Saturday, May 18, 2013

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၈-၅)

သစ္ထူးလြင္Posted: 18 May 2013 07:04 AM PDT
အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ပထမဆံုး အစည္း
အေ၀းထိုင္သည့္ ေန႔တြင္ပင္္ ျပည္ပမွ ဘီယာခ်က္ စက္႐ံု တစ္႐ံုကို ျပည္တြင္း၌ တည္ေဆာက္ရန္
ခြင့္ျပဳ လိုက္ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု
သိရရာ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ယခင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ လုပ္လက္စအလုပ္ကို
အသစ္တက္လာ သည့္အဖြဲ႕က အတည္ျပဳေပး လိုက္ရသည့္ အဆင့္သာ ရွိေပလိမ့္မည္။

မီဒီယာအသီးသီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘီယာခ်က္စက္႐ံုမ်ား လိုသည္ထက္ ပိုမိုခြင့္ျပဳေနသည့္
အေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေရးသားေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္
ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္း အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္မွာ ဘီယာခ်က္ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ေန
သည္က မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသနည္း ဆိုသည့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားစြာ
ရွိေနသည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းယူၿပီးခ်ိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၆ ႏွစ္တာ
ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘီယာခ်က္စက္႐ံု သံုး႐ံုသာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ေအာက္ပါကုမၸဏီ ငါးခုကို ေနာက္ထပ္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာ
ခ်က္စက္႐ုံ ခုနစ္႐ံု ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေ၀ဖန္သူတို႔က ႐ိုးသားစြာ ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္း
ဟုတ္မဟုတ္၊ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းဆိုသည္ကို ေမးခြန္းမ်ားစြာေမးရန္ ရွိလာ
သည္။

(၁) ၂၀၁၂ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ဘီယာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ (ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္) သံလြင္ဧရာကုမၸဏီ
(ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ)

(၂) ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ အေဖ်ာ္ ယမကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး)၊
Beer Chang Intl Co;ltd ႏွင့္ Myanmar Distillery Co;ltd (ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ
ခြင့္ျပဳ)

(၃)၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ဘီယာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ (မဂၤလာဒံု)၊ Diamond Mayson Co;ltd
(ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရခြင့္
ျပဳ) (ရန္ကုန္တြင္ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္
ကရင္ျပည္နယ္္တစ္ခုခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊြန္ၾကားထားသည္ဟု သိရ)

(၄) ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ဘီယာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ (ပဲခူး)၊ ျမန္မာကားလ္စ္ဘတ္ကုမၸဏီ
(ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ)

(၅) ၂၀၁၃ ေမ ၁၀၊ Heinekin ဘီယာ ခ်က္စက္႐ံု(ေမွာ္ဘီ)၊ APB Alliance Brewery Co;ltd ႏွင့္
Alliance Brewery co;ltd-Myanmar၊ (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ) (ယခင္
ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ
ေလွ်ာက္ထား)

ယမကာ ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အသည္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးေနသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
တစ္ေန႔တျခားမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရွိထားခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဘီယာ
ခ်က္စက္႐ံုမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူ လိုသည္ထက္ပိုၿပီး ခြင့္ျပဳေပးေနသည္မွာ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္
ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆရာ၀န္
တစ္ဦးက ေျပာၾကားလာသည္။

ယမကာေသာက္သံုးမႈသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံအရေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္ ဘာသာေရးအရပါ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆယ္ေက်ာ္
သက္ မိန္းမငယ္ေလးမ်ားပါ ဘီယာ ယဥ္ေက်းမႈအတြင္း စီးေမ်ာေနၾကသည္မွာ လက္မခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ယမကာေဈးႏႈန္းကို ျမင့္မားစြာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊
အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္
လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘီယာႏွင့္
အရက္ကို အသက္အရြယ္မေရြး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမေရြး ေဈးသက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိေနသည္မွာ
လူငယ္မ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကိုပါထိခိုက္ပ်က္စီ
းေစေၾကာင္းေ၀ဖန္ေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေဆာင္မႈအေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္း အရက္မ်ဳိးစံု ပုလင္းေပါင္း (၁၇၂ ဒသမ ၂)သန္း၊ ဘီယာပုလင္းမ်ဳိးစံု (၆၇
ဒသမ ၉၇)သန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစာရင္းတြင္ စည္ဘီယာမ်ား၊ ဘီယာသံဘူးမ်ား၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ တရားမ၀င္ အရက္
ဘီယာမ်ား မပါရွိေပ။

ဘီယာ သံဘူးမ်ဳိးစံု ႏွင့္ စည္ဘီယာကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘီယာ
ပုလင္းႏွင့္ သံဘူးမ်ဳိးစံု အေရာင္းမွာ သန္း ၁၆၀ အထက္ ရွိမည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက
တြက္ခ်က္ျပသည္။

အရက္ဘီယာ ယမကာထုတ္လုပ္ ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အစိုးရကို အခြန္အေကာက္
တိုးျမႇင့္ရရွိေစသည္မွလြဲၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္အက်ဳိးမွမရွိဘဲ ေရရွည္တြင္ လူမႈေရး
ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္မူ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ဘီယာအရက္ေသာက္သံုးသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အရက္ႏွင့္ဘီယာ
ကုမၸဏီမ်ားက မည္သို႔တာ၀န္ယူမည္နည္းဆိုသည္ကို မည္သည့္ အရက္ႏွင့္ဘီယာကုမၸဏီကမွ
ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာခ်က္ စက္႐ံု
မ်ားကို သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မၾကံဳဖူးေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္
ေကာင္းက်ဳိးရွိသျဖင့္ ခြင္႕ျပဳေပးေနသနည္းဆိုသည္ကို ေျဖၾကားေစလိုပါသည္။

အရက္ႏွင့္ ဘီယာေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေပၚ မည္သူက တာ၀န္ယူ
မည္နည္းဆိုသည္ကို သိလိုပါသည္။

ယခုေဆာင္းပါးသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး
တြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက အေထာက္အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေရးသားတင္ျပထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ဳိးစံုတြင္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနပါလ်က္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု
ေၾကာင့္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာခ်က္ စက္႐ံုမ်ား ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ ထိုခြင့္ျပဳသူမ်ားသည္
တစ္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတရားခံမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းအတင္ခံရမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

မာေဂ်   |   ျမန္မာတုိင္း(မ္)


Posted: 18 May 2013 07:00 AM PDT
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔၌ တာရွည္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား
ေၾကာင့္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ တင္ပို႔မႈတို႔မွာ သိသိသာသာ တိုးလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား
က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာျပဳန္းျခင္းႏွင့္ ေျမအခြင့္အေရးမ်ား
ကို ေလ့လာေနသူ သုေတသန တစ္ဦးက ဧၿပီလဆန္း ေလာက္က တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ႐ူလီအနီး၌
ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္သြား ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

လမ္း၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ငါးမိုင္ေလာက္ရွည္လ်ားသည့္ေနရာ
မ်ား၌ သစ္ဆိုင္မ်ားကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရ
ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္အနီးသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွေနၿပီး တန္ခ်ိန္ ၁၅-
၂၀ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ထရပ္ကား အစီးငါးဆယ္ခန္႔ကို ေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္း၊ ရက္သတၱပတ္အတြင္း
မွာ ပို၍လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ပို၍မ်ားေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ထရပ္ကား အစီး ၂၀၀ ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဘက္ (နမ့္ခမ္း) မွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ (နန္ေဒါင္) ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း ထိုသုေတသနပညာရွင္က
ေျပာသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ထိုသုေတသနပညာရွင္က သူသိရွိရသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ခိုင္လံုသည့္
ေလ့လာမႈမ်ားထက္ ပံုျပင္ဆန္ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏အေပၚ၌ အေျခခံေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ အရာရွိ ဆိုင္းခါဆန္သည္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔၌ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ခရီးသြားလာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္က ဤသတင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လ အတြင္း၌ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္မႈ သိသာမ်ားျပားခဲ့သည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိ
ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ေလွ်ာက္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း
သူကေျပာသည္။

ဤတရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက တ႐ုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္တြင္
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္အကုန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕  "Global Witness က China's Choice Ending the
Destruction of Burma's Frontier Forests" အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ဤကုန္သြယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာသစ္တင္ပို႔ျခင္းကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္လ်က္၊ ျမန္မာအစိုးရကလည္း အလားတူ
သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္လ်က္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့
သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က Global Witness ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင္
့ ကခ်င္
ျပည္နယ္၌ တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
ဆက္စပ္ကုန္သြယ္မႈလည္း အလားတူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အစိုးရႏွင့္
ေကအိုင္ေအ တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားမ၀င္သစ္ေဈးကြက္မွာ ျပန္လည္ႀကီး
ထြားလာခဲ့ၿပီး လံုး၀ဒဏ္ခတ္ျခင္း မခံရဘဲ ျပန္လည္ လႈပ္ရွားအသက္၀င္လာခဲ့သည္။

သုေတသနပညာရွင္ယံုၾကည္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုမွာ ေကအိုင္ေအ တပ္သည္
တရားမ၀င္သစ္မ်ား ေရာင္းျခင္းမွရသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားျဖင့္ ၎၏ စစ္တပ္ကို အင္အားျဖည့္ၿပီး
အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိကာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီး
ဌာနမွ အရာရွိမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ မသြား၀ံ့ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရ
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ကြ်န္းသစ္မ်ားမွာ အေစာင့္အေရွာက္မရွိ ျဖစ္ေနၾက၏။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေျပာဆိုခြင့္
ရွိသူ ဦးေအာင္ျမတ္စံက ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ရွိၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တရားမ၀င္
သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာသည့္ သတင္းမ်ား ၎တို႔႐ုံး၌ မရရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသ၌ ပဋိပကၡမ်ားရွိျခင္း ႏွင့္ ေ၀းလံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ
အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားသ႔ို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား
သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမတ္စံက ၀န္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေပၚ၌ သစ္မ်ားတင္ေဆာင္ထားသည့္ ထရပ္ကားမ်ား နယ္စပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
တြင္းသို႔ ၀င္ေနသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာ၌ သ႔ူ႐ုံးအေနျဖင့္ မည္သည့္သတင္းမွ
မရရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို အလြန္
သတိထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမတ္စံ က ေျပာသည္။

တရားမ၀င္သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ
သံ႐ုံးမွ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ မစၥတာ႐ႈန္ကိုဖုန္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အားျဖည့္ၿပီး နယ္စပ္ကူး
သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အလံုးစံုတို႔ကို ႏွိမ္နင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ႐ႈန္ကိုဖုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘီလ္အိုတူးလ္

ေသာင္းၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။(ျမန္မာတုိင္းမ္)

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္သြား ေနသည့္ သစ္တင္ကားမ်ားကို နယ္စပ္၌ ေတြ႕ရစဥ္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္သြားေနသည့္ သစ္တင္ကားမ်ားကို နယ္စပ္၌ ေတြ႕ရစဥ္။

Posted: 18 May 2013 06:47 AM PDT
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးေဒသမွာ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆)ရက္ေန႔က (၃၇)တပ္ရင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕စစ္အင္အား (၈၄၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း (၁)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ရက္ျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျခင္း၊ စစ္ေရးျပျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ရိုးရာအကမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရြင္ပြဲ က်င္းပျခငး္၊ ရိုးရာ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း စသည္တုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 တာေလာႀကီးေဒသ၊ ဌာေနျပည္သူ႕စစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၁) လက္နက္အားကုိး၍ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အတူေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားေရး (၃)KIO,KIA အဖြဲ႕မ်ားလည္း ျပည္သူလူထု၏ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခံစားအေလးထား၍ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေအာင္ ေဆြးေႏြးေရး၊ စသည္တို႔ကုိ ဦးတည္ရည္ရြယ္၍ ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕စည္း က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 အဆိုပါ ျပည္သူ႕စစ္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ (၁) ေဒၚခင္ၿပံဳးရည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး (၂) ဦးေဖေသာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္(၆) မဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃) ဦးစံျပည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမွတ္(၇) မဲဆႏၵနယ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေဟာေျပာမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ အတၱႀကီးမားေသာ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ဳိးစုေတြေၾကာင့္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) လူမ်ိဳးစုေတြ လူအင္အား ရိွေသာ္လည္း ဘက္ညီေသာ အင္အားေတြ တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ လက္နက္ကိုင္ဖုိ႕လို။ လက္နက္ကိုင္ျခင္းသည္ သူတပါးကုိ အႏိုင္က်င့္ဖို႔၊ ႏွိပ္စက္ဖို႔မဟုတ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို႔နဲ႕၊ သူတပါး ေလးစားမႈ ရႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္မွတ္ယူ ထားၾကရန္ျဖစ္- စသည္တို႕ျဖင့္ တုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)လူမ်ိဳးစု
မ်ား၏ သမိုင္း၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို့ကုိ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးဘာသာ သာသသနာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္ မိမိတို႔ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ နယ္ေျမ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးႏိုင္ေရးတို႔အျပင္ လက္တေလာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရုတ္နယ္စပ္မ်ားတဆင့္ စိမ့္၀င္ က်ယ္ျပန္႕လာေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးအႏၱရာယ္တို႔ အေၾကာင္းကုိလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားၿပီး (၂)ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည့္တို္င္ေအာင္ ပီျပင္ေသာ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္သုိ႔ မျပန္ႏိုင္ၾကေသးသည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း KIA စစ္သား စုေဆာင္းေရး အႏၱရယ္ႏွင့္ ေထာင္ထားေသာ မုိင္းအႏၱရယ္မ်ားေၾကာင့္ ရြာႏွင့္ ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြား၍ မလုပ္ကုိင္ႏိုင္ခဲ့သည့္မွာ (၂)ႏွစ္ ရိွသြားၿပီလည္းျဖစ္ပါသည္။

 ယခုလို စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိတို႕၏ အသက္၊ အိုးအိမ္ကုိ ကာကြယ္္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ျပည္သူ႕စစ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရတာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႕စစ္နာယက ဦးစန္းေ၀မွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ဦးေကာ ေလး

by Myanmar News Now

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမွ ေဟာေျပာေနစဥ္

Posted: 18 May 2013 06:29 AM PDT
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရျပင္တြင္ ေနာက္ထပ္ လူေသ အေလာင္း ၇ ေလာင္းကို ယမန္ေန႕ နံနက္က ထပ္မံ ဆယ္ယူရရွိခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလာရဲက ေျပာသည္။ ယခု ဆယ္ယူရရွိသည့္ အေလာင္းမ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး တက္ကနက္ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမ်ာပါေန သည္ကို ေဒသခံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆယ္ယူခဲ့သည္ဟု ရဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ Posted: 18 May 2013 06:15 AM PDT
ေမလ ၂၀ ရက္ေန ့ထုတ္ The Voice Weekly Vol.9/No.19

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

Pdf ကို ဖတ္ရႈရန္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္မွ font ကို download ရယူၿပီး မိမိ သံုးေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Install လုပ္ေပးရပါမည္။
http://www.mediafire.com/?ojojmbuhp3sq1jm


Posted: 18 May 2013 05:53 AM PDT
ေမလ ၁၃ ရက္ေန ့ထုတ္ ၇ ရက္ ေစ်း၀ယ္လမ္းညြန္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္ (၃၉)

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 18 May 2013 05:36 AM PDT
ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကုိးရီးယားဘက္မွ အာမခံမႈ မေပးႏုိင္၍ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမွ သတင္းရရွိသည္။ အစုိးရ ျပည္ပ အလုပ္အကုိ ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက “စက္ရုံတခုမွာ အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမား အခ်င္းအခ်င္း အေဖာ္ရေအာင္လုိ႔ တႀကိမ္ကုိ ႏွစ္ေယာက္မေခၚရင္ မျဖစ္ဘူးလုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ လုံၿခံဳမႈ မရွိႏုိင္ဘူး” ဟုဆုိသည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 18 May 2013 05:29 AM PDT
တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ခိုးဝင္လာသူ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သား ၂၀ ဦး အား မဏိပူရျပည္ နယ္ ရဲတပ္ဖြဲဲ႔က လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ေသာၾကာေန႔က တရား႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ Sangai Express သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 17 May 2013 09:40 PM PDT
ပဲခူးတိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ၁၇-၅-၂၀၁၃ ရက္ေန႕ နံနက္ ၀၈း၁၀ အခ်ိန္ခန္႕ ျပည္ျမိဳ႕၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနား ေသာင္ျပင္ကို ေျမဖို႕ျပီး အေဆာက္အဦးၾကီး တခု ေဆာက္လုပ္ ေနသျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အလွသဘာ၀ကို ဖံုးကြယ္ေနျခင္း၊ ျမစ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ယင္းအေဆာက္အဦးအား ဖ်က္သိမ္္းေပးရန္ ျပည္ျမိဳ႕ေန လူထုက ၁၀၀ ခန္ ့က ကန္ ့ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

Posted: 17 May 2013 09:25 PM PDT
၁၆.၅.၂၀၁၃  ရက္ေန႔ (၁၆၃၀)အခ်ိန္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ၾကိဳးၾကာျဖဴ အထည္စက္ရံု တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ စက္ရံုလုပ္သားခ်င္း စကားမ်ားရာမွ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၾကဳိးၾကာျဖဴ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္ သက္ပိုင္လင္း(ခ)လင္းလင္း ႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေတဇာေက်ာ္တို႔ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


တရားခံ ေတဇာေက်ာ္

Posted: 17 May 2013 08:31 PM PDT
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးအတြင္း ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ အျဖစ္နဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာမယ့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ မွာေတာ့ ဗီအိုေအမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ ပညာေရး စတဲ့ နယ္ပယ္စုံက လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ---
သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ

အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္သည္အျဖစ္ အေမရိကန္ကို သြားမယ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုိက္ပါပို႔ေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။ (ေမ၊ ၁၇၊ ၂၀၁၃။)

Posted: 17 May 2013 08:17 PM PDT
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္  ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္အမႈိက္ပုံ အျဖစ္ ထပ္မံ အသံုးႏိုင္သည့္ ေျမေနရာ မရွိ ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ပတ္၀န္းက်င္  ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္ေရး ဌာနမွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္ထိန္ပင္သုသာန္ အမႈိက္ပုံႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  ရွိ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ အမႈိက္ပုံႏွစ္ခု တုိ႔ကို ---
သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
Posted: 17 May 2013 07:31 PM PDT
အီရတ္ နိုင္ငံမွာ ဘာသာေရး အုပ္စုကဲြေတြျကား တိုက္ခိုက္မႈေတြေျကာင့္ အနည္းဆံုး လူ၆ဝ ေသဆံုးသြားခဲ့ျပီး ဒါဟာ လေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးေန့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၢဒက္ျမို့ေတာ္နဲ့ အနီးတဝိုက္က ဆြန္နီ မြတ္ဆလင္ေတြ ေနထိုင္ရာ ေဒသတဝိုက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗံုးခဲြတိုက္ခိုက္မႈ သံုးခု အနက္ Baquba အရပ္က ဗလီအျပင္ဖက္မွာ ေသာျကာေန့ ဝတ္ျပုသူေတြ ---
သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


အီရတ္က ျမို့ျကီးေတြမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီးတဲ့ ေပါက္ကဲြမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့

Posted: 17 May 2013 07:42 PM PDT
ေမလ ၁၇ ရက္ေန ့ထုတ္ Focus Online ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၄၁
ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ
Posted: 17 May 2013 07:15 PM PDT
ေမလ ၁၆ ရက္ေန ့ထုတ္ အားကစားျမင္ကြင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၉)

ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 17 May 2013 07:42 PM PDT
ေမလ ၁၆ ရက္ေန ့ထုတ္  အိုင္တီတုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၈၇၀
ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 17 May 2013 07:40 PM PDT
ေမလ ၁၆ ရက္ေန ့ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ သတင္း ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၈၇၀
ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါPosted: 17 May 2013 07:40 PM PDT
ေမလ ၁၅ ရက္ေန ့ထုတ္ Good Health က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပ ဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၄၃၆
ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


Posted: 17 May 2013 05:22 PM PDT
နွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး အတြင္း ျမန္မာ သမၼတ တစ္ေယာက္ကို အေမရိကန္ အိမ္ျဖူေတာ္က ပထမဆံုး အျကိမ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ္ အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေသာျကာေန့က ဝါရွင္တန္ ျမို့ေတာ္ကို ထြက္ခြာ ဖို့ ရိွပါတယ္။ သမၼတ အိုဘားမားနဲ့ ေမလ ၂၀ ရက္ေန့ က်ရင္ အိမ္ျဖူေတာ္မွာ ေတြ့ဆံု မယ္လို့ အေမရိကန္ အစိုးရ ဘက္က ထုတ္ျပန္ေပမဲ့ ဒီခရီးစဉ္နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ အစိုးရ ဘက္ကေတာ့ တစံုတရာ ထုတ္ျပန္တာ မရိွ ပါဘူး။ ---

သတင္း အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ


ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ပထမအျကိမ္ ခရီးစဉ္မွာ သမၼတ အိုဘားမားကိုေရာ အဲဒီတုန္းက နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး နဲ့ပါ ေတြ့ဆံုခဲ့

Posted: 17 May 2013 05:08 PM PDT
ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခရိုင္၊ မလက္တို ေက်းရြာအုပ္စုမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမဧက ၄၅၀ ကို လယ္သမားေတြထံ ျပန္ေပးမယ္လို႔ မလက္တုိေက်းရြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ဒီေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုမွာ လယ္ယာေျမ အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မအူပင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးေသာင္းက မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုမွာ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ဧက တစ္ေထာင္ထဲက ဧက ၄၅၀ ကို လယ္သမားေတြလက္ထဲ အၿပီးအပိုင္ ျပန္လည္ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး က်န္ရွိတဲ့လယ္ဧက ၅၅၀ ထဲက ၁၂၈ ဧကကိုလည္း လယ္သမားေတြဘက္က အေထာက္အထားျပႏိုင္ရင္ ျပန္ေပးဖို႔ကုိပါ ေကာ္မရွင္က စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အဲဒီစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္
ဟာ ေဖေဖၚ၀ါရီလကုန္ပိုင္းက ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ရဲ၀န္ထမ္းေတြၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ေမလ ၂၇ ရက္ ေန႔မွာ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ေျမေတြရဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးမယ့္အေၾကာင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေဒသခံေတြကို မေန႔ကေခၚယူေတြ႔ဆံု ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ မလက္တိုေက်းရြာအုပ္စုက လယ္သမား ဦးသန္းလိႈင္က ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီကုန္ပုိင္းအတြင္း လယ္သမား ၃၀၀ ေလာက္ဟာ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ယာေျမကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ တင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ၿပီး လူစုခြဲတဲ့အတြက္ လယ္သမား ၉ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သလို ေဒသခံရြာသားေတြရဲ႕ ရိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္လည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၆ ဦးဒဏ္ရာေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese


Posted: 17 May 2013 05:04 PM PDT
ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို တရား၀င္ခရီးစဥ္ လာေရာက္မယ့္ ရက္ပိုင္းအလိုမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပို႔ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အထူး သျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာေတြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲ တင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးက လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုျပဳလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းက အေျခအေနေတြဟာ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ဆက္ၿပီးရွိေနဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို သတိေပးတဲ့အေနနဲ႔ ခုလို ဥပေဒသက္တမ္း တိုးဖို႔အဆိုကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္နဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္တင္သြင္းတာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ US Campaign for Burma ကေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မခင္ျဖဴေထြးက အျပည့္အစံု ေျပာျပေပးပါရွင္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ပို႔ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲ တင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္တဲ့ Burma Freedom and Democracy Act လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဒီမိုကရက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Joseph Crowley နဲ႔ ရီပက္ပလစ္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Peter King တို႔က ကြန္ဂရက္စ္ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုျပဳ တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ၿပီး ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြကို ဆက္ၿပီးခ်မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ ေနေသးတယ္လို႔ မစၥတာ Crowley က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမလကေနစလို႔ ရက္ ၉၀ အတြင္း ဒီဥပေဒ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးဆံုးျဖတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တိုက္ တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ တရား၀င္ ခရီးစဥ္နဲ႔ အခ်ိန္ ကိုက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ဳိ႕က ဒီဥပေဒသက္တမ္း တိုးဖို႔ ေျပာလာခဲ့တာ ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ဆက္ရွိဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို သိသာထင္ရွားေစဖုိ႔အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္ ရက္ပိုင္းအလိုမွာ အခုလို လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ိန္ကိုက္တင္သြင္းပံု ရတယ္လို႔ ၀ါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ US Campaign for Burma က လႈပ္ရွားမႈတာ၀န္ခံ Rachel Wagley က ေျပာပါတယ္။

“ဒါ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ခ်ိန္ကုိက္လုပ္တာပါ။ က်မတို႔ အရင္ကတည္းက သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္သြားႏိုင္ဖို႔ တမင္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါ
တယ္။ ဘာလို႔ခုခ်ိန္မွာ သက္တမ္းတိုးဖို႔ လုပ္ရလဲဆိုေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရကို သာမက အေမရိကန္ အစိုးရ ကိုပါ သတင္းစကားပါးခ်င္တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက အေမရိကန္အေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဆက္လုပ္ ေနတာ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ဂုဏ္ျပဳေနတာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနနဲ႔အညီ တံု႔ျပန္တာ ထက္ ပိုေနတယ္ဆိုတာပါ။ တကယ့္ ပကတိအေျခအေနမွာက စစ္တပ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုမ်ားလာေနသလို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ကလည္း ႏုိင္ငံ အႏွံ႔မွာ ရွိေနတုန္းပါ။ ဆိုေတာ့ ဒီ အက္ဥပေဒကို သက္တမ္းတိုးျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို ခိုင္ခိုင္ မာမာ တိုးျမႇင့္ မေဆာင္ရြက္ဘဲနဲ႔  ဒီပိတ္ဆို႔မႈေတြ ပယ္ဖ်က္ေပး မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။”

အေမရိကန္အစိုးရဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ ျမန္မာအစိုးရကို လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး လိုက္ေလ်ာေနတယ္လို႔လည္း US Campaign အဖြဲ႔က ေ၀ဖန္ ပါတယ္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး မလြတ္ေျမာက္ေသးတာ၊ တိုင္းရင္း သားေဒသေတြမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ ရွိေနေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ မေလွ်ာ့ေပးသင့္ဘူးလို႔ Rachel Wagley က ေျပာပါတယ္။

“က်မတို႔ရဲ႕ အဓိက ျပႆနာက ေျပာရရင္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ထက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လိုက္ေလ်ာတံု႔ျပန္ေနတဲ့ကိစၥပါ။ လက္ေတြ႔ အေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အတင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြနဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြကို တရားဥပေဒက ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ ထားေန တုန္းပါ။ ဆိုေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ မႈေတြ ျပန္႐ုပ္ သိမ္းဖို႔ဆိုရင္ အရင္ဆံုးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ခၽြင္းခ်က္မဲ့ျပ
...

[Message clipped]  View entire message

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...