Saturday, January 11, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၃)။ ဒုတိယပိုင္း - အစိုးရအဆိုျပဳ ယခု စာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္သလား။

Aung Htoo January 9, 2014 at 12:42am
                                                                 

            ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းစစ္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ မိမိကိုယ္ကို တရား၀င္သည့္ ေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ အာဏာသိမ္းၿပီးတက္လာေသာ အစိုးရျဖစ္သျဖင့္ တရား၀င္အစိုးရ မဟုတ္ ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မ်ား ထုိးေစၿပီးေနာက္ “ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာၾကၿပီ” ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ဖိနွိမ္ထားေလ့ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ကိုယ္ကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တရား၀င္အစိုးရ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ ဇြတ္ျမႇင့္တင္ထားေလ့ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္တြင္ဤအေနအထားကို ပို၍ပင္ သိသာထင္ရွားစြာ ေဖၚေဆာင္လာခဲ့သည္။


            စင္စစ္အားျဖင့္မူ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ျပႆနာမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ မဲသမာမႈမ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းစြာ သံုးသပ္ရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုႀကီးမွာ လူထုက စစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ၾကရသူမ်ား မဟုတ္ၾက။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုတည္းအေပၚမူတည္၍ တရား၀င္မႈ ရရွိေရး ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူမ်ား မဟုတ္သည့္ စစ္ဗိုလ္၂၅% ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ ့ ၀င္ေရာက္သြားသျဖင့္သာ တရား၀င္သလိုလို အေနအထားမ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရသည္ မိမိ၏ တရား၀င္မႈကိုဇြတ္တြန္း တင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမ၀င္အေနအထား ဆက္ထားရန္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီ။ ယင္းသို႔ျပဳေနသမွ် စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္။အစိုးရက ယခု တင္သြင္းသည့္ စာခ်ဳပ္သည္ ဤသေဘာ လကၡဏာေဆာင္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

            အစိုးရအဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္၏ အခန္း (၁၂) အေထြေထြက႑တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားသည္။
၂၁။ ဤသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအရ အေရးယူ ခံထားရသူမ်ားအေပၚ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူညီသည္။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ မတရားအသင္း စာရင္း၀င္ အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးျခင္း မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းအဖြဲ႔၀င္ တဦးခ်င္းစီအေပၚတြင္သာ အစိုးရက သနားညႇာတာ သမွ် သက္သာခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု အတိအလင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားမ၀င္ ဆက္ထားေနဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရအဆိုျပဳ ယခုစာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုစာခ်ဳပ္ကို ကိုင္စြဲကာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မည္သည့္တရားရံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ ခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လွည့္ျဖားရာေရာက္ပါသည္။
         
          စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၏ သဘာ၀ အရလည္း တရား၀င္ထားရွိသည့္ ဘက္ကသာ လိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိၿပီး တရားမ၀င္ထားခံရသည့္ ဘက္ကို လိုက္နာရန္ အတင္းအက်ပ္ မျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဆိုျပဳစာခ်ဳပ္သည္ စစ္မွန္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ဦးမတည္ပါ။ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုလိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအေပၚမတရားအသင္းေၾကညာထားမႈမ်ားအား ရုပ္သိမ္းေပးရပါမည္။

          ၁၉၉၉ ခုနွစ္၌ ဆီအာရာလီယြန္းႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ဆီအာရာလီယြန္း ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး[1]တို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး အေနျဖင့္ အစိုးရရံုးမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဟန္႔တားထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ၄င္းစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး(၁၄) ရက္အတြင္း အစိုးရက တာ၀န္ယူ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ယင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးအား တရား၀င္ ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူျဖစ္သင့္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုၾကမည့္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာရသည္ အဘယ္နည္း။ အပစ္ရပ္ေရးသက္သက္ကို အဓိက ဦးတည္လ်က္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္စီးေနမႈကို ဆက္လက္အားေပးေနသည့္ စာခ်ဳပ္ မျဖစ္သင့္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္လ်က္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအုတ္ျမစ္ကို စတင္ခ်မွတ္က်င့္သံုးသည့္ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ရပါမည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးမွီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားအား တရား၀င္ မည္သို႔ရပ္တည္ခြင့္ျပဳမည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကဘို႔ လိုပါမည္။

          ၀ တပ္မေတာ္၏ တည္ရွိမႈကို လက္ေတြ႔အရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ကိစၥအား အထက္တြင္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီ။ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို တရား၀င္လုပ္ေပးရန္ လိုပါမည္။ ၀အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ သမိုင္းတြင္တထီးတနန္းျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာေနခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ ေပါင္းစည္းလာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား စသည္တို႔က တြန္းလွန္စစ္[2]ကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ထားၾကျခင္းကို ၄င္းတို႔၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘဲလ်က္ မည္သို႔လွ်င္ အတင္းအက်ပ္ ဖ်က္ခိုင္း၍ ရႏိုင္ပါမည္နည္း။ ၀ တပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ အျခား တိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈသည္ အေကာင္အထည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္သည္။ ဖ်က္ခိုင္း၍ မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနရမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ၾက။ ဤသည္မွာ အရွိတရားျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာမည္ဆိုပါက တရား၀င္အသိအမွတ္ ျပဳရန္မွတပါး အျခားမရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔ စည္းေရးသည္ ထင္ရွားသည့္ နည္းလမ္းတရပ္ ျဖစ္လာသည္။

         ျပည္တြင္းစစ္ ၆၅ နွစ္တာကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားေပါက္ဖြားတည္ရွိလာမႈမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရေသာ ထူးျခားမႈျဖစ္လာသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာသည္။ ေျခေထာက္သဘြယ္ျဖစ္ လာသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဖိနပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစား ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ဖိနပ္သည္ ေျခေထာက္ႏွင့္မေတာ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ား တရား၀င္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေနရာမရွိပါ။ ေျခေထာက္ကိုျဖတ္ပစ္မလား၊ သိုု ့မဟုတ္ ေျခေထာက္နွင့္ေတာ္မည့္ ဖိနပ္အသစ္တရံ ထပ္ခ်ဳပ္မည္လား ဤနွစ္ခုကိုသာ စဥ္းစားရန္ ရွိလာသည္။

         ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္ကေျခေထာက္ကို ျဖတ္ပစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ေသာအခါ ၁၉၇၄ဖြဲ႔စည္းပံုကို အေသကိုင္ထားခဲ့သည္။ ယင္းေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္သာ ဖိအားေပးခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု ဆိုကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဖိနပ္ကို အဓိကထားစဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိနပ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအားရွစ္ေလးလံုး အေရး ေတာ္ပံု ကာလအတြင္း လူထုက သမိုင္းအမိႈက္ျခင္းထဲသို႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့သည္။ေျခေထာက္သည္ ျပတ္မသြားခဲ့။ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာခဲဲ့သည္။
၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အျပင္တြင္ လည္းေကာင္း ယခုတိုင္ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ဖိနပ္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအား ဆက္လက္ ခုခံကာကြယ္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကျပန္သည္။ေျခေထာက္ႏွင့္မေတာ္ေသာ ဖိနပ္ႀကီး ကို ကိုးရိုးကားယား စီးထားရင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖါက္ေနၾကျပန္သည္။ ဤပံုုမ်ိဳးႏွင့္ဆက္သြားလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။
၀သပ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၀သပ က ေထာင္ထားသည့္ ၀ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၀သပက စိုးမိုးထားသည့္ နယ္ ေျမကို ယေန႔တိုင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က အသိအမွတ္ျပဳထားရသည္။ ၀သပက သေဘာမတူလွ်င္ မည္သည့္ အစိုးရအရာရွိမွ် ၀ နယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိ။ ၀ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရ ေနၾကသည္။

          အျခားတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအား ယင္းအခြင့္အေရး အဘယ္ေၾကာင့္ မေပးသနည္း။ ျခားနားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။ ၀သပ က ၀ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကို အေတာ္ပင္ႀကီးမားစြာ တည္ေထာင္ထားႏိုင္၍ပင္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား အားလံုး ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့္အေရး မရၾကဘဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ႀကီးႀကီး ရွိသူက အခြင့္အေရး ပိုရၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ တည္ေထာင္ေရးျပိဳင္ပြဲႀကီး ဆက္ျဖစ္ေနပါမည္။ ဤသည္မွာ မေကာင္းပါ။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါ။

          တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားအား တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္မေပးဘဲ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္တပ္ တည္ေထာင္ေရး ျပိဳင္ပြဲႀကီး ဥပေဒနွင့္မညီဘဲ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို အားေပးလိုက္ရာေရာက္သည္။ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကားကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က မိမိတပ္ႀကီးထြားေအာင္ တည္ေဆာက္ေနသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ဘက္ကလည္း ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကို ကိုးကားရန္ မလိုဘဲမိမိတို႔တပ္မ်ား ႀကီးထြားေအာင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရေနသည္။ ဤအေျခအေနနွစ္ရပ္ တျပိဳင္တည္းျဖစ္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံ ပ်က္ယြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ်လူထု၏ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္၊ တိုးတက္မႈ မရႏိုင္။

          ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေျခာက္သည့္ ေခ်ာ့သည့္ နည္းပရိယာယ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ကာ ရိုးရိုးမွန္မွန္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ၿပီ။ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္တမ္း လိုလားသည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းကိုျပန္လည္ ေလ့လာသံုးသပ္ကာ တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအား တရား၀င္ေနရာခ်ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ရိုးသားစြာအေျဖရွာသင့္ၿပီ။ ဤသည္ကို အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေတာ့။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း စစ္အစိုးရမ်ားက အမ်ိဳးသားညီလာခံကို လက္ညိႇဳးထိုး ကာ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။ ၁၅ နွစ္နီးပါးၾကာမွ် အခ်ိန္ဆြဲခဲ့သည္။ ယခုလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးၾကပါဟူ၍ လက္ညႇိဳးထိုးကာ ေနာက္ထပ္ နွစ္သံုးဆယ္ၾကာသည္အထိ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းမ်ိဳးကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေတာ့။

          တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏တပ္မ်ားအား တရား၀င္ေနရာခ်ထားႏိုင္ ေရးမွာ အေသးစိတ္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအထိ ယူသြားရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပက ၡျဖစ္ေနၾကသည့္ ဘက္နွစ္ဘက္ အဓိက ထိုင္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေဆြးေႏြးၾကရမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ တနုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေရႊ ့လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ နွစ္ေပါင္းမည္မွ် ဆက္ၾကာမည္ မသိေသာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၾကရမည္။ လက္ေတြ႔အရမူ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းလိုလို လႈပ္ရွားေနၾကမည္။
၄င္းတို႔ ႏွင့္ ဆက္ဆံၾကသည့္ လူထုမ်ားအတြက္လည္း မတရားအသင္းဥပေဒႏွင့္ အေရးယူခံရမည္ ကို စိုးရိမ္ရမည့္ အေနအထား ဆက္ရွိေနမည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေစလို၍ အစိုးရဘက္က တမင္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။ စိုးရိမ္စရာမလို၊ လက္ေတြ႔ အေရးမယူပါဆိုလွ်င္ လည္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေန႔စဥ္ခ်ိဳးေဖါက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ ဤအတိုင္းလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

          အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၌ တိုက္ရိုက္ အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိ သူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ကိုယ္ေတြ႔မပါ၀င္ဘူးသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေၾကျငာျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုေအာက္သို ့ဆြဲသြင္းမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလာၾကပါက အျခားႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား အေျဖရွာရာ၌ အက်ိဳးရွိေကာင္း ရွိနုိင္ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏တပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ တရား၀င္ရပ္တည္ေရး၊ အစိုးရထံမွလက္၀ါး ျဖန္႔စရာမလိုဘဲ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၀င္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း တစံု တရာျဖင့္ ခံစားခြင့္ရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားအတြင္း ရာထူးတာ၀န္မ်ား တေျပးညီ သတ္မွတ္ေရး၊ သင္တန္း ကိစၥမ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စုသားစုေဆာင္းေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ တပ္ေနရာခ် ထားေရး၊ စသည့္ တပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ မွန္သမွ်တို ့ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္တို႔အား ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးမွသာ သဘာ၀က်၊ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိနုိင္ပါမည္။

          ယင္းလက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ မယူဘဲ နွစ္ဘက္အလြယ္တကူ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ နားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးထားပါကျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ကို ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ပါမည္။ အစိုးရက ၄င္းႏွင့္ အဆင္ေျပလွ်င္ေျပသလို၊ မေျပလွ်င္ မေျပသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုျပန္ရုပ္ျခင္းတို႔ ရွိမည္ မုခ်ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ၄င္း၏ လက္ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကိုင္ထားကာ ႏိုင္ငံေရးကစားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

          တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္မွ အစိုးရကိုနာခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပး၊ အာခံႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္၊ ဤနည္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းအတြင္းတြင္လည္းေသြးကြဲမႈမ်ား ရွိလာနို္င္သည္။ တိုင္းျပည္၏ အခြင့္အာဏာကို သံုးကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခ်ခ်င္သည့္အခါ ခ်ေပး၊ ရုပ္ခ်င္သည့္အခါ ရုပ္သိမ္း စသျဖင့္ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ေနရာ၌ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ၏ မူရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အခန္းက႑ ေပ်ာက္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုတခုလံုးတြင္ တသမတ္တည္း တေျပးညီ မရွိ။ ဤသည္မွာဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ႀကီးမားစြာ ပ်က္ျပားေစသည္။ လူထုစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစသည္။

            “ကားပါမစ္နဲ႔လဲလွယ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား” ဟူေသာ စကားလံုးမွာ လူထုအတြင္း ေခတ္စားလ်က္ ရွိသည္။[3]အစိုးရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားကား ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ၄င္းတို႔က ပါမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာ ပါမစ္တေစာင္လွ်င္က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွ သိန္း ၁၅၀၀ အတြင္း ရၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။[4]ပ်မ္းမွ်ေၾကးအားျဖင့္ သိန္း ၁၀၀၀ ထားၾကပါစို႔။ ကားအစီး ၁၂၀ ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုသည္ အစီး၆၀ ဆယ္ကို ျပန္ေရာင္းလွ်င္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ရရွိမည္။ ဤသည္မွာ နည္းသည့္ေငြ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကိုအေျချပဳလ်က္ အစိုးရက ေပးေသာခံစားခြင့္မွန္သမွ်သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားနွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ၆၅ နွစ္ ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားက ခံစားခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

          သို႔ရာတြင္ ၄င္းျဖစ္စဥ္တခုလံုးတြင္ လူထုအေနျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိခြင့္မရၾက။ အဆိုပါေငြမ်ားအား အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူထုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔သံုးစြဲလိုက္ေၾကာင္း မသိၾကရ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ လုိခ်င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကားပါမစ္မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္ၿပီဟု ဂ်ာနယ္မ်ားကေရးသားလာၾကျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးမွာစိုးရိမ္မိသည္။

          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေသးသိမ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤေငြမ်ားအား အဖြဲ႔အစည္း ရပ္တည္ေရးအတြက္ သံုးစြဲေနၾကေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း ကိုယ္တိုင္က အျပင္တြင္ လိုက္ေျပာေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနျပန္သည္။
အဖြဲ႔အစည္းရပ္တည္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး လိုအပ္သည္မွာ သဘာ၀က်သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း လာဘ္လာဘ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားအား ေပးအပ္လွ်င္ ေပးသူအတြက္ေရာ လက္ခံသူအတြက္ပါ မေကာင္းပါ။ တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ထိုးေစလိုသျဖင့္ ျဖားေယာင္းသည့္ အေနျဖင့္ေပးသည္ဟု ေပးသူအေပၚ သံုးသပ္ခံရႏိုင္သည္။ ကားပါမစ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ပါသင့္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါဘဲ အလြယ္တကူ လက္မွတ္ ထိုးေပးလိုက္သည္ဟု လက္ခံသူအေပၚတြင္လည္း သံုးသပ္ခံရႏိုင္သည္။

          သို႔ျဖစ္၍ တရား၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မွီ လာဘ္လာဘ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားအား လက္ခံမည့္အစား မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း ရပ္တည္ေရးအတြက္သာမက သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ခံစားထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရး၊ မိမိတို႔ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၊ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတထြက္ရွိမႈမ်ား အေပၚမွ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ တရား ၀င္ခြဲေ၀သံုးစြဲခြင့္ရွိမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ ရွာႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိပါမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္မွာ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရဘို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ အာမခံခ်က္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

            တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ားတရား၀င္ ရပ္တည္၊ ဖြဲ႔စည္း၊ လႈပ္ရွားေရးကိစၥဆိုင္ရာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားသို ႔ေရႊ႕လိုက္မည္ဆုိပါစို႔။ ကာလရွည္ၾကာေဆြးေႏြး ၿပီးမွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သေဘာမတူဟု ဆိုပါကျပန္ပ်က္သြားႏိုင္ျပန္သည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသာမက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ၊ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာ၊ နွစ္ဘက္ သေဘာ တူညီခ်က္ရၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မရွိ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ကိုယ္တိုင္မပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ သာမန္ လူထုမ်ားသည္ မိမိတို႔အျမင္၊ ယူဆခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားအားအစိုးရကိုု ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ တုိက္ရိုက္ေပးပို႔ၿပီး အၾကံေပးႏိုင္သည္။ မီဒီယာေပါင္းစံုကို သံုးကာ ထုတ္ေဖၚႏိုင္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုနုိင္သည္။ လူထုမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကို ဤနည္းျဖင့္ ဖိတ္ေခၚသင့္ပါသည္။

          တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ဘက္နွစ္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္လံုး၌ သက္ဆိုင္ရာဘက္မ်ားအလိုက္ မိမိတို႔၏ လူထုမ်ားကို ရွင္းျပ သင့္သည္။ လူထု၏ သိရွိခြင့္[5]ကို တန္ဘိုးထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားအား မႁခြင္းမခ်န္ေျဖၾကားသင့္သည္။ လူထု၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို တေလးတစား နားေထာင္သင့္သည္။ လက္မခံႏိုင္ပါက အဘယ္ေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေက်လည္စြာရွင္းျပသင့္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ လူထု၏ပါ၀င္မႈကို စနစ္တက် လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္။

            ယင္းသို႔ေသာက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုပါ၀င္မႈအေျခခံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကသည့္ ဘက္နွစ္ဘက္လံုးက ေလ့လာခံယူၿပီး နွစ္ဘက္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာ သေဘာတူညီမႈ ရေအာင္ျပဳကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏တပ္မ်ားအား တရား၀င္ေနရာခ်ထားလိုက္ႏိုင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ မည္သူမွ် ျငင္းပယ္ၾက မည္မဟုတ္ပါ။တကယ့္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အခ်က္မ်ား ရွိပါေသးသည္။


                                    တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္လား

           ေဗဒင္ေမးလွ်င္ဆန္ကုန္ပါမည္။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းအားလံုး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းစာခ်ဳပ္ကို လက္ညႇိဳးထိုးလ်က္တိုင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားၿပီဟု ကမာၻသို႔ ေၾကညာပါမည္။ ယင္းကို ကန္႔ကြက္လို၍မဟုတ္ပါ။ တကယ္တမ္း ေၾကညာ ႏိုင္သည့္ အေနအထားေရာက္ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးလိုက္သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေစဘို႔သာ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္။

           လြန္ခဲ့သည့္ သံုးနွစ္တာခန္႔မွ် ကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအဆင့္ဆင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခု အခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္တဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္လွ်င္ ဘက္နွစ္ဘက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါမည္။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးသည္အဓိက ဦးတည္ခ်က္ မျဖစ္သင့္ေတာ့။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး ကိုယ္တိုင္က “ ၁၄ ဖြဲ႔ရွိတာ၁၂ ဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ၂ ဖြဲ႔ဘဲက်န္ေတာ့တယ္။ ေကအိုင္အိုနဲ႔လည္း တုိက္ပြဲေတြမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ မွန္ကန္ပါသည္။ ေကအိုင္အိုနွင့္လည္း စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ရန္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တဆင့္ တက္သည့္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအဓိကထား ဦးတည္ေဆြးေႏြးသင့္ၿပီ။ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ေရးသည္လည္း ပါ၀င္သြားပါမည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္စာခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံတကာတြင္ သံုးစြဲသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ Peace Agreementဟု ေခၚေ၀ၚႏိုင္သည့္ အဆင့္အထိ တထိုင္တည္းေဆြးေႏြးသြားသင့္သည္။

          တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးအနက္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အခံရဆံုးမွာကရင္လူထုျဖစ္သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္သည္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ဦးစြာခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။[6] ေကာ့ ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ့ႏြဲရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာျမေအးက “ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို က်ေနာ္တို႔ေဒသခံေတြ ႀကိဳဆို ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခိုင္မာမႈကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သြားရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက အခ်ည္းႏွီးပဲ ျဖစ္မယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ ယခုအပစ္ရပ္ထားသည့္ အေျခအေနမွာ မခိုင္မာေသး ဟု လူထုကေထာက္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္လိုပါမည္။ ပထမတခါ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒုတိယတခါလည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပင္ ထပ္ခ်ဳပ္ဦးမည္ဆိုလွ်င္ျခားနားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။ ယခုစာခ်ဳပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို ပီျပင္စြာ ခ်လိုက္သည့္စာခ်ဳပ္၊ အပစ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းအား တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ လုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္ (ရွမ္းျပည္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသလို) အပစ္အခတ္မ်ား ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းကြပ္ႏိုင္မည့္ ယႏၱယားအားေကာင္းစြာ တပ္ဆင္ထားသည့္စာခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေဖၚေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိက်ပီျပင္စြာ ပါရွိသည့္ စာခ်ဳပ္၊ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုအားလံုး နွလံုးစိတ္၀မ္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါမည္။

           ေတာင္အာဖရိက နုိင္ငံ၏ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ၾကားကာလဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ ႏိုင္သည့္ အဆင့္ေရာက္သည္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဥပေဒအျဖစ္ပါ ဆက္တိုက္ျပဌာန္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းတြင္ ဆူနာမီျဖစ္အၿပီး ၂၀၀၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြး၊ ၂၀၀၅ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ရ၊ ၂၀၀၆ ခုနွစ္မွစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ ရမည္နည္း။မလိုအပ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆြဲေနပါမည္နည္း။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွစ္ ျဖစ္သင့္သည္။

          လိုင္ဇာညီလာခံသည္ သမိုင္း၀င္ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ၆၅ နွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အားလံုးနီးပါး ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ ညီလာခံမွာ ဤတခုသာ ရွိေသးသည္။ ယင္း ညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ၿပီးမွ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုးသြားမည္ဟူသည္မွာ ထူးျခားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ လာမည့္ကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယညီလာခံတြင္ဤ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရံုသာမက အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ဟူသည္မွာအဘယ္အရာမ်ားနည္း ဟူ၍ အေသးစိတ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။


[1] Revolutionary United Front of Sierra Leone
[2] ကရင္နီျပည္သည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရလြတ္လပ္စြာတည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း၏ လြတ္လပ္ခဲ့မႈကို ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၂ (ခ) အရပင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရေၾကာင္း ကရင္နီ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူကြယ္လြန္သူ မန္းေအာင္သန္းေလးက စာေရးသူ အား ရွင္းျပခဲ့ဘူးသည္။ ၄င္းက ဆက္လက္၍ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ေတာ္လွန္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနျခင္း မဟုတ္၊ တြန္းလွန္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ေတာ္လွန္စစ္ဆိုသည္မွာ မိမိတိုင္းျပည္၏ အစိုးရကို မၾကိဳက္၍ ေတာ္လွန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  တြန္းလွန္စစ္ဆိုသည္မွာ မိမိတိုင္းျပည္အတြင္းသို့အျခားတိုင္းျပည္အစိုးရတရပ္ရပ္၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္လာသျဖင့္ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ရန္တြန္းလွန္ တိုက္ပြဲ၀င္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။
[3] ၂၀၁၃ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ ၂၅ ရက္ေန ့ထုတ္Weekly Eleven News Journal မွ ထုတ္နုတ္ေဖၚျပခ်က္။
“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားအား စုစုေပါင္း အစီးေရ ၃၀၀၀ နီးပါးအထိ တင္သြင္းခြင့္ေပးမည္။အစီး ၂၀၀၀ က်န္ေသးျပီး မည္သို ့ လုပ္ေဆာင္မည္ အတိအက် မသိရ။ အဆိုပါ အစီး ၂၀၀၀ အတြက္ပါမစ္မ်ား ေရာင္းခ်လွ်င္ ယခုေစ်းျဖင့္ ဆိုပါက အနည္းဆံုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္) မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သန္းေပါင္း သံုးသိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၇ သန္းအထိ)ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။”
[4] ၄င္း
“ကားေစ်းကြက္၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ ကားပါမစ္ အေရအတြက္မွာ ရာဂဏန္း ေထာင္ဂဏန္း ၀န္းက်င္ရွိေနနိုင္ျပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) နွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ပါမစ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ့ အစည္းမ်ားရသည့္ကားပါမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ----- ေစ်းကြက္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ခ်ေပးထားသည့္ ပါမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွက်ပ္သိန္း ၁၄၀၀၊ ၁၅၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။”
[5] The Right to Know
[6] Karen Information Center

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...