးေတြကိုလည္း လက္ရွိဗမာျပည္ဧရိယာထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တ႐ုတ္ဘုရင္ယံုလီနဲ႔ တခ်ိန္တည္းေလာက္မွာဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မဂိုဘုရင္ ရွာ႐ႈဂ်ာလည္း ရခုိင္ျပည္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ရာက သူ႔ေနာက္လိုက္ေလးသည္ေတာ္ေတြဟာ (၃၉) ကမန္လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေတြလို နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘဲ ရခိုင္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မူလ အင္ဒို-အာရိယန္ဘာသာစကားေတြ ေမ့ေပ်ာက္သြားၿပီး ရခိုင္ဘာသာစကားကိုဘဲ မိခင္ဘာသာအျဖစ္ လံုးဝခံယူသံုးစြဲလာၾက ပါတယ္။

တျခားအင္ဒို-အာရိယန္လူမ်ဳိးႀကီးဝင္ေတြက ...
(၄၀) ဟိႏၵဴကုလား (တမီးလ္-ကလယ္၊ ဂူဂ်ရာတီ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ပန္ခ်ာပီ၊ မာရဝါရီ၊ ေတလဂူ)
(၄၁) ဗမာမူဆလင္ (ေျမဒူး၊ ေဇရဘာဒီ၊ ပသီ၊ မဂို) ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္နဲ႔ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက ဝင္ေရာက္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤါလီ-အာသံလူမ်ဳိးဝင္ေတြက-
(၄၂) ဟိႏၵဴဘဂၤါလီ
(၄၃) မူဆလင္ဘဂၤါလီ
(၄၄) စစ္တေကာင္းသား (႐ိုဟင္ဂ်ာ)
တို႔ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားနယ္နဲ႔ နယ္ခ်င္းစပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္ထဲကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

လူမ်ဳိးစုတစုစီမွာ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ေဆြမ်ဳိးစုေတြ အမ်ားႀကီးထပ္ခြဲထားတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ဳိးအားျဖင့္ တမ်ဳိးတည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုအသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ရွိသလို လူမ်ဳိးစုေဟာင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာလည္း မဆန္းပါ။ လူမ်ဳိးသတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နယ္ေျမအေနအထား၊ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ စိတ္ေန သေဘာထားတို႔ကို အေျခခံရတာ ႏိုင္ငံတကာထံုးစံ၊ မႏုႆေဗဒထံုးစံ၊ ဘာသာေဗဒထံုးစံျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ DNA နဲ႔ စစ္ေဆးသတ္မွတ္တာေတြလည္း ရွိေနပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ဧရိယာထဲေနထိုင္ေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးေတြဟာ (မ်က္ႏွာျဖဴအေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြမပါ) အမ်ားဆံုး လူမ်ဳိး ၄၄ မ်ဳိးဘဲရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပင္မတိုင္းရင္းသားေတြကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလို႔ ေျပာႏိုင္တာက ၃၃ မ်ဳိးဘဲရွိပါတယ္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္းတို႔လို တျခားလူမ်ဳိးေတြကလည္း တစုတစည္းတည္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအျဖစ္ ခံယူၾကရင္ တိုင္းရင္းသားအေရအတြက္ ၃၀ ေအာက္ ထပ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဂါမဏိ
ကမၻာမွာ မြန္ဂိုလြိဳက္၊ ေကာ့ေကးဆြိဳက္၊ နီဂရြဳိက္ ဆိုတဲ့ မူရင္းလူမ်ဳိးရင္းႀကီး ၃ ခုရွိတဲ့အနက္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ေခၚတဲ့ ပထဝီအပိုင္းအျခားတခုထဲမွာ မူရင္းလူမ်ဳိးရင္းႀကီးႏွစ္ခုက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရင္ဦးဆံုးေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့တဲ့ နီးဂ႐ြိဳက္ကပၸလီမ်ဳိးေတြကို ေနာက္မွဝင္လာတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ဳိးေတြက ေမာင္းထုတ္လိုက္လို႔ ကပၸလီကၽြန္းေတြနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္ အစြန္အဖ်ား ကၽြန္းေတြဆီ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိေနထိုင္သူအမ်ားစုဟာ အေရွ႕တိုင္းအာရွလူမ်ဳိးမ်ားလို႔ေခၚတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္အႏြယ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္
အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယတိုက္ငယ္မွာေတာ့ ေကာ့ေကးဆြိဳက္အႏြယ္ေတြ အဓိကပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္တဲ့အတြက္ သဘာဝက်စြာဘဲ နယ္နိမိတ္ခ်င္းကပ္လ်က္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ထဲကိုလည္း ကူးဝင္လာၾကတာရွိသလို အာသံ၊ မဏိပူရ၊ နီေပါ၊ တိဘက္၊ တ႐ုတ္၊ ေလာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကူးယွက္ေနထိုင္ၾကတဲ့ မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ဳိး ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနၾကပါတယ္။
မြန္ဂိုလြိဳက္လူမ်ဳိးရင္းထဲက ပင္မမ်ဳိးကြဲ ၅ မ်ဳိးကို ဗမာျပည္ထဲမွာ ေတြ႔ပါတယ္။

ဒါေတြက ...
(၁) တ႐ုတ္-တိဘက္ထဲက တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး နဲ႔ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီး
(၂) တိုင္း(ရွမ္း)-ခတိုင္းထဲက ကမ္း-တိုင္းလူမ်ဳိးႀကီး
(၃) ၾသစႀတိဳေအးရွားတစ္ထဲက မြန္-ခမာလူမ်ဳိးႀကီး
(၄) ၾသစႀတိဳနီးရွန္းထဲက မေလး-ေပၚလီနီးရွန္းလူမ်ဳိးႀကီး
(၅) ေျမႇာ့-ေျမာင္ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ့ေကးဆြိဳက္လူမ်ဳိးရင္းထဲက ဗမာျပည္ထဲေတြ႔တဲ့ ပင္မမ်ဳိးကြဲကေတာ့ အင္ဒို-ဥေရာပမ်ဳိးကြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

XXX

ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲမွာ တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ လူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ ...

(၁) ကခ်င္- ဒီထဲမွာ ဂ်ိန္းေဖာ (မရစ္၊ မရမ္၊ အင္ခြန္၊ လဖိုင္၊ လေထာ္၊ မေဂါင္၊ ဒူလင္း-ခခူ၊ ေဂၚရီ-ဂ်ဆင္း၊ ေလပဲယာ၊ ငွခုပ္၊ ?လတိန္၊ ?လဘန္)၊ ရဝမ္ (ဒ႐ု၊ လြန္မီ၊ မတ္ဝမ္၊ ထလု၊ ထ႐ံု စသည္မ်ား)၊ မ႐ူ-ေလာင္ေဝၚ၊ အဇီး-ဇိုင္ဝါး၊ လရွီ-လခ်ိတ္၊ လီဆူး-လီေရွာမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၂) ထမန္
(၃) ကဒူး-ကနန္း
(၄) နာဂ- ဒီထဲမွာ ထငံ၊ ဟိုင္းေျမ၊ ဆြမၼရာ၊ ဟဲစန္း တို႔ပါဝင္။
(၅) ကရင္- ဒီထဲမွာ စေကာ (ပကူး၊ မိုးေနပြား၊ တာေလပြား၊ ေဝေဝၚ)၊ ပိုး (ဖလံု၊ အေနာက္ပိုး၊ မြန္းပြား၊ ထိုကီ)၊ ဘြဲ (ပေလကီး၊ ေဂဘား)မ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၆) ပအိုဝ့္
(၇) ကယား- ဒီထဲမွာ မႏူးမေနာ၊ ယင္းတလဲ၊ ကေယာမ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၈) ကယန္း- ဒီထဲမွာ လဝီ၊ ေဂခို၊ ယင္းေဘာ္၊ လထ မ်ဳိးႏြယ္တို႔ပါဝင္။
(၉) ခ်င္း- ဒီထဲမွာ ကူကီး၊ ဇိုမီး၊ လိုင္မီး၊ မရာ၊ ႐ႈိ၊ ခ်ဳိ၊ မီဇို၊ ခမီး(မ႐ို)မ်ဳိးႏြယ္ႀကီးတို႔ပါဝင္။
(၁၀) ဖြန္း
(၁၁) မိုင္းသာ
(၁၂) ဗမာ- ဒီထဲမွာ ေယာ၊ ယဗိန္းတို႔ပါဝင္။
(၁၃) ရခိုင္- ဒီထဲမွာ ေတာင္သား၊ ေခ်ာင္းသား၊ ရမ္းျဗဲ တို႔ပါဝင္။
(၁၄) သက္
(၁၅) ဒိုင္းနက္ ေခၚ ခ်ကၠမာ (ဘဂၤါလီစကားေျပာ ဗုဒၶဘာသာဝင္)
(၁၆) မရမာႀကီး
(၁၇) ဓႏု
(၁၈) အင္းသား
(၁၉) ေတာင္႐ိုး
(၂၀) ထားဝယ္ (ဘိတ္သား)
(၂၁) အခါ
(၂၂) လားဟူ တို႔ ျဖစ္ၿပီး၊
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ပင္မတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ (၂၃) တိဘက္၊ (၂၄) လင္ဘူး၊ (၂၅) ေဂၚရခါး၊ (၂၆) ကသည္းလူမ်ဳိးေတြလည္း အေနာက္ေျမာက္နယ္စပ္ေဒသ ဗမာျပည္ဘက္ျခမ္းထိ ေရွး ယခင္ကတည္းက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ေနထိုင္တဲ့ ကခ်င္၊ နာဂ၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ မရမာႀကီး၊ ထားဝယ္၊ အခါ၊ လားဟူလူမ်ဳိးေတြဟာလည္း တဖက္ႏိုင္ငံေတြအထဲထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ ၾကပါတယ္။ ဓႏု၊ အင္းသား၊ ထားဝယ္၊ ေတာင္႐ိုး တို႔ကို မူလက ဗမာလူမ်ဳိးရဲ႕ စကားကြဲေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေပမဲ့ အခုအခါ သီးသန္႔လူမ်ဳိးေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ေျမာက္ပိုင္းသားမန္ဒါရင္တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတခ်ဳိ႕ဟာ ၁၆၆၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ မန္ခ်ဴးလူမ်ဳိးစုေတြက တိုက္ထုတ္လိုက္လို႔ မင္မင္းဆက္ေနာက္ဆံုးဘုရင္ ယံုလီနဲ႔အတူ ဗမာျပည္ထဲ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံလာၿပီးေနာက္ ဗမာ ဘုရင္နဲ႔ သိႏၷီေစာ္ဘြားညႇိၿပီး နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခ်ေပးလိုက္လို႔ (၂၇) ကိုးကန္႔လူမ်ဳိး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
တျခားတ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဖူးက်င့္၊ ဟတ္ကား၊ ကြမ္တံု၊ ယူနန္၊ ပန္းေသးမ်ဳိးႏြယ္ေတြကေတာ့ ကုန္းလမ္း၊ ပင္လယ္လမ္းေတြက ဝင္လာခဲ့ၾကၿပီး ျပည္တြင္းေနရာအႏွံ႔မွာ (၂၈) ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
(တိုင္း-ခတိုင္း) ခမ္း-တိုင္း(ရွမ္း)လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာၿပီး ဗမာျပည္နယ္နိမိတ္ထဲ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့-
၉၂၉) ရွမ္း- (တိုင္းယိုင္-ရွမ္းႀကီး၊ တိုင္းေမာ-ေမာရွမ္း၊ တိုင္းႏူ-ေခးတိုင္းႏူ-ရွမ္းတ႐ုတ္၊ တိုင္းခြန္-ဂံုရွမ္း၊ တိုင္းခမ္းတီး-ခမ္းတီးရွမ္း-တိုင္းအြန္၊ တိုင္းလ်ံ-ရွမ္းနီ၊ ဒရယ္၊ တိုင္းလု-တိုင္းလိ-စစ္ေဆာင္ပနားရွမ္း၊ တိုင္းလမ္-မံုးလမ္ရွမ္း)
လူမ်ဳိးဟာ နယ္ခ်င္းစပ္ေနတဲ့ တဖက္ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလို တဖက္ႏိုင္ငံေတြက ပင္မတိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္တဲ့ ထိုင္း (တိုင္းႏြဲ႔-ရွမ္းကေလး)၊ ယြန္းရွမ္း (လန္နားထိုင္း)၊ ေလာရွမ္းလူမ်ဳိးေတြလည္း ဗမာျပည္ဖက္ နယ္စပ္ေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ရင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ဘဲ ခံယူခဲ့တာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တိဘက္-ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးကဆင္းသက္တဲ့ ကတူး-ကနန္း၊ ထမန္၊ ဖြန္း နဲ႔ မိုင္းသာတို႔ဟာလည္း ရွမ္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိေနပါတယ္။

(ၾသစႀတိဳေအးရွားတစ္) မြန္-ခမာလူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာတာက ...
(၉၃၀) မြန္
(၃၁) ခမူ
(၃၂) ပေလာင္(တအာင္း)
(၃၃) ယင္း (ယင္းနက္၊ ယင္းက်ား၊ ဆက္)
(၃၄) ဓေနာ
(၃၅) ဝ
တို႔ ျဖစ္ၿပီး ယင္း နဲ႔ ဓေနာ ကလြဲလို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

(ၾသစႀတိဳနီးရွန္း) မေလး-ေပၚလီနီးရွန္းလူမ်ဳိးႀကီးက ေပါက္ဖြားလာၿပီး ဗမာျပည္ထဲေနတာက ...
(၃၆) ေမာ္ကင္း(ဆလံု) ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံေတြထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသလို မေလးရွား ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္မလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ (၃၇) မေလး (ပသွ်ဴး) လူမ်ဳိးေတြလည္း ျမန္မာနယ္နိမိတ္ထဲ ပ်ံ႕ႏံ႔ွေနထိုင္တာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
(ေျမႇာ့-ေျမာင္) လူမ်ဳိးႀကီးထဲက ဆင္းသက္လာတဲ့-
(၃၈) ေျမာင္ (ေျမာင္ဇီး၊ ေယာင္၊ အိုက္ဆြယ္၊ ေျမာက္၊ ျမင္၊ ေျမႇာ့)
ဟာလည္း ျမန္မာျပည္တြင္မက အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၊ ေလာ၊ ထိုင္းတို႔မွာလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ရွိေနပါတယ္။
အင္ဒို-ဥေရာပလူမ်ဳိးႀကီးကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ အင္ဒို-အာရိယန္ နဲ႔ ဘင္ဂါလီ-အာသံ စကားေျပာလူမ်ဳိးေတြကိုလည္း လက္ရွိဗမာျပည္ဧရိယာထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တ႐ုတ္ဘုရင္ယံုလီနဲ႔ တခ်ိန္တည္းေလာက္မွာဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက မဂိုဘုရင္ ရွာ႐ႈဂ်ာလည္း ရခုိင္ျပည္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ရာက သူ႔ေနာက္လိုက္ေလးသည္ေတာ္ေတြဟာ (၃၉) ကမန္လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ကိုးကန္႔ေတြလို နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိဘဲ ရခိုင္ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မူလ အင္ဒို-အာရိယန္ဘာသာစကားေတြ ေမ့ေပ်ာက္သြားၿပီး ရခိုင္ဘာသာစကားကိုဘဲ မိခင္ဘာသာအျဖစ္ လံုးဝခံယူသံုးစြဲလာၾက ပါတယ္။

တျခားအင္ဒို-အာရိယန္လူမ်ဳိးႀကီးဝင္ေတြက ...
(၄၀) ဟိႏၵဴကုလား (တမီးလ္-ကလယ္၊ ဂူဂ်ရာတီ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ပန္ခ်ာပီ၊ မာရဝါရီ၊ ေတလဂူ)
(၄၁) ဗမာမူဆလင္ (ေျမဒူး၊ ေဇရဘာဒီ၊ ပသီ၊ မဂို) ျဖစ္ၿပီး ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္နဲ႔ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက ဝင္ေရာက္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤါလီ-အာသံလူမ်ဳိးဝင္ေတြက-
(၄၂) ဟိႏၵဴဘဂၤါလီ
(၄၃) မူဆလင္ဘဂၤါလီ
(၄၄) စစ္တေကာင္းသား (႐ိုဟင္ဂ်ာ)
တို႔ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားနယ္နဲ႔ နယ္ခ်င္းစပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္ထဲကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

လူမ်ဳိးစုတစုစီမွာ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ေဆြမ်ဳိးစုေတြ အမ်ားႀကီးထပ္ခြဲထားတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ဳိးအားျဖင့္ တမ်ဳိးတည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုအသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ရွိသလို လူမ်ဳိးစုေဟာင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာလည္း မဆန္းပါ။ လူမ်ဳိးသတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နယ္ေျမအေနအထား၊ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ စိတ္ေန သေဘာထားတို႔ကို အေျခခံရတာ ႏိုင္ငံတကာထံုးစံ၊ မႏုႆေဗဒထံုးစံ၊ ဘာသာေဗဒထံုးစံျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ DNA နဲ႔ စစ္ေဆးသတ္မွတ္တာေတြလည္း ရွိေနပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ဧရိယာထဲေနထိုင္ေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးေတြဟာ (မ်က္ႏွာျဖဴအေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြမပါ) အမ်ားဆံုး လူမ်ဳိး ၄၄ မ်ဳိးဘဲရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပင္မတိုင္းရင္းသားေတြကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလို႔ ေျပာႏိုင္တာက ၃၃ မ်ဳိးဘဲရွိပါတယ္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္းတို႔လို တျခားလူမ်ဳိးေတြကလည္း တစုတစည္းတည္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းအျဖစ္ ခံယူၾကရင္ တိုင္းရင္းသားအေရအတြက္ ၃၀ ေအာက္ ထပ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါတယ္။

ဂါမဏိ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...