Monday, June 10, 2013

`` အင္အား ခ်ိန္ညွိျခင္း.....´´

ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားအရ....
၂၀၁၅ အႀကိဳ......
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ.....
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီ.....။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ကုိလည္း ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ထြက္လာခဲ့ၿပီ....။
ယေန႔ ႏုိင္ငံေရး ေလာကအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသမွ် တင္ျပပါမည္....
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ...... စစ္တပ္မွ လာပါသည္။

အစုိးရအဖဲြ႔....... အေတာ္မ်ားမ်ား စစ္တပ္မွ လာပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္....... စစ္သား/စစ္သားေဟာင္း (၉၂)%၊ အရပ္သား/တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား
လွယ္ (၈)%

ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ......
စစ္တပ္မွ လာသူမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ကာ စစ္တပ္မွ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သူ အသိပညာရွင္ႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

NLD ပါတီ.....
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္....(စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္သမီးျဖစ္ပါသည္)
ဦးတင္ဦး.......(စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ပါသည္)
ဦး၀င္းတင္..... အရပ္သား(သတင္းစာဆရာေဟာင္း)
ဦးၾကည္ေမာင္ (စစ္သားေဟာင္းျဖစ္ပါသည္)

အဓိကကေတာ့ ဒါေတြပဲ စဥ္းစားရပါမည္....
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအရ ေလာေလာဆယ္  ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အား ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ေသးပါ.....။ (NLD ႏွင့္ ၈၈ သည္ Inline ျဖစ္ပါသည္)
ဤသု႔ိဆုိလွ်င္ စစ္ရိပ္ စစ္ေငြ႕ ကင္းသူ မည္မွ် ရွိပါသနည္း...... တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္တပ္အေပၚတြင္ သံေယာဇဥ္မထားႏုိင္သူ မည္မွ် ရွိပါမည္နည္း....။
စစ္တပ္ကုိ မလုိလားသူႏွင့္ လုိလားသူအားၿပိဳင္ပဲြ ျဖစ္လာပါသည္။
စစ္တပ္ကုိ မလုိလားသူမ်ားအား ထုတ္ႏွဳတ္တင္ျပရလွ်င္....

၈၈ မ်ဳိးဆက္....
ဘဂၤါလီ.......
ဦး၀င္းတင္...... တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္- ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၾကြက္ကတုိးအျဖစ္ ကျပအသံုးေတာ္ခံခဲ့သည္။
ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိ။  ယခုအခ်ိန္အထိလည္း မဖြယ္မရာမ်ားအား စိတ္ထင္ရာလုပ္ရင္း ရုိဟင္ဂ်ာကုိ ေထာက္ခံေနသည္။  ေထာင္တြင္း ပံုျပင္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူကုိသာ ရန္တုိက္တတ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား  ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ျမေအးႏွင့္ ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္တုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။ (အလားအလာမေကာင္း)။

ဘဂၤါလီ- စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေငြေၾကးျဖင့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းရံုးကာ  ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္တြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့သည္။ ဆုိင္ရာပုိင္ရာစနစ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပုိင္ဆုိင္ထားသမွ်ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ စည္းေႏွာင္ကာ အင္ပါယာစတိတ္ ထူေထာင္လာသည္။ ဘာသာေရးနယ္ခ်ဲ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အစုိးရအား ဖိအားေပးလာသည္။ (ေစာစီးစြာ မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ မေကာင္း)။

ဦး၀င္းတင္- စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သူမွန္သမွ်ကုိ အတုိက္အခံျပဳသည္။ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္သာ အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိက္တြန္းသည္။ စစ္တပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံစည္သည္။ သိပ္မၾကာမီ ေလာကမွ စြန္႔ခြါရန္ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ အဘုိးတန္ေသာ အစီအမံ တစ္ခုမွ် ခ်န္မထားႏိုင္ခဲ့.... ၾကမ္းတမ္းေသာ အသိမ်ားကုိသာ သြပ္သြင္းေပးေနသည္ (ေထာက္ခံသူႏွင့္ ေလးစားသူအခ်ဳိ႕  ရွိပါသည္)။

ကမၻာဦးအစမွ ယေန႔အထိ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွသည္ အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ ရန္သူကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကသည္။
အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ တစ္ပါးသူမ်ားအား ေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္ခဲ့သည္။
အစုအဖဲြ႔ျဖင့္ပင္ ရက္စက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ အစုအဖဲြ႔မ်ားတြင္ ကာကြယ္တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ေစ..... က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ရန္ ျဖစ္ေစ... လက္ေရြးစင္မ်ားကုိ စုဖဲြ႔ေလ့က်င့္ေပးရသည္။ လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးရသည္။ ေခတ္မီေသာ နည္းစနစ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးရသည္။ ရိကၡာ ေဆး၀ါးႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ  ေထာက္ပံ့ေပးရသည္၊

ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ လက္ေရြးစင္မ်ားကုိ စစ္တပ္ဟု ေခၚပါသည္။

ထုိသူမ်ားသည္ တိုက္ခုိက္ေရး ပညာမ်ားကုိ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူအခ်င္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အတတ္ပညာမ်ားကုိ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ရသည္။ ေနာက္ထပ္ အျခားေသာ လူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ  ေခတ္မီသည့္ မည္သည့္နည္းပညာမ်ားကုိ မဆုိ ေလ့က်င့္တတ္ေျမာက္ထားရသည္။

ထုိသူမ်ားသည္ အမိန္႔ကို တိက်စြာ နာခံရသည္.... မနာခံ၍လည္းမျဖစ္ သူတုိ႔အလုပ္သည္ အသက္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးထားရေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွားယြင္းလွ်င္ အားလံုး၏ အသက္ႏွင့္ အလဲအထပ္ျပဳရပါသည္။
ထုိ အလဲအထပ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ဆုိင္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအဖဲြ႔အစည္းအား က်စ္လ်စ္စြာ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။
တုိးတက္ေနေစရန္လည္း အၿမဲ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
စည္းကမ္းကုိလည္း အၿမဲ ထိမ္းသိမ္းေနပါသည္။
အမွားလက္မခံေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိအဖဲြ႔အစည္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် ေပ်ာက္ပ်က္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ေဖ်ာက္ဖ်က္၍လည္း ရမည္ မဟုတ္ပါ.....။
လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ အရပ္သား အစုိးရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိအစုိးရအဖဲြ႔တြင္ စစ္သားေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။

ထုိအစုိးရအား NLD ႏွင့္ ၈၈မွ တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ....
စစ္အစုိးရ၏ Roadmap မ်ားမွသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္သည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးကုိ ေရွာင္ရွား၍  ႏုိင္ရာ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။
အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္မည္ဟုလည္း ေၾကျငာထားပါသည္။
ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္သည္ဟု ေၾကျငားထားပါသည္။

`` တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္´´ ဟု  ေပၚေပၚထင္ထင္ ေၾကျငာထားပါသည္။

စစ္တပ္ကုိ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္လွ်င္....... ထုိပါတီ၊ ထုိအဖဲြ႔အစည္းသည္သာ.....

ဘုိဘုိလြင္ (၉-၆-၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...