Saturday, July 20, 2013

လူ ့အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား ဖမ္းဆီးျခင္း အေပၚ ကန္ ့ကြက္ျခင္း

July 19, 2013 at 7:37am

၁။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၈) ရက္ေန ့တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ အားျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ့ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ဆြီဒင္နိုင္ငံစေတာ့ဟုမ္းျမိဳ ့အေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္ေသာနိုင္ငံသား အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အဖြဲ႕ (Civil Rights Defenders) ကဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ယက္ (Legal Aid Network) ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူလွ်က္ဆားဗီးယားနိုင္ငံ၏ လူ့အခြင့္အေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္စီစဥ္ခဲ့ရာတြင္(ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္) အတြင္း   လူ ့အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူတဦးအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ေရွ႕ေန (၉) ဦး နွင့္ အတူပါ၀င္ခဲ့ သူျဖစ္သည္။


၂။   ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား ဖမ္းဆီးသူ ရဲမ်ားက မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ဖမ္းဆီးသည္ကို မေျပာေၾကာင္း သိရ သည္။ နိုင္ငံသားတဦးအား ရဲက မိမိ၏ ၂၄ နာရီ ခ်ဳပ္ေနွာင္ပိုင္ခြင့္ကိုေက်ာ္လွ်က္ ဖမ္းဆီးမည္ ဆိုပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅(၁) အရ လူဖမ္း၀ါးရမ္းပါရ မည့္အျပင္ က်င့္ထံုးပုဒ္မ (၈၀) အရ ဖမ္းဆီးရသည့္အေၾကာင္း ရင္းကို ေျပာရန္တာ၀န္ရွိသည္။လိုအပ္လွ်င္ ဖမ္၀ါးရမ္းကိုျပရပါမည္။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအားဖမ္းဆီးမႈမွာ ဥပေဒ နွင္ ့ ဆန္ ့က်င္လွ်က္ရွိသည္။ခ်က္ျခင္း ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

၃။ ခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းတစံုတရာျဖင့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုရန္ ရွိမည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ (၇၆) အရ ဖမ္းဆီးထားသူအား ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခြင့္ ရွိ သည္။ သို့မဟုတ္ က်င့္ထံုး ပုဒ္မ (၈၁) အရ ဖမ္းဆီးထားသူကို ေနွာင့္ေနွးျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးေရွ ့သို ့ေခၚေဆာင္သြားရမည္။ ဖမ္း ၀ါးရမ္း အတည္ျပဳသူ ရဲအရာရွိ သို ့မဟုတ္ အျခားသူသည္ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ နွစ္ရပ္ အနက္ တရပ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္အတိအလင္း ေတာင္းဆိုသည္။

၄။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအားဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၉ မတရားတားဆီးကန္ ့ကြက္မႈနွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၀ မတရားခ်ဳပ္ေနွာင္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအားမတရားဖမ္းဆီးသူ မည္သူ ့ကို မဆို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၅။ ၁၉၇၇ ခုနွစ္တြင္ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ခံရသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆန္မႈနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍အနိမ့္ဆံုးစံထားရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကိုးကားလွ်က္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္းေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

         (၁) ဖမ္းဆီးခံရျပီးေနာက္ က်မၼာေရးစစ္ေဆးခြင့္ ရွိရမည္။
         (၂) မိသားစု နွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရွိရမည္။
         (၃) ျပင္ပကမာၻနွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္၊လူမႈေရး ကူညီေထာက္ပံ ့မႈမ်ား ရယူခြင့္ရွိရမည္။
         (၄) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ထားစဥ္ကာလ အတြင္းသင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ စား၊၀တ္၊ ေနေရးကို စီစဥ္ ေဆာင္
              ရြက္ေပးရမည္။
         (၅) ေရွ ့ေန၊ ေရွ ့ရပ္နွင့္ တိုင္ပင္ခြင့္ငွားရမ္းခြင့္ ေပးရမည္။
         (၆) ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ခံေနရစဥ္အတြင္းမည္သည့္ ပံုစံနွင့္မွ် နွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ မရွိရ။
         (၇) ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေၾကာင္းတရားရံုးက မဆံုးျဖတ္မျခင္း အျပစ္ကင္းမဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူကာ
              ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ထားေသာ အမႈစစ္ေဆးေသာရဲအရာရွိမ်ားက ဖမ္းဆီးခံရသူအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ
              ဆက္ဆန္ရမည္။
          (၈) အျမန္ဆံုး တရားရံုးတင္ စစ္ေဆးခြင့္ရေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(၆) ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကဲ့သို့လူ ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ တဦးအား တရားမဲ့ ဥပေဒမဲ ့အလြယ္တကူ ဖမ္းဆီးျပ ျခင္းမွာအျခား သာမန္ျပည္သူတရပ္လံုးအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္းေျမဧက နွစ္သိန္းနွစ္ေသာင္းေက်ာ္အား ဦးေဌးျမင့္ပိုင္ဆိုင္သည့္ယုဇနကုမၸဏီက  မတရားသိမ္းထားသည့္ ေျမမႈနွင္ ့ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေျမသိမ္းခံရသျဖင့္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနသာေဒၚေဘာက္ဂ်ာေသာ္လည္းေကာင္း အျခားလယ္သမားမ်ားေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေစရန္ဟန္ ့တားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သား အသြင္ ေဆာင္စစ္အစိုးရကကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုနွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပိုင္ ေျမယာမ်ားအေပၚ မတရားဆက္လက္ လက္၀ါး ၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္သံုးစြဲသြားရန္ ေျခလွမ္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အေသးစိပ္သိလိုပါလွ်င္

ဦးေအာင္ထူး (ေရွ့ေန)
ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ                        ေန ့စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၉) ရက္
ဖံုး (၄၆) (၀) ၇၆၁၁၅၆ ၂၁၅

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...