Thursday, October 31, 2013

နာမည္မွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ေရးဆီသုိ႔

Kyaw Ba Thit
နာမည္ အေရးႀကီးသည္။
အထူးသျဖင့္ ကုိယ့္နာမည္ေႀကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား မျပဳန္းတီးေစဖုိ႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးလွသည္။ ကုိယ့္နာမည္ကုိယ္ မွည့္ခ်င္သလုိ မွည့္လုိ႔ရသည္ မွန္ေသာ္လည္း ေဘးဘီေလာက ကုိ အားနာရမည္။


အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ လုံျခဳံေရးယူထားရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား မိမိနာမည္ေႀကာင့္ တာ၀န္မ်ားစြာ မပိေစဖုိ႔ သတိထားရမည္။

ဥပမာ… ေဇာ္ေဇာ္ေမာင္ ဆုိတဲ့ နာမည္မ်ိဳး ဆုိႀကပါစုိ႔။ ဇကြဲေနာက္မွာ ရွိသမွ် သေ၀ထုိး၊ ေရးခ်၊ အသတ္မ်ားကုိ ဘုံးေပါလေအာ သုံးႏႈန္းထားရုံးမက ယင္းမထူးျခားေသာစကားလုံးကုိပင္ ေဘးတုိက္ႏွစ္လုံးပူးျပီးသကာလ ေရွ႕က တပ္ထားလုိက္ေသး၏။

ယင္းအတြက္ ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ေရးလွ်င္ ေက်ာက္တံျခစ္ခ်ိန္ ႏွစ္ဆ၊ ဗလာစာအုပ္မွာ ေႀကာက္ကုတ္သလုိ ကုတ္မည္ဆုိပါက မင္ႏွင့္ ဗလာစာရြက္ (space) ႏွစ္ဆ ကုန္မည္။ ကြန္ျပဴတာထဲ ထည့္ရုိက္မည္ဆုိပါကလည္း လက္ကြက္ႏွိပ္ရမည့္အခ်ိန္၊ စာလုံးအတြက္ ေမာ္နီတာ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ယူမည့္ေနရာပမာဏစသည့္အားေလွ်ာ္စြာ လွ်ပ္စစ္အင္နာဂ်ီ ပုိမုိ အသုံးျပဳရမည္။

ယင္းကလုိ မဆင္မျခင္နာမည္မ်ားေႀကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ တြက္ထုတ္လုိက္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးစားရိတ္မ်ား အဆမ်ားစြာ ျမင့္တက္လာရေတာ့သည္။

နဗန..ဆုိေသာ နာမည္မ်ိဳးကား အထက္ပါ နာမည္မ်ိဳးထက္စာလွ်င္ ေကာင္းသည္ဟု ဆုိရမည္။ သရႏွင့္ အသတ္မ်ားကုိ ေခၽြေခၽြတာတာသုံးစြဲ ထားသည္ကုိ ႀကည့္ပါေလ။ ထုိ႔အတြက္ စာလုံးေပါင္းရာမွာေရာ ေခၚဆုိရာမွာပါ အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္းသက္သာလွသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗထက္ျခိဳက္ေဘးမွာ နငယ္ႏွစ္လုံး ရပ္ေနျခင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေပၚလစီႏွင့္ မကုိက္ညီ။ ဗေလးတစ္လုံးကုိ နငယ္ႏွစ္လုံး ေဘးက ရပ္ျပီး လုံျခဳံေရးယူထားစရာမလုိ။ ပုိကုိပုိသည္ဟု ယူရဆမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ဦးေသာဘဏကုိ စာလုံးႏွင့္ေနရာ ေခၽြတာေသာအားျဖင့္ ဦးေသဘန၊ ဥသဘနစသည္ ေျပာင္းသင့္သည္။ (နငယ္ႏွင့္ ဏႀကီး ဘာမ်ား ထူးမည္နည္း၊) ထုိထက္ရွည္ေသာ ကုိယ္ေတာ္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ၀စတလကရ (သုိ႔) ၀ထကလသ စသည္မ်ိဳး ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသင့္သည္။

မိမိနာမည္ကုိ ႏွစ္လုံးဆင့္မယ္ဆုိ ဆင့္လုိ႔ရေသာ သူမ်ားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေအာင္ အလွ်ားလုိက္မေရးဘဲ ဗာတီကယ္အတုိင္း ထပ္ထားသင့္သည္။

ဥပမာ… စန္ဒီဟု မေရးဘဲ စႏၵီ..ဟု ေရးသင့္သည္။ အကၡရာတစ္လုံးစာ စကၠဴေနရာ သက္သာသြားသည္ မဟုတ္တုံေလာ။

ယခုအခ်ိန္ကား ယခင္ယူနီေဖာင္းမတူေသာအစုိးရလက္ထက္က သစ္ေတာမ်ားအားလုံးကုိ “ႀကိဳက္သေလာက္ ခုတ္၊ က်သေလာက္ရွင္း” သေဘာျဖင့္ လွန္ေပးထားခဲ့ျခင္း၊ ေျမႀကီးထဲက စြမ္းအင္မ်ားအားလည္း “ႀကိဳက္သေလာက္ စုပ္၊ စုပ္သေလာက္ေရာင္း” ဆုိျပီး ေမွာက္ေပးထားခဲ့ျခင္း... တုိ႔ေႀကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကား ေမွာက္ခုံပက္လက္ က်န္ရစ္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ေႀကာင့္ အဘက္ဘက္က ျပန္လည္ ထူူေထာင္ေနရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အခုမွ ျပန္စုိက္ဖုိ႔ ျပင္ေနရေသာ သစ္မ်ား၊ ၀ါးမ်ား၊ စြမ္းအင္မ်ားကုိ နလန္ထူေစခ်င္သည္ဆုိပါက (မထူေစခ်င္ဘူးဆုိလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔ သေဘာပါပဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေတာ့ ဂုိေထာင္ထဲမွာ ရိကၡာေတြ ရွိေသးတယ္။) ကုိယ့္နာမည္ကုိ သရအနည္းဆုံး၊ ဗ်ည္းအနည္းဆုံး၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အကၡရာမ်ားပင္ မသုံးဘဲ ေခၚတြင္အသုံးျပဳႀကပါရန္ မိဘျပည္သူမ်ားအား အသိေပးတုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။
.......................
ကဘသ
(ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာသုိ႔ ပုိ႔ရန္ ေဆာင္းပါး….)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...