Sunday, December 8, 2013

“Political Agenda in Sasana”

By Athenian Ahnyarthar

- ဗုဒၶဘာသာတြင္ လူ ့ဘ၀ လူ ့အျဖစ္ဟူသည္ကို ပေဒသာပင္ေပါက္သည္ႏွင့္ ခုိင္းႏွဳိင္းေလ့ရွိ၏။ ၾကိဳးစားလွ်င္ၾကိဳးစားသေလာက္ အျမင့္ဆုံးတရားထူးတရားျမတ္ကိုပင္ရရွိႏိုင္ေသာ ရခဲလွသည့္အခြင့္ထူးအျဖစ္ ဆိုလိုရင္းျဖစ္၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ပင္ “မႏုႆတၱဘာေ၀ါဒုလႅေဘာ” ဟူ၍ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ ဤသို ့ရခဲလွေသာ လူ ့အျဖစ္တြင္ပင္ သံသရာတေလွ်ာက္ ေတြ ့ၾကဳံရန္ခဲယဥ္းလွသည့္ သာသနာပြင့္ထြန္းသည့္ အခိုက္ႏွင့္ၾကဳံရျပန္ေသာ္ ထပ္ဆင့္ ဒုလႅဘျဖစ္၏။ ဤ ၾကဳံခဲလွေသာ သာသနာတြင္ပင္ ျပဳႏိုင္ခဲလွေသာ ရဟန္းအျဖစ္ ကိုရထားလွ်င္ကား ဆိုဖြယ္မရွိျပီ။ ဒုလႅဘ တို ့၏ အထြတ္အထိပ္ ဒုလႅဘ အစစ္ပင္ျဖစ္ေတာ့၏။


- သို ့ပင္ျဖစ္လင့္ကစား သံသာရာ၀႗္ဆင္းရဲမွထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းအက်င့္မွ ေသြဖည္ေသာ္ ဤဒုလႅဘတရားတို ့ဟူသည္ကား အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ဖို ့ရွိ၏။ ေရႊခြက္အား ပဲေလွာ္ႏွင့္လဲစားသည့္အျဖစ္သာ။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကိုက်င့္ေသာသူူသည္ ရြာသူတို ့ကဲ့သို ့မ်ားေျမာင္လွေသာ အမွဳကိစၥမ်ားျဖင့္ လုံးေထြးရစ္ပတ္ေန၍မရ။ သို ့ေသာ္ ဤသို ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊လူမွဳေရး အစရွိသည့္ အမယ္ဘုတ္ခ်ည္ခင္ၾကီးမ်ားျဖင့္ လုံးေထြးရစ္ပတ္ လာသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုမူ ဒီမိုကေရစီေခတ္မေရာက္မွီပင္မ်ားစြာ ေတြ ့ျမင္လာေနရေပျပီ။

- ဤလမ္းေၾကာင္းကို ေရလာေျမာင္းေပး စတင္ေဖါက္လုပ္ေသာသူမ်ားမွာလည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားမဟုတ္။ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံ ၂ ဘက္စလုံးမွ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားျဖစ္၏။ ဘုန္းၾကီးရူးႏွင့္ ေလွလူး ေတြ ့ၾကျခင္းပင္။ “အမ်ိဳးသားေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး” စသျဖင့္ မည္သည့္ ေခါင္းစဥ္ပင္တပ္တပ္ အႏွီခါေတာ္မွီ ဒကာ၊ဒကာမမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎တို ့၏ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ သံယာ၏ အားကို ယူလိုရင္းသာျဖစ္၏။ ဘာသာေရးအား ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသုံးခ်ျခင္း (သို ့မဟုတ္) နဂိုေန သန္ ့ရွင္းျပီးသားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ေထရ၀ါဒ အေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚ အနံ ့အသက္တစ္ခုခုကို ဆြတ္ဖ်န္းလိုျခင္း။

- အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာတို ့၏ ေထရ၀ါဒသည္ တိုးတက္လွပါသည္ဆိုေသာ အေနာက္ကမၻာ၏ ေလာကီသီးသန္ ့၀ါဒ (secularism) မေပၚထြန္းမွီ ေရွးအတီေတကတည္းကပင္ အာဏာႏွင့္အလ်င္းမပတ္သက္ေစေရးကို သြန္သင္ဆုံးမေသာ ဘာသာတရားျဖစ္၏။ ၀ိနည္းပိ႗ကတ္ရွိ သိကၡာပုဒ္ အသီးသီးတို ့ကိုဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ သံယာမ်ားအား လူ၀တ္ေၾကာင္တို ့ႏွင့္ ေရာေရာေထြးေထြး မရွိေစရန္ ကန္ ့သတ္ေပးထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါစျမဲျဖစ္သည္ကိုေတြ ့ရမည္ျဖစ္၏။

- ရင္၀တြင္ လွံစူးေနေသာ သူကဲ့သို ့ တရားကိုက်င့္ရမည္ဟု ဆုံးမေသာ သာသနာတြင္ လူ ့သက္တမ္းဟူသည္ ဘင္အစြန္းမေရာက္မွီ ေရပြက္မွ်သာျဖစ္သည္ကို အမွတ္မထား၊ အမွဳကိစၥမ်ားလွေသာ ႏိုင္ငံေရး၊လူမွဳေရး အစရွိသည့္ အမယ္ဘုတ္၏ခ်ည္ခင္ၾကီးမ်ားကို တင္သြင္းလာေနၾကေသာ အလုပ္ေလာက္ မိုက္မဲေသာ အမွဳကိစၥမရွိ။ သာမညဖလ သုတ္လာ ရဟန္းအက်ိဳးတရားမ်ားကို ေဖၚေဆာင္လိုေသာ္ သံယာ့ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၏ ရနံ ့ကို သင္းပ်ံ ့ေစလိုေသာ္ မည္သို ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကိုမွ် သံယာထုအတြင္း မထဲ့သြင္းအပ္ေပ။ မုေလးပန္းဟူသည္ ေပါက္ဖက္ႏွင့္ ထုပ္အပ္ေသာအရာမဟုတ္။

- သို ့ေသာ္…သူ ့ကြ်န္ဘ၀ လြတ္လပ္ေရးရုန္းကန္လွဳပ္ရွားသည့္ေခတ္မွအစျပဳ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို ့သည္ သံယာဟူသည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းၾကီး၏ အားကို ယူရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုံလစိုက္ထုတ္လာၾကသည္ကိုေတြ ့ရမည္ျဖစ္၏။ ျမန္မာတို ့၏ သန္ ့စင္ျပီးသား သမရိုးက်ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကို အစစ္အမွန္က်င့္သုံးသည္ထက္ မိမိတို ့၏ ႏိုင္ငံေရး၀ါဒမ်ား၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳေစေရးအတြက္ လုိသလို ဆြဲယူပုံေဖၚလာခဲ့ၾကသည္မွာ “သံယာမ်ားမဲေပးခြင့္ရွိသည္ဟု” အသံထြက္လာသည္အထိျဖစ္၏။

- ဤသို ့သံယာထုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအာဂ်င္ဒါ ကို သြတ္သြင္းျခင္း၏ ရလဒ္မွာ အသို ့ရွိမည္နည္း။ ရဟန္းတစ္ပါး အတြက္မူ ပါရာဇိက က်ျခင္းသာလွ်င္လမ္းဆုံးရွိေပ၏။ “သမန္းျမက္သည္ပင္လွ်င္ အမွဳမဲ့ကိုင္တြယ္က လက္ကို ရွ ေစႏိုင္သကဲ့သုိ ့ေသးသယ္ေသာ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွဳမဲ ့ေနပါက ပါရာဇိကက်၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ဆုံးရွဳံးႏိုင္သည္” ဟူေသာ အဆုံးအမကို မေမ့အပ္။ ထိုမွတဆင့္တက္ေသာ္….ဘုန္းၾကီးေတြ လူအလုပ္ကို လုပ္ၾကလွ်င္ လူေတြ ဘီလူးျဖစ္လာဖို ့ပင္ရွိ၏။

- ဤသို ့ႏိုင္ငံေရးဘုန္းၾကီးမ်ားအားဆရာတင္ေသာ လူ၀တ္ေၾကာင္မ်ားအတြက္မူ ရလဒ္ကားပိုဆိုးဖို ့ပင္။ ၎တို ့အတြက္ လမ္းဆုံးသည္လည္း ပါရာဇိကက်ျခင္းသာ။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အကြဲအျပဲကိုဖန္းတီးေပးႏိုင္ဆုံးေသာ ေစ့ေဆာ္မွဳျဖစ္၍ သူ ့ဘုန္းၾကီး ငါ့ဘုန္းၾကီးကြဲၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာကြဲမွစကာ တပည့္မ်ားပါ ကြဲၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
ယခုပင္လွ်င္ "ရွင္၀ီရသူေလာ္ဘီ" မ်ိဳးခ်စ္မ်ားႏွင့္ "ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ေလာ္ဘီ" အေမ့သားမ်ား၏ အျပိဳင္အဆိုင္ စည္းရုံးလွဳံ ့ေဆာ္ေရးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေနသည္ကို ေတြ ့ ေနရျပီျဖစ္၏။

- အမွန္ေတာ့ ကာယကံရွင္ ဘုန္းၾကီး ၂ ပါးအၾကားမည္သို ့သေဘာထားရွိၾကမည္မသိေသာ္လည္း…ကိုယ္ၾကိဳက္ေသာ ပါတီကို ေ၀ဖန္ေသာ ဘုန္းၾကီးနွင့္ ၎ ဘုန္းၾကီးကို ဘုန္းၾကီးခ်င္း ျပန္တိုက္ရန္ ဆရာေမြးလာၾကေသာ အုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ားသာျဖစ္၏။ ဤသို ့ဘုန္းၾကီးအခ်င္းခ်င္းကြဲၾကေသာအမွဳ တနည္းအားျဖင့္ သံယာကြဲျခင္းအမွဳကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ “သံယေဘဒက” ဟုေခၚသည့္ “ညီညြတ္ေသာ သံယာကို ေသြးခြဲမွဳ” ကံထိုက္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သိၾကသည့္ပုံမေပၚေပ။

- ရဟန္းတို ့တြင္ ပါရာဇိက ေလးပါးတြင္ တစ္ခုခုကိုက်ဴးလြန္ေသာ္ က်ဴးလြန္သည့္ ခဏတြင္ပင္ ရဟန္းအျဖစ္ဆုံးရွဳံး၍ လူထြက္ရ၏။ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ တဖန္ျပန္၍ ရဟန္းျပဳခြင့္မရျပီ။ သို ့ေသာ္လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ျဖင့္ ၾကိဳးစားေသာ္ အရဟတၱမဂ္ထိ ရႏိုင္ေသး၏။

- လူ၀တ္ေၾကာင္တို ့တြင္ကား… လူပါရာဇိက ဟုေခၚသည့္ ကံၾကီးငါးပါးဟူသည္ရွိ၏။ အေဖကိုသတ္ျခင္း၊ အေမကို သတ္ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ကိုေသြးစိမ္းတည္ေစျခင္း၊ ရဟႏၱာကိုသတ္ျခင္းႏွင့္ သံယာကို သင္းခြဲျခင္းဟူေသာ အၾကီးဆုံးေသာ အကုသိုလ္အျပစ္မ်ား။ သို ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုအေၾကာင္းျပဳလွ်က္ သံယာႏွင့္စပ္ေသာ ကံၾကီးငါးပါးတြင္ သံယေဘဒက (သို ့) သံယာသင္းခြဲမွဳဟူူသည့္အကုသိုလ္ကံၾကီးတစ္ခုထိုက္ႏိုင္ေပေတာ့၏။ ဤ သံယေဘဒက အကုသိုလ္ကံသည္… ့မဂ္တားဖိုလ္တား ကံၾကီးျဖစ္သည့္အျပင္ ရွင္ေဒ၀ဒတ္သြားရာလမ္းသို ့ျမန္းဖို ့ရာလမ္းလည္းျဖစ္၏။

- ႏိုင္ငံေရးကိုအေၾကာင္းျပဳလွ်က္ သံယာထုတြင္လည္း သီတင္းသုံးေဖၚျခင္း အတူတကြ ဥပုသ္မျပဳႏိုင္။ အတူတကြ တရားေတာ္ကို ေလ့လာအားထုတ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ္….သာသနာေတာ္သည္လည္းအဆုံးတြင္ အကြဲအျပဲမ်ားျဖင့္ အားအင္ခ်ည့္နဲ ့ကာ စည္ပင္ၾကီးပြားဖို ့မျဖစ္ႏိုင္။ တစတစ ေပ်ာက္ကြယ္ဖို ့သာရွိေတာ့၏။

-အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာသည္ “သီတဂူသာသနာ” ၊ “ရွင္၀ီရသူသာသနာ”၊ “ဒယ္အိုးဆရာေတာ္သာသနာ” စသျဖင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီမဟုတ္။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္။ “ဧေကာမေဂၢါ” တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းသာရွိသည့္ သာသနာတြင္ “Agree to Disagree” လုပ္၍မရ။ ညီညြတ္ေသာ သံယာအား ႏိုင္ငံေရးထည့္သြင္းလာျခင္းအားျဖင့္ ျပဳိကြဲေစျခင္းသည္သာ လာမည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၏ ၾကီးစြာေသာ အႏၱရာယ္ၾကီးပင္ျဖစ္ေတာ့၏။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...