Thursday, November 21, 2013

နီေထာင့္စိငါးမွာ ....

 • တစ္ေန ့သ၌..

  ေ၀းရပ္ေၿမၿခား တိုင္းတစ္ပါးသားၿဖစ္ေသာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတစ္ဦးသည္ ၿမန္မာစကားသင္ရန္ အမိၿမန္မာၿပည္ႀကီးသို ့ေရာက္ရွိေနသခိုက္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတည္းခိုအိမ္ႏွင့္ ေမာင္မာန္ေနေသာ အိမ္သည္ ၿမိဳ ့ေရႊဒလတြင္ ခပ္နီးနီးတည္ရွိသၿဖင့္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးသည္ ဗမာစကားႀကြယ္၀ေစၿခင္းငွာ
  ေမာင္မာန္ ့ထံလာ၍ စကားေလ့က်င့္ခန္းဆင္းေတာ့သတတ္။

  “မကီးေရ၊ မိဂလာပါေနာ္။ မိဂလာနီနက္ခင္းေ၀့”

  “မဂၤလာပါ ေပါက္ေဖာ္ႀကီး၊ ဒီေန ့ ဘာေတြေလ့က်င့္မလဲ”

  “၀ သိတင္းတီခုႀကားလယ္၊ နင္တို ့ ဟိုဟာလီကြယ္၊ ဘာေခၚမလဲ၊
  ဖြက္ရွီးပံုၿပင္မိလို ့ဆိုလား။ အဲဒါ ဘာေၿပာလဲ၊ ၀ နားမိလယ္ဘူး”

  “ဖြဲ ့စည္းပံုကိုေၿပာတာ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ ့၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီမွာ
  ဖြဲ ့စည္းပံုမရွိဘူးလား”

  “ႀကားေတာင္မိႀကားဖူးတာ၊ ဖြက္ရွီးပံု ၀ မိသိဘူးလယ္”

  “ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီမွာ ဘာနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္လဲ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုမေရးဘူးလား”

  “အားရား၊ အီလုပ္ရႈပ္လို ့ကြယ္၊ တီနတ္ရွိလယ္ေနာ္၊ စိတပ္ရွိလယ္၊ ပါတီရွိလယ္၊
  ဖြက္ရွီးပံု မိလိုဘူးေလ။ ပီတူပီတူ တက္တက္၊ ပီတူပီတူ ၿဖဳတ္၊
  ပီတူၿပီးပီတူ အုပ္ခ်ဳပ္လယ္ေလ၊ ဘာမွမီၿဖစ္ဘူးေလ။ ၀တို ့ၿပည္က အိက်ယ္ႀကီး၊
  တိအားက်ယ္လယ္၊ မိတရားကိုက်ယ္လယ္။ နင္တို ့ၿပည္က ေသးေသး၊
  ဖြက္ရွီးပံု ဘာလုပ္မိလဲ၊ တိအားရႈပ္လယ္ကြယ္၊ ၀ နားမိလယ္ဘူး၊
  ၿပန္ေရာင္းလို ့မိရဘူးလား”

  “လုပ္ေတာ့မယ္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ ဖြဲ ့စည္းပံုက ဖြတ္တို ့ ပဒတ္တို ့လို
  ပိႆာခ်ိန္နဲ ့ေရာင္းဖို ့မွ မဟုတ္တာ”

  “အာ၊ နီတို ့ခ်ီက ဘာထြက္ထြက္ ၀တို ့၀ယ္လယ္ေလ၊ ခ်ီပါး၀ယ္လယ္၊ ကီဏာန္း
  ၀ယ္လယ္၊ အီကုန္၀ယ္လယ္ေလ။ ဖြက္ရွီးပံုလည္း နီတို ့ၿပသီနာၿဖစ္ေနလယ္ေလ။
  ဘာလုပ္မီလဲ၊ ေရာင္းပိလိုက္ေလ”

  “ေပါက္ေဖာ္ႀကီးကလည္းဗ်ာ၊ အဲဒါေရာင္းဖို ့မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ။
  ေပါက္ေဖာ္ႀကီးက နားမလည္ေတာ့ခက္တယ္။ကဲ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုမရွိရင္
  သမၼတဘယ္သူလုပ္မလဲ၊ အစိုးရဘယ္သူလုပ္မလဲ၊ ပါတီေတြဘာဆက္လုပ္ရမလဲ”

  “နီခက္လယ္ေနာ္၊ ၀ေၿပာလာ နီသေဘာမီေပါက္ဘူး၊ နီေထာင့္စိငါးမွာေနာ္၊
  ပီတူတမီတၿဖစ္မယ္ ၀တိလယ္”

  “ဟ၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီး၊ တယ္ဟုတ္ပါလား၊ ဘယ္လိုလုပ္သိတာလဲ”

  “မိတီရားလြယ္လယ္၊ နီေထာင့္တီဆယ္ကေလ၊ ၀တို ့ဆီ ပီတူလာလဲ၊
  ဦးတိမ္းခ်ိန္ လာလယ္ေလ။ နီေထာင့္စီတစ္မွာ တူတမီတ ၿဖစ္လာလယ္၊
  နီမိတိဘူးလား၊ ၀တို ့အားလံုးသိလယ္။ ၀တို ့ဆီကို နီေထာင့္စိေလးမွာ
  ပီတူလာမီလဲ ႀကည့္ေလ၊ အဲဒါ တမီတၿဖစ္မယ္၊ နီတို ့ ဖြက္ရွီးပံု ၀မီတိဘူး၊
  ၀နားမီလယ္ဘူး၊ ပီတူၿပီးပီတူ တမီတလုပ္တာ အားကီးရွင္းလယ္”

  “ေအာင္မေလး ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီလာရင္ဘဲ
  သမၼတၿဖစ္ေရာလား။ တယ္ဟုတ္ပါလား လုပ္စမ္းပါဦး”

  “နီမီယံုဘူးလား၊ ဟိုတုန္းက ဦးခင္ညြန္ ့လာလယ္၊ တူ၀န္ကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္လယ္။
  ဦးတိမ္းခ်ိန္လာလယ္၊ တူလည္း ၀န္ကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္လယ္။ ေနာက္တိခါ
  တူလာလယ္ေနာ္၊ တူ တမီတၿဖစ္လယ္ေလ။ နီမီတိေတာ့ဘူးလား။
  နင္တို ့ ေဒၚစုကိုခ်စ္လယ္၊ နီတို ့အားကီးခ်စ္လယ္၊ ၀လည္းတိေဘာက်လယ္၊
  တီခုရွိလယ္ေနာ္၊ တူ ၀တို ့ဆီ နီေထာင့္စိေလးမွာ မလာရင္ တူ တမီတ မိၿဖစ္ဘူး၊
  ပီတူလာမလဲ၊ နီႀကည့္ေန၊ လာတဲ့တူ တမီတၿဖစ္မယ္။ နင္တို ့ဖြက္ရွီးပံု
  ၀မိဖတ္ဘဲ သိလယ္”

  “တယ္ဟုတ္ပါလား ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ ့။ ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္တာဘဲ။
  ဖဆပလေခတ္မွာ ဦးႏု၊ မဆလေခတ္က ဦးေန၀င္း၊ ဦးစန္းယုနဲ ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ
  ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီ အရင္သြားခဲ့ႀကတာဘဲ။ န၀တ နအဖလည္း သြားတာဘဲ။
  ေနပါဦး ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ ့၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီမွာ ေဗဒင္လာႀကည့္ရတာလား”

  “နီလာေၿပာလယ္”

  “ေဗဒင္ေလ။ ေဗဒင္၊ ဟိုဟာေလဗ်ာ၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီမွာ သံုးတဲ့
  ဖုန္းေရႊပညာဆိုတာေလ၊ အဲဒါႀကည့္ၿပီး ေၿပာတာလား”

  “အဲဒါ ၀မီတိဘူး၊ နီတို ့ဆီက တမီတၿဖစ္မယ့္တူလာလယ္၊ ၀န္ကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္မယ့္တူ
  လာလယ္၊ ၀တို ့စီကားေၿပာလယ္၊ ႏွႏိုင္ငံ ပီလိုပီလိုလုပ္မယ္၊ ေခၽြးေႏြးလယ္၊
  တူက ဘာေတြဘာေတြလုပ္ေပးမယ္ ေၿပာလယ္၊ အီဆင္ေၿပလယ္ေနာ္၊
  တူတမီတၿဖစ္လယ္၊ ၀န္ကီးခ်ဳပ္ၿဖစ္လယ္၊ ဘာမွ မီခက္ဘူးေလ”

  “ဒါဆို က်ဳပ္လာရင္ေရာဗ်ာ”

  “နီေထာင္က်မယ္ေလ”

  “ဘာၿဖစ္လို ့လဲ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရဲ ့”

  “၀တို ့မေကာင္းတာ နီတအားေရးလယ္၊ ၀တို ့တိလယ္၊ စီကာၿပန္ေတြက
  ၿပန္ၿပန္ေရးၿပလယ္၊ ၀တို ့ကို ပီတူခ်စ္လယ္ ပီတူမုန္းလယ္ ၀တို ့အားကီးတိလယ္၊
  နီတို ့ကို ၀တို ့က မီမုန္းပါဘူးကြယ္၊ ၀တို ့ၿပည္ကီးလို အီတူတူ ခ်စ္လယ္၊
  နီတို ့ ဒီဗီမာၿပည္ကိုေလ၊ ၀တို ့ တီအားခ်စ္လယ္၊ ၀ၿပည္၀ရြာလိုလည္း
  တီေဘာထားလယ္၊ နီတို ့ ၀တို ့ကို မီမုန္းပါနဲ ့ကြယ္၊ ၀ ေတာင္းပန္လယ္ေလ၊
  နီတို ့ ဖြက္ရွီးပံုလည္း ဘာမွမီလုပ္နဲ ့၊ အီလုပ္ရႈပ္တယ္၊ ဦးတိမ္းခ်ိန္က
  တမီတ ခ်က္လုပ္၊ ဦးရႊီမန္းက ဒုတမီတ လုပ္၊ ရန္ေတြဘာေတြ မၿဖစ္ေခ်နဲ ့၊
  ေဒၚစုကို အီတိုက္အီခံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေပးလိုက္ေလ၊ ဖြက္ရွီးပံုေတြ ဘာေတြ
  ဘာလုပ္မီလဲကြယ္၊ အီတီအိကို အီရပ္ဖက္၀န္ကီးအဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ ေပးလိုက္၊
  ၀ ေခ်တနာနဲ ့ေၿပာလယ္၊ နီတို ့ေတြ အားကီးစီကားမ်ားေနလယ္၊
  ထီမင္း မ်ားမ်ားခ်ား၊ စီကားမ်ားမ်ား မိေၿပာနဲ ့၊ ခ်ီးပြားေရးလုပ္ေလကြယ္၊
  နီတို ့ဗီမာၿပည္နဲ ့ ၀တို ့ၿပည္ကီး စာခ်ဳပ္ရွိလယ္ေလ၊ မီဟာဗ်ဴဟာ ခ်ီးပြားေရး
  လုပ္ႀကမယ္လို ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လယ္၊ တၿခားပီတူမွ အခ်င္မီေၿပဘူးေလ၊ ၀တို ့နဲ ့
  မီဟာဗ်ဴဟာခ်ဳပ္လယ္ေနာ္၊ ၀တို ့မီႀကိဳက္ရင္ ပီတူမွ တမီတ မီလုပ္ရဘူး၊
  နီတို ့ရီခိုင္ၿပည္ကိုႀကည့္ေလ၊ ၀တို ့ခ်ီးပြားေရးလုပ္လယ္၊ ဘီကလားေဒ့က
  မေက်နပ္ဘူး၊ တီအား ၿပတီနာရွာလယ္၊ ကိစၥမခ်ိဘူး၊ ပီတူမွ မလာေအာင္
  ၀တို ့လုပ္လယ္၊ ကီလား - ဗီမာ ၿပတီနာၿဖစ္လယ္၊ ပီတူလာရဲလဲ၊ ပီတူမွ မလာရဲဘူး၊
  ၀တို ့က တိလယ္၊ ၀တို ့ တိအားငတ္ဖူးလယ္၊ ၀တို ့ၿပည္မွာလည္း ငတ္လယ္၊
  လူတားပါ ခ်ားရလယ္၊ ပီတူမွ ၀တို ့ကို မိတိနားဘူး၊ ပီတူမွ ထီမင္းမေကၽြးဘူး၊
  ၀တို ့တီအားခံရလယ္၊ အခု ကီဗာကီးကို ၀တို ့ ခ်ီးပြားေရးလုပ္လယ္၊ ပီတူကိုမွ
  ၀တို ့ မတီနားႏိုင္ဘူး၊ ၀တို ့ ငတ္ဖူးလယ္၊ ေသဖူးလယ္၊ အားကီးနားလည္လယ္၊
  ရီခိုင္ၿပည္ဟာ ၀တို ့ မီဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္၊ ပီတူမွ ခ်ီးပြားေရး လာမီလုပ္ေခ်နဲ ့၊
  နီတို ့ ဦးတန္းေရႊနဲ ့ တမီတကီး အီတူတူသြားလယ္၊ တီေဘာတူလယ္၊
  ဦးတန္းေရႊကို ေနပီေတာ္ကီး ေဆာက္ေပးလယ္၊ ရီခိုင္ၿပည္ကို ၀တို ့ ခ်ီးပြားေရး
  လုပ္မယ္၊ ကီဗာကီးကို ၀တို ့ မေႀကာက္ဖူးလယ္”

  “ဒါဆို ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ ဘာေႀကာက္လဲ”

  “၀မီေၿပာခ်င္ဘူး”

  “က်ဳပ္သိပါတယ္ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးရယ္၊ သိၿပီးသားပါ”
  အာ၊ မကီး နီဘာတိလဲ၊ တီကယ္ေၿပာလာလား”

  “တကယ္ေၿပာတာေပါ့၊ က်ဳပ္တို ့ဆီမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတာ ေႀကာက္တယ္
  မို ့လား၊ ေပါက္ေဖာ္ႀကီးတို ့ဆီ ဒီမိုကေရစီကူးစက္မွာ ေႀကာက္တယ္ေလ”

  “၀မီေၿပာရဲဘူး၊ အီၿပန္ဖို ့ခက္မယ္၊ ၀စီကားသင္လာ အဲဒါမီသင္ခ်င္ဘူး၊
  မီဂလာပါမကီးေရ၊ ၀ၿပန္မယ္”

  မကီး = မာန္ႀကီး

  မာန္ (ေတာင္လံုးၿပန္)

  (POPULAR News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၄၆ မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...