Thursday, July 4, 2013

လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းႏွင့္ အထူး အေလးထားျခင္းၾကား၀ယ္ .....


ေအာင္ျမင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားတြင္-

(၁) မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မွဳ ရွိျခင္း။
(၂) ျပည့္စံုေသာ ဦးစီးအဖဲြ႔ရွိျခင္း။
(၃) ညီညြတ္ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရွိျခင္း ဟူ၍ အဂၤါ ၃ ပါး ရွိပါသည္။

မေအာင္ျမင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားတြင္-

(၁) မွားယြင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဳ။
(၂) ညံ့ဖ်င္းေသာ ဦးစီးအဖဲြ႔။
(၃) ယံုၾကည္မွဳအားနည္းေသာ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ဟူ၍ အဂၤါ ၃ ပါးလည္း ရွိပါသည္။

လူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းဟူေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ၿပိဳကဲြရန္... သုိ႔မဟုတ္ က်ရွဳံးရန္ အေျခခံ အေၾကာင္းတစ္ရားျဖစ္ပါသည္။

လူတုိ႔တြင္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး ဟူေသာ သာမန္သေဘာသဘာ၀၊ ထုိ႔ထက္ ပုိ၍ တုိးတက္ျပည့္စံုလုိေသာ တစ္ဆင့္ျမင့္ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္ျခယ္လွယ္လုိျခင္းဟူေသာ အဆင့္ျမင့္ သေဘာသဘာ၀တုိ႔ ရွိပါသည္။

လူတုိ႔သည္ မိမိကၽြမ္း၀င္မွဳ မရွိေသာ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀မ်ားအား ေလ့လာမွတ္သားတတ္ပါသည္။

ထုိမွ အနည္းငယ္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာ္ စူးစမ္း တီထြင္တတ္ၾကပါသည္။

ထုိထက္ပုိခဲ့ေသာ္ ကုိယ္တုိင္၀င္ေရာက္၍ စီမံခန္႔ခဲြတတ္ၾကပါသည္။

စီမံခြင့္ မရလွ်င္လည္း စီမံေနသူအား အတုိက္အခံျပဳျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လာတတ္ၾကပါသည္။

ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ျခင္းႏွင့္ စူစမ္းတီထြင္ႏုိင္ျခင္း အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းဟူေသာ သေဘာသဘာ၀အား အလြန္ပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္ပါသည္။

ထုိအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ေကာင္းစြာ အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အား ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ အသံုးခ်တတ္ရန္ႏွင့္ ေနရာေပးတတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ထုိ႔အတူ ထုိသူမ်ားသည္ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသူမ်ားသည္ အထက္သုိ႔ လွန္ၾကည့္ႏုိင္ျခင္း၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြတတ္ျခင္း၊ အမွားမ်ားကုိ ေထာက္ျပတတ္ျခင္း၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသာ ကိစၥထက္ ပုိ၍သာလြန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အႀကံျပဳႏုိင္ျခင္း၊ အင္အားစုစည္းႏုိင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ျခင္း၊ တြန္းလွန္ႏိုင္ျခင္း ဟူေသာ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ဆုိရာတြင္ ထုိသူမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ... စီမံခန္႔ခဲြရသူ....၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရသူသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၾကားတြင္ မြန္းက်ပ္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႔ဟူသည္ အမွားကင္းႏုိင္သမွ် ကင္း၍ ျမင့္မားေသာ သေဘာထား၊ အခ်ိန္အခါကုိ တြက္ခ်က္တတ္ျခင္းဟူေသာ ပညာဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္၊ မွန္ကန္စြာ ေနရာခ်ထားျခင္းဟူေသာ စီမံခန္႔ခဲြမွဳ ၊ တည္ၿငိမ္ျပည့္၀ေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ခုိင္မာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္

မိမိ၏ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း လူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ အေလးထား၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ လုိသည္ထက္ ပုိေသာ ေနရာေပးမွဳႏွင့္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း ဟူေသာ အစြန္းေရာက္ျခင္းကုိလည္း ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ဦးခန္းရွိ ပက္လက္ကုလားထုိင္သည္ အဘုိး၏ ေနရာျဖစ္ၿပီး ပံုျပ တရားေတာ္ စာအုပ္ေလးမ်ားသည္ ေျမးကေလးမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ရပါမည္။

ထုိ႔အတူ သင္ျဖဴးဖ်ာ၊ ေရေႏြးကရားႏွင့္ လၻက္ဗူးသည္ အဘြားအတြက္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဟြန္ဒါဆုိင္ကယ္ေလးသည္လည္း သားလူပ်ဳိအတြက္ျဖစ္ရပါမည္။

ၿခံစည္းရုိးကာရန္အတြက္ တုိင္ထမ္းျခင္းႏွင့္ တုိင္စုိက္ျခင္းကုိ အေဖႏွင့္အစ္ကုိက ေဆာင္ရြက္ရသလုိ သားအငယ္သည္ တုိင္စုိက္ရန္ တြင္းတူးေပးရပါမည္။ စုိက္ၿပီးသားတုိင္ေျခရင္းတြင္ ေျမဖုိ႔ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။

အသိတရားႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဆံုးမစကားအား အဘုိးေျပာသည့္အခါ ရုိေသေလးစားစြာ နာခံရန္မွာ သားႏွင့္ေျမးမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လုိက္နာျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္မွာ အေဖ၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ညီမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ ဆံုးမရန္မွာ အစ္ကုိ၏ ၀တၱရားျဖစ္သလုိ မျမင္ကြယ္ရာတြင္လည္း ဆံုးမထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာရန္မွာ ညီမ်ား၏ ၀တၱရား ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ညစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ အဘုိးႏွင့္အေဖရွိရာသုိ႔ အရက္မူး၍ ျပန္လာေသာ သားအား စာနာနားလည္ေပးျခင္းသည္ အမွားကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ က်ဴးလြန္ရန္ႏွင့္ ဂါရ၀တရား ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ အေထာက္အကူျပဳရာ က်သျဖင့္ လက္မခံသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အတူ အရြယ္ေရာက္ေနေသာ သားျဖစ္သူအား အေနအထုိင္ မသပ္ရပ္ဟု ဆုိကာ လက္ပုိက္၍ ႀကိမ္ႏွင့္ ရုိက္ ဆံုးမျခင္းသည္လည္း မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေနအထား တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔၏ အေျခခံ သေဘာသဘာ၀အား လ်စ္လ်ဴျခင္းႏွင့္ အလြန္အက်ဴး အေလးထားျခင္းသည္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုအား ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းေသာ ဦးေဆာင္မွဳ၊ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ ဦးစီးအဖဲြ႔ႏွင့္ ရုိေသေလးစားမွဳရွိၿပီး ညီညြတ္မွ်တေသာ အဖဲြ႔၀င္မ်ား အျဖစ္ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလွ်က္....။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...