Sunday, June 9, 2013

`` ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး......´´

ကၽြန္ေတာ္ အမွန္တကယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ လြတ္လပ္ေသာ အေတြးအရ လူပုဂၢိဳလ္အား ေလးစားသျဖင့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ေစခ်င္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ....
လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သမၼတႀကီး အႏိုင္မရခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ အနားယူခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ သမၼတျဖစ္ေစခ်င္သူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္ပါသည္

အေမစုဟု ေခၚေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ေစခ်င္သူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ.....

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာတတ္ ေလဒီ တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆု အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာမွ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရရွိထားျခင္း။

စစ္အစုိးရလက္ထက္တေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္သမွ်ရင္ဆုိင္၍ မလုိလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္၍ အတုိက္အခံျပဳခဲ့ျခင္း။

ကမၻာ့အလည္တြင္ ျမန္မာတုိ႔၏ကုိယ္စားျပဳ Icom အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိျခင္း။

ဒီမုိကေရစီ နတ္သမီးအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျခင္း။

အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခဲ့သည့္တုိင္ အတုိက္အခံပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္သည္အထိ ျပည္သူတုိ႔၏ ႏွစ္သက္သေဘာက်မွဳ ခံရျခင္း။

လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထမ္းေဆာင္သင့္ေသာ တာ၀န္ကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူလုိသည့္ စိတ္ အျပည့္ရွိျခင္း။

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဆႏၵ ျပင္းျပျခင္း။ အမွန္တကယ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း။

ျပည္သူတုိ႔၏ အနာဂတ္ ဘ၀မ်ားအား ေတာက္ပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လိ့မ္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အားလံုး သိၾကသည့္အတုိင္း အဓိကအခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး ျဖစ္ေနေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကလည္း အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ ျပသခဲ့သလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္လည္း ျပင္ဆင္စရာ ရွိသည္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါမည္.... ( ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုးအား ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ မသိပါ...)

ထုိအထဲတြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃)
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ဟူေသာ အပုိဒ္အား ေလ့လာရာတြင္

``ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)´´

``စစ္ေရးအျမင္႐ွိရမည္´´
====================================

`` ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ (စ) "

``မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိ မိဘတစ္ပါးေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိ၏တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ထို တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာသူ သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ
သို႕မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏
လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစား ရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ ႐ွိသူမ်ားမျဖစ္ေစရ"
====================================

ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ)

“ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္သီးျခားသတ္မွတ္ ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရမည္”
====================================

ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားျဖစ္ပါသည္-

ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)

``စစ္ေရးအျမင္႐ွိရမည္´´ ဟူေသာအခ်က္

ဤ အခ်က္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့သူမ်ားကိုသာ သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း မဟုတ္ပါပဲ သာမန္အရပ္သား ပညာ႐ွင္တစ္ဦးသည္ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ေစာင္၊ က်မ္းတစ္ေစာင္ျပဳစုႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔ မဟုတ္.....

စစ္ပညာဆုိင္ရာမဟာဘဲြ႕၊ ပါရဂူဘဲြ႔စသည့္ ဘဲြ႔တစ္ခုခု ရရွိခဲ့လွ်င္ ``စစ္ေရးအျမင္႐ွိသူ´´ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္ရန္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႔အတား မဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
====================================

ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ)

“ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စံုရမည္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပုိင္ခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္ အခ်င္းျပည့္မီသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာယံုမွ်မက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ တာ၀န္ကုိယ္လည္း ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဒြိယျဖစ္ဖြယ္ရာ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သီးျခားျဖစ္ေသာ အျခားအခ်က္ မ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။
====================================

တကယ္တမ္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆရႏုိင္ေသာ ပုဒ္မသည္

`` ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ (စ)ပင္ျဖစ္ပါသည္......

ထုိပုဒ္မခဲြတြင္ ``မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိ မိဘတစ္ပါးေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ မိမိ၏တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ထို တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အစုိးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစား ရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ ႐ွိသူမ်ားမျဖစ္ေစရ" ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ထုိသုိ႔ဆုိရာတြင္

ယခု လက္႐ွိအေျခအေနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ `` ေဒါက္တာမိုက္ကယ္အဲရစ္´´ သည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ``မိမိ၏ဇနီး သို႕မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း´´ ဆုိေသာ စကားရပ္သည္ အလုိအေလ်ာက္ပ်က္ပ်ယ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


သုိ႔ေသာ္.....

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိသားႏွစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသားမ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ရရွိခံစားေန ၾကပါသည္....။

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္အား ေဆြးေႏြး တင္ျပလုိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြးသာ ျဖစ္ပါသည္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္ေလးသာ ျဖစ္ပါသည္....

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ သားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခဲ့ ပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားမွလည္း ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဤလုပ္ရပ္အား တုိင္းျပည္အတြက္ အေၾကာင္းျပ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚတြင္ အလြန္ပင္ မညွာမတာ ရက္စက္ရာ က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤ ပထမအခ်က္သည္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါ။

ဤသုိ႔ ဆုိလွ်င္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးအား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေျမးျဖစ္ျခင္း...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္... ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
============================

ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)သည္လည္း အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္ပ်ယ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုေစာဒက တက္စရာရွိပါသည္... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သားႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခ်င္ပါသလား ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

===============================

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခဲြ(စ)အား ျပင္ဆင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္အနာဂတ္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေ႐ြးခ်ယ္မွဳ အပုိင္းတြင္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အနီးကပ္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရထားေသာ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္မဟုတ္သူ တ႐ုတ္အႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား၊ ဘဂၤါလီ အႏြယ္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိကအေရးႀကီးေနရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာပါက မလုိလားအပ္ေသာ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းပ်က္စီးႏိုင္ေသာ၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီး ဖ်က္သိမ္းခံရႏုိင္ေသာ.... အနၲရာယ္မ်ား ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားအရ သိရွိႏုိင္ပါသည္။


အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မွဳေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္မဟုတ္သူ တ႐ုတ္အႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား၊ ဘဂၤါလီ အႏြယ္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ရန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အေျခအေနမ်ားက ခြင့္ျပဳႏိုင္ဖြယ္ရာ မ႐ွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။


ျမန္မာျပည္ေပါက္တုိင္းရင္းသားစစ္စစ္မဟုတ္သူ တ႐ုတ္အႏြယ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြား၊ ဘဂၤါလီ အႏြယ္ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး အင္အားတတ္ႏိုင္ၿပီး ပါတီမ်ားတည္ေထာင္ကာ သုိ႔မဟုတ္ NLD ပါတီ၊ လက္ရွိအာဏာရ ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီေထာင္ရန္ျပင္ ဆင္ေနသူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ လႊတ္ေတာ္ကို စိုးမိုးၿပီး တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတရာထူးအပါအ၀င္ အျခားအေရးႀကီး ရာထူးေနရာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ရယူသြားလွ်င္ဆိုသည့္ အေျခအေနကို စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိပါသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ .... သမၼတႀကီး၊.... အေမစုႏွင့္... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေလာကႀကီးအတြင္း အသက္ရွင္ တည္ရွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းအေပၚတြင္ ထားရွိေသာ အမုန္းတရားမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိသူမ်ားလည္း ႐ွိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အေျခအေန ဆုိးရြားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ယခင္ကအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္လည္း ႐ွဳပ္ေထြးႏိုင္မည့္အျပင္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကယ္တန္း တန္းတူအခြင့္အေရးကုိ ရယူခ်င္သူမ်ားဟာလည္း ျမန္မာျပည္ေပါက္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ား၊ ဘဂၤါလီႏြယ္ဖြားမ်ားသာျဖစ္သည္ကုိ အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။
=================================

ဒါေၾကာင့္ အေမစုအေနျဖင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္....။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃)
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ဟူေသာ အခန္းတြင္ ပါရွိေသာ ဥပေဒသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ကုိ ႀကိဳတင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ရာထူးအား အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ေရးဆဲြထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
==================================

နိဂံုး


အေမစု(ခ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္ေစျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ထုိ႔အတူ NLD ပါတီအေနျဖင့္လည္း အေမစု မရွိသည့္ေနာက္ပုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မရပ္တည္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ.. ျပည္သူလူထု၏ ရင္ထဲတြင္ အေမစုသည္
ခ်စ္ခင္ရေသာ.... ယံုၾကည္အားကုိးရေသာ အေလးစားဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မည္သူကမွ်လာ၍ ဖ်က္မရေအာင္ စဲြထင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္...။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္သည္ဟု ဆိုရာတြင္လည္း ပုခံုးေပၚ၌ ၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္ ေရႊစလြယ္မ်ား ႐ွိရန္မလိုအပ္သလုိ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားလည္း မလိုအပ္ေပ...၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္မွသာ တုိင္းျပည္အတြက္ စဥ္းစားလုပ္ကုိင္ေသာသူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္....။

ဥပမာ တစ္ခုအေနျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဆိုနီယာဂႏီၵသည္ အီတလီသူစစ္စစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏိၵယျပည္သူတို႔၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ သူမသည္.. ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးေနရာသာ ရယူထားၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးအတြက္ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ တင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သက္တမ္းသည္ (၅)ႏွစ္ခန္႔သာရွိပါသည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ကျဖင့္ လူထုရင္ထဲတြင္ ထာဝရတည္႐ွိေနတတ္ပါသည္....။
အေမစုသည္ သမၼတျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ.... ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မိခင္... ႏုိင္ငံ့ရတနာတစ္ပါးအျဖစ္သာ တည္ရွိေစလုိပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္၍ ႏိုင္ငံေရး အရ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳရန္မွာ ပါတီတစ္ခုတည္း၏ တာ၀န္ မဟုတ္ပဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း.....။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ....

ကြန္ဆူးမား (၇-၆-၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...