Monday, December 30, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ - ဒႆမပုိင္း

Htun Aung Gyaw December 26, 2013 at 6:32pm
ဒီေအဘီ စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြဲ႕ရန္ အၾကံ
ဒီေအဘီ အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒီေအဘီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား သဘာပတိ တည္းခုိရာစခန္းတြင္ က်င္းပရာ ကြၽန္ေတာ္ အပါအဝင္ ဒီေအဘီ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီရရွိရန္အတြက္ စင္ၿပိဳင္အစုိးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။
ထုိ႔အတူ ယခင္က အဆက္အသြယ္ မလုပ္ခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ေၾကးနန္းျဖင့္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုိအပ္ပါက လူလႊတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ABSDF ေက်ာင္းသားစခန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ကုိသန္းဝင္း အပါအဝင္ KNU မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရႊဆုိင္း၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးစုိး၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတုိ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္းတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္

၂၉-၁၁-၈၈

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား သဘာပတီတည္းခုိစခန္းတြင္ က်င္းပရာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ (စီအီးစီ) ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ၎တုိ႔ပါဝင္ေသာ သီးျခားေကာ္မတီမ်ား၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ေပးထားသျဖင့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါ။

တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ-
(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး - ျမ (သဘာပတိ)
(၂) ဥကၠ႒ႀကီး - ဘရမ္ဆုိင္း
(၃) ဥကၠ႒ႀကီး - ႏုိင္ေရႊက်င္
(၄) ဥကၠ႒ႀကီး - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသြင္
(၅) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - ကုိတင္ေမာင္ဝင္း
(၆) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ - စစ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး
(၇) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဆုိင္း - စစ္ေရးေကာ္မတီတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး
(၈) ဗုိလ္ခ်ဳပ္တာမလာ တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

(၁) အစည္းအေဝးအားေခၚဆုိရေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အတြင္ေရးမွဴး တင္ေမာင္ဝင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။
(၂) ေကအုိင္အုိ အဖြဲ႕မွတင္ျပေသာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္အတည္ျပဳေပးရန္ “မ-ဒ-မ-ခ” ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၊ စီမံကိန္းစာတမ္းကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
(၃) ၎စာတမ္းအား မူၾကမ္းအျဖစ္ လက္ခံၾကၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
(၄) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
(က) ေစာေမာင္စစ္အုပ္စု၏ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား (မ-ဒ-မ-ခ) အေနႏွင့္ လံုးဝအယံုအၾကည္ မရွိသည့္အျပင္၊ ျပည္သူလူထုဆႏၵႏွင့္လည္း လံုးဝဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။
(ခ) အမ်ားျပည္သူအေနႏွင့္ လက္ခံႏုိင္ေသာ ၾကားျဖတ္အစုိးရအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပမွသာလွ်င္ တရားမွ်တၿပီး၊ ျပည္သူတရပ္လံုး လုိလားသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အား လက္ခံက်င့္သံုးႏုိင္ေသာအစုိးရ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံႏုိင္သည့္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအခု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံသည္။ ထုိနည္းတူစြာ (မ-ဒ-
မ-ခ) အေနႏွင့္ ႀကိဳးစား/ကူညီအားထုတ္သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။
(ဂ) မ-ဒ-မ-ခသည္ ျပည္တြင္း၌ရွိေသာ ဒီမုိကေရးစီအင္အားစုအားလံုးအေနႏွင့္ ေစာေမာင္စစ္အုပ္စုအား ဖယ္ရွား ရန္တုိက္ခုိက္ေနၿပီး ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနသေရြ႕ ကာလပတ္လံုး အစဥ္တစုိက္ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ - ျပည္တြင္း၌ရွိေသာ အဓိကက်ေသာ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားသည္၊ စစ္အုပ္စုအား ဖယ္ရွားပစ္ေရးအတြက္၊ ျပည္သူတရပ္လံုး လုိလားေတာင့္တေသာၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနရံုတြင္မက လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ (မ-ဒ-မ-ခ) အေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ကုိယ္စား စိတ္မခ်မ္းသာမႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္သူေစာေမာင္စစ္အုပ္စု၏ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္သတ္ျဖတ္ေနေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ (မ-ဒ-မ-ခ) အေနႏွင့္ ေနျမင့္ေလး၊ အရူးရင့္ေလဆုိသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ၾကာျမင့္စြာ လက္ပုိက္ၾကည့္ေန၍ မျဖစ္ဟု ယူဆဆံုးျဖတ္သည္။


ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္
-၂ -

ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ အခ်ိန္ျမင့္မားေနခ်ိန္ဝယ္ ျပည္တြင္းရွိ အဓိကက်ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ပါက (မ-ဒ-မ-ခ) အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီတုိ႔ လုိလားေသာ၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွ႕မႈ၍ - “စင္ၿပိဳင္အစုိးရတရပ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္” တခုတည္းေသာနည္းလမ္းသာ ရွိေပေတာ့သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

(၅) ဆက္လက္၍ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပရာတြင္ (မ-ဒ-မ-ခ) ၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းစာတမ္း ေဆြးေႏြးသည္။ ဗကပအား ဆက္သြယ္ရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ - (က/န) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ပါက လူလႊတ္၍လည္းေကာင္း သေဘာတူၾကသည္။

(၆) ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ၊ လြတ္ေျမာက္ေရးနယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ၊ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္-

(၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ - ေရႊဆုိင္း
(၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီး - စုိးစုိး
(၃) ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး (မ-ဒ-မ-ခ)
(၄) ဆရာဦးျမင့္လႈိင္ - ေက်ာင္းဆရာမ်ားအဖြဲ႕
(၅) ကုိေဇာ္ထြန္း - ဗကသ
(၆) ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္  (၁) ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္)
(၇) ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္  (၂) ကုိသန္းဝင္း (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္)
(၈) ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္၊ စစ္ေရးေကာ္မတီ (မ-ဒ-မ-ခ)
(၉) ခုိင္မ်ဳိးဝင္း
(၁၀) ႏုိင္ေအာင္တင္ (မြန္ျပည္သစ္)

မွတ္ခ်က္။ ဒီေအဘီ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွတ္တမ္းကုိ အမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွအစ မူလစာသားအတုိင္း ရုိက္ထားသည္။


ဒီေအဘီကြန္မန္ဒုိသင္တန္းဆင္းပြဲ၌အမွတ္တရ
ABSDF စစ္ဝတ္စံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္၊ ကာနယ္အလ္ဘလူးႏွင့္ ဆန္နီမရင္ဒါ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း)


ဒီေအဘီ ကြန္မန္ဒီအထူးသင္တန္းဆင္းပြဲ၌ အမွတ္တရ
ဝဲမွယာ။ အလံအလည္တည့္တည့္ ေလးဦးေျမာက္က ကြၽန္ေတာ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ညာဖက္ေဘးက လြယ္အိပ္ႏွင့္သူက ညီညီလြင္ [ယမေဓါ ဦးေအာင္စိန္၏သားမက္] (၃၀၃) ကရင္နီနယ္ေျမ ABSDF၊ ကပ္ရက္မွသူမွာ အဘ (၃၀၃) ဟု အတိုေကာက္ေခၚသည္။
ေရွ႕တြင္ထုိင္ေနေသာ ဘယ္ဘက္မွ ႏွစ္ဦးေျမာက္ ေပါင္ေပၚလက္ေထာက္ထားသူမွာ ေဌးတင့္ (နယ္သာလန္) ျဖစ္သည္။ က်န္သူမ်ားမွ လံုျခံဳေရးအရ အမည္မသိ။
[မွတ္ခ်က္။ အမည္သိရွိသူမ်ား အေၾကာင္းၾကားေပးပါက ျဖည့္စြက္ေပးပါမည္။]ဒီေအဘီ ကြန္မန္ဒီအထူးသင္တန္းဆင္းပြဲ၌ အမွတ္တရ
မွတ္ခ်က္။ ထူးခၽြန္သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ တြဲရိုက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုးက တပ္ရင္းတစ္ခုဆီမွ ၅ ေယာက္လာသည့္အတြက္ အမည္ရင္းမ်ား ေျပာခြင့္မရွိ။ သင္တန္းၿပီးသည့္အခါ ျပည္တြင္းသုိ႔ ယူဂ်ီ ဝင္ၾကရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လံုျခံဳေရးအရ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား ေမးခြင့္မရွိ။ နံနက္ ၆ နာရီက စ၍ ပီတီေျပးျပီး တန္းစီကာ ယူနီေဖါင္းဝတ္၊ စစ္သင္တန္းတက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္က်လွ်င္ ႀကိဳးတက္ၾကရသည္္။ ႀကိဳးတက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ လည္ပင္းကိုညႇစ္၍ သတိေမ့ သြားသည္အထိ အသံတိတ္လူသတ္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ထပ္ကာတလဲလဲ ေလ့က်င့္ရသည္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ သတိမေမ့ဖူးသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ လက္နက္ကုိင္ တိုက္ပြဲအတြက္ ေသရဲသည္၊ သတ္ရဲသည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓါတ္ဝင္သြားေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။


မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္တြင္ အမွတ္တရ
ဝဲမွယာ။ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠ႒ႀကီး ဘရန္ဆုိင္း၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း
  
မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္တြင္ အမွတ္တရ
ဝဲမွယာ။ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠ႒ႀကီး ဘရန္ဆုိင္း

ခရက္ေဒးစခန္းရွိအေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ခု 
ခရက္ေဒးစခန္းတြင္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား စစ္သင္တန္းတက္ေနသည္ကို သြားေရာက္ေလ့လာေသာအခါ စိမ္ေခၚမႈတစ္ခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေကအင္ယူသင္တန္းဆရာက ကြ်န္ေတာ့္အား ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ရန္ စိန္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္စဥ္က တကၠသိုလ္အရံတပ္ရင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး စစ္သင္တန္းတက္ရန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ေသာ္လည္း ဘူမိေဗဒဘာသာ အဓိကယူထားသျဖင့္ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ဘူမိေဗဒေက်ာင္းသားမ်ား ကြင္းဆင္းရျခင္းေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ရိုင္ဖယ္၊ ဂ်ီသရီး၊ အမ္ ၁၆၊ ေအေက ၄၇ တို႔ကို ပစ္ခတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ မရွိပါ။

သို႔ေသာ္လည္း သာယာဝတီသုိ႔ သြားလည္တိုင္း ကြ်န္ေတာ့္ဘႀကီး၏ ေလေသနပ္ကို ေကာင္းေကာင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ဖူးပါသည္၊ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ရဲျမင့္သိန္းႏွင့္လည္း တံတားျဖဴေနာက္ဖက္ ေရကန္တြင္းရွိ တလားပီးယားငါးမ်ားကို ေလေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဖူးပါသည္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳေလးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္က စိန္ေခၚမႈကို လက္ခံလိုက္သည္။ကရင္ဆရာက ႏို႔ဆီဗူးေထာင္ၿပီး ေပ ၁၅၀ ခန္႔ အကြာမွ ပစ္ရန္လုပ္ၾကသည္။ သံုးခ်က္ပစ္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။ သူက ပထမဆံုး ပစ္သည္။ သူ႔ပထမဆံုးပစ္ခ်က္က လြဲေခ်ာ္သြားသည္။ ေနာက္တခ်က္ ထပ္ပစ္ေတာ့ ထိသြားသည္။ သံုးခ်က္ေျမာက္လည္း ကပ္လြဲသြားသျဖင့္ သူက သံုးခ်က္တြင္ တစ္ခ်က္မွန္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အလွည့္ေရာက္လာသည္၊ ကြ်န္ေတာ္က အမ္ ၁၆ ရိုင္ဖယ္ႏွင့္ပစ္ရန္ ေရြးလိုက္သည္။ ျပစ္မွတ္ႏို႔ဆီခြက္ကို ေသခ်ာခ်ိန္၍ ပစ္လိုက္သည္။ ေဖါင္းကနဲ ယမ္းေပါက္ကြဲ ထြက္သြားသံႏွင့္ အတူ ႏို႔ဆီခြက္က ေလထဲတြင္ လြင့္ထြက္သြားသည္။ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္က “ငါတို႔ဥကၠ႒ပစ္တာ ထိတယ္ကြ” ဟုေအာ္ေျပးၿပီး ႏို႔ဆီခြက္ကို ေကာက္ၿပီး ယူလာခဲ့သည္။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ႏို႔ဆီခြက္တြင္ ေဘးတိုက္ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ ျဖစ္ေနသည္။ ကရင္သင္တန္းဆရာက ၾကည့္ၿပီး “ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္ ပစ္လိုက္သလဲ”ဟု တအံ့တၾသႏွင့္ေမးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကျပံဳးၿပီး ပခံုးတြန္႔ျပလိုက္သည္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ ႏွစ္ေပါက္၊ ေပါက္သြားသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း အံ့ၾသသြားမိသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ကြ်န္ေတာ္ေရခ်ိဳးသြားစဥ္ အသားျဖဴျဖဳ တရုတ္ကျပားရုပ္ေပါက္ေသာသူတစ္ေယာက္က ကြ်န္ေတာ့္ကို သူ႔ကိုယ္သူ ေသ့ေဘာဘိုး၊ မိုးကဲစခန္းမွ တပ္ရင္းမွဴး တင္ေမာင္ဆန္းျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ မိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူက “ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေအာင္ႏိုင္ဟာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြပါ၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားမွန္ရင္ ခင္ဗ်ားဘက္က ကြ်န္ေတာ္ရပ္ဖို႔ ဝန္မေလးဘူး၊ ခင္ဗ်ားမိဘေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ့္မိဘေတြက သိတယ္ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေအာင္ႏိုင့္ေနရာ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနရာကိုရရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လို သေဘာထားမလဲ၊ ခင္ဗ်ား သေဘာတူလား” ဟု ထူးထူးဆန္းဆန္း ေမးလာခဲ့သျဖင့္ အံ့ၾသသြားမိခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္က “ခင္ဗ်ားကို အတြင္းေရးမွဴးခန္႔ဖို႔လည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ အာဏာမရွိဘူး၊ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးက ညီလာခံကေနေရြးခ်ယ္မွရတာ၊ ဒါေၾကာင့္ ညီလာခံကေန ခင္ဗ်ားကို အတြင္းေရမႈဴးပဲခန္႔ခန္႔၊ ဥကၠ႒ပဲခန္႔ခန္႔ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဘာမွျငင္းစရာမရွိဘူး” လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ သူက “ညီလာခံက ေရြးတာ ကြ်န္ေတာ္ၾကည့္လုပ္ပါ့မယ္ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ခင္ဗ်ားသေဘာထားကိုသာ သိခ်င္တာပါ” လို႔ ထပ္ေျပာတဲ့အတြက္ “အားလံုး သေဘာတူေရြးတဲ့သူမွန္သမွ်ကို ကြ်န္ေတာ္က ဘာမွကန္႔ကြက္စရာမရွိ ေၾကာင္း” ေျပာၿပီးေနာက္ သူက “ဒီလိုဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ေက်နပ္တယ္” ဟု ေျပာၿပီး ျပန္ထြက္သြားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ကိုေအာင္ႏိုင္၏ငယ္သူငယ္ခ်င္း တင္ေမာင္ဆန္းသည္ ကြ်န္ေတာ့္အား ရန္သူအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွာၿပီး တိုက္ခိုက္လာလိမ့္မည္ဟု ထိုစဥ္က မရိပ္စားမိခဲ့ေခ်။ ေနာင္တြင္ တင္ေမာင္ဆန္းသည္ DSA ေမၿမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက သူ႔အားစစ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳရွိသူအျဖစ္ အားကိုးကာ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ တင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရကသမွထုတ္ျပန္သည့္စာ 
ခရက္ေဒးစခန္းတြင္ဒီေအဘီဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ ကိုသန္းဝင္းႏွင့္ သူ၏ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ရဲေဘာ္မ်ား စုေဝးတိုင္ပင္ၾကၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ရကသရဲေဘာ္မ်ားကို ကိုသန္းဝင္းတစ္ေယာက္ ေအဘီအက္ဒီအက္စ္ အဖြဲ႔ႀကီးတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံရေၾကာင္းႏွင့္ ဒီေအဘီ အဖြဲ႔ႀကီးတြင္လည္း တြဲဘက္(၂) အျဖစ္ အေရြးခံရေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းမွ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ား အားတက္ေစရန္ စာေရးသားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အား ျပသခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ကိုဝင္းမိုးႏွင့္ ကိုေအာင္ႏိုင္တို႔မွ ထိုလုပ္ရပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ၿပီး ဤစာကို ကိုသန္းဝင္းက ဘာေၾကာင့္ျဖန္႔ရသနည္းဟု ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ လာေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး ကိုသန္းဝင္းကလည္း သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက ထုတ္ေဝလုိသျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္လုပ္သမွ်ကို တစ္ဖက္မွ ဘယ္လိုမွ အေကာင္းမထင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကေလသည္။R.U.S.U
Revolutiona Area
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ
ေန႔စြဲ။ ၁၆-၁၂-၈၈
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေရာက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ (ရ၊ က၊ သ) ညီ ေနာင္မ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ထုိင္း၊ ျမန္မာနယ္စက္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ (ရ၊ က၊ သ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားတုိ႔သည္ စစ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
စစ္စခန္းမ်ားမွေန၍ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ (ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး) (All Burma Students’ Democratic Front) ကုိ (၇/၁၁/၈၈) ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ၎ရက္စြဲသည္ မွားေနၿပီး အမွန္မွာ (၅/၁၁/၈၈) ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ကုိသန္းဝင္း၏ရဲေဘာ္မ်ားက ေရးခ်င္ေဇာျဖင့္ ကမန္းကတန္းေရးရာ၌ မွားသြားပံုရသည္။) ၎ (ABSDF) တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ရ၊ က၊ သ မွ (ကုိသန္းဝင္း) မွာ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကုိ ယူခဲ့သည္။
၎ (ABSDF) အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္ မည္သည့္ပါတီ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၾသဇာခံ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ ဘံုရန္သူ မ၊ ဆ၊ လ စစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲကာ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ ရရွိေရး၊ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ားခုိင္မာေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားသည္ (ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာပါဝင္လာခဲ့ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္) တုိင္းရင္းသား အင္အားစု (၂၃) ဖြဲ႕သည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္လက္တြဲကာ (၁၆/၁၁/၈၈) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးညီလာခံႀကီးကုိ က်င္းပကာ (ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) (Democratic Alliance of Burma) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၾကသည္။

၎မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ (ABSDF) အဖြဲ႕သည္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ (DBA) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ ရ၊ က၊ သ မွ ကုိသန္းဝင္းသည္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) အျဖစ္၎၊ စည္းရံုးေရးတြင္ ကုိေဇာ္ရဲထြဋ္ႏွင့္ ရ၊ က၊ သ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္၎ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ (ABSDF) အေနျဖင့္ (D.A.B) သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွာ၊ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအး၊ တုိင္းရင္းသားထုတစ္ရပ္လံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဝါဒကုိ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကမၻာ့အဆင့္မွီတုိးတက္သည့္စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေရးကုိ ဦးတည္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာျဖင့္ မဟာမိတ္ျပဳ တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မၾကာေသာကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးနင့္ ႏုိင္ငံအၫႊန္႔အဖူးမ်ားအား အာဏာရွင္အုပ္စုိးသူ လူနည္းစုအက်ဳိးအတြက္ လူမႈအခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္၍ ရက္စက္စြာ ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံရွိ မ၊ ဆ၊ လ ေအာက္ခံ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား၎ လက္ပါးေစ ဗ်ဴရုိကရက္၊ လူတစု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လွည့္စား၍ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား၎ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖီသည့္ မည္သည့္တပါတီ အာဏာရွင္စံနစ္မ်ဳိးကုိမဆုိ၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အေျခအျမစ္မွစ၍ သုတ္သင္ေျခမႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ ဆင္ႏႊဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္အေပါင္းအား သိေစအပ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ
မွတ္ခ်က္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေၾကညာခ်က္ကုိ အမ်ားဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ မူရင္းစာသားအတုိင္း ရုိက္ေပးထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...