Tuesday, May 21, 2013

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၀-၅)

သစ္ထူးလြင္Posted: 20 May 2013 07:14 AM PDT
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ တစ္ခုမွာ ပီ႐ူးႏုိင္ငံ၏ ေတာင္တစ္လုံးကို တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ဧ၀ရတ္ေတာင္ႀကီး၏ တစ္၀က္ခန္႔ျမင့္မားသည့္ တုိ႐ိုမိုခ်ဳိေတာင္ႀကီးမွာ ကမၻာေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိသည့္ ေၾကးနီသိုက္ႀကီး တစ္ခု ရွိေနခဲ့သည္။

 ညႇိႏႈိင္းေစ်းျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ခ်င္နာကိုက ေပးေခ်ၿပီးသည့္အခါ တို႐ုိမိုခ်ဳိေတာင္ႀကီးကို ပီ႐ူးႏုိင္ငံသားမ်ား ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရပါသည္။ တ႐ုတ္နဂါး၏
အနာဂတ္အတြက္ အရင္းအျမစ္ရွာေဖြစုေဆာင္းမႈစီမံ
ကိန္းႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚမွာရွိသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးလာမႈႏွင့္ အနာဂတ္ ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးအရေရာ ႏုိင္ငံေရးအရပါ အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးပမ္းျပင္ဆင္မႈမ်ား အျပဳလုပ္ေနဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

 ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအပါအ၀င္ အစားအေသာက္၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိး
ေျမမ်ားအထိ အနာဂတ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ လုံၿခံဳေစဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္တို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀ုိင္ယာႏွင့္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား၊ အပူအေအးေပးစနစ္မ်ားအတြက္ ပိုက္လုိင္းမ်ား၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားမွစ၍ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအသီးသီးမွာ မရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္ “ေၾကးနီ”ကေတာ့ တ႐ုတ္တို႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွ
င့္ လူလတ္တန္းစားအေရအတြက္ အဆမတန္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ ဇိမ္ခံဘ၀မ်ားမွာ ေၾကးနီက အေရးပါလာ သလို ႏုိင္ငံတကာကို သူတုိ႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာလည္း ေၾကးနီသုံးစဲြမႈမွာ တစ္ကမၻာ လုံးသုံးစဲြမႈ၏ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေၾကးနီထြက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေပၚမွာရွိသည့္ မတူးေဖာ္ရေသးေသာ ေၾကးနီသိုက္မ်ား၏ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေၾကးနီသုံးစဲြမႈႏႈန္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း မွန္မွန္တက္လာေနသည့္ တ႐ုတ္၏ လုိအပ္ဆႏအတြက္ေတာ့ ဆင့္ပါး စပ္ႏွမ္းပက္သလိုပါ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး
ဌာန၏ “သကၠ ရာဇ္ ၂၀၂၀ အနာဂတ္ကမၻာ့ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဟန္ခ်က္မညီမွ်မႈ” စစ္တမ္းအရ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ေၾကးနီ လိုအပ္ခ်က္သည္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္သည့္အားထက္ တစ္ဆပိုမ်ားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္ကို တ႐ုတ္တို႔ ဖတ္႐ႈၿပီးျဖစ္သည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုပါ။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေၾကးနီအျပင္ အျခားဖိအားမ်ားစြာရွိသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား ထြန္းကားလာမႈကလည္း
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းကပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၄၀ ရွိေနခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ မွာေတာ့ လူဦး ေရတစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၂၂၅ ၿမိဳ႕အထိ ရွိလာမည္ဟု ရည္မွန္းၾကသည္။ မက္ဂင္ေဆးဂလိုဘယ္လ္ အင္စတီက်ဴဒ္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လူဦးေရစုစု ေပါင္း၏ ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္သန္း ၄၀၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကမည္ဟု ဆုိသည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ အစားအေသာက္အတြက္ပါ တ႐ုတ္တုိ႔ အပတ္တကုတ္ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖံြ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေျမဧကမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းလာေစမႈေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ျပႆနာကို ေရရွည္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ကမၻာႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာေျမ ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ ႀကီးကဆိုသည္။ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားျပားလာမႈက စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ခ်က္ကို ႀကီးမားသည့္ဖိအား ျဖစ္လာသည့္အနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံလူဦးေရရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ေျမျဖစ္ပါသည္။

လူဦးေရမတိမ္းမ ယိမ္းရွိလာေနသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ သည္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည့္ ေျမ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ထက္အျပတ္အသတ္သာသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို စိုက္ပ်ဳိးေျမဟက္တာေပါင္းတစ္သန္
းခန္႔ ဆံုး႐ႈံးေနသည့္ ျပႆနာႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ မိမိႏိုင္ငံမွာ စားနပ္ရိကၡာကို လံုေလာက္ေအာင္ မထုတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ေျမယာမ်ားကို ၀ယ္ယူငွားရမ္းဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ဂို၊ မိုဇမ္းဘစ္၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ဇင္ဘာေတြစသည့္ အာဖရိကတုိက္ႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ေတာင္အေမရိကတိုက္အထိ ႏွစ္ရွည္ေျမ၀ယ္ယူငွားရမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာ စားနပ္ရိကၡာအျပင္ ေရကလည္း အဓိကက်သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားတည္ရွိမႈမွာ တကယ္လိုအပ္သည့္ေနရာ မ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၆၆၉ ၿမိဳ႕၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေရျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ႏုိင္ငံတကာေရ အရင္းအျမစ္ပညာရွင္မ်ားက ေရသည္ ကမၻာ့အနာဂတ္ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္း တရားတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းလာၾကသည္။

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို အျပင္းအထန္လုိအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းအေနျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အ ေကာင္းအဆိုးဒြန္တြဲသည့္ အနာဂတ္တည္ရွိေနသည္။ စနစ္က်မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ သဘာ၀အ ရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ လိုအပ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ် ျပည္သူ လူထုကို အစီရင္မခံခဲ့သည့္ အစိုးရေဟာင္းမ်ား၏ သဘာ၀အရင္းအ ျမစ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားက ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ဆုိးေမြမ်ား ခ်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းဆက္ဆံေရး မပ်က္ျပယ္ဘဲ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနာင္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ခ်န္ထားရစ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရ မည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လက္ရွိမ်ဳိး ဆက္တစ္ခုတည္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ သည္မဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ မ်ားပါ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း အားလုံးအသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုအပ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္၏ ကပ္လ်က္အိမ္နီးခ်င္းသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနေသာ နဂါးႀကီးတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္ကို သတိရဖို႔လိုအပ္ပါသည္။

ေရးသားသူ- ရဲမုိး - 7Day News Journal


Posted: 20 May 2013 07:02 AM PDT
သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္တြင္ အသိမ္းခံ ထားရေသာ လယ္ေျမမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတိုင္း ရရွိရန္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။ ---
သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
Posted: 20 May 2013 06:55 AM PDT
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြက္ ငါးရက္အတြင္း ပဒူတုပ္၍ လူတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ေလးဦး ေဆး႐ံုတင္ခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ ပဒူသတင္းရပါက ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ စီမံေရးရာ ဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “အခုထိေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ေဆး႐ံုေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနကို ပဒူတုပ္လို႔ ေသဆံုးတယ္လို႔ အေၾကာင္း မၾကားေသးပါဘူး။ ---

သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
Posted: 20 May 2013 06:25 AM PDT
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ စီမံခ်က္တရပ္ခ်မွတ္ျပီး လူဦးေရစာရင္း စတင္ေကာက္ယူတဲ့ေန့မွာပဲ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္လို့ စီမံခ်က္ရပ္ထားရျပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မြတ္စလင္ ၉ ဦးကို ေမ ၂၆ ရက္ေန့ ႐ုံးတင္ေတာ့မယ္လို့ ျပည္နယ္အစိုးရတာ၀န္႐ွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ့ျပည္သူ့
အင္အားဦးစီးဌာနက ဦးစီးျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ဆြဲတင္စစ္ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ လူဦးေရစာရင္းကုိ ေကာက္ယူတဲ့ ဧျပီ ၂၆ ေန့မွာပဲ ျပဿနာျဖစ္ခဲ့ျပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။ ဆြဲ ဆိုတာက ေျမျပင္အေျခအေနကို ေျမပုံဆြဲ၊ တင္ ဆိုတာက မွတ္တမ္းတင္၊ စစ္ ဆိုတာကေတာ့ စစ္ေဆး ဆိုတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္။

ဧျပီ ၂၆ ရက္မွာ စစ္ေတြျမို့ သက္ကယ္ျပင္နဲ့ ေဗာလု၀ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ၀င္ေရာက္ျပီး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္သာ ျဖည့္သြင္းေပးဖုိ့ ဒုကၡသည္ေတြက တုံ့ျပန္တာေၾကာင့္ တဖက္နဲ့တဖက္ အဓိက႐ုန္းဆန္ဆန္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ေအာ္ဟစ္ ခဲနဲ့ပစ္ေပါက္ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေသနတ္ေဖာက္ လူစုခြဲခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ သက္ကယ္ျပင္စခန္းက ၇ ဦးနဲ့ ေဗာလု၀စခန္းက ၂ ဦးကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနတာပါ။ ဖမ္းဆီးထားသူ ၉ ဦးကို ေမ ၂၆ ရက္ေန့မွာ တရား႐ုံးတင္မယ္လို့ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့ ျပန္ၾကားေရးအရာ႐ွိလည္းျဖစ္ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးလွသိန္းက ေျပာပါတယ္။

“ေမလ ၂၆ ရက္ေန့မွာ ႐ုံးတင္တရားစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္
။ အေရးယူထားတဲ့ ပုဒ္မကေတာ့ လူစုလူေ၀းနဲ့အၾကမ္းဖက္တယ္ဆုိတဲ့ပုဒ္မ ၁၄၈၊ ေနာက္ ျပည္သူ့၀န္ထမ္းအလုပ္ကုိ ဥပေဒနဲ့လုပ္တာကုိ နာက်င္ေစမႈ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၃၃ ပါပါတယ္။ အဲမွာၾကားၾကမွာပါ။ တပ္မေတာ္သားတေယာက္ ေခါင္းထိခုိက္နာက်င္ျပီး ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသရတယ္။ ေနာက္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တုန္းကလည္း ၂၆၊ ၂၇ အင္တာနက္ေတြမွာ သတင္းေတြ တက္ျပီးျဖစ္တယ္။ အဲမွာတခ်ို့၀န္ထမ္းေတြက သက္ဆုိင္ရာကုိ ဖုန္းနဲ့အေၾကာင္းၾကားတဲ့ပံုေတြမွာ ဖုန္းလုယူတာေတြ ႐ွိတဲ့အတြက္ လုယက္မႈ ၃၈၂ လည္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ့၀န္ထမ္းေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ျပီး တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ရဲေတာ့ေအာင္၊ လတ္တေလာအနၱရာယ္က်ေအာင္ မင္းတို့ကိုလုပ္မယ္ ဆုိျပီး ျခိမ္းေျခာက္လုိ့ ျပည္သူ့၀န္ထမ္းေတြ ေၾကာက္႐ြံ့သြားလုိ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၆၊ ဒါေတြနဲ့ အေရးယူထားတယ္။”

ဖမ္းဆီးခံရသူေတြကေတာ့ သက္ကယ္ျပင္ေက်း႐ြာက ရပ္မိရပ္ဖ ဦးေက်ာ္ျမင့္နဲ့ သား ကိုလွျမင့္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ခင္၊ အရန္မီးသတ္ဗုိလ္ ဦးစံနွင္း၊ ရပ္မိရပ္ဖ ဦးဘသာ၊ ျပဿနာစျဖစ္တဲ့အိမ္က ေဒၚဆိုလီမာခါတြန္နဲ့ သား ကိုေစာလင္း၊ ေဗာလု၀စခန္းက ကိုေဇာ္မင္းနဲ့ ကိုအာမီရားမန္းတို့ ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ကယ္ျပင္နဲ့ ေဗာလု၀ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ေမးျမန္းရာမွာ ဖမ္းဆီးခံရသူေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရေၾကာင္းနဲ့ ရန္ကုန္က ေဆြမ်ဳိးေတြကတာ့ ေ႐ွ့ေနလိုက္ပါနိုင္ဖို့ ၾကိုးပမ္းေနတယ္လို့ ေျဖဆိုပါတယ္။

“သက္ကယ္ျပင္ကလူေတြ ဘယ္သူမွသြားေတြ့ခြင့္မ႐ွိဘူး။ ထမင္းပို့လုိ့မရဘူး။ သူတို့ဘယ္လို ထားတယ္၊ ေနထိုင္ေနတယ္ဆုိတာလည္း သတင္းအစအန မ႐ွိဘူး။ ရန္ကုန္က ေ႐ွ့ေနငွားေပးမယ္ေတာ့ ေျပာတယ္၊ ေရာက္ မေရာက္ မသိရေသးပါဘူး။”

ဦးလွသိန္းကေတာ့ ဒီစီမံခ်က္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀န္းမွာ လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူဖို့ အဖြဲ့ ၆၃ ဖြဲ့နဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူတာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ့ ရခိုင္အစီရင္ခံစာပါအခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပပါတယ္။

“စီမံခ်က္ရဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီေဒသမွာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ တရား၀င္၊ တရားမ၀င္ ဘယ္ေလာက္႐ွိသလဲ။ ေနာက္ သူတို့ရဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း။ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာမွာ အေထာက္အကူျပုေအာင္ ေကာက္တဲ့စာရင္းပါ။ ဒါ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေ႐ွ့ေျပးသန္းေခါင္စာရင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒုကၡသည္ေတြကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္က အစီရင္ခံစာထုတ္ရာမွာ လူထုကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို့ လိုတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္မယ့္ လူေတြကုိ ထူေထာင္ေပးရမယ္ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ့က ၾကည့္ရေတာ့မယ္။ သူက တံငါလား တံငါဆုိ ေလွေပးမယ္။ ပုိက္ေပးသင့္သူေပးမယ္၊ ကြန္ေပးသင့္သူေပးမယ္။ လယ္လုပ္မယ့္သူဆုိရင္လည္း ၅ ဧက႐ွိလား၊ ၅ ဧက ႐ွိသူဆို လက္တြန္းလယ္ထြန္စက္လုိသလား၊ နြားလုိသလား။ မ်ိုးစပါးလိုသလား၊ ဒါေတြ ရည္႐ြယ္ေကာက္တာပါ။ မေကာက္ခင္လည္း ဒီလိုေကာက္မယ္ဆုိတာကုိ ႐ွင္းလင္းေျပာျပတယ္။ ေနာက္ ဘယ္လိုျဖစ္ျပီး နားလည္မႈေတြလြဲသလဲမသိဘူး၊ သြားေကာက္တဲ့ေန့မွာပဲ အဆင္မေျပျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ့ စီမံခ်က္ကို ရပ္ထားပါတယ္။”

ဆြဲတင္စစ္စီမံခ်က္ကိုေတာ့ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို
့ ဦးလွသိန္းက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက ဧျပီ ၂၄ ရက္ေန့က ျပည္နယ္အစိုးရ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြပါ တက္ေရာက္တဲ့အစည္းအေ၀းကေန ဆြဲတင္စစ္လို့ အမည္ေပးထားတဲ့ လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

by ​ေအး​နိုင္ (ဒီဗီြဘီ)


Posted: 20 May 2013 06:25 AM PDT
ေတာ္၀င္ သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ ဆနၵျပေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိတာဟာ တဖက္သတ္ ဆန္ေနျပီး အလုပ္႐ွင္ေတြကုိ ထိေရာက္စြာေရးယူတဲ့ ဥေပဒျပ႒ာန္းဖုိ့ လုိတယ္လုိ့ အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသူေတြက ဒီကေန့ ျပုလုပ္တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္း ေ႐ြွႊျပည္သာျမို့နယ္ ၀ါးတရာစက္မႈဇုန္မွာ႐ွိတဲ့ ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ုံအလုပ္သမားေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိမႈနဲ့ပတ္သက္ျ
ပီး ၈၈ မ်ိုးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ပြင့္လင္းလူ့အဖြဲ့အစည္း႐ုံးမွာ ဒီကေန့ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ ျပုလုပ္ခဲ့တာပါ။
ဒီအလုပ္သမားေတြဟာ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ ဆနၵထုတ္ေဖာ္ရာမွာ အလုပ္႐ွင္ဘက္က လုိက္ေရာမႈမ႐ွိတဲ့အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ရာကေန ဖမ္းဆီးခံရတာျဖစ္ျပီး ဒါဟာ တဖက္သတ္ျဖစ္တယ္လုိ့ အလုပ္သမားေရးရာေဆာင္႐ြက္ေပးသူ ကုိေက်ာ္မင္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အလုပ္သမား မိသားစုေတြလည္း အခက္အခဲေတြရင္ဆုိင္ေနတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။

“အလုပ္သမားေတြက ဥပေဒအရေတာင္းဆိုမႈေတြ ႐ွိခဲ့တယ္။ နစ္နာခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ဖမ္းဆီးခံရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒက တဖက္သတ္ေပါ့။ မိသားစုေတြလည္း အရမ္းစုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကေနၾကတယ္။ သားသမီးေတြကုိ ဘယ္မွာသြားထားရမလဲ၊ ရဲစခန္းမွာ အပ္ရမလား။ အဲလိုအေျခအေနမ်ိုးထိ ေမးလာတာမ်ိုး ျဖစ္လာတယ္။ ဒီကေလးေတြ မ႐ွိဘဲ စား၀တ္ေနေရးကို မိသားစုေတြ ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ရမလဲဆုိတာ ေမးလာၾကတယ္။ ျပဿနာအမ်ားၾကီးအေပၚမွာ ဥပေဒရဲ့တဖက္သတ္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ အရမ္းနစ္နာေနပါတယ္။”

ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္အလုပ္သမားေတြ
က သူတုိ့ရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ ေလာက္ကတည္းက ဆနၵျပၾကတာျဖစ္ျပီး နုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန့ကစလုိ့ အလုပ္သမား ၁၀ ဦး အစာငတ္ခံဆနၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆနၵျပရက္ၾကာလာတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ့တဲ့ျပီး ေဆး႐ုံမွာ တက္ေရာက္ကုသခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး အလုပ္႐ွင္၊ အလုပ္သမား ညွိနႈိင္းေပမယ့္ မရတဲ့အတြက္ ျမို့နယ္တာ၀န္႐ွိသူေတြက ညိွနႈိင္းျပီး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိေပမယ့္ အလုပ္႐ွင္ဘက္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္လုိ့ ၈၈ မ်ိိူးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ ပြင့္လင္းလူ့အဖြဲ့အစည္းရဲ့  အလုပ္သမားေရးရာ တာ၀န္ခံ ေဒၚသက္သက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီကေနတဆင့္ ခုံသမာဓိကုိ တက္ျပီး ခုံသမာဓိကေန ခ်မွတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အလုပ္႐ွင္ ဦးကုိကုိေထြးက မလုိက္နာဘဲ တရားလြွႊတ္ေတာ္ခ်ဴပ္ကို တင္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ ၃ လေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

ဒီၾကားကာလမွာ အလုပ္သမားညြွႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံး တာ၀န္႐ွိသူေတြက အရပ္ဘက္ လူ့အဖြဲ့အစည္းေတြနဲ့ ေခၚယူညိွနႈိင္းျပီးေနာက္ အလုပ္သမားေတြ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္၀င္ေပမယ့္ မေျပလည္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အလုပ္႐ွင္က အလုပ္သမားေတြကုိ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ့ တရားစြဲဆုိတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြ အခုလို ဖမ္းဆီးခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအလုပ္သမားနဲ့ အလုပ္႐ွင္ေတြအၾကား သေဘာတူညီမႈေတြ႐ွိတဲ့ၾကားက အလုပ္႐ွင္က မလုိက္နာမႈမွာ အလုပ္႐ွင္ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတဲ့ ဥပေဒမ႐ွိေသးဘူးလုိ့  ေဒၚသက္သက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ့ခြင့္ေ
တြကုိ ၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ေန့မွာ တရား၀င္ခ်မွတ္ျပီး ဖြဲ့စည္းခြင့္ေတြ ေပးလုိက္ေသာ္လည္းပဲ အလုပ္႐ွင္ေတြဘက္ကေန နည္းမ်ိုးစံုနဲ့ ေနွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ႐ွိလာတယ္။ ဒါေတြကို အစိုးရဘက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္နုိင္ျခင္း မ႐ွိဘူး။ ေတာ္၀င္အလုပ္သမားေတြကိစၥမွာလည္း အလုပ္႐ွင္နဲ့အလုပ္သမား ညွိနိႈင္းမႈေတြလုပ္တယ္။ ျမို့နယ္ညွိနိႈင္းေရး႐ုံးမွာလည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တယ္။ ခံုသမာဓိေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္တယ္။ မလုိက္နာဘူး။ ဒီလုိအဆင့္ဆင့္ေတြကို မလုိက္နာတဲ့ အလုပ္႐ွင္ေတြကိုေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ဥပေဒမွာ မပါလာဘူး။ အဲေတာ့ က်မတုိ့အေနနဲ့ ခံုသမာဓိေကာင္စီကေန ခ်မွတ္လုိက္ျပီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ မလုိက္နာဘူးဆုိရင္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖုိ့ ဥပေဒမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပ႒ာန္းေပးဖို့ ေတာင္းဆိုမယ္။”
ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနာင္ခံထားရတဲ့ အလုပ္သမားအေတြအတြက္ တရားမွ်တေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္္မွာျဖစ္သလုိ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ့ခ်ဳပ္ (အုိအယ္လ္အုိ) ကုိလည္း စာတင္သြားမယ္လုိ့ ေဒၚသက္သက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ ဆနၵျပေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦးကုိ  ေမ ၁၄ ရက္က ဖမ္းဆီးျပီး အင္းစိန္ေထာင္မွာခ်ဳပ္ေနွာင္ထား
တာပါ။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ့စီတန္းလွည့္လည္ခြ
င့္ပုဒ္မ၊ ပုိင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈ အစ႐ွိတဲ့ ပုဒ္မ ၅ ခုနဲ့ တရားစြဲဆုိထားတယ္လုိ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေ႐ွ့ေနအျဖစ္ လုိက္ပါေပးမယ့္ ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။
by ေနာ္နုိရင္း  (ဒီဗီြဘီ)

မနွစ္ နို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန့က ဆနၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား

Posted: 20 May 2013 06:13 AM PDT
ပုဂံ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမွဳ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဝက္ၾကီးအင္းရပ္အနီး ဧရာဝတီ ျမစ္နံေဘးတြင္
တည္ရွိေသာ ျမစည္းခုံ ဘုရားတြင္ ကိန္းဝပ္စံ ပယ္ေတာ္မူသည့္ ဆင္းတု ေတာ္တစ္ဆူ ခုိးယူျခင္းခံရေၾကာင္း ပုဂံ ရဲစခန္းမွသိရသည္။ ျမစည္းခုံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိသာရသည္ ေမ ၁၉ ရက္ညေနပုိင္းက ဘုရားေပၚ တက္ေရာက္ စဥ္ ---

သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 20 May 2013 06:10 AM PDT
ေမလ (၂၀)ရက္ေန ့ထုတ္ စီးပြားေရးသတင္း ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၃ အမွတ္ ၁၈
 
ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


Posted: 20 May 2013 04:54 AM PDT
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ Voice Of America ( VOA ) မိသားစုေတြ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က ၀ါရွင္တန္ဒီစီ VOA ရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆႏၵျပပြဲမွာပါ၀င္သူ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ေဖါင္ေ
ဒးရွင္း (IFBNC) အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုေအာင္သန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္မလာေသးတဲ့အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဆႏၵျပၾကတာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

“သံဃာေတြကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းတယ္ဆိုတာပါ
မယ္၊ မဲလိမ္မဲခိုးတဲ့အစိုးရ အလုိမရွိ၊ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီ အလိုမရွိ၊ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾက၊ တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ၾက၊ စစ္တပ္ဦးစီးတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရး ဒို႔အေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ရမည္၊ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြက မ်ားႀကီးေတာ့အမ်ားႀကီး”

ဆႏၵျပပြဲမွာ US Campaign for Burma အဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစၥလာမ္အဖြဲ႕ေတြ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA Burmese


Posted: 20 May 2013 04:30 AM PDT
သို့
ဝန္ျကီး
က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန
ရံုးခု်ပ္
ေနျပည္ေတာ္
ရက္စဲြ၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ေမလ    ရက္

အေျကာင္းအရာ။    ။ သင္တန္းေျကးစရိတ္မ်ား စိစစ္ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ
ရန္

အထက္ အေျကာင္းအရာပါ ကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကယားျပည္နယ္ သူနာျပုနွင့္ သားဖြားသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ သူနာျပုနွင့္ သားဖြား ဒီပလိုမာ သင္တန္း တက္ေရာက္ ပညာ သင္ျကားေနျကေသာ သင္တန္း သား/သူမ်ားသည္ သင္တန္းေျကးမ်ား အလြန္ မ်ားျပားေနျခင္း အတြက္ အခက္အခဲနွင့္ျကံုေတြ့ ေနရပါသည္။

အစိုးရမွ သင္တန္းသား/သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းေျကး ေထာက္ပံ့ေျကးေငြမွာ လစဥ္ က်ပ္ ၃ဝဝ/-သာ ရရိွျပီး သင္တန္းသား/သူတစ္ဦး အမွန္တကယ္ လစဥ္ သင္တန္းေျကးကုန္က်ေငြမွာ က်ပ္ ၅ဝဝဝ/-အထက္တြင္ ကုန္က်ေနသည့္အတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြနွင့္ နိႈင္းစာျကည့္ပါက ၁ဝ ဆအထက္တြင္ ရိွေန ၍ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာသင္တန္းေက်ာင္း
ဟု ေျပာဆိုရမည္ပင္ ခဲယဥ္းေနပါသည္။ သင္တန္း ေျကးမ်ားျပားျခင္းတြင္ သင္တန္းအုပ္ခု်ပ္သူဆရာမျကီးနွင့္နည္းျပဆရာမမ်ားကို သင္တန္းဆင္းေသာအခါ ေရႊxnfyစၥည္းမ်ား ကန္ေတာ့ရန္ လစဥ္ ဘဏ္ေျကးေငြမ်ား ထည့္သြင္းရျခင္း၊ ျပဋၭာန္းစာအုပ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁ဝဝဝ/-အထက္တြင္ ရိွျခင္း၊ လစဥ္အေထြေထြေျကးမ်ား ေပးသြင္းရျခင္း၊ စာေမးပဲြေျကး မ်ား ထည့္သြင္းရျခင္း စသည္ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အလြန္မ်ားျပားေနပါသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍အစိုးရမွ အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာသူနာျပုနွင့္
သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းအမည္နွင့္အညီ သင္တန္းသား/သူမ်ား သက္သာေခ်ာင္လည္စြာ ပညာဆက္လက္သင္ျကားနိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦး

ဦးေလာရယ္
၂/လကန(နိုင္) ၁ဝဝ၃၈၇
 ရွမ္းစုရပ္၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့

မိတၲူကို
- ညႊန္ျကားေရးမွူးခု်ပ္၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန(ရံုးခု်ပ္)
ေနျပည္ေတာ္
- ညႊန္ျကားေရးမွူး၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ေဆးသိပၸံပညာဦးစီးဌာန(ရံုးခု်ပ္)
ေနျပည္ေတာ္
- ဝန္ျကီးခု်ပ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ့၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့
- ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး၊ ကယားျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့
- ေဆးရံုအုပ္ျကီး၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ့ေဆးရံုျကီး၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့
- ေက်ာင္းအုပ္ျကီး၊ သူနာျပုနွင့္သားဖြားသင္တန္းေက်ာ
င္း၊ လိြုင္ေကာ္ျမို့
- လက္ခံ


Posted: 20 May 2013 04:22 AM PDT
ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနည္းတူ လာေရာက္ စစ္ေဆးေစခ်င္တယ္လို့ တ႐ုတ္ စီပီအိုင္ကုမၸဏီ တာ၀န္႐ွိသူေတြက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္
ပါတီ၀င္ေတြရဲ့ ေမ ၁၀ရက္ကေန ၁၈ ရက္ထိ ၁၀ရက္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြင္း ေလ့လာေရးအဖြဲ့နဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတို့ ေတြ့ဆံုခိုက္ ကုမၸဏီဘက္က အခုလို ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေရးအဖြဲ့မွာ လိုက္ပါသြားတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ့၀င္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

အန္အယ္ဒီပါတီ၀င္ေတြဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမူနစ္ပါတီရဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေလ့လာေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ့ၾကားတာတခုက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလာလုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီနဲ့ေတြ့ေတာ့ အန္တီတို့ အဖြဲ့ကုိ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေျပာေပးဖုိ့ စီမံကိန္းျပန္စခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ အသံၾကားရပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။

“က်မတို့ကုိ ႐ွင္းျပတာက ကမၻာေပၚမွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရအားကထုတ္တာက ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုးေပါ့။ ဒီဟာ သူတို့ဘယ္ေလာက္ကုန္က်ထားတယ္၊ ေပးထားရတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သူတို့ဘယ္လုိထိန္းသိမ္းေပးတယ္ေ
ပါ့။ သူတုိ့ကုိလည္း ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းလိုပဲ လာစစ္ေဆးေစခ်င္တယ္ေပါ့။ သူတို့ဘယ္လို ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ေပးထားတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း။ သူတို့ကုိ လာစစ္ေဆးျပီး လုပ္သင့္တယ္၊ မလုပ္သင့္ဘူးဆုိတာ လာစစ္ပါလားေပါ့။ ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းကို စစ္ေဆးဖို့က အစိုးရ၊ လြွႊတ္ေတာ္က ဒီအဖြဲ့ကုိ တာ၀န္ေပးလုိ့ သြားစစ္တာေပါ့။ အဲလိုမ်ိုး႐ွိလားလုိ့ ေမးတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ျပီး ေၾကးနီေတာင္စီမံကိန္းသြားစစ္သလိုပဲ ျမစ္ဆံုကုိလည္း စစ္ေပးဖို့ဆနၵ႐ွိတယ္လို့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာလုိက္တာေပါ့။ အန္တီတုိ့ ဘယ္လို သေဘာျပန္ၾကားခဲ့ပါလဲ။

“က်မတို့က ေျပာပုိင္ခြင့္မ႐ွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို့ေျပာတာေတြကုိ ပါတီကုိ ျပန္တင္ျပေပးမယ္လုိ့ ေျပာခဲ့တယ္။”

ပါတီဥကၠ႒ကုိ ျပန္တင္ျပျပီးပါျပီလား။

“က်မတို့ ပါတီဥကၠ႒နဲ့မေတြ့ရေသးဘူး။ ဥကၠ႒က လြွႊတ္ေတာ္တက္သြားလုိ့ က်မတုိ့နဲ့ မဆံုရေသးပါဘူး။”

တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းနဲ့ပတ္သက္ျပီး ကုမၸဏီနဲ့ေတြ့ရမယ္။ ကုမၸဏီကလည္း အလားတူ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ိုး ေတာင္းဆုိလာမယ္လုိ့ အန္တီတို့ ၾကိုသိလား။ အဲေရာက္မွသိတာပါလား။

“မဟုတ္ဘူး။ သူတို့ က်မတို့ကုိ သူတို့ရဲ့အစီအစဥ္ကုိ ေဘဂ်င္းေရာက္ေတာ့ ခ်ေပးတယ္။ အဲမွာ ဧရာ၀တီ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီပါလာတယ္။ က်မတုိ့က ဒီကုမၸဏီကို တို့ကုိ ဘာလို့ျပလဲဆုိေတာ့ က်မတုိ့က စေရာက္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္မီးအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားတယ္၊ ေမးၾကတယ္ေပါ့။ အမွန္လည္း ဟုတ္တယ္။ က်မတုိ့က မီးရလား၊ မီးရလား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေလွကားေတြ ဒီေလာက္မ်ားတာ၊ အိမ္ေတြ၊ တုိက္အထပ္ေတြ ဒီေလာက္အမ်ားၾကီးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေလွကားေတြသံုးတာ သံုးလုိ့ရလား၊ ပ်က္တာေတြဘာေတြ၊ ၂၄ နာရီ မီးရလား ေမးေတာ့ က်မတုိ့က သိပ္စိတ္၀င္စားတယ္ဆုိတာ သူတို့ သိရတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို့က ဒီကုမၸဏီနဲ့ေပးေတြ့တာပါတဲ့။ က်မတုိ့ကုိ သူတုိ့ကေမးတယ္၊ ဖိတ္တယ္၊ ေပးေတြ့ခ်င္တယ္ဆုိေတာ့ က်မတုိ့က ေတြ့လိုက္ပါတယ္။”

တ႐ုတ္ကုမၸဏီရဲ့ တင္ျပခ်က္အေပၚ အန္တီတဦးတည္းရဲ့အျမင္ ေျပာေပးပါ။

“က်မတုိ့အျမင္ကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးကုိ ဘာနဲ့မွ မလဲနုိင္ဘူးေလ။ သူတုိ့က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေ႐ြွႊထြက္ေနတယ္ပဲ ေျပာေျပာ က်မတုိ့အတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ဘယ္သူမွ မေပးနုိင္ဘူး။ ဘယ္လုပ္ငန္း႐ွင္ကုိမွလည္း မေပးနုိင္ဘူး။ ဧရာ၀တီရဲ့ သဘာ၀အလွကုိ က်မတုိ့ လက္ခံထားတာပဲ။”

သူတုိ့ကလည္း လက္ပန္းေတာင္းလုိပဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရးကအစ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတာေတြကအစ စနစ္တက် နုိင္ငံတကာအဆင့္မီ လုပ္ထားတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိေရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ့ မေကာင္းဘူးလား။ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိး႐ွိမယ္ဆုိရင္ ျပန္တင္ျပသင့္တယ္လုိ့ မထင္ဘူးလား။

“သူတုိ့ဘက္က ခ်ျပတာ က်မတုိ့အတြက္ လက္ခံနုိင္စရာ႐ွိတာေတြ အမ်ားၾကီး႐ွိပါတယ္။ အရင္ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာေနတဲ့ဟာေတြ။ သူတုိ့ တကယ္လုိ့သာ ေရကာတာ ျပန္ျပီးလုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္က ႐ြာေတြ သူတုိ့ဘက္ကအေျပာေပ့ါ။ အဲဒါေတြကုိ သူတုိ့ ျပန္ခ်ျပတယ္။ ေရကာတာလုပ္ျပီးတဲ့ အေျခအေနကုိ သူတုိ့က ခ်ျပတာ။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေတြ မထိတဲ့အေၾကာင္း။ ေနာက္ျပီး ျမန္မာျပည္ကုိ သူတုိ့ ေပးတယ္ဆုိတာကလည္း ထြက္တဲ့ပမာဏရဲ့ ၁၀ ရာခုိင္နႈန္းပဲ ေပးရတာ။ ျမန္မာနုိင္ငံက အခုသုံးေနတဲ့ပမာဏ ၁၀ ရာခုိင္နႈန္းဆုိ လုံေလာက္တယ္လုိ့ သတ္မွတ္ထားလုိ့ ဒီေလာက္ပဲ ေပးတာ။ တကယ္လို့သာ ျမန္မာျပည္က ၂၀ ရာခုိင္နႈန္းေလာက္မွ လုံေလာက္တယ္ဆုိရင္လည္း သူတို့က ေပးမွာပဲေပါ့။ ပုိတဲ့ဟာကိုသာ သူတုိ့က အသုံးခ်မွာဆုိျပီး ေျပာတယ္။ အဲလုိ နားေထာင္လုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း တကယ္တမ္း ျပန္ျပီးစိစစ္ျပီးတဲ့အခါက်ရင္ သုံးသပ္ရင္ သုံးသပ္မွာေပါ့။ က်မတုိ့ကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးကုိ သံေဃာဇဥ္႐ွိတာကုိး။”

by ေ႐ြွႊေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)


Posted: 20 May 2013 03:05 AM PDT
၂၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၁၀၀၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ MIKKO COFFEMIX ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္လမ္းတံတားဌာနမွ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ဆိုင္းဘုတ္ေၾကာ္ျငာသံျပား အား ဂေဟျဖင့္ျဖတ္စဥ္ အပူရွိန္လြန္ကဲၿပီး အလ်ား (၂၅)ေပ၊ အနံ(၅၀)ေပခန္႕ရွိဗီႏိုင္းစအား မီးစြဲေလာင္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ မီးသတ္ယာဥ္ (၁)စီးျဖင့္ျငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၁၀၁၅ အခ်ိန္မီးျငိမ္းသြားခဲ့ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖဲြ ့ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/yangonpolice တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သစ္ထူးလြင္


ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြါး

Posted: 20 May 2013 02:49 AM PDT
က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းကတ္တန္းစီဖို ႔လာရာက္ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း မူးလဲကာ ေသဆံုးမွဳတစ္ခု ေမလ ၂၀ရက္ မနက္ ၃ နာရီခန္႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ပါတ္ကုန္း၀န္းက်င္ ရပ္ကြက္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါတယ္။

ေသဆံုးသူဟာ အကြက္ ၇၃၃ ေန အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ၿပီး မေသဆံုးခင္ အရက္ေသာက္ထားကာပုရစ္ေၾကာ္စားထား
တယ္လို႔ ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသားရဲ႕ ဇနီးကေျပာေၾကာင္း ပါတ္ကုန္း၀န္က်င္ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

စတင္မူးလဲက်တာ ေမလ ည၇ နာရီခြဲခန္႔ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ မနက္ ၃ နာရီခန္႔မွာ ေသဆံုးသြာတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

“အရက္နဲ႔ ပုရစ္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္သြားတယ္
ထင္တယ္။သူ႔လက္ထဲမွာ မူးက်တုန္က ဖုန္းတန္းစီဖို႔ အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပံုတင္လည္းပါတယ္။ သူဘာသူ ေသဆံုးလို႔ အမွဳဖြင့္ထားတာမ်ဳိးေတာ့မရွိပါဘူး”လို႔ ပါတ္ကုန္း၀န္က်င္ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

The Modern News Journal

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ၁၅၀၀တန္ တန္ဘိုးနည္း ဖုန္းမ်ားကို ၁၉ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ၀န္းက်င္ကတည္း မၽႏၱေလးျမိဳ႕ေပါရွိ ရက္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရုံးမ်ားမွာ တန္းစီ ေစာင့္ဆို္င္းေနၾကတာကို အခုုလို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ရက္ကြက္ရုံးေတြမွာ စံုစမ္းေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲေလာက္မွာ ခ်ထားေပးမယ့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ အထက္အမိန္႔အရ ေရာင္းခ်မယ့္ ပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းသြားႏို္င္တယ္လို႔ ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ (သတင္းဓါတ္ပုံ - အိမ္ခိုင္ၿမဲ) ဒီဗီြဘီPosted: 20 May 2013 02:39 AM PDT
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္အတြင္းသုိ႔ ကားေဆးမႈတ္ရန္ သြားေရာက္ရင္း ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရသည့္ ေမာင္ခ်စ္ႏုိးသူ - ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - တ/၄၇၆၄၈၆ ( ေမြးသကၠရာဇ္ -၁၉၉၆ခုႏွစ္) ေမာင္ေအာင္ကုိဟန္း - ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - တ/၄၇၆၄၈၇ (ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃၊၂၊၁၉၉၆)တုိ႔အား ေပ်ာက္ၿပီး ၁လေက်ာ္အၾကာတြင္ ILO၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း ေမလအထိ အေၾကာင္းမထူးေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ၎တုိ႔အား ဦးခင္ေဇာ္မွ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၅၄၈) ခလဂ နဘူးတပ္အတြက္ စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ အမွတ္ (၅၂၅) ေထာက္ပုိ႔တပ္တြင္ ေခတၱခဏထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) စစ္ေလ့က်င့္ေရး ေဖာင္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

Burma VJ Media Network


ေမာင္ခ်စ္ႏုိးသူ - ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - တ/၄၇၆၄၈၆ (မွ်ားျပထားသူ)

Posted: 20 May 2013 02:03 AM PDT
ေဒသႏၱရအမိန္႔အမွတ္(၁/၂၀၁၃)ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေ႐ွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၇)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကညာခ်က္အရ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေ႐ွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ကေလးငယ္မ်ား ေသြးလြန္တုတ္ေကြး ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္၊ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္ေရွ႕ရိွ ေရေျမာင္းမ်ားကို (၃)ေပအက်ယ္၊ (၃)ေပအနက္ တူးေဖာ္ျခင္းကို (၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ
(၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး တူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုက္နာမႈမရိွလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SkyNet TV Browser


Posted: 20 May 2013 01:51 AM PDT
မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္ဖို႕ စက္ေလွနဲ႕ ခိုးထြက္သြားျပီး သီရိိလကၤာမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ သူ႕ႏိုင္ငံသား (၆၁) ဦးကုိ ဘဂၤလာေဒခ်္႕အစိုးရက ေမလ ၁၉ ရက္ေန႕က ျပန္လည္ ေခၚယူလာပါတယ္။ သူတို႕ကို သီရိလကၤာ ကုိလံဘိုျမိဳ႕ကေန ေလယာဥ္နဲ႕ ဒကၠားျမိဳ႕ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ေခၚေဆာင္လာတာ ျဖစ္ျပီး ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ---
သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

သီရီလကၤာေရတပ္မွ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေနစဥ္။

Posted: 20 May 2013 01:44 AM PDT
မြန္ျပည္နယ္ သထံုခ႐ိုင္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး၏ သားဖြားမီးယပ္ႏွင့္ ကေလး ကုသေဆာင္၌ ေမ ၁၇ ရက္က ေလးႁမႊာပူး ကေလးမ်ားကို နံနက္ ၁၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္မွ စတင္ကာ တစ္မိနစ္ျခားစီျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ ေမြးဖြား ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္း ကေလးမ်ားအား ---
သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


...

[Message clipped]  View entire message

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...