Saturday, October 19, 2013

ၿမန္မာျပည္သားမ်ား တ႐ုတ္ျပည္ လူသားေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရိွျခင္း


၁၉၉၅ ဝန္းက်င္ေလာက္မွစကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူသားမ်ားအတြင္း ကလီစာမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ၊ အဆုပ္၊ ႏွလံုး၊ မ်က္ၾကည္လြာမ်ား (cornears) အေတာ္ႀကီးပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အစားထိုး ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသည္ ။
တ႐ုတ္ျပည္၏ ဒုတိယ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဟြန္ခ်ီဖူက ႏွစ္ ကာလ ေတာ္ေတာ္ၾကာစမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ လံုးလံုးစိတ္ခ်ရေသာ အေျခေနသို႔ ေရာက္ ရိွေအာင္ျမင္သြားၿပီဟု ရွန္ဟိုင္းေဆးရံုအုပ္ႀကီးမွ ၂ဝ၁၂ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမီနာတခုတြင္
အတိလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူသားကလီစာမ်ား အစားထိုးကုသရန္ေငြေၾကးျပည့္စံုၿပီး
ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာသည္မွာ လူနာဦးေရ တႏွစ္လ်င္ တသန္းခြဲ နီးပါးမွ်ျဖစ္လာေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူသားကလီစာမ်ား အျမန္ရရိွရန္ တ႐ုတ္ျပည္ တနံတလ်ားတြင္ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား တိုးပြားလာေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ တ႐ုတ္ျပည္အတြင္း လူေမွာင္ခိုးကူးသန္းသည္ကို ႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ႀကီးမားေသာျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေသဒဏ္ထိ ခ်မွတ္ရန္
ၿပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သားအခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး
ဖက္သို႔ ဦးမလွည့္ေတာ့ဘဲ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ နယ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမ ၻာဒီးယားတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာရေတာ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ တခုအား အေရာင္းဝယ္လုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅ဝဝ မွ ၅၅ဝဝ ထိေစ်းေပါက္ေၾကာင္း (Xinhua News Agency) ဆင္ဟြာ သတင္းက တရားဝင္တင္ျပသြားရာ မတ္လ ၂၅ ရက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ သတင္းစာက လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းသားမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူသား ႏွလံုးသားတခုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝဝဝ ထိ ေပါက္ၿပီး၊ မ်က္ၾကည္လႊာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဝဝဝ မွ ၆ဝဝဝ ထိ ေစ်းရၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ အဆုတ္ အတြက္ ေဒၚလာ ၂ဝဝဝဝ ထိေပါက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ အသက္ ၃ဝ ေအာက္ရိွေသာ လူေပ်ာက္မႈျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲစခန္းႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားထားေသာ အမႈေပါင္း ၃၆၂ဝ ခန္႔ရိွၿပီဟု ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဌာနတခုက လက္သိပ္ထိုး ေျပာဆိုထားသည္။လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျမန္မာအစိုးရသတင္းစာမ်ားက ၂ဝ၁၁ ခုမွ စတင္ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ေပးအပ္မႈ တာဝန္ခံရမႈမ်ားသည္ တိတိက်က် မရိွ ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

ၿမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ က်ားေၾကာက္လို႕ ရွင္ႀကီးကိုး ရွင္ၾကီးက်ားထက္ဆိုးေသာ အၿဖစ္မ်ားမွာ မိမိ၏မိသားစုမွ တဦးဦးေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း သြားေရာက္တိုင္ၾကားလွ်င္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုပင္ ေၾကာက္ရြံ႔ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာဆိုေမးျမန္းေနေသာ ရဲစခန္းမ်ားမွ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ စ႐ိုက္က ပိုၿပီး ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနသည့္အျပင္ အဆိုပါ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ အပူေသာကမ်ားအၾကားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထပ္မံ ပိုက္ဆံမ်ားေပးေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္၊ လံုျခံဳေရးအျမင္ႏွင့္ ဥပေဒ အကာကြယ္ အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ျပည္မွ လူသားအညႊန္႕ အဖူးေလးမ်ားသည္ ကလီစာထုတ္ခံရေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပံုစံမ်ဳိးစံု အေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ေရာက္ရိွကာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခံရေသာ ဘဝသို႔ ေန႕စဥ္သက္ဆင္းေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း….. ။

Credit by ေန႔သစ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...