Friday, October 18, 2013

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ၂၅ ႏွစ္ေၿမာက္ ေငြရတုအခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာတမ္း. ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ တိုက္ေဖၚ၊တိုက္ဖက္အားလံုးကို မဂၤလာပါ ဟုႏွဳတ္ခြန္း

ဆက္သအပ္ပါတယ္။
မိတ္ဆက္
က်ေနာ့္အမည္ သန္း၀င္းပါ ၈၈ မွာ ( ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ) ေက်ာင္းသားတဦးၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးၿဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၁၉၈၈ မတ္လ ၁၅  ရက္မွစတင္၍တိုက္ပြဲ
၀င္ခဲ့ပါတယ္ ၊၈၈ ကာလမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ကိုတည္ေထာင္ခဲ့
ၿပီး ဦးေဆာင္သူတဦးၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္၊နယ္စပ္တြင္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ( ABSDF )
စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ ပထမဆံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္၊
လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
( DAB )တပ္ေပါင္းစု မွာ ပထမဆံုး တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီးတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ ၊ယခု အေမရိကန္နိဳင္ငံ ဖေလာ္ရီဒါၿပည္နယ္တြင္ေနထိုင္လွ်က္ မိမိစြမ္းနိဳင္သ၍
ဆက္လက္တိုက္ပြဲလွ်က္ရိွပါတယ္ ။

စာဒါန္းပို႔ရၿခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္
အစဥ္အလာၾကီးမားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ တခုလံုးရဲ့အနာဂါတ္အတြက္ က်ေနာ္ၿဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ
အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ယွဥ္၍ က်ေနာ္၏အေတြးအေခၚ ၊အယူအဆကို ဤ ေငြရတုသဘင္အခမ္းအနားတြင္
အၾကံေပးတင္ၿပလိုေသာဆႏၵၿဖင့္ ဤစာတမ္းကိုေရးသားအပ္ပါသည္ ။
၈၈ မ်ိဳးဆက္၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ..။
ဤမ်ိဳးဆက္သည္ ၁၉၂၀ မွစတင္၍ အစဥ္အဆက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာခြပ္ေဒါင္းသမိုင္းကို ပခံုးေၿပာင္း
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္သည္၊အလြန္ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားသလို၊တိုင္းၿပည္အနာဂါတ္
အတြက္ အလြန္တာ၀န္ၾကီးေသာမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္သည္ဟုက်ေနာ္ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္
တုိင္းၿပည္အနာဂါတ္အတြက္ေရာ၊ ဤမ်ိဳးဆက္၏အနာဂါတ္အတြက္ ၿပဳၿပင္ ၊လုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို အၾကံေပးတင္ၿပလိုပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္၏ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္..
အားသာခ်က္
ဤမ်ိဳးဆက္သည္ မိမိတိုင္းၿပည္ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဘ၀ ၊အသက္မ်ားစြာကို အရင္အႏွီးေပးခဲ့ဆံုးေသာ
မ်ိဳးဆက္ၿဖစ္သလို ၊ၿပည္သူလူထုတခုလံုး၏ ေလးစားအသိမွတ္ၿပဳ ေထာက္ခံ၊အားကိုးၿခင္းကိုခံရေသာ မ်ိဳးဆက္
ၿဖစ္သည္ ။
အားနည္းခ်က္..။
ဤမ်ိဳးဆက္ သည္ အစဥ္အလာၾကီးမား ၊ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားခဲ့ေသာ္လည္း၊က်ေနာ္အပါအ၀င္ ဤမ်ိဳးဆက္ၿဖင့္
လွဳပ္ရွားေနသူမ်ားသည္..
၁ ။ က်ယ္ၿပန္႔လွေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို စံနစ္တက် မစုစည္းနိဳင္ၿခင္း..။
၂ ။ မိမိလက္သင့္ရာ အုပ္စု ၊ဂိုဏ္းဂဏ မ်ားၿဖင့္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿခင္း၊
၃ ။ တဦးႏွင့္တဦး ၊တစုႏွင့္တစု ဆက္ဆံေရးတြင္ အၿပန္အလွန္ေလးစားမွဳ အားနည္းၿခင္း.။
၄ ။ၿပႆနာတခုကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေၿဖရွာတဲ့နည္းလမ္းကို
    လုပ္ေဆာင္က်င့္ၾကံမွဳ နည္းပါးမွဳေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ဘဲၿပႆနာမ်ားၾကီးထြားလာၿပီး
    သံသယမ်ားစြာၿဖင့္ ၊ညီညြတ္ေရးကိုထိခိုက္လာၿခင္း ။
၅ ။အရင္းအႏွီးၿပဳခဲ့ၿခင္း အတူူတူ မ်ိဳးဆက္ခ်င္း တန္းတူသေဘာမထားဘဲ ၊အၿပန္အလွန္ေဖးမကူညီမွဳ
     အားနည္းၿခင္း ။
   အထက္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဤမ်ိဳးဆက္သည္ ၊ၿပည္သူလူထုယံုၾကည္မွဳအားနည္းလာၿခင္း၊
 အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မွဳအားနည္းလာၿခင္း ၊မ်ိဳးဆက္အနာဂါတ္အတြက္ နိဳင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စံုညီစြာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မခ်နိဳင္ၿခင္းတို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္ ၊
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိမ်ိဳးဆက္အနာဂါတ္သည္ မေရရာ၊မေသခ်ာတဲ့လမ္းကို ၾကံဳသလိုသြားေနရသည္ ဟု
က်ေနာ္ၿမင္ပါသည္ ၊ဒီလိုသာလုပ္ေဆာင္ေနၾကလွ်င္ မိမိတို႕မ်ိဳးဆက္အတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္နိဳင္သည္
ဟု က်ေနာ္ယူဆပါသည္ ၊ဤေငြရတုအခမ္းအနားမွ အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို ၿပဳၿပင္နိဳင္ေသာ
အေၿဖတခုထြက္လာလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ပါသည္ ။


၈၈မိ်ဳးဆက္ အနာဂါတ္အတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား..။
၁ ။ၿပန္႕က်ဲေနေသာ  ၿပည္တြင္း၊ၿပည္ပ ၊နယ္စပ္ ရိွမိမိတို႔မိ်ဳးဆက္မ်ားကို အၿမန္ဆံုးခိုင္မာစြာ
    ၿပန္လည္စုစည္းရန္လိုအပ္ၿခင္း ။
    ၿပန္လည္စုစည္းေသာအခါ ၊အခ်င္းခ်င္းအၿပန္အလွန္ေလးစားၿခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းတန္းတူ
    သေဘာထားဆက္ဆံရန္လိုအပ္ၿခင္း ၊ၿပႆနာကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေၿဖရွင္းနည္းၿဖင့္
    အေၿဖရွာရန္လိုအပ္ၿခင္း ၊လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုခြဲေ၀လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿခင္း၊စသည့္
    ယဥ္ေက်းမွဳမ်ိဳးကိုေၿပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္အထူးလိုအပ္လွပါတယ္၊ဒါမွက်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့
    စုစည္းညီညြတ္မွဳကိုရရိွမွာၿဖစ္ပါတယ္။ညီညြတ္မွဳမရိွလွ်င္ ဘယ္အရာကိုမွ အင္အားၾကီး
   မားစြာေရွ့ဆက္မသြာနိဳင္ပါ ။

၂ ။ဤမ်ိဳးဆက္သည္ မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၎၊ တာ၀န္အရ၎၊တိုင္းၿပည္၏အနာဂါတ္
    အတြက္  ( က ) လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို စံႏွစ္တက်ေမြးထုတ္ေပးရမည္၊ဒီတာ၀န္ကိုလုပ္ေဆာင္နိဳင္မွ
  မိမိတို႔တိုင္းၿပည္ အနာဂါတ္ေသခ်ာမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။
  (ခ) နိဳင္ငံတနိဳင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ၿဖင့္ နိဳင္ငံသစ္တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူ လူပုဂၢိဳလ္ တဦး
      တေယာက္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ် ဒီမိုကေရစီကိုအာမခံခ်က္မေပးနိုင္ပါ ၊တခုတည္းေသာအာမခံ
      ခ်က္ေပးနိဳင္သည္မွာ တိုင္းၿပည္ရိွ အင္စတီးက်ဴးရွင္း လို႔ေခၚတဲ့ အလႊာအသီးသီး ရိွလူမွဳဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
      မွဳရိွမွာသာလွ်င္ မည္သူကမွ်ေနာက္ၿပန္လွည့္လို႔မရနိဳင္ေတာ့သလို ၊ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံသစ္ကိုအာမခံခ်က္ေပး
      နိဳင္မည္ၿဖစ္ပါသည္ ၊ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ မ်ိဳးဆက္အေနၿဖင့္  ဒီအလႊာအသီးသီးလူမွဳဘ၀တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳကို
      တတ္နိဳင္သေလာက္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ ၊အထက္ပါတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို မိမိမ်ိဳးဆက္က
      တာ၀န္ယူ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္နိဳင္ခဲ့လွ်င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၏သမိုင္းအနာဂါတ္သည္ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားစြာၿဖင့္
     ထာ၀ရေတာက္ေၿပာင္လွပေနမည္မွာမလြဲပါ ၊ထို႔ေၾကာင့္ ဒီၾကီးမာတဲ့တာ၀န္ ၂ရပ္ကို စုစည္းစြာၿဖင့္ထမ္းေဆာင္
    လုပ္ကိုင္နိဳင္ေအာင္ၾကိဳးစားေပးၾကပါရန္ အၾကံေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။
၃  ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သည္ မိမိမ်ိဳးဆက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အမဲစက္မစြန္းထင္ဘဲ သမိုင္းမွာ လွပစြာၿဖင့္
       တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ လုပ္ကိုင္ရမည္မွာ အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္
      ၿဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါသည္ ၊၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ တိုင္းၿပည္ကိုအေၿပာင္းအလဲ
      ၿဖစ္ေစခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပံုၾကီးၿဖစ္သည္၊ ကမၻာေရာ ၊ၿမန္မာတြင္ပါ အင္မတန္အရိွန္အ၀ါၾကီး
     ေသာ အေရးေတာပံုၾကီးၿဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္ထင္ပါသည္ ၊ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေရးေတာ္ပံုၾကီး၏
     ဂုဏ္သိကၡာကိုထိမ္းသိမ္းရန္က်ေနာ္တို႔မွာ အဓိကတာ၀န္ရိွသည့္အၿပင္ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္
    အၿဖစ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု က်ေနာ္ယူဆပါသည္ ၊ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနၿဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္
    အမည္ၿဖင့္ ပါတီ ေထာင္ၿခင္းကို က်ေနာ္လံုး၀လက္မခံပါ ..၊၈၈မ်ိဳးဆက္ ထဲမွမိမိဆႏၵ အေလွ်ာက္
    တၿခားအမည္ၿဖင့္ ပါတီေထာင္ၿခင္းကိုေတာ့ေထာက္ခံပါသည္ ၊မိမိအေနၿဖင့္ဤမိ်ဳးဆက္ကို
   အေရာင္စြန္းထင္းမခံနိဳင္ပါ ၊က်ေနာ္အေနၿဖင့္ ပါတီနိဳင္ငံေရးထက္ဤမိ်ုဳးဆက္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္
   ေရွာက္ဖို႔ကိုသာ ပို၍အားသန္ပါသည္ ၊က်ေနာ့္ဆႏၵလို အမ်ားၾကီးရိွလိမ့္မည္ဟုက်ေနာ္ယံုၾကည္ပါသည္။
   ထို႔ေၾကာင့္ ဤေငြရတုအခမ္းအနားမွတဆင့္ မ်ိဳးဆက္၏ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာသမိုင္းကို မည္သို႔စနစ္တက်
  ထိမ္းသိမ္းၾကမည္ကို ၀ိုင္၀န္းစဥ္းစားအေၿဖရွာေပးၾကပါရန္ တင္ၿပအပ္ပါသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ ၿပႆနာမ်ားႏွင့္ သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား..။
ဤ မ်ိဳးဆက္သည္ အလြန္အရိွန္အ၀ါၾကီးသလို ၊တဖက္မွာ အလြန္အႏၱရယ္ၾကီးေသာၿပႆနာ
ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္ ၊အရာရာကိုသတိႏွင့္ယွဥ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္၊
က်ေနာ့္အၿမင္အရ  အဓိကၿပႆနာမွာ ၂၀၂၀/၂၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေပၚထြက္လာမဲ့အစိုးရ
ဟာမည္သူၿဖစ္မလဲ ၊ ဒီတိုင္းၿပည္ကိုအာဏာရွင္အေငြ႕အသက္မရိွေအာင္ မည္သူကထိမ္း
သိမ္း ကာကြယ္မလဲ ဆိုတဲ့ ၿပႆနာဘဲၿဖစ္ပါတယ္ ၊က်ေနာ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကၿဖင့္ ၂၀၂၀/ ၂၅
မွာ  အာဏာရွင္အေငြ႕အသက္ကင္းစင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကိုအေၿခခံေသာ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္
ၿပ႒ာန္းခြင့္ရိွေသာ စစ္မွန္ေသာဖယ္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုကိုိ တည္ေဆာက္နိဳင္ေသာ အစိုးရ တရပ္
ေပၚေပါက္လာရန္ ဤ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖၚမွသာ စစ္မွန္မည္ဟု
က်ေနာ္ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ထားပါတယ္ ၊ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္သည္ အနာဂါတ္ တိုင္းၿပည္ကို
ဦးေဆာင္နိဳင္ေသာမိ်ဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္နိဳင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ ၾကိဳတင္စံနစ္တက်ၿပင္ဆင္
ရေတာ့မည္ၿဖစ္သည္၊ အင္စတီးက်ဳးရွင္းမ်ားကိုလည္းၿမင့္မားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္၍ သူတို႕ေတြ
ရဲ့ေထာက္ခံမွဳ ကိုရယူထားဖို႔လိုအပ္ေနၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ၊ဒီလုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္ဖို႔ ၿပည္တြင္း-ၿပည္ပ ဟန္
ခ်က္ညီညီလုပ္ေဆာင္ရန္မွာအေရးၾကီးလွပါတယ္ ၊ဤမ်ိဳးဆက္သည္ယခုအခ်ိန္ ထိထိုအလုပ္ေတြကို
လုပ္ေဆာင္နိဳင္ၿခင္းမရိွေသးဘူးဆိုတာကို ၀န္ခံၾကရမွာဘဲၿဖစ္ပါတယ္ ၊ မိမိတို႔မလုပ္နိဳင္ေသာ္ၿငား
တဖက္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စံႏွစ္ကို သက္ဆိုးရွည္လိုသူမ်ားသည္နိဳင္ငံတကာရိွ NGO မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍
ေနာင္အနာဂါတ္မွာ တိုင္းၿပည္၏အာဏာကို ေနာက္ကြယ္မွထိမ္းခ်ဳပ္နိဳင္ရန္ မိမိမ်ိဳးဆက္မွ မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုသာ
အဓိကထားၿပီးတိုင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္မရိွတဲ့ ပညာတတ္ဆိုသူမ်ားကို အသံုးခ်၍အင္အားစုၾကီးတရပ္ကိုလြန္ခဲ့ေသာ
ၽႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက ပင္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္ ထိုမွတဆင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုလည္း အရိွန္အဟုန္
ၾကီးမားစြာ စံနစ္တက်တည္ေဆာက္ေနသည္ကို အားလံုးအသိပင္ၿဖစ္ပါတယ္ ၊သူတို႔သည္ ေနာင္အနာဂါတ္မွာ
မိမိတို႔မ်ိုဳးဆက္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ၾကိဳတင္တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ ၊ထိုေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မိမိတို႔မ်ိဳးဆက္
အတြက္အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ၊အႏၱရယ္အၾကီးဆံုးေသာ အင္အားစုၿဖစ္လာလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သတိၿပဳဖို႔လိုပါလိမ့္
မယ္ ၊ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ မိမိမ်ိဳးဆက္အား အင္အားနည္းေအာင္ ၊ညီညြတ္မွဳမရိွေအာင္ အတြင္းစည္းမွ၀င္၍
နည္းလမ္းေပါင္းစံုၿဖင့္လုပ္ေဆာင္မည္ကိုအထူးသတိၿပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ သူတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ၿမင္ေရး
အတြက္လုပ္ေဆာင္ၿခင္းကို အၿပစ္ေၿပာစရာမလိုအပ္ပါ ၊က်ေနာ္တို႔မွ မည္သို႔ကာကြယ္မည္၊ဘာေတြလုပ္ေဆာင္
မည္ဆိုသည္ကသာအေရးၾကီးပါသည္၊ဤအားၿပိဳင္မွဳတြင္မိမိတို႔ည့ံလွ်င္ အရွံဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္မွာမုခ်မလြဲပါ ။
အထူးသတိၿပဳသင့္ပါသည္ ၊ေနာက္တခုအၾကံၿပဳလိုသည္မွာ မိမိတို႔မိ်ဳးဆက္သည္ NGO မ်ားကိုအထူးသတိၿပဳ
ရန္လိုအပ္ပါသည္ ၊NGO မ်ားမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားကိုမယူရ ဟုကြ်န္ပ္မဆိုလိုပါ ၊ယူသင့္သည္မ်ားကို
ယူရမည္ၿဖစ္သည္ ၊တိုင္းၿပည္အေရးလုပ္ရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္သည္ကိုက်ေနာ္နားလည္ပါသည္ ၊ၾသဇာလႊမ္းမိုး
မွဳ မခံဖို႔ႏွင့္အသံုးခ်ခံမၿဖစ္ဖို႔ကိုသာ ဆိုလိုပါသည္။ ကမၻာ့မွာတိုင္းၿပည္တခုအေၿပာင္းအလဲကာလမွာ NGO မ်ား
ဟာ မိမိတို႔ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ ၊အသံုးခ်ဖို႔အတြက္နည္းလမ္းေပါင္းစံုၿဖင့္ စုၿပံဳ၀င္ေရာက္လာၾကၿပီးနည္းပရိယယ္ၾကြယ္
၀စြာၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္ သူတို႔ရဲ့လုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္းသံသယေတြ
ၾကီးထြားလာၾကၿပီး ၊အခ်င္းခ်င္းနားလည္မွဳလြဲမွားၿခင္းမ်ားကိုရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး ေနာက္ဆံုး က်ဆံုးၿခင္းၿဖင့္ အာဏာရွင္
ေမြးထားတဲ့ လက္သစ္မ်ားကသာ အာဏာကိုၿပန္လည္သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရတဲံ့ သာဓကေတြကိုမိမိတိုင္းၿပည္မွာမၿဖစ္
ေအာင္သတိရိွရိွ မိ်ဳးဆက္မ်ားအားလံုး၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ အၾကံေပးတင္ၿပအပ္ပါတယ္ ။
နိဂံုး
 ၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ မည္သူတဦးတေယာက္မွဦးေဆာင္ၿပီးေပၚေပါက္လာခဲ့ၿခင္းမဟုတ္ပါ ၊
၈၈ မ်ိဳးဆက္သည္လည္းဤသို႕ပင္ၿဖစ္သည္ ၊တဦးခ်င္းကိုယ္ပိုင္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ၿဖင့္ တူညီေသာလမ္းေပၚ
တြင္လက္တြဲ၍အရင္းအႏီွးၿပဳတိုက္ပြဲ၀င္ မွဳမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာအေရးေတာ္ပံုၾကီးၿဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင့္
မိမိတို႔၏မ်ိဳးဆက္အင္အားကို ညီညြတ္မွဳၿဖင့္တည္ေဆာက္၍ ဤေငြရတုအခမ္းအနားမွသည္ တိုင္းၿပည္
အနာဂါတ္၊မ်ိဳးဆက္အနာဂါတ္အတြက္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်နိဳင္ေသာ အားလံုးပါ၀င္သည့္ မ်ိဳးဆက္ညီလာခံ
ၾကီးတရပ္က်င္းပနိဳင္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းၾက၍ ၈၈မ်ိဳးဆက္သည္ ၿမန္မာၿပည္တည္ရိွေနသ၍ အစဥ္
ထာ၀ရဂုဏ္ေရာင္ေတာက္ေၿပာင္ေသာမ်ိဳးဆက္ၿဖစ္ ေအာင္တည္ေဆာက္ၾကိဳးစားၾကပါစို႔ ဟုဆႏၵၿပဳ
၍ ဤ၂၅ ႏွစ္ေၿမာက္ေငြရတုအခမ္းအနားကိုၾကိဳဆို ဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား...။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ ထာ၀ရတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရမည္..။
 (သန္း၀င္း )
၈၈ မိ်ဳးဆက္
ဖေလာ္ရီဒါၿပည္နယ္
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္းစု

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...