Tuesday, June 4, 2013

အမ်ိဳးသားေရး နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး


ဘူးသီးေတာင္နွင္.ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤလီမ်ား အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလ်င္ကေလးနွစ္ဦးသာယူခြင္.ျပဳ သည္။ ေဒသႏၱရအမိန္.သည္လူ.အခြင္.အေရးနွင္.ဆန္.က်င္ေနသျဖင္.လက္မခံနိုင္ေျကာင္း ၂၀၁၃ ေမ ၂၇ ရက္ ေန.က ေတာ္၀င္နွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္တြင္က်င္းပေသာ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ကသတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာျကားလိုက္ေသာ
အခါ တစ္နိုင္ငံလံုးပြက္ေလာရိုက္ကုန္ေလသည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီစကားမ်ိုးေျပာတာကို အံ.ျသျကသည္ ။တစ္ခ်ို.ကလည္း ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနျဖင္. ဤစကားမ်ိဳးကို မေျပာျကားသင့္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျကသည္ ။ အခ်ို.ကလည္း ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ အေနျဖင္. မေျပာလဲ ဘာမွမျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘာေျကာင္. လူမုန္းခံျပီး ဒီလိုေျပာပါလိမ္.ဟု မခ်င္.မရဲျဖစ္ျကသည္ ။ NLD ကို ထိုးနွက္ရန္ နိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္ရွာေနေသာ ဆန္.က်င္ဘက္ ပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ညွိုး ထိုးေထာက္ျပစရာ အကြက္ေကာင္းတစ္ခုရသြားေလသည္ ။

က်ြန္ေတာ္ကေတာ. ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဤကဲ.သို. ေျပာျကားသည္ ကိုမအံ.ျသပါ ။ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၌ ေခါင္းနွင္.ပန္းဟူ၍ နွစ္ဘက္ရွိရာ ေခါင္းဘက္မွသက္သက္ျကည္.သူသည္ ေခါင္း ကိုသာျမင္မည္ျဖစ္ျပီး ပန္းဘက္မွျကည္.သူသည္ ပန္းကိုသာ ျမင္မည္ ျဖစ္သည္ ။ ထို.အတြက္ သူဘာျမင္သည္ဆိုသည္ကိုမအံ.ျသပါ ။ သူဘယ္ေနရာကရပ္ျကည္.သလဲဆိုတာကသာအဓိကက်ပါသည္ ။ အမွန္တရားဆိုေသာ္လည္းတစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျကည္.သူကိုလိုက္၍ ဘက္နွစ္ဘက္ရွိပါသည္ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္ရပ္သည္.ဘက္မွျကည္.ေသာအခါ လူ.အခြင္.အေရးဆိုေသာ ဒဂၤါးေခါင္း ကိုေတြ.ရမည္ျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ျပည္သူလူထုဘက္ကျကည္.ေသာအခါ အျခား ျမင္ကြင္းတစ္ခု ရွိေနေပေသးသည္ ။

ရခိုင္တြင္ ဘဂၤလီမ်ား၏ လူဦးေရေမြးဖြားနွုန္းကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမွာ လူ႔အခြင့္ေရးရွုေထာင့္မွျကည္.လ်င္ တရားမ်ွတမွု မရွိပါဟုဆိုျခင္းမွာမွန္ကန္ပါသည္ ။ ဤကမၻာျကီး၌ မည္သူမဆို မိမိေက်ြးေမြးနိုင္မည္ဆိုပါက မည္ေရြ.မည္မ်ွဟုမကန္.သတ္ပဲ ျကိုက္သေလာက္သားသမီးယူပိုင္ခြင္.ရွိရမည္မွာ လူတစ္ေယာက္ ၏ ေမြးရာပါအခြင္.အေရးျဖစ္သည္ ။ ဤသည္ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသည္တရားမ်ွတမွုမရွိရာေရာက္ ပါသည္။ ဤကားလူ.အခြင္.အေရးရွဳေထာင္.သက္သက္မွျကည္.ေသာအခါ ျမင္ရမည္.အျမင္ျဖစ္သည္ ။ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ ဤ ရွုေထာင္.မွု ျကည္.၍ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္၍ သူ.အျမင္နွင္.သူ မွန္ကန္ေပသည္ ။

သို.ေသာ္ ဤကမၻာျကီး၌ လူ.အခြင္.အေရးနွင္.တန္းတူ ကမၻာ.နိုင္ငံအသီးသီးကအေလးထားေသာ အရာတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားအက်ိုးစီးပြား ( National Interest ) ျဖစ္ေပသည္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ နွုတ္မွ ဖြင္.ဟမေျပာျကေသာ္လည္း အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားကို လူ.အခြင္.အေရးထက္ပို၍ အေလး ထား ျကသည္ကိုလည္း ကမၻာ.နိုင္ငံအသီးသီး၏အစိုးရမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မျကာခနေတြ. ရေေလသည္ ။ ကိုယ္.နိုင္ငံအတြက္အက်ိုးရွိမည္ဆိုလ်င္ လူ.အခြင္.ေရးစံခ်ိန္စံနွုန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ.တာေတြလည္း သာဓကအလီလီရွိခဲ.ျပီးသားျဖစ္သည္ ။ ဥပမာအားျဖင္. အျကမ္းဖက္မွု တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လိုအပ္လ်င္ နိုင္ငံသားတို.၏ တယ္လီဖုန္းကိုျကားျဖတ္နားေထာင္ပိိုင္ခြင္. ။

တရုတ္ျပည္သူ.သမၼတနိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွေသာသမိုင္းေျကာင္းတြင္နိုင္ငံ၏ ျကီးမားထူထပ္ေသာ လူဦးေရေျကာင္. ဆင္းရဲမြဲေတမွု သံသရာမွ မထြက္နိုင္ပဲ နိုင္ငံေတာ္၏တိုးတက္ေရးကို အႏၱရာယ္ေပးျခိမ္းေခ်ာက္ေန သျဖင္. တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ေယာက္ မူ၀ါဒ ( One family One Child Policy ) မွစတင္ကာခ်မွတ္ခဲ.သည္ ။ လူ.အခြင္.အေရးရွုေထာင္.မွ ျကည္.လ်င္ သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ တရုတ္မိသားစုမ်ား၏ သဘာ၀ကေပးထားေသာ အခြင္.အေရးကို အစိုးရက ခ်ိုဳးေဖာက္ျခင္းဟု စြပ္စြဲနိုင္ေသာ္လည္း တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ား၏ေရရွည္အက်ိုးအတြက္ ဤကိစၥမွာ တရုတ္၏ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြား ( National Interest ) ျဖစ္သည္ ။ ထို.ေျကာင္.သူ.နိုင္ငံသားမ်ားေရရွည္တြင္ ရိကၡာဖူလံုေရး ၊ ေရရွည္ဖြံ.ျဖိုးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဘယ္သူေတြဘာပဲ ေ၀ဖန္သည္ျဖစ္ေစ တရုတ္ အစိုးရက ျပတ္ျပတ္သားသား က်င္.သံုးခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္ ။

တရုတ္အစိုးရ၏အဆိုအရ ၁၉၈၀ နွင္. သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္အတြင္း အနွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း၀ယ္ ဤ စနစ္၏ ေကာင္းကြက္ေျကာင္. လူဦးေရ သန္း(၂၅၀ ) ကိုတိုးပြားမလာေအာင္ ဟန္.တားနိုင္ ခဲ.ေျကာင္းေျကျငာခဲ.သည္ ( အခ်ို.ေလ.လာသူမ်ားက လူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ခန္.ကို သာ တိုးပြားမလာေအာင္ဟန္.တားနိုင္ခဲ.သည္ ဟုဆိုျကသည္ ) မည္သို.ဆိုေစ လူေပါင္းသန္း ၁၀၀ ခန္.ေပါ ္ေပါက္မလာေအာင္တားဆီးနိုင္ျခင္းပင္လ်င္ ျကီးမားေသာ ရလာဒ္ျကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။လူ.အခြင္.ေရးရွုေထာင္.မွျကည္.လ်င္ ခ်ိုဳးေဖာက္မွုျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားရွုေထာင္.မွ ျကည္.လ်င္ သူ.နိုင္ငံအတြက္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ ။ ဤအျပဳအမူအတြက္ လူ.အခြင္.အေရးလွုပ္ရွားသူမ်ားကေ၀ဖန္ျကေသာ္လည္း တရုတ္အစိုးရက မယိမ္းမယိုင္ သူ.မူ၀ါဒကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာအခါ ကမၻာျကီး၏ေ၀ဖန္သံမွာ တျဖည္းျဖည္း အားေပ်ာ.သြားကာ တရုတ္အားနိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ၀ိုင္းပါယ္ဖို.ကိုေ၀းစြ ေဘဂ်င္းအိုလံပစ္ လိုနိုင္ငံတကာ အားကစားျပိဳင္ပြဲျကီးတစ္ခုကိုပင္ က်င္းပခြင္.ေပးခဲ.သည္အထိတရုတ္ကိုလိုက္ေလ်ာ ခဲ.ျကေပသည္ ။ တရုတ္၏ လုပ္ရပ္ကိုေထာက္ခံေဖာ္ျပေနျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း နိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ အက်ိုးစီးပြားကိုပထမ ၊ လူ.အခြင္.အေရးကိုဒုတိယေနရာမွထားကာေဖာ္ေဆာင္ေနေျကာင္း ေျပာ လိုရင္းျဖစ္သည္ ။

အခ်ို.ကလည္းတရုတ္သည္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမဟုတ္ပဲ ကြန္ျမဴနစ္ နိုင္ငံျဖစ္ေသာေျကာင္.ထိုသို.ထင္ရာစိုင္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ေကာင္းေ၀ဖန္ေပမည္ ။ ထိုကဲ.သို.ေ၀ဖန္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအရာတြင္ ကမၻာ.စံျပနိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္းေလ.လာဆန္းစစ္ဖို.လိုေပမည္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လူ.အခြင္.အေရးနွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ သမၼတမွသည္ ဆံသဆရာ အဆံုး အားလံုး အခြင္.အေရးတန္းတူရရွိေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္ ။ အသားအေရာင္ခြဲျခားခြင္. ၊ က်ား မ ခြဲျခားဆက္ဆံခြင္. မရွိပါ ။ ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္ေခါ ္စာ ေျကာ္ျငာမ်ားတြင္ အေရာင္းစာေရး (မ/ နွစ္ဦး ) ရံုး၀န္ထမ္း (က်ား / တစ္ဦး ) စသည္ျဖင္. ဂ်ာနယ္ထဲမွ ေျကာ္ျငာကို ျပေသာအခါ အေမရိကန္တိုးရစ္မ်ား သည္ စိတ္၀င္တစားျကည္.လ်က္ သူတို.နိုင္ငံတြင္ က်ား၊မ ခြဲ၍ ယခုကဲ.သို.ေျကာ္ျငာထည္.လ်င္တရားစြဲခံရမည္ျဖစ္ေျကာင္း ၊ မခန္.ခ်င္ကာမွေနေရာ မည္သည္.ရာထူးမဆို ေယာက္က်ားမ်ားသာ (သို.မဟုတ္ ) မိန္းမမ်ားသာဟု ခြဲျခားေခါ ္ယူခြင္.မရွိေျကာင္းေျပာျကပါသည္

လူ.အခြင္.အေရးအရ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ၀ရမ္းမပါပဲဖမ္းဆီးခြင္. မရွိ ၊ တရားမစြဲပဲ ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားပိုင္ခြင္.မရွိေပ ။ ဥပေဒကိုခ်ိုးေဖာက္ပါက မည္သူမဆို သမၼတကိုပင္ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင္.ရွိသည္ ( အိမ္ျဖူေတာ္ လုပ္အားေပး ေမာ္နီကာလူ၀င္စကီး ဆိုသူအမ်ိုးသမီးက သမၼတ ဘီကလင္တန္အား လိင္ကိစၥ မေလ်ွာ္မကန္ ထိပါးမွုျဖင္.တရားစြဲခဲ.ဖူးသည္ )

ဤ ကဲ.သို.လူ.အခြင္.အေရးအျပည္.အ၀ရွိေသာ နိုင္ငံေသာ္ မွ သူတို.နိုင္ငံ၏ တစ္မ်ိုးသားလံုးနွင္.ဆိုင္ေသာ အက်ိုးစီးပြား ( National Interest ) ကိုထိခိုက္လာေသာအခါ လူ.အခြင္.အေရးကို ေဘးခ်ိတ္၍ တစ္ဘက္ လွည္.ျဖင္. အျကမ္းဖက္မွုနွိမ္နွင္းေရးမ်ားကိုေဆာင္ရြက္လာေတာ.သည္ ။ ေဆာင္ရြက္ပံုမွာ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ အိုစမာဘင္လာဒင္၏ အျကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွုျကီးျပီးသည္.အခ်ိန္မွစ၍ အျကမ္းဖက္မွုျဖင္. မသကၤာေသာ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္မစ္စစ္ေသြးျကြမ်ားကို စီအိုင္ေအ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ တစ္ကမၻာလံုးအနွံ.လိုက္လံဖမ္းဆီးျပီး စစ္ေျကာေရးစခန္းမ်ားသို.ပို.ကာ နွစ္ရွည္လမ်ားေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားပါသည္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒအရ မည္သူ.ကိုမဆို အေမရိကန္နိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း တရားမစြဲပဲ ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေနာွင္ခြင္.မရွိေသာေျကာင္. ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားေဆာက္ကာ အျကမ္းဖက္သမားဟုမသကၤာသူမ်ားကို နွစ္၇ွည္လမ်ားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ထားပါသည္ ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏တရားစီရင္ပိုင္ခြင္.နယ္နိမိတ္ျပင္ပျဖစ္၍ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗန္းရွင္းကိုလည္း လိုက္နာစရာမလိုဟု အျကံေပးျကပါသည္ ။က်ဴးဘား ရွိ ဂြာတာနာမိုအက်ဥ္းစခန္းမွာ ထိုသို.ေသာ နာမည္ေက်ာ္ အက်ဥ္းစခန္းျဖစ္ပါသည္ ။ ၂၀၀၂ ခုတြင္သမၼတ ေဂ်ာ.ဘုရွ္ ၏ အမိန္.ျဖင္.ဂြာတာနာမို ပင္လယ္ေအာ္ေရတပ္စခန္း၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ.သည္ ။ ၂၀၁၃ မတ္လအထိ ဂြမ္တာနာမို အက်ဥ္းစခန္း၌ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၆၆ ေယာက္က်န္ရွိေနေသးသည္ ။

ဂြမ္တာနာမိုတြင္ မူဆလင္မ်ားကို ထိုသို. ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳပဲ ဥပေဒမဲ.ဖမ္းဆီး နွိပ္စက္ စစ္ေဆး အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းသည္ လူ.အခြင္.အေရးကိုအျကီးအက်ယ္ ခ်ဳိုးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္လည္း သိပါသည္ ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးျကီးဘန္ကီမြန္းလည္းသိပါသည္ ။ အစၥလမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ. ( OIC ) လဲသိပါသည္ ။ ကုလသမဂၢလူ.အခြင္.အေရးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ ကန္တားနားလည္း သိပါသည္ ။ဥေရာပသမဂၢလည္းသိပါသည္ ။ဘဂၤလားဒစ္ရွ္အစိုးရလည္းသိပါသည္ ။ သို.ေသာ္ စူပါပါ၀ါ အေမရိကန္ျဖစ္ေနသျဖင္.မည္သူမ်ွမေျပာရဲပါ ။ေ၀ဖန္သံတို.ထြက္မလာပါ ။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျက ပါသည္ ။

ဂြမ္တာနာမိုအက်ဥ္းစခန္းတြင္ နွစ္အကန္.အသတ္မရွိ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား ( အမ်ား အားျဖင္. မူဆလင္အက်ဥ္းသားမ်ား) သည္ အေမရိကန္၏လုပ္ရပ္ကိုမခံနိုင္ျကသည္.အဆံုး ၊ မည္သည္.နိုင္ငံကမွ သူတို.အတြက္၀င္ေျပာမေပးျကသည္.အဆံုး သူတို.ဘာသာပင္ ကိုယ္.အား ကိုယ္ကိုးကာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပ ေထာင္တြင္းသပိတ္တိုက္ပြဲဆင္နြွဲေနေပသည္ ။ ကမၻာ.မီဒီယာမ်ားကလည္းထိုသတင္းကို ၀တ္ေျက၀တ္ကုန္ေလာက္သာေဖာ္ျပျကျပီး ပြဲျပီးမီးေသ ၊ေမ.ေမ.ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားျကျပန္သည္ ။ ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာသာ မူဆလင္ အက်ဥ္းသားတို. အစာငတ္ခံဆႏၵျပျကလို.ကေတာ. OIC တို. UN တို. က ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစ လြွတ္မည္တို. ၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ျဖင္.လာေရာက္စံုစမ္းမည္တို. ျကြက္ျကြက္ညံေအာင္ေအာ္လိုက္မည္.ျဖစ္ျခင္း ။ ဘီဘီစီတို. ၊ ဗီအိုေအတို. က ကမၻာပ်က္မတတ္ ေအာ္လိုက္မည္.ျဖစ္ျခင္း ၊ မ်ိုးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းတို.ဘာတို.ေခါင္းစဥ္ျဖင္. အယ္လ္ဂ်ားဇီးယားရုပ္သံမွ ထုတ္လြွင္.လိုက္မည္.ျဖစ္ျခင္း ။

သမၼတအိုဘားမား အာဏာမရမီ သမၼေလာင္းအျဖစ္မဲဆြယ္စည္းရံုးေနစဥ္ကာလက သူသာ အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္အေရြးခံရလ်င္ အာဖဂန္စစ္ပြဲကိုရပ္ပစ္မည္ ။ ဂြမ္တာနာမို အက်ဥ္းစခန္းကို ပိတ္ပစ္မည္ စသည္ျဖင္. ကတိေပး မဲဆြယ္ခဲ.ဖူးပါသည္ ။ တကယ္သမၼတျဖစ္လာ၍ နိုင္ငံ.အေရးအရာမ်ား ကို လက္ေတြ.ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာအခါ ဤမူဆလင္အစြန္းေရာက္အျကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ လူ.အခြင္.အေရးကိုဆန္.က်င္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြား အတြက္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည္.လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေျကာင္းကို အတြင္းက်က်နားလည္ သေဘာေပါက္သြားဟန္ျဖင္. ၎ ကိစၥမ်ားကို အသံက်ယ္ေလာင္စြာထုတ္ေဖာ္မေျပာေတာ.ေပ ။ နွာေစးေနလိုက္ေပသည္ ။
လူ.အခြင္.အေရးဆိုေသာ ဒဂၤါးတစ္ဖက္တည္းမွ မျကည္.ေတာ.ပဲ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားဟူေသာ ဒဂၤါး၏အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ျမင္ေတြ.သြားျပီျဖစ္သည္ ။ထို.ေျကာင္.အာဖဂန္နစၥတန္မွ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ.၀င္မ်ားရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ဂြာတာနာမိုအက်ဥ္းစခန္း ပိတ္သိမ္းျခင္းကိစၥမ်ားကို သတိျကီးစြာထားလ်က္ ခပ္ေနွးေနွးသာလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုေတြ.ရေပမည္ ။ ၎အျပင္ သူတစ္ပါးနိုင္ငံ၏ေ၀ဟင္ပိုင္နက္ကိုပင္ က်ဴးေက်ာ္၍ ေမာင္းသူမဲ.ေလယာဥ္မ်ားျဖင္. အျကမ္းဖက္သမားနွိမ္နွင္းေရးစစ္ပြဲမ်ားကိုဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားဦးမည္ဟုလူသိရွင္ျကားေျကျငာခဲ.ေပသည္ ။ သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင္. လူ.အခြင္.အေရး နွင္. ညီတာမညီတာအပထား ကိုယ္.နိုင္ငံသားမ်ားကို အစၥလမ္မစ္အစြန္းေရာက္ေတြရန္က ကာကြယ္ဖို. လုိအပ္တာမွန္သမ်ွလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။

ပင္လယ္ေကြ.စစ္ပြဲအတြင္းက အီရတ္နိုင္ငံကို၀င္တိုက္သည္မွာလည္း ကူ၀ိတ္နိုင္ငံကိုလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီတာပါသလို ေရနံတည္းဟူေသာ အေမရိကန္အက်ိုးစီးပြား လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္ ။ ဆီးရီးယားတြင္ထိုကဲ.သို.အက်ိုးအျမတ္မ်ိုးမရွိေသာအခါ လူခုနစ္ေသာင္းအသက္ဆံုးရွံုးခဲ.ျပီးသည္.တိုင္ စစ္ေရးအရပါ၀င္ဖို. အေမရိကန္တို. အလြန္ ခ်ိန္ဆေနခဲ.သည္ ကို ေတြ.နိုင္ပါသည္ ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ရခိုင္ေဒသနွင္. ဘဂၤလီမ်ားကိစၥသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ိုးစီးပြား (National Interest ) ကို ထိခိုက္လာနိုင္ေသာကိစၥျဖစ္သည္ ။ အထူးသျဖင္. လူဦးေရ သန္း ( ၁၅၀ )ေက်ာ္ ရွိေသာအိမ္နီးျခင္း ဘဂၤလားဒစ္ရွ္ နိုင္ငံနွင္.တိုက္ရိုက္ထိစပ္ေနေသာ ဘူးသီးေတာင္ နွင္.ေမာင္ေတာ ျမို.မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားသား ဘဂၤလီမ်ား လူဦးေ၇မ်ိုးပြားနွုန္းကိုထိမ္းခ်ဳပ္ေရးမွာ မွန္ကန္ေသာမူ၀ါဒျဖစ္သည္ ။ လူ.အခြင္.အေရး၇ွုေထာင္.တစ္ခုထဲကိုသာျကည္.၍ ဘဂၤလီတို. စိတ္ျကိုက္မ်ိုးပြားခြင္.ကိုသာေပးလိုက္ပါက ေနာင္နွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ၊တစ္ရာ အျကာတြင္ ရခိုင္ေဒသ ၌ လူ.အခြင္.အေရးေျကျငာစာတမ္းနွင္. ဘဂၤလီမ်ားကိုသာေတြ.ရပါေတာ.မည္ ။ ျမန္မာ ၊ ရခိုင္ဟူ၍ မ်ိဳးျပုတ္သြားေပေတာ.မည္ ။

လူ၀င္မွုျကီးျကပ္ေရးဌာနမွေကာက္ခံေသာအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းတစ္ခု၌ ေမာင္ေတာခရိုင္ အတြင္းရွိ ေရြွေယာက္ဒူလာဆိုေသာ ဘဂၤလီတစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတစ္ခုထဲမွာပင္မိသားစု၀င္( ု၈၂ )ေယာက္ရွိေျကာင္းစံခ်ိန္တင္ေတြ.ရွိရပါသည္ ။ဤေလာက္ဆိုလ်င္ ဘဂၤလီတို.၏ မယားအမ်ားအျပားယူ၍ မ်ိုးပြားနွုန္းကိုသိေလာက္ေပျပီ ။ ေနာင္အနွစ္ ငါးဆယ္ ၊ တစ္ရာ ၊ နွစ္ရာ တြင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုတာ သိျကဖို.ေကာင္းပါျပီ ။ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပည္နယ္ ဆိုေပးဖို.ေတာင္းဆိုလာျကေပလိမ္.မည္ ။ ထိုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္းပိုင္းလိုျဖစ္သြားေပလိမ္.မည္ ။ ဗုဒၥဘာသာရဟန္းေတာ္တို.ဆြမ္းခံျကြလ်င္ ရဲသားအေစာင္.အေရွာက္ပါမွ ဆြမ္းခံထြက္ရေသာ အျဖစ္မ်ိုးဆိုက္ေပလိမ္.မည္ ။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဆိုေသာ စကားလံုးလွလွေလးမ်ားျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားကိုေရရွည္တြင္ကာကြယ္နိုင္စြမ္း မရွိေတာ.တာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္အသီးသီးမွေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္ ။

ယခုအေရးကိစၥတြင္ ျမန္မာဘက္ကအေတာ္ကို ေပ်ာ.ေပ်ာ.ေျပာင္းေျပာင္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ေနပံုမွာထင္ရွားသည္ ။ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးနွစ္ေယာက္ထက္မပိုရ တားျမစ္ခ်က္မွာ အမ်ားထင္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာက်င္.သံုးေနသည္ မဟုတ္ ၊ ျမို.တိုင္းရြာတိုင္းတြင္က်င္.သံုးသည္မဟုတ္ ။ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ပါ၀င္ေသာ ဘူးသီးေတာင္နွင္. ေမာင္ေတာ နွစ္ျမို.ထဲ၌ လိုအပ္ခ်က္အရ ေဒသႏၱရအမိန္.အရ ေျကျငာေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ရခိုင္ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဌာန္းျပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္မဟုတ္ေသးပါ ။ေဒသႏၱအမိန္.ဆိုသည္ မွာ သမၼတအပါအ၀င္ အထက္အာဏာပိုင္မ်ား၏အမိန္.အရအခ်ိန္မေရြးျပန္၍ ရုပ္သိမ္းသြားနိုင္ပါသည္ ။နိုင္ငံတကာက ဖိအားမ်ားေပးလာခဲ.လ်င္ရုပ္ျပေကာင္းေအာင္ဤ အမိန္.ကို လိုက္ေလ်ာရုပ္သိမ္းေပးတာမ်ိုးလည္းျဖစ္ လာနိုင္ပါသည္ ။

ထို.ေျကာင္.ျဖစ္နိုင္ပါက ျမန္မာ.အေနာက္ဘက္ျခံစည္းရိုးလံုျခံုေရး အစီအမံ၊ သားဆက္ျခားေရး ေဒသႏၱ အမိန္.အား မည္သူမ်ွဖ်က္၍မရေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္က အျမန္ဆံံုး ေဆာင္ရြက္သင္.ေပသည္ ။ ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္ ၏ဥပေဒျပဳခြင္.အာဏာကိုေက်ာ္ေနပါက ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဘဂၤလီမ်ား တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလး နွစ္ေယာက္ ထက္ပိုမယူခြင္.ဥပေဒကို အလ်င္အျမန္အဆိုတင္သြင္း သင္.ပါသည္ ။

ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ ကမၻာ.အဆင္.ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္နွင္.အညီ နိုင္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ လူ.အခြင္.အေရးစံနွုန္းရွုေထာင္.မွဤေ၀ဖန္ခ်က္ကိုေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။ အဖြဲ.ခ်ဳပ္ဥကၠဌအေနျဖင္. ျပည္ပသို.ခရီးစဥ္မ်ားထြက္ခြာေသာအခါ မူဆလင္မ်ား ၊ ဘဂၤလီမ်ား ၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟုသူတို.ကိုယ္သူတို.အမည္ေပးထားေသာ ဘဂၤလီ မ်ား က မျကာခန ဆႏၵျပ ၊ ကန္.ကြက္ ေတာင္းဆို ဖိအားေပးသျဖင္. လူ.အခြင္.အေရး စာအုပ္ေပါ ္တြင္ေျခစံုရပ္၍ ဤစကား ကိုေျပာခဲ.ျခင္းျဖစ္ဟန္တူပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္ကလည္း ျမန္မာျပည္မွာေမြး ၊ျမန္မာျပည္မွာျကီးျပင္း ၍ ျမန္မာ့မွတ္ပံုတင္ကိုကိုင္ထားေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင္.အမ်ားကိုယ္စားေတာင္းဆို လိုသည္မွာ လူ.အခြင္.အေရးဆိုေသာ ဒဂၤါးတြင္ေခါင္းနွင္.ပန္းႏွစ္ဖက္ပါရွိျပီး ဒဂၤါး၏တစ္ဖက္ကို လွန္ျကည္.လိုက္ဖို.ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္ ။
ထိုအခါ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားဟူေသာ ပန္းကနဳတ္မ်ားကိုေတြ.ရပါလိမ္.မည္ ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...