Sunday, December 22, 2013

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး

December 21, 2013 at 6:45am


          အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက၊ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔နားလည္သည္ဟု ထင္ၿပီး၊ တကယ္တမ္း အဆင္မေျပသည့္ ကိစၥေတြကို၊ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္ေနၾကသည္။
          သို႔ေသာ္၊ သူတုိ႔နားမလည္ေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔အဆင္ေျပေနသည္ေတြကို၊လက္မခံႏုိင္ၾကေပ။
          သို႔ျဖစ္၍ နားလည္ႏုိင္စြမ္းလည္းမရွိ၊ ယခင္ကအေတြ႕အၾကံဳမရွိခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳသည့္အခါ၊ သူတုိ႔က “ဦးျမင့္၊ ႏုိင္ငံေရးကအေရးႀကီးတာ၊ ႏုိင္ငံေရးကပဲ အားလံုးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးတာ၊ အေျခခံစီးပြာေရး သေဘာတရားေတြ၊နည္းပညာပိုင္းေတြ၊ စိစစ္သံုးသပ္တာေတြ တင္ျပေနလို႔၊ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားအခ်ိန္ အလဟႆျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုၾကသည္။


          ထိုပညာရွင္မ်ားအား၊ အင္ဒိုနီးရွား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေတြ႕အၾကံဳမွ ေအာက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိ ရည္ညႊန္းလိုသည္။ ထိုေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

          အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္းမွာ၊အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          ၁။ စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဥေပကၡာျပဳထားခဲ့ၿပီး ယခုအထိ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း မခံရေသးေပ။အျခားအရာေတြႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အၿမဲတမ္း ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံရၿပီး၊ အေသးအဖြဲအေရးမပါဟု မၾကာခဏသေဘာထားၾကေလ့ ရွိပါသည္။

          ၂။ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌၊စီးပြားေရး ဥပေဒသမ်ားကို မၾကာခဏ ေဘးဖယ္ထားၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဘးဖယ္ထားသည္မွာလည္း၊ ထံုးစံတစ္ရပ္လိုျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး၊ တည္ေဆာက္ထားေသာစီးပြားေရး ဥပေဒသမ်ားကို မလိုအပ္- သုိ႔မဟုတ္ ေရွးဆန္လြန္းသည္ဟု ပစ္ပယ္တတ္ၾကသည္။ ထုိသို႔စီးပြားေရး ဥပေဒသမ်ားကို ျငင္းပယ္ၾကျခင္းသည္ ထင္ရွားၿပီး၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ၊ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။

          ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ကိုးကားလိုပါေသးသည္။

          သူက-

          စီးပြားေရး စီမံကိန္းခ်တဲ့အခါ၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြဆြဲသြင္းလာၿပီး၊ ႐ႈတ္ေထြးေအာင္ မလုပ္နဲ႔။ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္သြယ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ၊ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေမယ့္၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့၊ ခဏေမ့ထား။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို တိုက္တာ၊ဆင္ေျခေပးတာေတြ လုပ္မေနပါနဲ႔။

          သို႔ျဖစ္၍၊ စီးပြားေရးဥပေဒသမ်ား အသံုးမဝင္၊အံမဝင္ေတာ့၍ ပစ္ပယ္ရန္ေတာင္းဆိုေနၾကသူမ်ား အား ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ငါးဆယ္က အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ သေဘာေပါက္ခဲ့ သကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး ဥပေဒသမ်ားအေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ လာမွသာ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ကိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးျမင့္
ရန္ကုန္
၂၀၁၃ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...