Saturday, December 28, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ - နဝမပုိင္း

Htun Aung Gyaw December 19, 2013 at 5:19am
ေကအင္န္ယူနယ္စပ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးထံ အကူအညီသြားေတာင္းသည့္အခါၾကမွသာ ရည္ရည္လည္လည္ သေဘာေပါက္သြားသည့္အျပင္ စိတ္မေကာင္း ႀကီးစြာလည္း ျဖစ္ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးအား စခန္းအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ရန္ ကားစီစဥ္ေပးပါဟု အကူအညီေတာင္းေသာအခါသူက “ခင္ဗ်ားတို႔က ဟိုးအေပၚကို ေရာက္ေနတယ္၊
ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔လက္လွမ္းမမွီဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္နယ္ေျမတြင္းမွာရွိတဲ့ ေကအင္န္ယူနယ္ေျမ ေက်ာင္းသား ဗဟိုေကာ္မတီကိုပဲဲ လက္လွမ္းမွီတယ္” ဟု ခနဲ႔စကားေျပာဆုိျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ခရီးသြားသည့္အခါ သူ႕ထံတြင္ (Travel document) ခရီးသြားလက္မွတ္ဝင္ယူရသည္၊ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးသည္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အလြန္ပိုင္သည္။ သူလက္မွတ္ထိုးထားေသာခရီးသြားလက္မွတ္ျဖင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ အဖမ္းအဆီးမရွိ သြားလာႏိုင္သည္။ ထိုအခါခရီးသြားခ်င္လွ်င္ သူ႔ထံသြား၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေထာက္ခံစာေတာင္းရသည္၊ ခရီးသြားရန္ စားရိတ္မတတ္နိုင္သျဖင့္ ကားၾကံဳစီးရသည္။ ကားလမ္းအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး သြားရသည္။  ကားၾကံဳမရွိလွ်င္ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးအိမ္တြင္ ညအိပ္ေစာင့္ၿပီး တည္းရသည္။ ဗိုလ္မွဴးစိုးစိုးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သူ႔အိမ္ေအာက္ၾကမ္းျပင္တြင္ အိပ္ေစၿပီး၊ ေကအင္ယူနယ္ေျမ ေက်ာင္းသားဗဟိုေကာ္မီတီဝင္မ်ားကိုမူ အိမ္အေပၚထပ္တြင္ ကုတင္ေမြ႔ယာေခါင္းအံုးမ်ားျဖင့္ အထူးျပဳစုၿပီး ေျဗာင္ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအက်ိဳးကို ေရွးရွဴ၍ သည္းခံခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္နယ္ေျမ ဗဟိုေကာ္မီတီ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္တို႔ကို ဖိုးဝွီးကားသစ္စင္းလံုးေပး၍ ကရင္နယ္ေျမစခန္းအသီးသီးသို႔ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ေစခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္နယ္ေျမဗဟုိေကာ္မတီကဲ့သုိ႔ စခန္းအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္၍ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ခြင့္၊ စည္းရံုးႏုိင္ခြင့္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ (ဆယ္ျပား) ဦးေဆာင္သည့္ ကရင္နယ္ေျမ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေကအင္န္ယူ၏ အထူးကူညီပံ့ပုိးမႈျဖင့္ စခန္းအသီးသီးသုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ခြင့္၊ စည္းရံုးႏုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ စခန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိ၊ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးႏုိင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ႏုိင္မႈ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ စခန္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားရာ၌ အားနည္းခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕စခန္းမ်ားဆုိလွ်င္ ကလန္ကဆန္ပင္ လုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္နယ္ေျမ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။ သူတုိ႔လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကုိလည္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိဘဲ ကုိယ့္သေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ကာ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အဓိကဦးေဆာင္ ေနသူမ်ားထဲတြင္-
(၁) လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူနယ္ေျမစခန္းမ်ားမွ ေကအင္န္ယူႏွင့္ယံုၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ေက်ာင္းသားစခန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္တန္းေနရာမ်ားတြင္ အေရြးမခံရျခင္း။
(၂) ကြၽန္ေတာ္၊ သန္းဝင္း၊ ကိုကိုေလး၊ ထြန္းဦး၊ တို႔သည့္ မြန္နယ္ေျမမွ တက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း။ ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၄ ဦးသည္ မြန္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကရင္စခန္းမ်ားမွ မဟုတ္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္မႈ မရွိျခင္း။
(၃)  ကုိဝင္းမုိး၊ ကုိေအာင္ႏိုင္၊ ကိုကိုဦး၊ ကုိေက်ာ္ထင္တို႔သည္ ကရင္ႏွင့္အျမင္မၾကည္လင္သည့္ ျပည္တြင္း ဗကသအုပ္စုက ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ေနျခင္း။
(၄) ပထမအၾကိမ္ ညီလာခံၾကီးတြင္ အေရြးမခံရေသာ ေကအင္န္ယူူနယ္ေျမရွိ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ဗဟိုေကာ္မီတီတြင္ ကရင္ႏွင့္အျမင္မၾကည္လင္သည့္အုပ္စုကို မေက်ာ္နိုင္သည့္အခါ ေကအင္န္ယူ အစီအစဥ္ျဖင့္ အျပိဳင္ဖြဲ႔ၿပီး ဗဟိုေကာ္မီတီႏွင့္ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားၾကားတြင္ ေသြးခြဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိဗဟိုေကာ္မီတီဝင္မ်ားသည္ လူေဘာ္လူေက်ာ့မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတာတြင္းစခန္းမ်ားတြင္ ဒိုးတူေဘာင္ဖက္ မေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားကို ျဖတ္ယူေနေၾကာင္း သတင္းလႊင့္သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မီတီသည္ စတင္ဖြဲ႔စဥ္ကပင္ လွဳပ္ရွားႏုိင္မႈ အားနည္းခဲ့ၿပီး ကရင္နယ္ေျမရွိ စခန္းမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ျခင္းကို ခံခဲ့ရ ျခင္း ျဖစ္သည္။


ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္အၿပိဳင္ ကရင္နယ္ေျမ ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး
ေကအဲန္ယူအစည္းအရံုးနယ္ေျမ
ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၂/၈၈)
7th, Dec, 88

၁။ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတိုင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ တရားမွ်တစြာ ရရွိခံစားထြန္းကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္၍၊ လူထုလူတန္းစား အလႊာ အသီးသီး ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေကအဲန္ယူ အစည္းအရံုးနယ္ေျမ) ကို စုစည္းတည္ေထာင္နိုင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုေကာ္မီတီတစ္ရပ္ကို ညီညြတ္စြာ ဖြဲစည္းၿပီးေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသို႔ အစီရင္ခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ယင္းဗဟိုေကာ္မီတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ပါျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ေလးနက္ေသာ စစ္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ မ်ားျပားေတာင့္တင္းလာေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတိုက္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသားျပည္သူအင္အားစု မ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေကအဲန္ယူ အစည္းအရံုးနယ္ေျမ) ၏ဗဟိုေကာ္မီတီကိုေကာ္မီဝင္ဥိးေရတိုးခ်ဲ႔ကာ အစားထိုး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ ဗဟုိေကာ္မတီတုိးခ်ဲ႕ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲသုိ႔ ေကအဲန္ယူအစည္းအရံုး နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေမာထ၊ သံလြင္၊ မဲသရ္၊ ေသ့ေဘာဘုိး၊ မင္းသမီး၊ မုိ႔ေတာင္ စသည့္ စခန္းအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးမွ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္လွ်က္ ေအာက္ပါဗဟုိေကာ္မတီဝင္ (၂၁) ဦးကုိ စည္းလံုးညီၫႊတ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ေပသည္။

၁။ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္                 ဥကၠ႒
၂။ ကုိေမာင္ေမာင္တိတ္          ဒုတိယ ဥကၠ႒
၃။ ကုိစံေရႊေအာင္                 အတြင္းေရးမွဴး
၄။ ကုိေမာင္ေမာင္စုိး               တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁)
၅။ ကုိသိန္းထုိက္                   တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂)
၆။ ကုိေအာင္ခင္                   အလုပ္အမႈေဆာင္
၇။ ကုိေက်ာ္သက္ဦး              အလုပ္အမႈေဆာင္
၈။ ကုိခုိင္တင္စုိး                   အလုပ္အမႈေဆာင္
၉။ ကုိအာယု                       အလုပ္အမႈေဆာင္
၁၀။ ကုိသိန္းဝင္း                  အလုပ္အမႈေဆာင္
၁၁။ ကုိေက်ာ္ေဇယ်               အလုပ္အမႈေဆာင္
၁၂။ ကုိခင္ေမာင္စုိး                အလုပ္အမႈေဆာင္
၁၃။ ကုိတင္ေဌး                    အလုပ္အမႈေဆာင္
၁၄။ ကုိေအာင္သန္းဝင္း          ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၁၅။ ကုိေဇာ္ခင္                    ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၁၆။ ကုိေအာင္သူ                 ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၁၇။ ကုိသိန္းဆန္း                 ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၁၈။ ကုိဝင္းထိန္                   ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၁၉။ ကုိ                             ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၂၀။ ကုိ                             ဗဟုိေကာ္မတီဝင္
၂၁။ ကုိ                             ဗဟုိေကာ္မတီဝင္

မွတ္ခ်က္။ ေကအဲန္ယူအစည္းအရံုးနယ္ေျမေက်ာင္းသားဗဟုိေကာ္မတီ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ မူရင္းအတုိင္း စာသားကုိ ျပန္လည္ရုိက္ေပးလုိက္သည္။
ညီလာခံက ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္သည့္ ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ မည္သူ႔ကုိမွ် အသိေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ လူမသိ သူမသိ တိတ္တဆိတ္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ နံပါတ္ ၁၉ မွ ၂၁ အထိ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ အမည္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမႈ မရွိျခင္းက စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစသည္။

ခရက္ေဒးညေစ်းတြင္ တပ္ရင္းအမည္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
ကရင္နယ္ေျမ ABSDF ဗဟုိေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေနသည္ကုိ မသိဘဲ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိထြန္းဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိေအာင္ၾကည္ဦးသည္ ခရက္ေဒးညေစ်းတြင္ တပ္ရင္းအမည္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ေပးရမည္ကုိ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနခဲ့ၾကသည္။ ကုိထြန္းဦးက တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအလုိက္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ထား၍ ထုိ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ေနာက္တြင္ တပ္ရင္း ၁၊ တပ္ရင္း ၂ ဆုိၿပီး ထားလွ်င္ေကာင္းမည္ဟု တင္ျပလာသည့္အေပၚ ကြၽန္ေတာ္က ေတာင္ပုိင္းက စေရၿပီး မြန္နယ္ေျမကုိ ၁၊ ကရင္နယ္ေျမကုိ ၂၊ ကယားနယ္ေျမကုိ ၃၊ ပအုိ႔ဝ္ နယ္ေျမကုိ ၅၊ ရွမ္းနယ္ေျမကုိ ၆၊ ကခ်င္နယ္ေျမကုိ ၇၊ ခ်င္းနယ္ေျမ ျမန္မာျပည္အေနာက္ျခမ္း အိႏၵိယနယ္စပ္ကုိ ၈၊ ရခုိင္ဘဂၤလားနယ္စပ္ကုိ ၉ ဟု သတ္မွတ္ရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ မြန္နယ္ေျမရွိ တပ္ရင္း ၁ ကုိ ၁၀၁၊ တပ္ရင္း ၂ ကုိ ၁၀၂၊ ထုိ႔အတူ ကရင္နယ္ေျမ တပ္ရင္း ၁ ကုိ ၂၀၁၊ တပ္ရင္း ၂ ကုိ ၂၀၂ စသည္ျဖင့္ နယ္ေျမအလုိက္စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ကုိထြန္းဦးႏွင့္ ကုိေအာင္ၾကည္ဦးတုိ႔ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္ေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္ကုိ ၁ ဟု သတ္မွတ္လုိက္သျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ တပ္ရင္း ၁၀၁ သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စတင္ေတာခုိလာစဥ္ လမ္းခရီး၌ ဒုကၡေရာက္စဥ္က ၁၀၁ ေယာက္ကုိ ဂုဏ္ျပဳရည္ၫႊန္းသည့္အေနႏွင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ေမာင္းတံဆိပ္မ်ားေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဓား ႏွင့္ လံွ သံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္း
ခရက္ေဒးညေစ်းထဲတြင္ ေဆးဆုိးပန္းရုိက္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ သားမ်ားႏွင့္အတူ ေတာခုိလာသည့္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ယမေဓါ ဦးေအာင္စိန္ကုိ ကြ်န္ေတာ္၊ ကိုထြန္းဦး၊ ကိုေအာင္ၾကည္ဦးတို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္ေမာင္းတံဆိပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဦးေအာင္စိန္သည္ မိသားစုႏွင့္အတူ ဖားအံျမိဳ႕သပိတ္ေကာ္မီတီျပန္ၾကားေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ မဆလပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အျပင္ မိမိသားရင္းကို တိုင္ၾကားသူရွိလာေသာအခါတြင္လည္း မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး၊ မလိုမုန္းထား၍ လိမ္လည္တိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္သိမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္အထိ ျပတ္သားခဲ့သူ အဖမ္းအဆီးၾကမ္းသူ ျဖစ္သည္။  ထို႔ျပင္ ယာမမင္း ႏွစ္ေယာက္ရွိသည့္အနက္ ယမေဓါ၊ ယမဓဆိုသည့္အထဲတြင္ ဦးေအာင္စိန္သည္ ယမေဓါဆိုသည့္ စာတမ္းျဖင့္ ယမေဓါပံုစံနဖူးတြင္ ဂ်ိဳတပ္ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဦးစိန္လြင္တို႔ကို ပံုစံျပဳ၍ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေခြးရုပ္နက္ႀကီးႏွစ္ေကာင္က ေရွ႕မွဆြဲၿပီး ယမေဓါမင္းက ေနာက္ကလိုက္သည္ကို ဖားအံ့ျမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ေစၿပီး ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ ေနာက္မွလိုက္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယမေဓါ ေအာင္စိန္ဟု အမည္တြင္သည္။ ဦးေအာင္စိန္သည္ အနုပညာရွင္လည္းျဖစ္သည္။ ဘုရားပံုေတာ္မ်ားကို ပလပ္စတာႏွင့္ျဖစ္ေစ အဂၤေတႏွင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ႏိုင္သည္။ ဖားအံ့ျမိဳ႕တြင္ေနစဥ္ ရုပ္ရွင္ပိုစတာႀကီး မ်ားကိုလည္း ဆြဲခဲ့ဖူးသည္။ ေရေဆး၊ဆီေဆးနိုင္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလးဦး ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တိုင္ပင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားစစ္အက်ႌ ညာဖက္လက္ေမာင္း တံဆိပ္အတြက္  ျမန္မာျပည္ ေျမပံုေပၚတြင္ ခြပ္ေဒါင္းျဖတ္ေနသည့္ပံုကုိ ေရးဆြဲလွ်င္ေကာင္းမည္ကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုသန္းဝင္းေပါက္ခ်လာသျဖင့္ သူ႔အားရွင္းလင္းေျပာျပေသာအခါ သူလည္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းတံဆိပ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္က ဓားႏွင့္ လံွ ၾကက္ေျခခတ္ပံု ေရးဆြဲၿပီး အလယ္တြင္ ၾကယ္ျဖဴ တစ္လံုးထည့္၍ အေပၚတြင္ တပ္ရင္းအမည္ ၁၀၁ ကုိ နမူနာအျဖစ္ ေရးထည့္ၿပီး တပ္ရင္းအလုိက္ တံဆိပ္မ်ားကုိ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ဦးေအာင္စိန္အား တာဝန္ေပးအပ္ႏွင္းခဲ့ပါသည္။
“ဓား ႏွင့္ လံွ” သံုးရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ ၁၂ ႏွစ္သားအရြယ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလ္ေနဝင္းမွ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္သတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီးကုိ ေနာက္တစ္ရက္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရဒီယုိမွ လက္နက္မဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအား “ဓား ဓားခ်င္း၊ လံွ လံွခ်င္း” ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိသည့္ စိန္ေခၚခ်က္ကုိ ၾကားသည့္အခါ ေတာက္ ေခါက္၍ “မတရားဘူး လက္နက္မရွိတဲ့သူေတြကုိ ေသနပ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ၿပီး စိန္ေခၚတာ မတရားဘူး” ဟု ေျပာသည့္အခါ အေဖက “အမယ္ ငါ႔သား ေဒါသႀကီးလွခ်ည္လား”ဟု ေျပာသည္ကုိ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေသနပ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ၿပီး စိန္ေခၚတာ မတရားဘူး အေဖရာ” ဟု ျပန္ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ဗုိလ္ေနဝင္း၏ စိန္ေခၚခ်က္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ခံစားတတ္ေသာကြၽန္ေတာ့္ ႏွလံုးသည္းေျခထဲတြင္ စြဲဝင္ေနခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည့္ အခါ ဗုိလ္ေနဝင္း၏ စိန္ေခၚခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ထုိပံုကုိ ေရးဆြဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ညာဖက္လက္ေမာင္းတံဆိပ္

 
ဘယ္ဖက္လက္ေမာင္းတံဆိပ


 ေအဘီအက္စ္ဒီအက္စ္ ဗဟုိရံုးတံဆိပ္ ကေဒါင္းပံု
ေအဘီအက္စ္ဒီအက္စ္ ဗဟုိရံုးတံဆိပ္ ကေဒါင္းပံုကို ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ စိုင္းမ်ိဳးဝင္းထြန္းက ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ရင္ဘတ္တံဆိပ္ကုိ စဥ္းစားမိျခင္းABSDF ၏ ရင္ဘတ္တံဆိပ္


ေက်ာင္းသားမ်ားစစ္သင္တန္းတက္ေနစဥ္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခု စဥ္းစားမိျပန္သည္။ ညာဖက္လက္ေမာင္းတံဆိပ္ရွိစာလံုးမွာ အဂၤလိပ္စာလံုး ABSDF ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ အဂၤလိပ္စာ မတတ္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ျပဳလုပ္သင့္သည္ကို စဥ္းစားရင္း အၾကံေပၚလာသျဖင့္ အနီခံေပၚတြင္ ျမန္မာစာလံုး အျဖဴႏွင့္ “ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဟု ေရးေစၿပီး စစ္အက်ီဘယ္ဖက္ ရင္ဘတ္တြင္ကပ္၍ ခ်ဳပ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘယ္ဘက္တြင္ ထားရသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကုိ မိမိတုိ႔၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ အၿမဲရွိေစခ်င္သည့္ ဆႏၵေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအၾကံဥာဏ္ေပၚသည္ႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲဦးေအာင္စိန္အား ထိုစာတန္းကို ရိုက္ႏွိပ္ေပးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္။
ကခ်င္၏ KIO သည္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး KIA သည္ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ဟူ၍ သံုးသလို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးသည္ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ စစ္ေရးဦးေဆာင္တပ္ဟူ၍ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို ABSA (All Burma Student’s Army) ဟု အမည္ေပးလွ်င္ေကာင္းမည္လားဟု ေတြးေတာမိေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔၏ထံုးစံအရ ႏွစ္စုခြဲလွ်င္ ကြဲတတ္သည့္ ညဥ္ေၾကာင့္ ABSA ကို မသံုးဘဲ ABSDF ကိုသာ သံုးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိစဥ္အခါက ေက်ာင္းသားတပ္မ်ား ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ စည္းရံုးေရးသြားေရာက္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားေဆးမွဴးမ်ားက ရြာတြင္းရွိ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားကုိ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ရြာတြင္းရွိ အစားအစာမ်ားကုိ အလကားမယူဘဲ တန္ရာတန္ဖုိးေပး၍ ဝယ္ယူစားေသာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈကုိ ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ရင္ဘတ္တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆုိသည့္ စာတမ္းနီေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရြာတြင္းသုိ႔ဝင္လာလွ်င္ ကေလးမ်ားမွအစ လူႀကီးမ်ားအဆံုး ဝမ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆုိသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမွာ ရင္ဘတ္တြင္ အနီေရာင္စာတမ္းေလးရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက ထူးျခားမႈတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနခဲ့သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အားက်လာၿပီး အတုခုိးကာ သူတုိ႔၏ အဖြဲ႕အစည္းအမည္မ်ားကုိ ဘယ္ဘယ္ရင္ဘတ္ေပၚ၌ အနီေရာင္ေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာတမ္းထုိး၍ ပံုစံတူျပဳလုပ္လာခဲ့သည္အထိ ရင္ဘတ္တံဆိပ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားဖက္ရွင္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုကိစၥမ်ားအားလံုးကို ေစတနာထား၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ ထိုစဥ္ကဘာလုပ္လုပ္ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး ေခၚၿပီးမွလုပ္ရမည္ဟု စာအုပ္ၾကီးအတိုင္းေနလွ်င္ ထိုကိစၥမ်ားသည္လည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်၊ ထို႔ေၾကာင့္အရာရာကိုေခါင္းခံ၍လုပ္ခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မီတီတြင္းမွ ဆန္႔က်င္လာမည္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမည္သိလ်က္ လုပ္ခဲ့သည္၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေရွးရွဴလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္လည္းေနာင္တမရ၊ မွားသည္ဟုလည္းမထင္ခဲ့ေပ။ဒီေအဘီကြန္မန္ဒုိသင္တန္းဆင္းပြဲ၌အမွတ္တရ
ABSDF စစ္ဝတ္စံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၊ ကာနယ္အလ္ဘလူးႏွင့္ ဆန္နီမရင္ဒါ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...