Sunday, May 5, 2013

လူႏွင့္ေမ်ာက္.....လူႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ အနီးစပ္ဆံုးတူညီေသာ သတၱ၀ါသည္ ေမ်ာက္ျဖစ္ပါသည္....။ မည္မွ်တူသနည္းဆုိပါမူ ဖဲြ႔စည္းပံုသာမဟုတ္ လက္၀ါးျပင္တြင္ လကၡဏာမ်ား ပါ၀င္သည္အထိ တူညီၾကပါသည္.....။

သုိ႔ေသာ္...
ေမ်ာက္သည္ တစ္ေန႔တာအတြက္ ေျပးလႊား ခုန္ေပါက္ ေဆာ့ကစားရန္ သစ္ပင္(သုိ႔) သစ္ပင္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ထားေသာ ေမ်ာက္ေလွာင္အိမ္တစ္ခုႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီး(သုိ႔) ေမ်ာက္စာအခ်ဳိ႕သာ လုိအပ္ပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ သက္ရွိမ်ဳိးပြါး သတၱ၀ါတုိ႔၏ ထံုးစံအရ မ်ဳိးပြါးျခင္းႏွင့္  အ`ဟိသ္ တိရိစၧာန္တုိ႔၏ ထံုးစံအရ  ေတာေတာင္ထဲတြင္ အရြယ္အစား ႀကီးမားႀကံ့ခုိင္မွဳအေပၚ မူတည္၍ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္ အုပ္စုိးျခင္း တုိ႔မွ အပ အျခား မည္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မွ် မရွိပဲ.... အသက္ရွင္မွဳ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ဦးတည္၍ `` ေယာနိေသာ မနႆီကာရ´´ ဟူေသာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ရွင္သန္ေနထုိင္တတ္ေသာ သတၱ၀ါအမ်ဳိး အစား ျဖစ္ပါသည္။
ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ `` အိပ္စက္ျခင္း၊ အစာစားျခင္းႏွင့္ ေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း ´´ဟူေသာ တိရိစၧာန္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္....။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေမ်ာက္မမ်ားသည္  မ်ဳိးႏြယ္ မတူလွ်င္ မ်ဳိးပြါးျခင္း မျပဳယံုမွ်မက ရန္ရွာသည္ အထိပင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ပါသည္။
သာမန္ေမ်ာက္မ်ားထက္ ဆုိးသြမ္းေသာ အေျခအေနရွိၿပီး  ေတာနက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ အခ်ဳိ႕  ေသာ ေမ်ာက္မ်ားသည္  မ်ဳိးႏြယ္အလုိက္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္၀င္ မ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ နယ္ပယ္ အုပ္စုိးျခင္း ကုိေတာ့ျဖင့္ တိရိစၧာန္တုိ႔၏ သဘာ၀အတုိင္း မလဲြမေသြ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထုိေမ်ာက္မ်ားကား ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေမ်ာက္ရုိင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အေရးရလွ်င္ လူကုိပင္  ရန္ရွာတတ္ၾကပါသည္။
လူဆုိသည္မွာကား.....
မိမိကုိယ္ကုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
မိမိ၏ ေဆြမ်ဳိး အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
မိမိေနထုိင္ရာကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
မိမိ၏ မ်ဳိးဆက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ( ဤအခ်က္မ်ားအား အက်ယ္ခ်ဲ႔၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏုိင္ပါသည္)။
အထက္ပါ လူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီကာ လူထက္တစ္ဆင့္နိမ့္သူမ်ားအား   ေမ်ာက္ႏွင့္တူေသာ လူအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
သတၱေလာကအတြင္း လူႏွင့္တူေသာ ေမ်ာက္မရွိေသာ္လည္း ေမ်ာက္ႏွင့္တူေသာ လူမ်ားေတာ့ျဖင့္ ရွိတတ္ၾကပါသည္။  မ်က္ႏွာပံုသ႑ာန္ တူညီျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ ပံုပန္းသ႑ာန္တူညီျခင္း၊ အေမႊးအမွ်င္ ထူေျပာျခင္း တုိ႔ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ထက္တစ္ဆင့္တုိး၍ လူႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ လူမ်ားတည္ေဆာက္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ အ၀န္းအ၀ုိင္းအား ဖ်က္ဆီးသူမ်ားကား ေတာေတာင္ထဲတြင္ အုပ္စုဖဲြ႔ေနထုိင္ေသာ ေမ်ာက္ရုိင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
လူႏွင့္ ေမ်ာက္သည္ ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ အသြင္သ႑ာန္မ်ားစြာတူညီပါသည္....
ဒါ၀င္ကလည္း လူသည္ ေမ်ာက္မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆုိပါသည္။
ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္...  လူႏွင့္ေမ်ာက္သည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အတူတကြေနထုိင္သင့္ပါသေလာ...... ?အတူတကြ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ရန္ အဆုိတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဆုိပါစုိ႔.....
လူသည္ အသိဥာဏ္ျမင့္မားျခင္း၊ နားလည္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ျခင္း၊ သနားကရုဏာထားတတ္ျခင္း၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းျဖင့္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အား ေနရာေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ေမ်ာက္သည္ အင္အား နည္းပါးပါမူ လူႏွင့္ အတူ ေနခြင့္ ျပဳသည့္တုိင္ လြတ္လပ္စြာ မေနရဲယံုမွ်မက ေၾကာက္လန္႔ တၾကားေရွာင္ရွားေနထုိင္တတ္ၾကပါသည္။
ေၾကာက္လန္႔ေနေၾကာင္းကုိလည္း ၄င္းတုိ႔ တတ္ကၽြမ္းသည့္ အမူအယာအားျဖင့္ ျပသတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူလစ္လွ်င္ကား ၄င္း၏ သဘာ၀အတုိင္း ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္ရြက္ ယံုမွ်မက `` ေမ်ာက္မီးျခစ္ရ´´ဟူေသာ စကားအတုိင္း ျပာက်ေအာင္မီးရွိဳ႕  တတ္ေသာ တိရိစၧာန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ ဆုိးသည္မွာ အရြယ္အစားႀကီးမားလာလွ်င္... အေပါင္းအပါေမ်ာက္မ်ား ရရွိလာလွ်င္ အတူေနေသာ လူကုိပင္ ရန္ရွာျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (ေမ်ာက္မ်ား ၿဖဲေျခာက္သည္ဟူေသာ စကားကုိ ၾကားဘူးၾက ပါလိမ့္မည္၊ လူကဲ့သုိ႔ စကားေျပာဆုိတတ္ျခင္း၊ ၿပံဳးျပရယ္ျပျခင္း၊ ကခုန္တတ္ျခင္း၊ ေတးသီခ်င္း သီဆုိ တတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္တတ္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ သံေသးသံေၾကာင္ျဖင့္ ေအာ္ ဟစ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ၿဖဲျပျခင္းမ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ျပတတ္ၾကပါသည္။) အႏၱရာယ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ လာၾကပါသည္။  ထုိ႔အျပင္ လူတုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကုိလည္း စားသံုးယံုမွ်မက ဖ်က္ဆီး တတ္ၾကပါေသးသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမ်ာက္ႏွင့္ လူသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် အတူေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္ အထက္ပါ လူႏွင့္ေမ်ာက္ အတူတကြ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေနထုိင္ရန္ အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ရပါမည္...။
ထုိ႔အတူ ေမ်ာက္မ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမွဳႏွင့္ သားရဲတိရိစၧာန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေမြးျမဴထားလုိလွ်င္လည္း ေမ်ာက္မ်ားအတြက္ ေလွာင္အိမ္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ရန္ ႀကိဳး၊ သံႀကိဴး စသည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိရိယာမ်ားကုိ ၀ယ္ယူ စီမံထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာေတာင္ထဲတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေမ်ာက္ရုိင္းမ်ား၏ ရန္ကုိ ကာကြယ္ရန္ကား... ၄င္းတုိ႔က်င္လည္ ေနထုိင္ရာေတာတြင္းဧရိယာအား တိက်ေသခ်ာေသာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း၊ အကာအရံျပဳလုပ္ထားျခင္း၊  ထုိနယ္နိမိတ္အား ေစာင့္ၾကပ္ရန္ လက္နက္ကိုင္အမွဳထမ္းမ်ား ထားရွိေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ေတာကၽြမ္းေသာ မုဆုိးမ်ားအား ေစလႊတ္ အမဲလုိက္ေစျခင္းတုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ထားရမည့္အျပင္ သတ္မွတ္ဧရိယာကုိ ေက်ာ္လြန္လာေသာ ေမ်ာက္ရုိင္း မ်ားအား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ ခြင့္ျပဳတာ၀န္ေပးအပ္ထားျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျုဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အတူ ေမ်ာက္သည္ သစ္ပင္တက္ကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ လူမ်ားအား ေမ်ာက္ကဲ့သုိ႔ သစ္ပင္တတ္ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ သစ္ပင္တက္နည္း သင္ခန္းစာအား သင္ၾကားေပးရန္ မလုိေပ.... ေမ်ာက္ထက္ပုိမုိကၽြမ္းက်င္ႏုိင္ေသာ ကၽြမ္းဘားကစားနည္းမ်ား၊ ကုိယ္ခံပညာမ်ားအား လူသားတုိ႔၏ ျမင့္မားေသာ အသိဥာဏ္မွ တဆင့္ တီထြင္ သင္ၾကား ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ေမ်ာက္ႏွင့္ လူသည္ အသြင္သ႑ာန္သာ တူညီၿပီး အႏွစ္သာရႏွင့္ ရွင္သန္ ေနထုိင္ႀကီးျပင္းမွဳျခင္း မတူညီသျဖင့္ လူႏွင့္ ေမ်ာက္သည္ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အတူတကြ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြးျမင္မိပါသည္။ေမ်ာက္ဆုိသည္မွာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အား ဖ်က္ဆီးတတ္ၾကျခင္း....၊ ၾကည့္ရရုပ္ဆုိးျခင္း...၊ အနံ႔အသက္ နံေစာ္ျခင္း.....၊ မူလဗီဇအရ ဆုိးသြမ္းေသာ သေဘာရွိျခင္း လူကဲ့သုိ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မွဳ မရွိျခင္း၊ ဟိရိၾသတပၸတရား ကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႔အား ေတြးျမင္စဥ္းစားမိပါသျဖင့္ ေမ်ာက္ႏွင့္လူသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အတူတကြ ေနထုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေမ်ာက္ရုိင္းမ်ား၏ ရန္မွ ကင္းေ၀းေသာ လူမ်ား ျဖစ္ၾက ပါေစေၾကာင္း ခင္ဗ်ာ....

                                                                                  (ကြန္ဆူးမား) (၆-၄-၂၀၁၃)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...