Saturday, May 25, 2013

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚအႀကံျပဳတင္ျပျခင္း

Seaman Nayminthu was tagged in Peace Man's photo. — with Zegyo Mandalay and 17 others.
ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚအႀကံျပဳတင္ျပျခင္း
========================================
ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ၾကမယ္ဆိုဘာေတြျပင္ၾကမွာလည္း?

၁။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့-
ေဒၚစုသမၼတျဖစ္ေရးလည္းမဟုပ္ဘူး။
၂၅%ကိုျပင္ဘို ့လည္းလက္ရိွအေျခအေနအရမျပင္သင့္ေသးဘူး။
တကယ္မျဖစ္မေနျပင္သင့္တာက
ေနာင္ျဖစ္လာမဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္နဲ ့လႊတ္ေတာ္၃ရပ္အတြင္းမွာ
တစ္ပါတီတည္းက အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္လႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သြားေစမည့္
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ ့နဲ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးထာဝစဥ္တည္ျမဲေရးအတြက္
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွအေက်အလည္သေဘာတူလက္ခံေသာစစ္မွန္သည့္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေပၚေပါက္လာေရးတို ့ကိုသာဦးစားေပး
ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၂။ ၎အခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ျပီး၍ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးနွင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး
တို ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကေက်ေက်နပ္နပ္သေဘာတူေထာက္ခံမွဳမ်ား
ရရိွျပီးသည့္အခ်ိန္မွသာေဒၚစုသမၼတျဖစ္ေရးနွင့္၂၅%ကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးတို ့ကိုဆက္လက္ျပင္ဆင္ျခင္း
သည္သာတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊တိုင္းရင္းသာည္းလံုးညီညြတ္မွဳမျပိဳကြဲေရး
တို ့အတြက္အာမခံခ်က္ရရိွနိုင္မည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၃။ မျဖစ္မေနေဒၚစုကိုသမၼတျဖစ္ေရးကန္ ့သတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုျပင္ဆင္မည္ဆိုပါ
ကလည္း၂၅%ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္နွစ္ဘက္ယံုၾကည္မွဳခိုင္မာစြာတည္
ေဆာက္နိုင္သည့္နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခုကိုဖန္တီးနိုင္သည့္အခ်ိန္မွသာျပင္ဆင္သင့္သည္
ဟုအႀကံျပဳလိုပါသည္။

၄။ ယခုလိုတင္ျပ၍ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွပါတီမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေသာအခ်ိဳးက်လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံေရးသေဘာထား(PR)စံနစ္ကိုေထာက္ခံပါသလားဆိုပါကက်ေနာ့္အေနျဖင့္(လံုးဝ)မေထာက္ခံပါဟုရွင္းလင္စြာတင္ျပလိုပါသည္။

၅။ အဘယ္ေၾကာင့္မေထာက္ခံရပါသနည္း။ရွင္းပါသည္။ယခုလက္ရိွပါတီမ်ား၏ျပည္သူလူထုနွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံ၍ျပည္သူ ့ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္နိုင္မွဳစြမ္းရည္မ်ားအေပၚအျပည့္အဝေက်နပ္အားရဖြယ္မျမင္ေသး
၍ျဖစ္ပါသည္ဟုသာရိုးသားစြာတင္ျပလိုပါသည္။

၆။ ျပည္သူလူထုမွသက္ဆိုင္ရာအေ႐ြးျခယ္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျခင္းဆီ၏အရည္အေသြးမ်ားကို
တိုက္ရိုက္စိစစ္အကဲျဖက္နိုင္ျခင္းမရိွဘဲျပည္သူလူထုလိုလားသည္ျဖစ္ေစ/မလိုလားသည္ျဖစ္ေစ
ပါတီတစ္ခုျခင္း၏ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံျခင္းအေရအတြက္အေပၚသာမူတည္၍ေ႐ြးေကာက္တင္
ေျမွာက္ျခင္းစံနစ္သည္ျပည္သူလူထု၏စစ္မွန္ေသာဆႏၵသေဘာထားမ်ားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္
သည္ဟုခိုင္မာစြာယံုၾကည္မိပါသည္။ပါတီတစ္ခုလံုးတြင္ရိွရိွသမွ်ေသာေ႐ြးျခယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၏တစ္ဦးျခင္းအရည္အေသြးကို၏၎ပါတီ၏ပံုရိပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာျပည္သူလူထုမွအကဲျဖက္ရမည္ဆိုပါကလြန္စြာလြဲမွားေသာေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္မွဳမ်ားသာျဖစ္လိမ့္မည္ဟုယူဆမိပါသည္။

၇။ နိုင္ငံေတာ္၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းသို ့နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အရည္အေသြးမျပည့္မီွေသာ၊မိမိပါတီ မိမိအဖြဲ ့အစည္း၊မိမိဝန္းက်င္တစ္ခု
တည္း၏အက်ိဳးကိုသာလိုလားဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လိုသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လြဲမွား
သည့္အျမင္သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္အတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးရိွသည့္ဥပေဒျပဳ
ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ေနွာင့္ေနွးၾကန္ ့ၾကာကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအုပ္စုဖြဲ ့ဂိုဏ္းဂဏဖြဲ ့၍ သူေျပာ
ငါဖ်က္ ငါေျပာသူဖ်က္ အပ်က္ပ်က္နွင့္နွာေခါင္းေသြးထြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးကိုက်ေနာ့္အေနျဖင့္
လံုးဝမျဖစ္ေစလို၍(PR)စံနစ္ကိုကန္ ့ကြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၈။ ဤသို ့ဆိုလွ်င္က်ေနာ္ဘာကိုဆိုလိုျခင္ပါသလည္း။
ယခုအစိုးရသည္ေနာင္အတိုက္အခံျဖစ္သြားနိုင္သလို ယခုအတိုက္အခံသည္လည္းေနာင္အစိုး
ရျဖစ္သြားနိုင္သည္ဟူေသာေတြးဆခ်က္ကိုအေျခခံ၍အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုပါကတိုင္းျပည္နွင့္လူ
မ်ိဳး၏ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ခိုင္မာ၍ေရရွည္အက်ိဳးရိွနိုင္သည့္အျပန္အလွန္ေရရွည္နားလည္ယံုၾကည္မွဳအေမြခံေကာင္းမ်ားကိုသာလက္ရိွနိုင္ငံေရးေလာကအတြင္းက်င္လည္ေနၾကေသာ
နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ဦးစားေပးစဥ္းစားေစလိုေသာသေဘာကိုဆိုလိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်။

ဤဆိုလိုခ်က္အေပၚအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုေတြးဆျခင္း
==============================================================
၉။ အထက္စာပုိဒ္(၈)ပါက်ေနာ္ဆိုလိုခ်က္ကိုအနည္းအငယ္အက်ယ္ခ်ဲ  ့၍တင္ျပလိုပါသည္။
က်ေနာ့္အေနျဖင့္လက္ရိွနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚေလ့လာမိသ၍ကိုအေျခခံ၍စဥ္းစားၾကည့္ေသာ
အခါ က်ေနာ္တို ့နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ ့နွင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး
ပါတီ၊အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုၾကည္နွင့္NLDပါတီ၊တပ္မေတာ္တို ့သည့္တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
တစ္ဖြဲ ့ကိုတစ္ဖြဲ ့မည္သို ့မွ်ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ျခင္းငွာမျဖစ္နိုင္ဟုေတြးဆမိပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို ့အေနျဖင့္တစ္ဦးကိုတစ္ဦးတြန္းကန္ျခင္းနိယာမကိုမည္သည့္ဘက္မွ
ျဖစ္ေစက်င့္သံုးလိုက္သည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ဦးစြာတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပ်က္ျပားရဖြယ္ရိွသည္ဟုယူဆမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။က်န္တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္လည္းအစိုးရ၊ျပည္ခိုင္ျဖိဳး၊
ေဒၚစုနွင့္NLD၊တပ္မေတာ္တို ့၏ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကိုသာေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္၍သာ၎တို ့၏ေရွ  ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစီမံေနၾကသည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၁၀။ သို ့ျဖစ္၍ အထက္တင္ျပပါနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္တစ္ဘက္နွင့္တစ္ဘက္အႁကြင္းမဲ့
အနိုင္ရေရးလမ္းစဥ္ကိုသာစြဲကိုင္ထားမည္ဆိုပါကမည္သည့္ဘက္ကမွ်အႁကြင္းမဲ့အနိုင္ရနိုင္မည္
မဟုပ္ဘဲတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးျခမ္းေရးသာပ်က္ျပာေစနိုင္မည့္အျပင္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚႀကီးမား၍ဆိုးဝါးေသာဆိုးႀကိဳးမ်ားသာသက္ေရာက္လာေစနိုင္သည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၁၁။စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းနိယာမသည္သာတိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္။
=======================================================
လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည့္လက္ရိွနိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား၏တစ္ခုတည္းေသာနိုင္ငံေရး
ထြက္ေပါက္သည္အင္အားစုမ်ားအားလံုးစုစည္းဆြဲငင္ျခင္းသာလ်င္ျဖစ္သည္ဟုက်ေနာ့္အေနျဖင့္
ေလးနက္စြာယံုၾကည္မိပါသည္။
က်ေနာ္၂၀၁၂ခုနွစ္နိုဝင္ဘာလခန္ ့ကတင္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနွင့္NlDပူးေပါင္းနိုင္ပါသလားဟုတင္ျပရံုျဖင့္က်ေနာ့္အားဝါဒမတူ၊လူမတူသည့္အတြက္
မည္သို ့မွ်မျဖစ္နိုင္ဟုနွစ္ဘက္စလံုးမွျပင္းထန္စြာေဝဖန္ျပစ္တင္မွဳမ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။သို့ေသာ္က်ေနာ္ယခုထပ္မံတင္ျပပါအံုးမည္။
ေကာင္းပါျပီ။
ဝါဒမတူ၊လူမတူသည့္အတြက္ပါတီျခင္းပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည့္ဟူေသာက်ေနာ့္
အယူအဆသည္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ျပီးဒီမိုကေရစီစံနစ္နွင့္အံေခ်ာ္ေနသည့္ေလာဘအိမ္မတ္သတ္သတ္သာျဖစ္ေနသည္ဆိုပါက ပါတီျခင္းမပူးေပါင္းနိုင္ၾကသည္ကိုက်ေနာ္လက္ခံနိုင္ပါသည္။

သို ့ေသာ္-ျပည္သူလူထုမွလြတ္လပ္စြာေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမွတဆင့္ေပၚေပါက္လာေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မူပါတီတစ္ခုကိုကိုစားျပဳ ျခင္းထက္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကိုကိုယ္စား
ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္သည္ကိုအႁကြင္းမဲ့နာလည္းယံုၾကည္ၾကမည္ဆိုပါကအစိုးရအဖြဲ ့ဖြဲ ့ရာ၌ညြန္ ့
ေပါင္းအစိုးရဖြဲ ့စည္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ခိုင္မာျပီးအင္အားေတာင့္တင္း
သည့္ျပည္သူ ့အသံဟူသမွ်ကိုယ္စားျပဳသည့္က်ီး-ဘုတ္ရိုေသ၊ဘုတ္-က်ီးရိုေသ၊အဓိကအာဏာရနွင့္အတိုက္အခံဟူ၍မခြဲျခားဘဲျပည္သူ ့အက်ိဳး၊တိုင္းျပည္၏လက္တေလာနွင့္ေရ
ရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည့္စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကိုက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ျပည္သူ ့
တစ္မ်က္နွာတည္းကိုသာၾကည့္ေသာအစိုးရအဖြဲ ့/လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္
သည္ဟုထပ္မံတင္ျပမည္ဆိုပါကစာဖက္သူမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္မည္သို ့ထင္ျမင္ယူဆ
ႁကပါသနည္းဟုအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကိုဦးတည္၍က်ေနာ္ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

၁၂။ အခ်ဴပ္အားျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာျမန္မာ့လူေဘာင္တည္ေဆာက္နိုင္ေရး
တြင္လက္ရိွနိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးနွင့္တပ္မေတာ္၊တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတို ့ သည္
တူရာေတြကိုေပါင္းလုပ္နိုင္ရမည့္အျပင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနွင့္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
အတြက္ဆိုပါကမတူတာေတြကိုေဘးဖယ္ထားမည့္အစားတူလာေအာင္ညိွနိွဳင္း၍ဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကိုသာျပည္သူ ့မ်က္နွာၾကည့္၍ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါသည္။နိုင္ငံ့ဦးေဆာင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္
တိုင္းရင္းသားဦးေဆာင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျခင္းျခင္းဝါဒသေဘာတရားမ်ားဝိဝါဒကြဲျပားေနျခင္းသည္
က်ေနာ္တို ့၏ျမန္မာလူ ့ေဘာင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးကိုမည္သို ့မွ်အက်ိဳးမျပဳနိုင္သည့္အျပင္၊ျပည္
သူလူထုကိုဆင္းရဲမြဲေတျပီးအသိဥာဏ္ပညာအဆင့္အတန္းနိမ္းပါးေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္၍
ဘယ္ေသာအခါမွစုစည္းညီညြတ္ျပီးအင္အားေတာင့္တင္းေခတ္မွီဖြံ ့ျဖိဳးသည့္နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အ
ျဖစ္ေရာက္ရိွနိုင္မည္မဟုပ္ပါ။

အစိုးရလည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းအစိုးရ။ပါတီလည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းပါတီ။တိုင္းရင္းသား
လည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္၍လက္ရိွက်ေနာ္တို ့ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သမွ်ေသာ
ေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားကို ခင္ဗ်ားတို ့က်ေနာ္တို ့ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္တစ္ေယာက္မက်န္ခံစား/
စံစားၾကရမည္သာျဖစ္၍ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြင္စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းလက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပး
နိုင္ေရးကိုသာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုသာေဆာင္႐ြက္သင့္ပါ
သည္။

တပ္မေတာ္အခန္းက႑အေနျဖင့္လည္းတစ္နိုင္ငံ-တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္အထိ
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၂၅%ပါဝင္ေနမွဳကိုဆက္လက္တည္ရိွေနရန္လိုအပ္သည္ဟုတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေရွ  ့ရွဳသည္အျမင္သေဘာထားမ်ားထာရိွျပီးအတင္းအက်ပ္ျပဳျပင္ရန္ေတာင္းဆိုေန
မွဳမ်ားကိုရပ္တန္ ့သင္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္၎တို ့အေနျဖင့္Professionalတပ္မေတာ္အျဖစ္နိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားနည္း
တူရပ္တည္သြားနိုင္ေရးကိုတပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ကလိုလိုလားလားလက္ခံယံုၾကည္လာေစ
ေရးကိုသာနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္အျပဳသေဘာခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း
အႀကံျပဳတင္ျပရင္းနိဂံုးခ်ဴပ္အပ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းလူ
၂၅-၅-၂၀၁၃
ေန ့လည္ ၁နာရီ ၄၂မိနစ္
ရန္ကုန္ျမိဳ ့။

ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ၾကမယ္ဆို ဘာေတြျပင္ၾကမွာလဲ?

၁။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့- ေဒၚစုသမၼတျဖစ္ေရးလည္းမဟုတ္ဘူး။
၂၅%ကိုျပင္ဘို ့လည္းလက္ရိွအေျခအေနအရမျပင္သင့္ေသးဘူး။
တကယ္မျဖစ္မေနျပင္သင့္တာက ေနာင္ျဖစ္လာမဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္နဲ ့လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္အတြင္းမွာ
တစ္ပါတီတည္းက အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သြားေစမည့္ အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ ့နဲ ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးထာဝစဥ္တည္ျမဲေရးအတြက္တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ အေက်အလည္ သေဘာတူလက္ခံေသာစစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေပၚေပါက္လာေရး တို ့ကိုသာဦးစားေပးျပင္ဆင္သင့္သည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္

၂။ ၎အခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ျပီး၍ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရးနွင့္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး
တို ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကေက်ေက်နပ္နပ္သေဘာတူေထာက္ခံမွဳမ်ား
ရရိွျပီးသည့္အခ်ိန္မွသာေဒၚစုသမၼတျဖစ္ေရးနွင့္၂၅%ကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးတို ့ကိုဆက္လက္ျပင္ဆင္ျခင္း
သည္သာတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊တိုင္းရင္းသာည္းလံုးညီညြတ္မွဳမျပိဳကြဲေရး
တို ့အတြက္အာမခံခ်က္ရရိွနိုင္မည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၃။ မျဖစ္မေနေဒၚစုကိုသမၼတျဖစ္ေရးကန္ ့သတ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုျပင္ဆင္မည္ဆိုပါ
ကလည္း၂၅%ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္နွစ္ဘက္ယံုၾကည္မွဳခိုင္မာစြာတည္
ေဆာက္နိုင္သည့္နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခုကိုဖန္တီးနိုင္သည့္အခ်ိန္မွသာျပင္ဆင္သင့္သည္
ဟုအႀကံျပဳလိုပါသည္။

၄။ ယခုလိုတင္ျပ၍ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွပါတီမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေသာအခ်ိဳးက်လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံေရးသေဘာထား(PR)စံနစ္ကိုေထာက္ခံပါသလားဆိုပါကက်ေနာ့္အေနျဖင့္(လံုးဝ)မေထာက္ခံပါဟုရွင္းလင္စြာတင္ျပလိုပါသည္။

၅။ အဘယ္ေၾကာင့္မေထာက္ခံရပါသနည္း။ရွင္းပါသည္။ယခုလက္ရိွပါတီမ်ား၏ျပည္သူလူထုနွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံ၍ျပည္သူ ့ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္နိုင္မွဳစြမ္းရည္မ်ားအေပၚအျပည့္အဝေက်နပ္အားရဖြယ္မျမင္ေသး
၍ျဖစ္ပါသည္ဟုသာရိုးသားစြာတင္ျပလိုပါသည္။

၆။ ျပည္သူလူထုမွသက္ဆိုင္ရာအေ႐ြးျခယ္ခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျခင္းဆီ၏အရည္အေသြးမ်ားကို
တိုက္ရိုက္စိစစ္အကဲျဖက္နိုင္ျခင္းမရိွဘဲျပည္သူလူထုလိုလားသည္ျဖစ္ေစ/မလိုလားသည္ျဖစ္ေစ
ပါတီတစ္ခုျခင္း၏ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံျခင္းအေရအတြက္အေပၚသာမူတည္၍ေ႐ြးေကာက္တင္
ေျမွာက္ျခင္းစံနစ္သည္ျပည္သူလူထု၏စစ္မွန္ေသာဆႏၵသေဘာထားမ်ားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္
သည္ဟုခိုင္မာစြာယံုၾကည္မိပါသည္။ပါတီတစ္ခုလံုးတြင္ရိွရိွသမွ်ေသာေ႐ြးျခယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၏တစ္ဦးျခင္းအရည္အေသြးကို၏၎ပါတီ၏ပံုရိပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာျပည္သူလူထုမွအကဲျဖက္ရမည္ဆိုပါကလြန္စြာလြဲမွားေသာေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္မွဳမ်ားသာျဖစ္လိမ့္မည္ဟုယူဆမိပါသည္။

၇။ နိုင္ငံေတာ္၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္အတြင္းသို ့နိုင္ငံေတာ္အဆင့္အရည္အေသြးမျပည့္မီွေသာ၊မိမိပါတီ မိမိအဖြဲ ့အစည္း၊မိမိဝန္းက်င္တစ္ခု
တည္း၏အက်ိဳးကိုသာလိုလားဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လိုသည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လြဲမွား
သည့္အျမင္သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္အတြင္းနိုင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးရိွသည့္ဥပေဒျပဳ
ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ေနွာင့္ေနွးၾကန္ ့ၾကာကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းအုပ္စုဖြဲ ့ဂိုဏ္းဂဏဖြဲ ့၍ သူေျပာ
ငါဖ်က္ ငါေျပာသူဖ်က္ အပ်က္ပ်က္နွင့္နွာေခါင္းေသြးထြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးကိုက်ေနာ့္အေနျဖင့္
လံုးဝမျဖစ္ေစလို၍(PR)စံနစ္ကိုကန္ ့ကြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၈။ ဤသို ့ဆိုလွ်င္က်ေနာ္ဘာကိုဆိုလိုျခင္ပါသလည္း။
ယခုအစိုးရသည္ေနာင္အတိုက္အခံျဖစ္သြားနိုင္သလို ယခုအတိုက္အခံသည္လည္းေနာင္အစိုး
ရျဖစ္သြားနိုင္သည္ဟူေသာေတြးဆခ်က္ကိုအေျခခံ၍အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုပါကတိုင္းျပည္နွင့္လူ
မ်ိဳး၏ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ခိုင္မာ၍ေရရွည္အက်ိဳးရိွနိုင္သည့္အျပန္အလွန္ေရရွည္နားလည္ယံုၾကည္မွဳအေမြခံေကာင္းမ်ားကိုသာလက္ရိွနိုင္ငံေရးေလာကအတြင္းက်င္လည္ေနၾကေသာ
နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ဦးစားေပးစဥ္းစားေစလိုေသာသေဘာကိုဆိုလိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်။

ဤဆိုလိုခ်က္အေပၚအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုေတြးဆျခင္း
==============================================================
၉။ အထက္စာပုိဒ္(၈)ပါက်ေနာ္ဆိုလိုခ်က္ကိုအနည္းအငယ္အက်ယ္ခ်ဲ ့၍တင္ျပလိုပါသည္။
က်ေနာ့္အေနျဖင့္လက္ရိွနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚေလ့လာမိသ၍ကိုအေျခခံ၍စဥ္းစားၾကည့္ေသာ
အခါ က်ေနာ္တို ့နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌ လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ ့နွင့္ျပည္ခိုင္ျဖိဳး
ပါတီ၊အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚစုၾကည္နွင့္NLDပါတီ၊တပ္မေတာ္တို ့သည့္တစ္ဦးကိုတစ္ဦး
တစ္ဖြဲ ့ကိုတစ္ဖြဲ ့မည္သို ့မွ်ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ျခင္းငွာမျဖစ္နိုင္ဟုေတြးဆမိပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို ့အေနျဖင့္တစ္ဦးကိုတစ္ဦးတြန္းကန္ျခင္းနိယာမကိုမည္သည့္ဘက္မွ
ျဖစ္ေစက်င့္သံုးလိုက္သည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ဦးစြာတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပ်က္ျပားရဖြယ္ရိွသည္ဟုယူဆမိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။က်န္တိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္လည္းအစိုးရ၊ျပည္ခိုင္ျဖိဳး၊
ေဒၚစုနွင့္NLD၊တပ္မေတာ္တို ့၏ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကိုသာေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္၍သာ၎တို ့၏ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုစီမံေနၾကသည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

၁၀။ သို ့ျဖစ္၍ အထက္တင္ျပပါနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္တစ္ဘက္နွင့္တစ္ဘက္အႁကြင္းမဲ့
အနိုင္ရေရးလမ္းစဥ္ကိုသာစြဲကိုင္ထားမည္ဆိုပါကမည္သည့္ဘက္ကမွ်အႁကြင္းမဲ့အနိုင္ရနိုင္မည္
မဟုပ္ဘဲတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးျခမ္းေရးသာပ်က္ျပာေစနိုင္မည့္အျပင္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚႀကီးမား၍ဆိုးဝါးေသာဆိုးႀကိဳးမ်ားသာသက္ေရာက္လာေစနိုင္သည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္

၁၁။စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းနိယာမသည္သာတိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္။
=======================================================
လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနသည့္လက္ရိွနိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား၏တစ္ခုတည္းေသာနိုင္ငံေရး
ထြက္ေပါက္သည္အင္အားစုမ်ားအားလံုးစုစည္းဆြဲငင္ျခင္းသာလ်င္ျဖစ္သည္ဟုက်ေနာ့္အေနျဖင့္
ေလးနက္စြာယံုၾကည္မိပါသည္။
က်ေနာ္၂၀၁၂ခုနွစ္နိုဝင္ဘာလခန္ ့ကတင္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနွင့္NlDပူးေပါင္းနိုင္ပါသလားဟုတင္ျပရံုျဖင့္က်ေနာ့္အားဝါဒမတူ၊လူမတူသည့္အတြက္
မည္သို ့မွ်မျဖစ္နိုင္ဟုနွစ္ဘက္စလံုးမွျပင္းထန္စြာေဝဖန္ျပစ္တင္မွဳမ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။သို့ေသာ္က်ေနာ္ယခုထပ္မံတင္ျပပါအံုးမည္။
ေကာင္းပါျပီ။
ဝါဒမတူ၊လူမတူသည့္အတြက္ပါတီျခင္းပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည့္ဟူေသာက်ေနာ့္
အယူအဆသည္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ျပီးဒီမိုကေရစီစံနစ္နွင့္အံေခ်ာ္ေနသည့္ေလာဘအိမ္မတ္သတ္သတ္သာျဖစ္ေနသည္ဆိုပါက ပါတီျခင္းမပူးေပါင္းနိုင္ၾကသည္ကိုက်ေနာ္လက္ခံနိုင္ပါသည္။

သို ့ေသာ္-ျပည္သူလူထုမွလြတ္လပ္စြာေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမွတဆင့္ေပၚေပါက္လာေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္မူပါတီတစ္ခုကိုကိုစားျပဳ ျခင္းထက္ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကိုကိုယ္စား
ျပဳသူမ်ားသာျဖစ္သည္ကိုအႁကြင္းမဲ့နာလည္းယံုၾကည္ၾကမည္ဆိုပါကအစိုးရအဖြဲ ့ဖြဲ ့ရာ၌ညြန္ ့
ေပါင္းအစိုးရဖြဲ ့စည္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ခိုင္မာျပီးအင္အားေတာင့္တင္း
သည့္ျပည္သူ ့အသံဟူသမွ်ကိုယ္စားျပဳသည့္က်ီး-ဘုတ္ရိုေသ၊ဘုတ္-က်ီးရိုေသ၊အဓိကအာဏာရနွင့္အတိုက္အခံဟူ၍မခြဲျခားဘဲျပည္သူ ့အက်ိဳး၊တိုင္းျပည္၏လက္တေလာနွင့္ေရ
ရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မည့္စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကိုက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ျပည္သူ
တစ္မ်က္နွာတည္းကိုသာၾကည့္ေသာအစိုးရအဖြဲ ့/လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္
သည္ဟုထပ္မံတင္ျပမည္ဆိုပါကစာဖက္သူမိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္မည္သို ့ထင္ျမင္ယူဆ
ႁကပါသနည္းဟုအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကိုဦးတည္၍က်ေနာ္ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

၁၂။ အခ်ဴပ္အားျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာျမန္မာ့လူေဘာင္တည္ေဆာက္နိုင္ေရး
တြင္လက္ရိွနိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးနွင့္တပ္မေတာ္၊တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတို ့ သည္
တူရာေတြကိုေပါင္းလုပ္နိုင္ရမည့္အျပင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနွင့္အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
အတြက္ဆိုပါကမတူတာေတြကိုေဘးဖယ္ထားမည့္အစားတူလာေအာင္ညိွနိွဳင္း၍ဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကိုသာျပည္သူ ့မ်က္နွာၾကည့္၍ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါသည္။နိုင္ငံ့ဦးေဆာင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္
တိုင္းရင္းသားဦးေဆာင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအျခင္းျခင္းဝါဒသေဘာတရားမ်ားဝိဝါဒကြဲျပားေနျခင္းသည္
က်ေနာ္တို ့၏ျမန္မာလူ ့ေဘာင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးကိုမည္သို ့မွ်အက်ိဳးမျပဳနိုင္သည့္အျပင္၊ျပည္
သူလူထုကိုဆင္းရဲမြဲေတျပီးအသိဥာဏ္ပညာအဆင့္အတန္းနိမ္းပါးေစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္၍
ဘယ္ေသာအခါမွစုစည္းညီညြတ္ျပီးအင္အားေတာင့္တင္းေခတ္မွီဖြံ ့ျဖိဳးသည့္နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အ
ျဖစ္ေရာက္ရိွနိုင္မည္မဟုပ္ပါ။

အစိုးရလည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းအစိုးရ။ပါတီလည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းပါတီ။တိုင္းရင္းသား
လည္းျပည္သူ၊ျပည္သူလည္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာျဖစ္၍လက္ရိွက်ေနာ္တို ့ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သမွ်ေသာ
ေဆာင္႐ြက္မွဳမ်ားကို ခင္ဗ်ားတို ့က်ေနာ္တို ့ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္တစ္ေယာက္မက်န္ခံစား/
စံစားၾကရမည္သာျဖစ္၍ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြင္စုစည္းဆြဲငင္ျခင္းလက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပး
နိုင္ေရးကိုသာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုသာေဆာင္႐ြက္သင့္ပါ
သည္။

တပ္မေတာ္အခန္းက႑အေနျဖင့္လည္းတစ္နိုင္ငံ-တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္အခ်ိန္အထိ
လႊတ္ေတာ္အတြင္း၂၅%ပါဝင္ေနမွဳကိုဆက္လက္တည္ရိွေနရန္လိုအပ္သည္ဟုတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုေရွ ့ရွဳသည္အျမင္သေဘာထားမ်ားထာရိွျပီးအတင္းအက်ပ္ျပဳျပင္ရန္ေတာင္းဆိုေန
မွဳမ်ားကိုရပ္တန္ ့သင္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္၎တို ့အေနျဖင့္Professionalတပ္မေတာ္အျဖစ္နိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားနည္း
တူရပ္တည္သြားနိုင္ေရးကိုတပ္မေတာ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္ကလိုလိုလားလားလက္ခံယံုၾကည္လာေစ
ေရးကိုသာနိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္အျပဳသေဘာခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း
အႀကံျပဳတင္ျပရင္းနိဂံုးခ်ဴပ္အပ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းလူ
၂၅-၅-၂၀၁၃
ေန ့လည္ ၁နာရီ ၄၂မိနစ္
ရန္ကုန္ျမိဳ ့။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...